دسته بندی علمی – پژوهشی : رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده- …

فرضیه فرعی(۱-۴) بیانگر ارتباط معنی دار بین تخصص حسابرس در صنعت و ضریب واکنش سود می باشد.
همانگونه که نتایج مندرج در جدول (۴-۱۸) نشان می دهد، P-value محاسبه شده برای متغیر مستقل تخصص حسابرس در صنعت (SPEC)، کمتر از سطح خطای ۵درصد و ضریب برآورد شده آن متغیر مثبت میباشد. در نتیجه میتوان اظهار داشت که بین تخصص حسابرس در صنعت و ضریب واکنش سود رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد؛ به طوریکه با افزایش تخصص حسابرس در صنعت، ضریب واکنش سود افزایش مییابد. همچنین مقدار ضریب برآورد شده نشان میدهد که یک درصد افزایش تخصص حسابرس در صنعت، ضریب واکنش سود را به میزان ۸۵/۲۹ % افزایش می دهد. با این تفاسیر فرضیه فرعی (۱-۵) در سطح اطمینان ۹۵% رد نخواهد شد.
نتایج مربوط به آزمون فرضیه فرعی۱-۶:
فرضیه فرعی(۱-۶) بیانگر ارتباط معنی دار بین استقلال حسابرس و ضریب واکنش سود می باشد.
همانگونه که نتایج مندرج در جدول (۴-۱۸) نشان می دهد، P-value محاسبه شده برای متغیر مستقل استقلال حسابرس (AI)، کمتر از سطح خطای ۵درصد و ضریب برآورد شده آن متغیر منفی می باشد. در نتیجه میتوان اظهار داشت که بین استقلال حسابرس و ضریب واکنش سود رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد؛ به طوریکه با افزایش استقلال حسابرس، ضریب واکنش سود کاهش می یابد. همچنین مقدار ضریب برآورد شده نشان میدهد که یک درصد افزایش در استقلال حسابرس، ضریب واکنش سود به میزان ۰۰۱/۰ % کاهش می دهد.با این تفاسیر فرضیه فرعی (۱-۶) در سطح اطمینان ۹۵% رد نخواهد شد.
از سویی دیگر نتایج نشان دهنده ارتباط معنی دار بین تمامی متغیرهای کنترلی با متغیر وابسته پژوهش می باشد، به طوریکه از بین متغیرهای کنترلی اندازه شرکت(Size) و فرصت رشد شرکت(GWTh)، ارتباط معکوس و اهرم مالی (LEV) و سود غیر منتظره (UE)ارتباط مستقیم با ضریب واکنش سود (ERC) دارند. به علاوه با مشاهده جدول میتوان اظهار داشت که از بین متغیرهای پژوهش تخصص حسابرس در صنعت بیشترین تأثیر را بر ضریب واکنش سود می گذارد.
همچنین ضریب تعیین این مدل تقریباً ۵۶/۰ است. این عدد نشان می دهد که ۵۶ درصد تغییرات متغیر وابسته، توسط متغیرهای مستقل مذکور قابل تبیین است و از آنجائیکه آماره دوربین- واتسون این مدل نزدیک به ۲ است (۲۴/۲ )، می توان گفت که در این مدل خودهمبستگی مرتبه اول وجود ندارد(تأیید یکی از مفروضات رگرسیون).
به علاوه نتایج مندرج در جدول (۴-۱۸) نشان می دهد که p-value آزمونF کوچکتر از ۵ درصد است و از آنجائیکه ، آماره F اعتبار کلی مدل را نشان می دهد در نتیجه میتوان گفت این مدل با احتمال ۹۵% معنی دار بوده و از اعتبار بالایی برخوردار است. نتایج کامل این آزمون در پیوست شماره ۱۶ در انتهای پایان نامه نشان داده شده است.
۴-۴-۵-۳) آزمون همسان بودن واریانس خطا
یکی از پیش فرض های مدل رگرسیون، ثابت بودن واریانس خطا است. به طوریکه با وجود ناهمسانی واریانس در مدل، افزایش یا کاهش در متغیر مستقل، واریانس متغیر وابسته که برابر با واریانس پسماند است تغییر میکند(ابریشمی،۱۳۸۹). در این پژوهش برای بررسی همسانی واریانس ها در داده های ترکیبی از روش بارتلت(۱۹۸۳) استفاده می شود. در روش همسانی واریانس بارتلت، فرض صفر مبنی بر همسانی واریانس ها و فرض مخالف آن ناهمسانی واریانس ها در نظر گرفته میشود. جدول (۴-۱۹) نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی واریانس را در فرضیه های پژوهش نشان می دهد.

جدول(۴-۱۹): نتایج آزمون همسان بودن واریانس پسماند
فرضیه روش مقدار احتمال
Method Value P-value
فرضیه های فرعی Bartlett ۵۲۶/۷ ۱۱/۰

از آنجائیکه P-value آزمون ناهمسانی واریانس، برای مدل مذکور بزرگتر از ۰۵/۰ است؛ در نتیجه فرض صفر مبنی بر همسانی واریانس ها پذیرفته می شود. نتیجه کامل این برآورد در پیوست شماره ۱۷ در انتهای پایان نامه قید شده است.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir