رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده- …

۰۴۰۳/۰

۰۰۰/۱

Probability

۳۴/۰

با توجه به نتایج جدول (۴-۶) مشخص گردید که مقادیر ضریب همبستگی خیلی زیاد یا خیلی کم (نزدیک به ۱+و ۱-) که نتایج تحلیل رگرسیونی را تحت تأثیر قرار دهد، مشاهده نمی شود. در نتیجه هم خطی ای میان متغیرهای مستقل پژوهش وجود ندارد. نتایج کامل این آزمون در پیوست شماره ۵ در انتهای پایان نامه نشان داده شده است.
۴-۳-۵) برآورد مدل و تجزیه و تحلیل مدل های جانبی
در پژوهش حاضر، مدل های جانبی با استفاده از مدل داده های ترکیبی برآورد می شوند. بدین ترتیب که چند شرکت در طول زمان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی یک محیط بسیار غنی از اطلاعات برای گسترش تکنیک های تخمین و نتایج قابل تحلیل فراهم می گردد. در بسیاری از موارد، پژوهشگران می توانند از داده های ترکیبی، برای مواردی که نمی توان فقط به صورت سری زمانی یا فقط به صورت مقطعی بررسی کرد، بهره بگیرند. همانگونه که در فصل سوم اشاره شد در داده های ترکیبی ابتدا به منظور انتخاب بین روش های داده های تابلویی و داده های تلفیقی از”آزمون F لیمر”استفاده می شود. اگر p-value محاسبه شده بیشتر از سطح خطای ۵درصد باشد ازداده های تلفیقی(Pooled) و در غیر اینصورت از داده های تابلویی(Panel) استفاده خواهد شد.
در صورتیکه داده ها به صورت تابلویی باشند، برای بررسی این موضوع که آیا عرض از مبدأ به صورت اثرات ثابت است یا اینکه در ساختار واحدهای مقطعی به صورت تصادفی عمل می کند، از “آزمون هاسمن” استفاده می شود. اگر احتمال آزمون هاسمن کوچکتر از ۵ درصد باشد، فرض صفر(اثرات تصادفی) ردمی شود و اثرات ثابت انتخاب می شود و در صورتیکه احتمال آزمون هاسمن بزرگتر از ۵ درصد باشد، فرض صفر رد نمی شود و اثرات تصادفی انتخاب می شود[۱۳۰].
۴-۳-۵-۱) آزمون F لیمر
جدول (۴-۷) نتایج آزمون F لیمر مدل های جانبی را نشان میدهد.
با توجه به اینکه P-value بدست آمده از آزمون F لیمر در تمامی مدل های جانبی کوچکتر از ۵ درصد است، به منظور برآورد این مدل ها از مدل داده های پانل (Panel) استفاده خواهد شد. نتایج کامل این آزمون در پیوست شماره ۶ در انتهای پایان نامه نشان داده شده است.

جدول(۴-۷):نتایج آزمونF لیمر مدل های جانبی
مدل های جانبی آماره مقدار P-Value نتیجه آزمون
مدل جانبی اول Fلیمر ۵۳۲/۱ ۰۰۱/۰ Panel
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.