رتبه بندی عوامل موثر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو- …

۵-۶) پیشنهادها
-به محققین و طراحان محصول و اجزا آن پیشنهاد میشود که با کمک فناوری نانو به سبکی نوین در محصول ،بسته بندی و….دست یابند، تا با داشتن کارایی بیشتر و ارائه مزایای اضافی،رضایت مشتریان و انگیزهی بیشتر خرید این دسته از محصولات را موجب گردند.
-به دولت و سیاستگذاران و افراد ذی نفوذ پیشنهاد میگردد تا با اتخاذ تصمیماتی درست ، موجبات ثبات قیمت در مواد اولیه و نهایی، محصولات گردند و نظارت بر قیمت گذاری و اجرای صحیح آنرا در اولویت امور قرار دهند.
-به شرکتها و سازمانهایی فعال در تجاری سازی محصولات نانویی پیشنهاد میگردد تا با داشتن نمایندگیهای معتبر و مستقیم و ایجاد کانالهای توزیع الکترونیکی و سهولت دسترسی در استفادهی از آن کانالها و بهبود زیر ساختهای ارتباطی، موجبات در دسترس قرار دادن محصول نزد مشتریان گردند.
– به صاحبان رسانه پیشنهاد میگردد باداشتن الگوهایی مانع از تبلیغات نابجا و دور از واقعیت گردند.
-به شرکتهای تولید کنندهی محصولات نانویی پیشنهاد میگردد با ارائهی تبلیغاتی واقعی و همراه با کم و کاستی ها و معایب و مزایا و با استفاده از ابزارها و رسانه های متفاوت در جهت آموزش و فرهنگ سازی استفاده از محصولات نانویی ، باعث بهرهمند شدن افراد از مزایای آن گردند.
۵-۷) پیشنهادهایی برای انجام تحقیقات آتی
-محققین علاقمند می توانند هر کدام عوامل را به صورت جداگانه و به حالت موشکافانه تر مورد بررسی قرار دهند.
-از سایر مدل های آمیخته بازاریابی که در این پژوهش از آنان نام برده شد ، بهره گیرند.
– این پژوهش از مدل چهار عاملهی آمیخته بازاریابی مک کارتی برای تاثیر بر روی رفتار خرید مصرف کنندگان استفاده کرده است لذا سایر محققان میتوانند از مدلها و تقسیم بندیهای دیگر اندیشمندان و صاحب نظران که موثر بر رفتار خرید است، استفاده نمایند.
-بررسی نقش عوامل محیطی( اجتماعی، سیاسی، فرهنکی، اقتصادی) همچون : نقش فرهنگ سازی استفاده از فناوریهای روز دنیا و کنار گذاشتن روشهای سنتی، نقش سیاستهای دولت در واردات مواد اولیه یا سایر عوامل مرتبط با این فناوری را برای بررسیهای آتی انجام دهند.
فهرست منابع
احمد آبادی، زارع،حبیب ؛ طاهری دمنه ،محسن.(۱۳۸۸).ارائه چارچوبی برای اخلاق گرایانه در نانو فناوری، اخلاق در علوم و فناوری،۳و۴٫ صص۱۱۵-۱۰۲
آذر، عادل و مومنی، منصور، (۱۳۸۴)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد دوم، تهران، انتشارات سمت، چاپ هشتم
برقی، حمید ؛ کاظمی ،زینب . سوری ، فرشاد . مسیبی، سمانه (۱۳۹۱) برنامه ریزی منطقه ای، ۶، تابستان ، صص ۱۵-۲۵
بلوریان تهرانی، محمد. (۱۳۷۷).بازاریابی و مدیریت بازار. انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
جان سی موون، میشل اس۰ مینور ، (۱۳۸۸) رفتار مصرف کننده .(حیدرزاده ،کامبیز ).قزوین :انتشارات دانشگاه آزاد قزوین(۱۹۸۸)
حسینی،حمید؛ رضوانی، مهران (۱۳۸۸ )، مدلسازی آمیخته بازاریابی فازی، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۵۱ ، تابستان ، صص۲۴۱-۲۷۷
خاکی،غلامرضا.(۱۳۹۰)، روش تحقیق در مدیریت،انتشارات بازتاب، چاپ ششم
درگی، پرویز(۱۳۸۴) طراحی آمیزه بازاریابی ،تدبیر ،شماره ۱۶۱،صص ۵۴ – ۵۶
دعایی ،حبیب اله؛کاظمی، مصطفی و حسینی رباط ، سیده منصوره، (۱۳۹۰) .تحقیقات بازاریابی نوین ، ۲، تابستان، صص ۹۳-۱۰۴
رضوانی، مهران؛طالبی ، کامبیز و توکلیان ، سعید(۱۳۹۰)، مطالعات راهبردی،۷، پاییز ،صص ۹۸-۸۳
روستا، احمد ؛ ونوس ،داور و ابراهیمی، حمید (۱۳۸۰)، مدیریت بازاریابی، انتشارات سمت
سالار ، جمشید (۱۳۸۵)، رابطه ی آمیخته بازاریابی و رفتار مصرف کننده ، تدبیر ،۱۷۶ ، دی ، صص ۵۹ – ۶۴
ستاد نانو، (۱۳۸۰)، ماهنامه فناوری نانو، شماره ۱، آبان ، ص ۴۴
شاه حسینی ،محمدعلی ؛ اخلاصی ، امیر و رحمانی ، کمال (۱۳۹۰). تحقیقات بازاریابی نوین ، ۳، پاییز و زمستان ،صص ۶۳-۷۸
صالحی، سعید؛( ۱۳۸۹) ، کاربرد نانوتکنولوژی در ساخت صنایع گوناگون، ماهنامه نفت پارس.۸۸ ،اذر، ص۲۶
صحت ، سعید . باجمالوی رستمی، حمیده . کشکولی ، محبوبه .(۱۳۹۱)، مدیریت بازرگانی ،۱۲ ،تابستان ،ص ۷۱
کاتلر، فیلیپ،؛ مدیریت بازاریابی، ترجمه بهمن فروزنده(۱۳۸۵)، انتشارات نشر آموخته
کاتلر، فیلیپ؛آرمسترانگ ،گری. اصول بازاریابی، ترجمه بهمن فروزنده(۱۳۸۶)، انتشارات نشر آموخته
کمالی، کامل؛ دادخواه ،محمدرضا.(۱۳۸۴) بازاریابی و مدیریت بازار، انتشارات شهر آشوب
کاوسی کوشکی، ولی اله (۱۳۸۸) شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر امیخته بر بازارسازی ماهی پرورشی از دیدگاه مصرف کنندگان در شهر بجنورد. پایان نامه کارشناسی ارشد. نیشابور دانشگاه آزاد اسلامی
گلابی،امیر محمد ؛ حسینی ،خداداد . رضوانی، سید حمید. یدالهی، مهران و فارسی،جهانگیر(۱۳۸۹).چشم انداز مدیریت بازرگانی، ۳۵، تابستان ، ص ۲۷
موسی نژاد، مونا؛( ۱۳۸۵)، فناوری نانو، مجله گسترش صنعت.۱۷۳ ،دی، ص۱۳
هومن ،حیدرعلی؛(۱۳۸۸) شناخت روش علمی در علوم رفتاری ،انتشارت سمت ، چاپ سوم
Akhter ,S.H. (2009), Niches at the edges: price-value tradeoff, consumer behavior, and marketing strategy, Journal of Product & Brand Management.18(2) pp. 136 – ۱۴۲

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.