پژوهش – رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده- قسمت ۷۹

۰۴/۰

۹۶۱/۷-

۰۰۰/۰

ضریب تعیین ۷۰/۰

ضریب تعیین تعدیل شده ۵۶/۰

آماره دوربین واتسون ۲۴/۲

آمارهF 370/6

احتمال آمارهF 000/0

بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده از جدول (۴-۱۸) مدل پذیرفته شده تحقیق به این صورت خواهد بود:
ERCi,t = ۲۰/۵۲_۰/۰۰۱ AIi,t + ۲۹/۸۵ SPECi,t + ۰/۵۴ AT i,t _ ۰/۲۱Gwth i,t+ 0/11 Levi,t _ ۲/۲۴ Size i,t + ۰/۰۲UE i,t + εi,t
نتایج مربوط به آزمون فرضیه فرعی۱-۱:
فرضیه فرعی(۱-۱) بیانگر ارتباط معنی دار بین دوره تصدی حسابرس و ضریب واکنش سود می باشد.
همانگونه که نتایج مندرج در جدول (۴-۱۸) نشان می دهد، P-value محاسبه شده برای متغیر مستقل دوره تصدی حسابرس (AT)، کمتر از سطح خطای ۵درصد و ضریب برآورد شده آن متغیر مثبت می باشد. در نتیجه میتوان اظهار داشت که بین دوره تصدی حسابرس و ضریب واکنش سود رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد؛ به طوریکه با افزایش دوره تصدی حسابرس در شرکتها و سازمان ها، ضریب واکنش سود افزایش می یابد. همچنین مقدار ضریب برآورد شده نشان می دهد که یک درصد افزایشِ دوره تصدی حسابرس، ضریب واکنش سود را به میزان ۵۴/۰ % افزایش میدهد. با این تفاسیر فرضیه فرعی (۱-۱) در سطح اطمینان ۹۵% رد نخواهد شد.
نتایج مربوط به آزمون فرضیه فرعی۱-۲:
فرضیه فرعی(۱-۲) بیانگر ارتباط معنی دار بین اندازه موسسه حسابرسی و ضریب واکنش سود می باشد.
همانگونه که نتایج مندرج در جدول (۴-۱۸) نشان می دهد، P-value محاسبه شده برای متغیر مستقل اندازه موسسه حسابرسی (AFS)، بزرگتر از سطح خطای ۵درصد و ضریب برآورد شده آن متغیر منفی می باشد. در نتیجه میتوان اظهار داشت که بین اندازه موسسه حسابرسی و ضریب واکنش سود ارتباط معنی داری وجود ندارد. با این تفاسیر فرضیه فرعی (۱-۲) در سطح اطمینان ۹۵% رد خواهد شد.
نتایج مربوط به آزمون فرضیه فرعی۱-۳:
فرضیه فرعی(۱-۳) بیانگر ارتباط معنی دار بین درجه اهمیت صاحبکار حسابرسی و ضریب واکنش سود می باشد.
همانگونه که نتایج مندرج در جدول (۴-۱۸) نشان می دهد، P-value محاسبه شده برای متغیر مستقل درجه اهمیت صاحبکار حسابرسی (ACI)، بزرگتر از سطح خطای ۵درصد و ضریب برآورد شده آن متغیر مثبت می باشد. در نتیجه میتوان اظهار داشت که بین درجه اهمیت صاحبکار حسابرسی و ضریب واکنش سود ارتباط معنی داری وجود ندارد.با این تفاسیر فرضیه فرعی (۱-۳) در سطح اطمینان ۹۵% رد خواهد شد.
نتایج مربوط به آزمون فرضیه فرعی۱-۴:

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir