دسته بندی علمی – پژوهشی : رتبه بندی عوامل موثر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو- قسمت …

مدل مورد استفاده در تحقیق به شکل زیر می باشد:
شکل۳-۱ ) مدل رفتار خریدار و محرکهای بازاریابی (کاتلر،۱۹۹۶)
این مدل توسط کاتلر (۱۹۹۶) بیان شده است، دراین مدل کاتلر محرکهای بازاریابی را کالا،قیمت فروش، مکان عرضه کالا و تبلیغات پیشبردی میداند و ذکر میکند که همهی خریدارن تحث تاثیر عناصر گوناگون آمیخته بازاریابیاند و تصمیمگیری آنها وابسته به محصول و ویژگیهای آن ، شیوههای قیمت گذاری و روش های پرداخت ، امکانات و تسهیلات توزیع و روشهای ترغیبی و ترفیعی شرکتهاست.
در نتیجه این چهار متغیر( محصول، قیمت،توزیع ،ترفیع) در مدل آمیخته بازاریابی چهار عامله می توانند اثر گذاری بسیاری بر رفتار مصرف کنندگان داشته باشند . در این پژوهش ، پژوهشگر قصد دارد به وجود رابطهای بین این چهار متغیر با رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو پی ببرد در نتیجه با توجه به مبانی نظری این تحقیق و مدل بالا چهار فرضیه به شرح زیر بیان شده است:
بین عامل محصول و رفتار خرید محصولات نانو ارتباط معنا داری وجود دارد.
بین عامل قیمت و رفتار خرید محصولات نانو ارتباط معنا داری وجود دارد.
بین عامل توزیع و رفتار خرید محصولات نانو ارتباط معنا داری وجود دارد.
بین عامل ترفیع و رفتار خرید محصولات نانو ارتباط معنا داری وجود دارد.
۳-۳) روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف کاربردی است، زیرا با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روشها، ابزارها، وسایل ، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام می شود و از نظر نوع روش پژوهش توصیفی می باشد، زیرا به دنبال چگونگی متغیر ها و موضوع است. تحقیق توصیفی به دنبال جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به موضوع فعلی موضوع مطالعه است و چون به دنبال کسب اطلاع از وجود رابطه بین متغیرها می باشد، از دسته تحقیقات همبستگی می باشد در تحقیقات همبستگی، هدف مهم آن است که آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر قابل سنجش وجود دارد یا نه و اگر وجود دارد، اندازه و میزان چقدر است و متغیر هایی که مشخص گردد، وابستگی زیادی ندارند، حذف شده و در مورد آنها بررسی بیشتر صورت نمیگیرد.
۳-۴)جامعه آماری، چگونگی نمونه گیری و نمونهها
جامعه آماری این تحقیق مشتریان شرکت های فروش محصولات نساجی- منسوجات خانگی – با فن آوری نانو در طی دوره زمانی شهریور تا آذر سال۱۳۹۱ در شهر مشهد میباشد. در این بازه زمانی پرسشنامه ها که ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش است، توزیع گردید. به علت محدود بودن شرکتهای فروش محصولات نانو (محصولات با الیاف نانویی)، جمعیت مصرف کنندگان از لحاظ جغرافیایی تقریباً متمرکز ولی از لحاظ تعداد نامشخص بوده ، افراد مورد مشاهده به گونه ای باید انتخاب شوند که همهی آنها در انتخاب شدن دارای شانس برابر بوده و هر انتخاب از انتخاب دیگر مستقل باشد در نتیجه در این پژوهش برای انتخاب نمونه از شیوه‌ی نمونه‌گیری تصادفی ساده[۸۳] استفاده شده است.
نمونه‌گیری تصادفی ساده یک طرح کلاسیک نمونه‌گیری است که بیش از یک قرن سابقه دارد، و در عمل روشی ساده ولی در دستیابی به حداکثر دقت از اعتبار بالایی در طرح‌های نمونه‌گیری احتمالی برخوردار است. در این شیوه به هر یک از اعضاء جامعه آماری کد یا عددی تخصیص داده می‌شود و سپس از بین این اعداد در نظر گرفته شده، به صورت کاملاً تصادفی ، نمونه‌ای به حجم  انتخاب می‌شود. از رابطه ی زیر برای تعیین حجم نمونه استفاده شده است:

رابطه (۳-۱) .

عدد بحرانی جدول نرمال در سطح خطای است و چون ضریب اطمینان را ۹۵ درصد در نظر گرفته شده است لذا :
۱ –
.
.
.
: نسبت افرادی که در جهت تایید فرضیه ها نظر می دهند که به دلیل بی اطلاعی از آن و طبق نظر متخصص آماری در این پژوهش آنرا مساوی ۵/ . قرار داده شده است.
: دقت برآورد یا حداکثر خطای حدی است که در این تحقیق آنرا طبق نظر متخصص آماری در این پژوهش مساوی۰/۱ قرار داده شده است.
مطابق رابطهی (۳-۱) ( ۵/۰ -۱ ) ۵/ . . ۲ (۱٫۹۶)
۲(۱ /۰)
در نتیجه پس از محاسبه ، حجم نمونه لازم حدودا ۱۰۰ نفر به دست آمده است.
۳-۵)دادههای مورد نیاز، متغیرهای تحقیق
در این تحقیق برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، ابتدا از روش کتابخانهای استفاده شده است. در بخش کتابخانه ای، مبانی نظری تحقیق از کتب و مجله های تخصصی فارسی و لاتین جمع آوری شد سپس بهترین راه برای جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق با توجه به هدف پژوهش استفاده از پرسشنامه تشخیص داده شد.
سوالات پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت از ۱ تا ۵ نمره گذاری شده است. پاسخ سوالات پرسشنامه دارای ۵ گزینه جواب به شرح زیر می باشد:
ج
جدول ۳-۱) طیف لیکرت

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.