جستجوی مقالات فارسی – رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده- …

فرعی سوم: بین درجه اهمیت صاحبکار حسابرسی و ضریب واکنش سود رابطه معنی دار وجود دارد

فرعی چهارم: بین تخصص حسابرس درصنعت و ضریب واکنش سود رابطه معنی دار وجود دارد

فرعی پنجم: بین حق الزحمه حسابرسی و ضریب واکنش سود رابطه معنی داری وجود دارد

فرعی ششم: بین استقلال حسابرس و ضریب واکنش سود رابطه ای معناداری وجود دارد

۵-۳) نتیجه گیری
نتایج پژوهش حاضر، نشان میدهد ضریب تعیین فرضیه های فرعی( به استثنای فرضیه فرعی پنجم) با استفاده از مدل داده های ترکیبی، تقریباً ۵۶/۰ است. این عدد نشان میدهد که ۵۶ درصد تغییرات متغیر وابسته، توسط متغیرهای مستقل مذکور قابل تبیین است. اما ضریب تعیین فرضیه فرعی پنجم که با استفاده از روش داده های مقطعی برآورد شده است، تقریباً ۲۴/۰ است. این عدد نشان می دهد که ۲۴ درصد تغییرات متغیر وابسته، توسط متغیرهای مستقل مذکور قابل تبیین است .
همچنین از آنجایی که هدف از انجام پژوهش، بررسی رابطه کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بود، نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که در شرکتهای مورد بررسی ارتباط معنی داری بین دوره تصدی حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت و استقلال حسابرس با ضریب واکنش سود وجود دارد. در عین حال در نتایج پژوهش شواهد کافی مبنی بر پذیرش ارتباط معنی دار بین اندازه موسسه حسابرسی، درجه اهمیت صاحبکار حسابرس، حق الزحمه ای که حسابرس دریافت میکند با ضریب واکنش سود یافت نشد. نتایج بدست آمده از این تحقیق برخلاف نتایج بدست آمده توسط اگوستین اوکلیه (۲۰۱۴) و تهو و وونگ (۱۹۹۳) می باشد.
۵-۴) پیشنهادها
پیشنهادها در دو قسمت به شرح زیر ارایه شده است:
۵-۴-۱) پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش
باتوجه به نتایج حاصل از فرضیات میتوان پیشنهادات زیر را ارائه کرد:
۱٫باتوجه به اینکه بین دوره تصدی و ضریب واکنش سود رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد، به سهامداران، سرمایهگذاران و مدیران پیشنهاد میشود تا با مفهوم ضریب واکنش سود بیشتر آشنا شوند و در تصمیمگیری های خود دوره تصدی حسابرس را مورد توجه قرار دهند.

  1. پیشنهاد میشود برای دستیابی به کیفیت بالای حسابرسی در ایران، لازم است به مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی بیشتر بها داده شود و زمینه برای رقابت این مؤسسات با سازمان حسابرسی فراهم شود. همچنین باید زمینه ای فراهم شود که مؤسسات حسابرسی به صورت تخصصی فعالیت کنند.
  2. به حسابرسان پیشنهاد میشود تا در تصمیمات مربوط به پذیرش صاحبکار به درجه اهمیت(اعتبار) صاحبکار توجه داشته باشند.
  3. به کلیه سهامداران، سرمایهگذاران و مدیران پیشنهاد میشود تا به تخصص حسابرس در صنعت به عنوان عاملی موثر بر ضریب واکنش سود توجه بیشتری داشته وانتظار می رود تا با بکارگیری حسابرسان متخصص در صنعت بتوانند از منظر کیفیت افشا به ارتقا جایگاه شرکت بیافزایند همچنین به حسابرسان پیشنهاد میشود صاحبکارانی را بپذرند که در تخصص آنها باشند.

۵. بین حق الزحمه حسابرسی و ضریب واکنش سود رابطه معنی داری وجود ندارد، این موضوع میتواند به این دلیل باشد که اطلاعات مربوط به حق الزحمه حسابرسی برای همه سالها و شرکتها در دسترس نبود. بنابراین به مدیران پیشنهاد میشود تا اطلاعات مربوط به حق الزحمه حسابرسی خود را در افشا نمایند.
۶. با توجه به اهمیت استقلال حسابرس و تاثیر آن بر ضریب واکنش سود به حسابرسان پیشنهاد میشود تا در رسیدگی های خود به خصوص به موضوع مدیریت سود توسط مدیران بیشتر توجه داشته باشند تا هم به اعتبار خود و هم اعتبار صورتهای مالی بیافزایند.
۵-۴-۲) پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی
آنچه پیشنهاد میشود شامل موارد زیر است :

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.