علمی : رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته …

۵-۲-۳) نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم
بین اندازه موسسه حسابرسی و ضریب واکنش سود رابطه معنی دار وجود دارد.
همانگونه که نتایج مندرج در جدول (۴-۱۸) فصل چهارم نشان میدهد، P-value محاسبه شده برای متغیر مستقل اندازه موسسه حسابرسی (AFS)، بزرگتر از سطح خطای ۵ درصد و ضریب برآورد شده آن متغیر منفی میباشد. در نتیجه میتوان اظهار داشت که بین اندازه موسسه حسابرسی و ضریب واکنش سود ارتباط معنی داری وجود ندارد. بنابراین، این فرضیه فرعی در سطح اطمینان ۹۵% رد خواهد شد. این نتیجه مخالف با نتایج تهو و وونگ (۱۹۹۳) و موافق با نتایج اگوستین اوکلیه (۲۰۱۴) میباشد.
۵-۲-۴) نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم
بین درجه اهمیت صاحبکار حسابرسی و ضریب واکنش سود رابطه معنی دار وجود دارد.
همانگونه که نتایج مندرج در جدول (۴-۱۸) فصل چهار نشان میدهد، P-value محاسبه شده برای متغیر مستقل درجه اهمیت صاحبکار حسابرسی (ACI)، بزرگتر از سطح خطای ۵درصد و ضریب برآورد شده آن متغیر مثبت میباشد. در نتیجه میتوان اظهار داشت که بین درجه اهمیت صاحبکار حسابرسی و ضریب واکنش سود ارتباط معنی داری وجود ندارد. با این تفاسیر این فرضیه فرعی در سطح اطمینان ۹۵% رد خواهد شد. این نتیجه موافق با نتایج اگوستین اوکلیه (۲۰۱۴) می باشد.
۵-۲-۵) نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم
بین تخصص حسابرس درصنعت و ضریب واکنش سود رابطه معنی دار وجود دارد.
همانگونه که نتایج مندرج در جدول (۴-۱۸) فصل چهارم نشان میدهد، P-value محاسبه شده برای متغیر مستقل تخصص حسابرس در صنعت (SPEC)، کمتر از سطح خطای ۵درصد و ضریب برآورد شده آن متغیر مثبت میباشد. در نتیجه میتوان اظهار داشت که بین تخصص حسابرس در صنعت و ضریب واکنش سود رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد؛ به طوریکه با افزایش تخصص حسابرس در صنعت، ضریب واکنش سود افزایش مییابد. همچنین مقدار ضریب برآورد شده نشان میدهد که یک درصد افزایش تخصص حسابرس در صنعت، ضریب واکنش سود را به میزان ۵۵۴/۸ افزایش میدهد. با این تفاسیر فرضیه فرعی چهارم در سطح اطمینان ۹۵% رد نخواهد شد. این نتیجه موافق نتایج بدست آمده از تحقیقات بالسام و همکاران (۲۰۰۳) و حساس یگانه و همکاران (۱۳۹۱) است .
۵-۲-۶) نتیجه آزمون فرضیه فرعی پنجم
بین حق الزحمه حسابرسی و ضریب واکنش سود رابطه معنی داری وجود دارد.
از آنجائیکه اطلاعات مربوط به حق الزحمه حسابرس برای تمامی سال-شرکتها در دسترس نبود به ناچار برای بررسی این فرضیه فرعی مدل مجزایی طرح ریزی شد و فرضیه مذکور با استفاده از رگرسیون مقطعی(بدون ساختار) بررسی شد.
همانگونه که نتایج مندرج در جدول (۴-۲۰) فصل چهارم نشان میدهد، P-value محاسبه شده برای تعدادی از متغیرهای کنترلی(LEV، UE*UE، GWTH ) بزرگتر از ۵ درصد است، که نشان از معنی دار نبودن تأثیر این متغیرها بر ضریب واکنش سود میباشد. لذا این متغیرها ، به عنوان متغیر زائد در نظر گرفته شده و مدل بعد از حذف متغیرهای مذکور دوباره برآورد شد.
نتایج برآورد دوباره مدل طبق جدول (۴-۲۱) فصل چهارم نشان می دهد که P-value محاسبه شده برای حق الزحمه حسابرس بزرگتر از ۵% و ضریب برآورد شده برای آن منفی میباشد. بنابراین میتوان گفت که بین حق الزحمه حسابرس و ضریب واکنش سود ارتباط معنی داری وجود ندارد.
بنابراین این فرضیه فرعی در سطح اطمینان ۹۵% رد خواهد شد. این نتیجه موافق با نتایج اگوستین اوکلیه (۲۰۱۴) می باشد.
از سویی دیگر با توجه به جدول (۴-۲۱) فصل چهارم، نتایج نشان دهنده ارتباط معنی دار بین تمامی متغیرهای کنترلی با متغیر وابسته پژوهش میباشد، به طوریکه از بین متغیرهای کنترلی، جریان وجوه نقدعملیاتی (CFO) ارتباط معکوس و اندازه شرکت(Size) و سود غیر منتظره (UE)ارتباط مستقیم با ضریب واکنش سود (ERC) دارند. به علاوه با مشاهده جدول میتوان اظهار داشت که از بین متغیرهای پژوهش جریان وجوه نقد عملیاتی بیشترین تأثیر را بر ضریب واکنش سود می گذارد.
۵-۲-۷) نتیجه آزمون فرضیه فرعی ششم
بین استقلال حسابرس و ضریب واکنش سود رابطه ای معناداری وجود دارد.
همانگونه که نتایج مندرج در جدول (۴-۱۸) فصل چهارم نشان میدهد، P-value محاسبه شده برای متغیر مستقل استقلال حسابرس (AI)، کمتر از سطح خطای ۵درصد و ضریب برآورد شده آن متغیر منفی میباشد در نتیجه میتوان اظهار داشت که بین استقلال حسابرس و ضریب واکنش سود رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد؛ به طوری که با افزایش استقلال حسابرس، ضریب واکنش سود کاهش می یابد. همچنین مقدار ضریب برآورد شده نشان میدهد که یک درصد افزایش در استقلال حسابرس، ضریب واکنش سود به میزان ۰۰۱/۰ کاهش می دهد. با این تفاسیر این فرضیه فرعی در سطح اطمینان ۹۵% رد نخواهد شد. این نتیجه موافق با نتایج اگوستین اوکلیه (۲۰۱۴) می باشد.
جدول ۵-۱ نتایج فرضیات

فرضیات تایید رد
فرعی اول: بین دوره تصدی حسابرس و ضریب واکنش سود رابطه معنی دار وجود دارد.
فرعی دوم: بین اندازه موسسه حسابرسی و ضریب واکنش سود رابطه معنی دار وجود دارد
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است