سایت مقالات فارسی – رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده- …

۴-۴-۵-۴) آزمون نرمال بودن جملات خطا در فرضیه های پژوهش
یکی از متداولترین آزمون های به کار رفته به منظور نرمالیتی، آزمون جارک-برا(Jarque- Bera) یا به اختصارBJ می باشد. آماره آزمون از یک توزیع ۲χ با درجه آزادی ۲ با فرض صفری مبنی برنرمالیتی توزیع خطاها، تبعیت می کند. در صورتیکه پسماندها به صورت نرمال توزیع شده باشند، هیستوگرام باید به صورت زنگوله ای بوده و آماره BJمعنی دار نخواهد بود. این بدین معنی است که p-value داده شده در پایین صفحه مربوط به آزمون نرمالیتی باید بزرگتر از ۰۵/۰ باشد تا فرضیه صفر نرمالیتی در سطح ۵% رد نشود(بدری و عبدالباقی،۱۳۸۹:۱۶۶). نگاره(۳) نتایج حاصل از آزمون نرمالیته پسماند فرضیه های پژوهش را نشان می دهد. با توجه به اینکه p-value برای تمامی فرضیه های پژوهش بزرگتر از ۰۵/۰ است ،در نتیجه فرضیه H0 مبنی بر نرمال بودن جملات خطا در فرضیه های مذکور پذیرفته می شود.
نگاره (۴): نمودار توزیع نرمال جملات پسماند در فرضیه های فرعی
 
۴-۴-۵-۵) نتایج مربوط به آزمون فرضیه فرعی۱-۵
با توجه به مطالبی که در فصل سوم بیان شد، فرضیه فرعی ۱-۵ این پژوهش بیانگر ارتباط معنی دار بین حق الزحمه حسابرس و ضریب واکنش سود می باشد. از آنجائیکه اطلاعات مربوط به حق الزحمه حسابرس برای تمامی سال-شرکت ها در دسترس نبود به ناچار برای بررسی این فرضیه فرعی مدل مجزایی طرح ریزی شد و فرضیه مذکور با استفاده از رگرسیون مقطعی(بدون ساختار) بررسی شد.
جدول (۴-۲۱) نتایج حاصل از برآورد مدل مذکور را با استفاده از نرم افزار Eviews7 به روش رگرسیون مقطعی نشان میدهد:
همانگونه که نتایج مندرج در جدول (۴-۲۰) نشان می دهد، P-value محاسبه شده برای تعدادی از متغیرهای کنترلی(LEV- UE*UE- Gwth) بزرگتر از ۵ درصد است، که نشان از معنی دار نبودن تأثیر این متغیرها بر ضریب واکنش سود می باشد. لذا این متغیرها ، به عنوان متغیر زائد در نظر گرفته شده و مدل بعد از حذف متغیرهای مذکور دوباره برآورد می شود. جدول (۴-۲۱) نتایج حاصل از برآورد مدل مذکور را بعد از حذف متغیرهای زائد نشان می دهد:

جدول(۴-۲۱):نتایج برآورد فرضیه فرعی ۱-۵
ERCi,t = β۰ + β۱AFi+ β۲ CFOi۳Lev i+ β۴Size i + β۵[UEi*UEi] +β۶GWT i۷UEi + εi
متغیر ضریب برآورد شده خطای استاندارد آمارهt P-value
β۰ ۱۵/۲۱- ۱۰/۱۰ ۰۹/۲- ۰۳/۰
AF ۰۲/۱- ۲۹/۱ ۷۸/۰- ۴۳/۰
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است