سامانه پژوهشی – رتبه بندی عوامل موثر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو- …

تایید

۰۰۰/۰

بین عامل توزیع و رفتار خرید مصرف کنندگان نانویی ارتباط معناداری وجود دارد

سوم

تایید

۰۰۰/۰

بین عامل ترفیع و رفتار خرید مصرف کنندگان نانویی ارتباط معناداری وجود دارد

چهارم

یافته های مربوط به رتبه بندی عوامل موثر
با توجه به جدول۴-۱۲) رتبه بندی عوامل موثر به ترتیب برابر است با : محصول ، توزیع ، ترفیع
۵-۳) بحث در مورد یافته ها و مقایسه نتایج با مبانی نظری و نتایج تحقیقات پیشین
توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات جمع آوری شده، نشان دهنده این است که عوامل آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید محصولات نانویی تاثیر معناداری دارد. از آنجاییکه در این تحقیق ،پژوهشگر قصد به پی بردن به وجود رابطه ای بین این چهار متغیر با رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو دارد و با توجه به مبانی نظری این تحقیق چهار فرضیه وجود دارد.
با توجه به نوظهور بودن فناوری نانو و اینکه تا کنون نه تنها در ایران بلکه در سطح بین المللی نیز پژهشی در این مورد صورت نپذیرفته است امکان مقایسه بین نتایج فرضیات این تحقیق با سایر تحقیقات پیشین میسر نمی باشد . در ادامه به اختصار به بحث در سایر تحقیقات آمیخته بازاریابی در مورد محصولات دیگر پرداخته خواهد شد.
فرضیه اول بیانگر این بود که بین عامل محصول آمیخته بازاریابی و رفتار خرید مصرف کنندگان ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر دال بر تأیید این فرضیه و عدم وجود رابطه معنادار و مثبت بین متغیر مستقل محصول و متغیر وابسته رفتار خرید مصرف کننده می باشد.مطابق با مبانی نظری تحقیق (کاتلر، ۱۳۸۵) نیز با تمرکز بر اجزای عامل محصول می توان به احساسات مصرف کننده نفوذ کرد و نقشی موثر در خرید کالا ایفا شود.نتایج این فرضیه با پژوهش مهرانی و همکاران (۱۳۸۸) تحت عنوان بررسی تاثیر عنصر محصول آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکتهای خودروسازی پرداختند مطابقت دارد آن ها نشان دادند که بین عنصر محصول و افزایش فروش شرکت پارس خودرو ، رابطه مستقیم وجود دارد و میزان تاثیر اجزاء عنصر محصول بررفتار خرید مصرف کنندگان سهم بسیار بالایی دارد و همچنین با نتایج پژوهش اسپیس و سیلایو (۲۰۰۴) مبنی بر اینکه بسته بندی که یکی از اجزای محصول است بر قصد خرید مصرف کنندگان مؤثر بوده است ،هم راستا می باشد
فرضیه دوم بیانگر این بود که بین عامل قیمت آمیخته بازاریابی و رفتار خرید مصرف کنندگان ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر مبنی بر عدم تأیید این فرضیه و وجود رابطه معنادار و مثبت بین متغیر مستقل قیمت و متغیر وابسته رفتار خرید مصرف کننده می باشد . قیمت فروش یک ابزار حساس و با اهمیت ترکیب عناصر بازاریابی است. قیمت فروش شامل لیست قیمت، تخفیفات، تخفیفات فوق العاده، زمان پرداخت و شرایط اعتبار می باشد و از عوامل مهمی است که پذیرش مصرف کننده را تحت تاثیر قرار میدهد . نتیجه ی این فرضیه مبنی بر نبود رابطه معنادار بین قیمت و رفتار خرید مصرف کننده ، در بررسی ابتدایی با مبانی نظری سازگاری ندارد .و با تاملی بیشتر بر شرایط فعلی حاکم بر جامعه و نظرات مصرف کنندگان که اکثریت به بی ثباتی قیمت ، نبود قیمت رقابتی و …. اشاره دارند پی میبریم که در این شرایط فعلی قیمت عامل تاثیرگذاری بر خرید مصرف کننده نیست و به دلیل نبود اعتماد و اطمینان به قیمت محصولات ، این عامل رابطهی معنی داری با خرید ایشان در زمینه محصولات نانویی ندارد.
