رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده- قسمت ۸۷

P-value

فرضیه فرعی ۱-۵

F-Statistic

۸۸۶/۰

۴۱/۰

Obs*R-squared

۸۳۳/۱

۳۹/۰

از آنجائیکه P-value آزمون خود همبستگی مرتبه دوم ، برای فرضیه فرعی ۱-۵ پژوهش بزرگتر از ۰۵/۰ است؛ در نتیجه فرض صفر مبنی بر عدم وجود خود همبستگی مرتبه دوم پذیرفته می شود. نتیجه کامل این برآورد در پیوست شماره ۲۰ در انتهای پایان نامه قید شده است.
۴-۴-۵-۸) آزمون نرمال بودن جملات خطا
یکی از متداولترین آزمون های به کار رفته به منظور نرمالیتی، آزمون جارک-برا(Jarque- Bera) یا به اختصارBJ می باشد. آماره آزمون از یک توزیع ۲χ با درجه آزادی ۲ با فرض صفری مبنی برنرمالیتی توزیع خطاها، تبعیت می کند. در صورتیکه پسماندها به صورت نرمال توزیع شده باشند، هیستوگرام باید به صورت زنگوله ای بوده و آماره BJمعنی دار نخواهد بود. این بدین معنی است که p-value داده شده در پایین صفحه مربوط به آزمون نرمالیتی باید بزرگتر از ۰۵/۰ باشد تا فرضیه صفر نرمالیتی در سطح ۵% رد نشود(بدری و عبدالباقی،۱۳۸۹:۱۶۶). نگاره(۵) نمودار توزیع نرمال پسماند فرضیه فرعی ۱-۵ را نشان می دهد:
 
نگاره (۵): نمودار توزیع نرمال جملات پسماند فرضیه فرعی ۱-۵
با توجه به اینکه p-value محاسبه شده بزرگتر از ۰۵/۰ است، در نتیجه فرضیه H0 مبنی بر نرمال بودن جملات خطا در فرضیه فرعی ۱-۵ پذیرفته می شود.
۴-۵) خلاصه فصل
در این فصل ابتدا آمار توصیفی و در ادامه نتایج برآورد هر یک از مدل ها به همراه آزمون های آماری مربوط، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که در شرکتهای مورد بررسی ارتباط معنی داری بین دوره تصدی حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت و استقلال حسابرس و ضریب واکنش سود وجود دارد. در عین حال در نتایج پژوهش شواهد کافی مبنی بر پذیرش ارتباط معنی دار بین اندازه موسسه حسابرسی، درجه اهمیت صاحبکار حسابرس، حق الزحمه ای که حسابرس دریافت میکند و ضریب واکنش سود یافت نشد.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهاد
۵-۱) مقدمه
بخش نتیجه آخرین بخش از انجام پژوهش میباشد که در آن، پژوهشگر براساس اطلاعات آماری که بدست میآید میتواند نسبت به پژوهشی که انجام داده اظهارنظر و نتیجهگیری کند. این نتیجهگیری آخرین تاثیر را، هم از حیث سبک نگارش هم از جهت محتوا باید به خواننده القا نماید. نتیجهگیری باور مبتنی بر استدلال و بر مبنای شواهد حاصل از پژوهش است که پژوهشگر در اختیار خوانندگان پژوهش ،علاقه مندان به اجرای پژوهشهای آتی مبتنی بر پژوهش کنونی و در نهایت استفاده کنندگان کاربردی قرار میدهد.
۵-۲) نتایج آزمون فرضیه ها
برای انجام آزمون فرضیه اصلی پژوهش به منظورمشخص شدن تاثیرمتغیرهای کنترل بر ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته با درنظرگرفتن متغیرهای کنترل، مدل رگرسیونی خطی چندگانه برای سنجش ارتباط بین متغیرهای پژوهش ایجاد شده است. لذا نتایج آزمون فرضیه های پژوهش به قرار زیر است:
۵-۲-۱) نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول
فرضیه اصلی این پژوهش بیانگر ارتباط معنی دار بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود میباشد.
به منظور آزمون این فرضیه شش فرضیه فرعی طراحی شده است. که نتایج مربوط به آزمون هریک از فرضیه های فرعی مرتبط با فرضیه اصلی تشریح شده است .
۵-۲-۲) نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول
بین دوره تصدی حسابرس و ضریب واکنش سود رابطه معنی دار وجود دارد.
با توجه به آزمون ها و تحلیلهایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل چهار انجام شد و همانطور که در جدول (۴-۱۸) فصل چهارم مشاهده میشود، p-value محاسبه شده برای متغیر مستقل دوره تصدی حسابرس (AT) کمتر از سطح خطای ۵ درصد و ضریب برآورد شده آن متغیر مثبت میباشد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که بین دوره تصدی حسابرس و ضریب واکنش سود رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد؛ به طوری که با افزایش دوره تصدی در شرکت ها و سازمان ها، ضریب واکنش سود افزایش مییابد. همچنین مقدار ضریب برآورد شده مطابق جدول(۴-۱۸) فصل چهارم نشان میدهد که یک درصد افزایش در دوره تصدی حسابرس، ضریب واکنش سود را به میزان ۵۴ /۰ افزایش میدهد. با این تفاسیر این فرضیه فرعی در سطح اطمینان ۹۵ ٪ رد نخواهد شد. این نتیجه موافق با نتایج قوش و مون(۲۰۰۵) واگوستین اوکلیه (۲۰۱۴) می باشد.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.