رتبه بندی عوامل موثر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو- …

چهارم

سوالات۱۷ تا ۲۱

نمونه پرسشنامه در پیوست موجود میباشد
۳-۵-۱) روایی و پایایی پرسشنامه
روایی [۸۴]
روایی ابزار سنجش به این معنی است که ابزار تحقیق بتواند خصیصه و ویژگی مورد مطالعه را بسنجد و نه متغیر دیگری را(هومن، ۱۳۸۸). در واقع مفهوم اصلی روایی میزانی است که یک آزمون یا ابزار آنچه را که باید مورد اندازه‌گیری قرار دهد، اندازه‌گیری کند.
در این تحقیق علاوه بر تلاش محقق به تسلط بر موضوع مورد مطالعه برای تهیه ابزار تحقیق ، جهت بررسی روایی پرسشنامه محقق‌ساخته، از نظرات اساتید متخصص و مطالعه مقالات، کتب و مجلاتی و پایان نامه هایی که از این پرسشنامه‌ها یا پرسشنامه‌های مشابه ، استفاده شده است.
بنابراین پرسشنامه تنظیم شده و مراحل تنظیم آن به رؤیت و تأیید متخصصان در این حوزه رسیده و پس از اخذ نقطه نظرات آنان نسبت به اصلاح آن و سوالاتی که جهت دار یا نامفهوم بوده و شکل ظاهری آن، اقدام و مجدداً به تایید رسیده و در نهایت پرسشنامه نهایی تنظیم گردیده است و بر این اساس روایی وسیله اندازه‌گیری به طریق روایی محتوایی حاصل شده است.
پایایی[۸۵]
پایایی میزان دقت اندازه‌گیری است، به عبارت دیگر یک وسیله اندازه‌گیری پایا وسیله‌ای است که اگرویژگی مورد نظر را با همان وسیله و در همان شرایط مشابه به چند بار اندازه‌گیری کنیم یافته‌های به‌دست آمده با نتایج قبلی مشابه باشد(هومن، ۱۳۸۸).
این معیار دلالت بر آن دارد که ابزار اندازه‌گیری متغیرها تا چه حد در شرایط یکسان نتایج یکسانی به دست می‌دهد. مشهورترین ابزار برای آزمون پایایی، ضریب آلفای کرونباخ[۸۶] است. این ضریب برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمون‌هایی که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کند به‌کار می‌رود. در این‌گونه ابزار، پاسخ هر پرسش می‌تواند ارزش‌های عددی مختلفی را اختیار کند. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ لازم است که ابتدا واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه پرسش‌های پرسشنامه و سپس واریانس کل محاسبه شود. سپس با قرار دادن آنها در فرمول زیر مقدار ضریب آلفای کرونباخ به دست می‌آید:
 
رابطهی(۳-۲)
که در این فرمول؛
تعداد زیرمجموعه پرسش‌های پرسشنامه یا آزمون
واریانس زیرآزمون  ام
واریانس کل آزمون
بنابراین آلفای کرونباخ میزان همبستگی مثبت اعضای یک مجموعه را با هم منعکس می‌کند. مقدار این ضریب می‌تواند بین صفر و یک در نوسان باشد. مقادیر آلفای کمتر از ۶/۰ نشان دهنده پایایی ضعیف، دامنه بین ۷/۰ و ۸/۰ پایایی قابل قبول و بیش از ۸/۰ پایایی خوب ابزار اندازه‌گیری است.
در این تحقیق نیز برای آزمون پایایی پرسشنامه این تحقیق از ضریب پایایی آلفای کرونباخ استفاده شده است. لذا پس از انجام پیش‌آزمون (برای اطمینان از پایایی مطلوب و در صورت لزوم ایجاد تغییرات در پرسشنامه) در یک نمونه مقدماتی ۴۰ تایی، آلفای کرونباخ محاسبه شده برای کل پرسشنامه تحقیق برابر با ۸۹/۰ به دست آمد که حاکی از پایایی بالای ابزار سنجش می‌باشد.
جدول۳-۳) ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه

ابزار تحقیق تعداد مؤلفه ضریب آلفای کرونباخ
نمونه مقدماتی (۴۰ نفر) نمونه نهایی (۱۰۰ نفر)
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.