دسته بندی علمی – پژوهشی : رتبه بندی عوامل موثر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات …

– بررسی فرض استقلال یا عدم هم خطی بین متغیرهای پیشگو: برای تشخیص هم خطی بین متغیرهای پیشگو از آماره های Tolerance و VIF استفاده می شود. اگر ۰٫۵ T> باشد و ۲ VIF< به معنای عدم وجود هم خطی است . در نتیجه مطابق جدول زیر فرض عدم همخطی بین متغیرهای پیشگو پذیرفته می شود.
جدول ۴-۲۰ ) نتایج آزمون کردن عدم هم خطی بین متغیرهای مستقل

مدل VIF T(تلورانس)
مکان
ترفیع
محصول
۹۰۵/۱
۸۹۵/۱
۸۶۹/۱
۵۲۵/۰
۵۲۸/۰
۵۳۵/۰

۴-۴) نتیجه ی آزمون فرضیه ها
رتبه بندی عوامل موثر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانویی هدف تحقیق حاضر بوده است و فرضیه های تحقیق نیز بر این اساس صورتبندی شدهاند. به موجب تجزیه و تحلیلهای آماری صورت گرفته،تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیهها به شرح زیر ارائه میشود.
۱-بین محصول و رفتار خرید مصرف کنندگان نانویی ارتباط معناداری وجود دارد.پس از معنی دارشدن مدل رگرسیون و ضریب متغیر محصول با استناد به این که ضریب معناداری (۰٫۰۰۰ sig =) و کوچکتر از ۵% است، با اطمینان ۹۵% می توان گفت که همبستگی معناداری بین دو متغیر محصول و رفتار خرید مصرف کنندگان نانویی وجود دارد و ضریب این متغیر در مدل رگرسیونی برابر با ۸۵۶/۰ می باشد و این به آن معنی است که با فرض ثابت بودن سایر متغیرها ، هر یک واحد افزایش در متغیر محصول باعث ایجاد ۸۵/۰ افزایش در رفتار خرید مصرف کننده می شود . این فرضیه تایید می گردد.
۲- بین قیمت و رفتار خرید مصرف کنندگان نانویی ارتباط معناداری وجود دارد. با توجه به این که ضریب معناداری) ۰٫۳۱۲ sig = ) و بزرگتر از ۵% است با اطمینان ۹۵% می توان گفت که همبستگی معناداری بین دو متغیر قیمت و رفتار خرید مصرف کنندگان نانویی وجود ندارد و باعث رد شدن این فرضیه می شود.
۳- بین توزیع و رفتار خرید مصرف کنندگان نانویی ارتباط معناداری وجود دارد. با استناد به این که ضریب معناداری (۰٫۰۰۰ sig =) و کوچکتر از ۵% است، با اطمینان ۹۵% می توان گفت که همبستگی معناداری بین دو متغیر توزیع و رفتار خرید مصرف کنندگان نانویی وجود دارد و ضریب این متغیر در مدل رگرسیونی برابر با ۴۸۶/۰ می باشد و این به آن معنی است که با فرض ثابت بودن سایر متغیرها ، هر یک واحد افزایش در متغیر محصول باعث ایجاد ۴۸/۰ افزایش در رفتار خرید مصرف کننده می شود .این فرضیه تایید می گردد
۴- بین ترفیع و رفتار خرید مصرف کنندگان نانویی ارتباط معناداری وجود دارد. با استناد به این که ضریب معناداری (۰٫۰۰۰ sig =) و کوچکتر از ۵% است، با اطمینان ۹۵% می توان گفت که همبستگی معناداری بین دو متغیر توزیع و رفتار خرید مصرف کنندگان نانویی وجود دارد و ضریب این متغیر در مدل رگرسیونی برابر با ۰٫۳۳۰ – می باشد و این به آن معنی است که با فرض ثابت بودن سایر متغیرها ، هر یک واحد افزایش در متغیر محصول باعث ایجاد۳۳/۰کاهش در رفتار خرید مصرف کننده می شود .این فرضیه تایید می گردد.
از ضرایب استاندارد شده می توان برای مقایسه اثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته با یکدیگر استفاده کرد و اثر متغیرهای مستقل را رتبه بندی کرد. در این تحقیق از چهار عامل متغیر مستقل تنها سه متغیر آن مؤثر بر رفتار خرید شناخته شد و با توجه به ضرایب استاندارد شده ، عامل محصول ، عامل توزیع و سپس عامل ترفیع به ترتیب دارای بیشترین اثر شناخته شدند و مدل رگرسیونی این پژوهش به قرار زیر می باشد: .
.
که Rضریب تعیین مدل برابر ۵۴% شده به معنی آنکه حدود ۵۴ درصد از تغییرات درمتغیر وابسته (رفتار خرید مصرف کننده) توسط متغیرهای محصول ، توزیع ، ترفیع تبیین می شود و
ثابت معادله.
ضریب متغیر = محصول می باشد.
.ضریب متغیر = توزیع می باشد.
ضریب متغیر = ترفیع می باشد.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است