دسترسی متن کامل – رتبه بندی عوامل موثر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو- …

متغیر وابسته یا همان رفتار خرید محصولات نانویی
در نتیجه خواهیم داشت:
.
۴-۵) خلاصه فصل
این فصل با بررسی آماره های توصیفی و تحلیلی شروع گردید. ابتدا داده های توصیفی مورد بررسی قرارگرفت . سپس آزمون فرضیه ها اصلی با استفاده از رگرسیون چندگانه برای رتبه بندی و موثر بودن چهار متغیر مستقل بر متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفت. یک مورد از متغیرهای مستقل (قیمت) غیر موثر و بی ارتباط با متغیر وابسته شناخته شد و از مدل حذف گردید مجدداً مدل با سه متغیر مستقل مورد آزمون واقع شد با موثر شناخته شدن این سه متغیر و معنی دار بودن مدل رگرسیونی جدید بحث و استنباط در مورد فرضیه ها و نحوه ی ارتباط متغیرهای مستقل با وابسته صورت گرفت . سه فرضیه تایید و یک فرضیه رد شد و در نهایت مدل رگرسیونی چندگانه( سه متغیره) بیان شد
فصل پنجم
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها
۵-۱)مقدمه
در فرآیند هر پژوهش، نتایج آن اهمیت بسیاری دارد،به دلیل آن که این نتایج می تواند مبنایی برای رفع مشکلات موجود یا بهبود وضعیت فعلی به سمت وضعیت مطلوب مفید واقع شود. در این بخش از تحقیق، یافته های مربوط به مشخصات عمومی نمونه ها و با توجه به تجزیه و تحلیل و ارزیابی فرضیه های تحقیق، یافته های اصلی تحقیق گزارش شده و سپس بحث در مورد یافته ها و مقایسه نتایج با مبانی نظری و نتایج تحقیقات پیشین و علاوه بر این با توجه به یافته های حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق، پیشنهادهایی را در راستای عملی شدن نتایج تحقیق ارائه شده است.
۵-۲)یافته های تحقیق
۵-۲-۱)یافته های مربوط به مشخصات عمومی نمونه ها:
مردان پاسخگو ۵۸ % و زنان ۴۸% نمونه را تشکیل داده اند، که نشان میدهد گروه خریداران مرد از گروه خریدارن زن بیشتر بوده است.با توجه به نتایج آمار توصیفی فصل چهارم مشاهده شد میانگین نظرات مردان و زنان برای محصول، قیمت، توزیع ترفیع تقریبا مساوی بوده در نتیجه عامل جنسیت در اهمیت دادن به متغیر های اصلی بی تاثیر بوده است.
اکثریت خریداران از لحاظ میزان تحصیلات را لیسانس با ۵۷% و فوق لیسانس با ۳۲% پس از این دو گروه خریداران با تحصیلات فوق دیپلم۲% و دکتری۱% قرار داشتند ، به علت این که جامعه تحصیلات دارای لیسانس از فراوانی بیشتر در سطح جامعه برخوردار است گروه خریدارن نیز بیشتر مربوط به همان طبقه می شود. .با توجه به نتایج آمار توصیفی فصل چهارم مشاهده شد میانگین نظرات گروه های تحصیلی مختلف برای محصول بسیار به هم نزدیک بوده، در نتیجه عامل تحصیلات در اهمیت دادن به متغیر محصول بی تاثیر بوده است.برای متغیر قیمت میانگین نظر گروه دیپلم از سایر گروه ها بالاتر بوده و گروه فوق لیسانس ،لیسانس و فوق دیپلم در مکانها بعدی اهمیت دادن میباشند. برای متغیر توزیع میانگین نظر گروه دیپلم از سایر گروه ها بالاتر بوده و گروه فوق لیسانس ،لیسانس و فوق دیپلم در مکانها بعدی اهمیت دادن میباشند.برای متغیر ترفیع میانگین گروهای تحصیلی تقریبا مساوی بوده و عامل تحصیلات در اهمیت دادن به این متغیر بی تاثیر بوده است.
اکثریت خریداران از لحاظ سن، ۲۰ تا ۳۰ سال با ۶۱% بیشترین و گروه سنی ۳۰ تا ۴۰ با ۲۱% و سپس گروه سنی ۴۰ تا ۵۰ سال با ۷% و ۵۰ تا سال۶۰ با ۸% و۶۰ تا ۷۰ سال با ۱% در گروه خریداران قرار داشتند. با در نظر گرفتن گروه سنی ۲۰ تا ۳۰ سال به عنوان جوان، گروه خریدارن جوان تمایل بیشتری به مصرف محصولات نانو داشته اند. .با توجه به نتایج آمار توصیفی فصل چهارم مشاهده شد میانگین نظرات گروه های تحصیلی مختلف برای محصول بسیار به هم نزدیک بوده، در نتیجه نقش سن در اهمیت دادن به متغیر محصول بی تاثیر بوده است. برای متغیر قیمت میانگین نظر گروه سنی بین ۴۰ تا ۵۰ سال از سایر گروه ها بالاتر بوده و گروه بین ۳۰ تا ۴۰ سال وبین ۲۰ تا ۳۰ سال و بین ۵۰ تا ۶۰ سال در مکانهای بعدی اهمیت دادن میباشند.برای متغیر توزیع گروه سنی ۳۰ تا ۴۰ سال از سایر گروه های سنی بالاتر بوده وگروه های سنی بین ۴۰ تا ۵۰ سال و بین ۲۰ تا ۳۰ سال و بین ۵۰ تا ۶۰ سال در مکان های بعدی میباشند.برای متغیر ترفیع میانگین نظرات تقریبا با هم برابر بوده است.در نتیجه میتوان گفت عامل سن تا حدی تاثیر گذار بوده است.
۵-۲-۲)یافته های مربوط به فرضیه های آماری
جدول۵-۱)نتایج مربوط به فرضیه های اصلی

نتایج p-value
سطح معناداری
فرضیات اصلی شماره
تایید ۰۰۰/۰ بین عامل محصول و رفتار خرید مصرف کنندگان نانویی ارتباط معناداری وجود دارد اول
رد ۳۱۲/۰ بین عامل قیمت و رفتار خرید مصرف کنندگان نانویی ارتباط معناداری وجود دارد دوم
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir