سامانه پژوهشی – رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته …

میزان کشیدگی منحنی فراونی نسبت به منحنی نرمال استاندارد را برجستگی یا کشیدگی می نامند. اگر کشیدگی حدود صفر باشد، منحنی فراوانی از لحاظ کشیدگی وضعیت متعادل و نرمال خواهد داشت، اگر این مقدار مثبت باشد منحنی برجسته و اگر منفی باشد منحنی پهن می باشد. کشیدگی تمامی متغیر های این مدل مثبت است. متغیر تغییرات فروش و حسابهای دریافتنی (∆sales -∆REC) بیشترین برجستگی و متغیر جمع خالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات (PPE) کمترین برجستگی را نسبت به منحنی نرمال دارد.
۴-۳-۱-۲) آمار توصیفی مدل جانبی دوم(برای برآورد متغیر وابسته ضریب واکنش سود)
جدول(۴-۳) آمار توصیفی مربوط به متغیرهای[۱۲۸] مدل جانبی دوم را نشان می دهد که بیانگر پارامترهای توصیفی برای هر متغیر به صورت مجزا می باشد. این پارامترها عمدتاً شامل اطلاعات مربوط به شاخصهای مرکزی، نظیر بیشینه، کمینه، میانگین و میانه و همچنین اطلاعات مربوط به شاخص های پراکندگی نظیر واریانس، چولگی و کشیدگی است. در این جدول تعداد مشاهدات برای هر متغیر برابر۵۵۰ مشاهده است.
مهمترین شاخص مرکزی میانگین است که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص مناسبی برای نشان دادن مرکزیت داده هاست. میانگین متغیر بازده غیرعادی سهام(AR) برابر با ۱۵/۰- می باشد، که نشان می دهد بیشتر داده های مربوط به این متغیر حول این نقطه تمرکز یافته اند. میانه یکی از شاخص های مرکزی است که وضعیت جامعه را نشان می دهد. همانگونه که در جدول(۴-۳) مشاهده می شود میانه متغیر سود غیر منتظره (UE) برابر با ۰۳/۰ می باشد که نشان می دهد نیمی از داده ها کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار هستند.
پارامترهای پراکندگی، به طور کلی معیاری برای تعیین میزان پراکندگی داده ها از یکدیگر یا میزان پراکندگی آنها نسبت به میانگین است. از جمله مهمترین پارامترهای پراکندگی انحراف معیار است. مقدار این پارامتر برای متغیر سود غیر منتظره (UE) برابر۸۷/۵ و برای متغیر بازده غیرعادی سهام(AR) برابر ۰۲/۱ است که نشان می دهد در بین متغیرهای پژوهش، سود غیر منتظره (UE) و بازده غیرعادی سهام(AR) به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان پراکندگی می باشند.
میزان عدم تقارن منحنی فراوانی را چولگی می نامند. اگر ضریب چولگی صفر باشد، جامعه کاملاً متقارن است و چنانچه ضریب مثبت باشد، چولگی به راست و اگر منفی باشد، چولگی به چپ وجود خواهد داشت. به عنوان مثال ضریب چولگی متغیر بازده غیرعادی سهام(AR) برابر با ۱۲/۳ می باشد، یعنی این متغیر چولگی به راست دارد و به این اندازه از مرکز تقارن انحراف دارد. متغیر بازده غیرعادی سهام(AR) بیشترین و متغیر سود غیر منتظره (UE)کمترین عدم تقارن را نسبت به توزیع نرمال دارد.

جدول (۴-۳): آمار توصیفی مدل جانبی دوم
متغیر
آماره
بازده غیرعادی هر سهم سود غیرمنتظره
ARit UEit
میانگین ۱۵/۰- ۳۶/۰
میانه ۳۶/۰- ۰۳/۰
بیشینه
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است