فرضیه سوم بیانگر این بود که بین عامل توزیع آمیخته بازاریابی و رفتار خرید مصرف کنندگان ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر حاضر دال بر تأیید این فرضیه و وجود رابطه معنادار و مثبت بین متغیر مستقل توزیع و متغیر وابسته رفتار خرید مصرف کننده می باشد. کانالهای توزیع، پوشش کالا، جور بودن کالا، نقاط عرضه، موجودی کالا و حمل و نقل همگی از اجزا توزیع می باشند.مطابق با پژوهش چیکوچ و فلچر(۲۰۱۲) زیر ساخت های حمایتی ضعیف نظیر تسهیلات انبارداری مخابرات و حمل و نقل ، کانال های توزیع شرکتها را هم زمان بر وهم گران تر میسازد و باعث عدم دسترسی مصرف کنندگان به محصولات و در نتیجه عدم خرید می شود و اگر این زیر ساختها ی حمایت به درستی طراحی و ساماندهی گردند با عث سهولت در دستیابی مصرف کننده به محصولات می شوند و فرضیه سوم این تحقیق با مبانی نظری و این پژوهش همراستا می باشد.
فرضیه چهارم بیانگر این بود که بین عامل ترفیع آمیخته بازاریابی و رفتار خرید مصرف کنندگان ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر حاضر دال بر تأیید این فرضیه و وجود رابطه معنادار بین متغیر مستقل ترفیع و متغیر وابسته رفتار خرید مصرف کننده می باشد و با توجه به ضریب منفی آن در معادله ی رگرسیونی نشان دهنده ی این مطلب است که هنگام افزایش در عوامل ترفیع با کاهشی در رفتار خرید مصرف کننده مواجه می شویم . یافته‌های تحقیق عزیزخانی و خدادای(۱۳۸۷) در پژوهشی حاکی از تاثیر منفی هزینه‌ تبلیغات( که از اجزای عامل توزیع می باشد)برارزش نامشهود واحد تجاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود وبه علت اینکه عامل ترفیع
در این پژوهش اجزا رسانه و تبلیغات و مشابه آنرا را شامل می شود با نتیجه ی تحقیق حاضر همخوانی دارد و با نتایج پژوهش زی هااُ
[۸۷](۱۹۷۷) که ازدحام تبلیغاتی ، تاثیری منفی بر نگرش نسبت به رسانه دارد ، هم راستا می باشد ولی با نتایج پژوهش کلو و همکاران(۲۰۰۶) که تاثیر تبلیغات مناسب برای محصول را بر قصد خرید مشتریان تأیید نمودند ، سازگاری ندارد.
۵-۴) محدودیت های موجود
در هنگام انجام هر تحقیق، محدودیت هایی نیز بر سر راه محقق قرار می گیرد که تحقیق حاضر نیز از آن مستثنی نیست. عمده ترین محدودیتهای تحقیق حاضر در ذیل آورده شده:
نبود سابقه ی تحقیقاتی پیرامون موضوع و محصولات نانویی
ناشناخته بودن فناوری نانو برای عموم و مصرف بسیار کم محصولات نانویی در سطح جامعه
۵-۵) کاربردهای نتایج و استفاده کنندگان از آنها
الف) کاربردهای نتایج
-کاربرد و استفاده از نتایج در بخش های بازاریابی و سیاست گذاری سازمانها و شرکت های بازرگانی که فعالیت ها ی تجاری در زمینهی نانو دارند و سازمانها و شرکت های بازرگانی غیر فعال که در زمینه ی محصولات مشابه ولی غیر نانویی فعال اند( برای آگاهی از زمینه ی کاری و ابزارهای رقبایشان در حیطه ی نانو)
– کاربرد در حوزه ی سیاست گذاران دولتی و خصوصی که در این سالهای اخیر درصدد تجاری سازی نانوفناوری بر آمده اند و همچنین حوزه هایی که به هدف بالابردن سطح آگاهی و فرهنگ افراد جامعه از این نوع فناوری ها تشکیل گردیده اند.
ب) استفادهکنندگان از نتایج
– تحلیل گران بازارهای مصرفی و تجاری
– برنامه ریزان و فعالان برنامه راهبردی نانو
– اساتید و دانشجویان مدیریت

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است