سایت مقالات فارسی – عنوانموضوع ارزیابی کارآیی زنجیره ی تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی دادههای فازی و …

توانایی در ارائه راهکارهای بهبود

بالا

متوسط

امکان رتبه بندی

دارد

ندارد

آینده نگری

ندارد

دارد

لحاظ استراتژی

ندارد

دارد

در این پژوهش BSC به عنوان ابزاری برای طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد و از DEA به عنوان ابزاری برای ارزیابی عملکرد استفاده شده است که ارتباط میان این دو تکنیک در شکل زیر آورده شده است.
 
شکل ۳- ۶ : مدل ترکیبی ارزیابی عملکرد
می توان مراحل شاخص سازی و ارزیابی عملکرد با استفاده از دو تکنیک BSC و FDEAرا می توان به صورت زیر بیان کرد:
۱- شناسایی زنجیره تامین : در این مرحله؛ اهداف و استراتژی های زنجیره تامین مورد نظر شناسایی شده و با استفاده از تکنیک BSC شاخص هایی که در هر دیدگاه طراحی می شود. شاخص هایی به طور متوازن و با دیدگاههای مختلف ایجاد می شود.
۲- ارزیابی عملکرد: شاخص هایی ارزیابی شده توسط BSC با استفاده از FDEA در ارزیابی افقی (در طول دوره های زمانی) و یا ارزیابی عمودی (در مقایسه واحدهای یکسان در یک دوره زمانی) استفاده می شوند.
۳- طراحی مسیر اصلاح و بهبود : توسط FDEA مسیر اصلاح و بهبود برای هر شاخص مشخص می شود .
مسیر اصلاح و بهبود برای شاخص های ورودی درجهت کاهش و برای شاخص های خروجی در جهت افزایش است.
۴- تعیین اهداف شاخص برای دوره بعد: اهداف شاخص ها که توسط FDEA تعیین شده اند به عنوان اهداف شاخص ها برای دوره بعد اجرای BSC قرار می گیرد.
در این روش در هر بار اجرای BSC؛ یعنی در هر دوره ای که داده های زنجیره تامین وارد سیستم BSC می شود و نتایج ارائه می شود زنجیره تامین با تکنیک FDEA ارزیابی می شود و اهداف شاخص ها در دوره بعدی مشخص می گردد.
در صورت دستیابی به اهداف تعیین شده زنجیره تامین به شرایط مطلوب و مورد انتظار کارایی می رسد. در دوره بعد ارزیابی عملکرد؛ شرایط زنجیره تامین با شرایط مورد انتظار از دوره قبل مقایسه گردیده و کارایی و اهداف جدید تعیین می شوند.
این روش به صورت دوره ای اجراء می شود و پس از هر بار اجراء؛ از مدیران انتظار می رود که با تدوین استراتژی های جدید؛ زنجیره تامین را به سوی شرایط مطلوب کارایی هدایت کنند.
ویژگی های تکنیک ترکیبی BSC- FDEA
اطمینان از ارتباط اهداف، استراتژی ها با شاخص های کلیدی عملکرد
وجود توازن در شاخص های کلیدی عملکرد در ابعاد مختلف زنجیره تامین
ارزیابی زنجیره تامین در فضای مقایسه ای تجربه شده از سال های قبل یا زنجیره تامین های مشابه
تعیین مسیر اصلاح و بهبود شاخص ها با تکیه بر نتایج علمی ارزیابی عملکرد
تعیین اهداف شاخص ها بر اساس مسیر اصلاح و بهبود با استفاده از این روش، می توان سیستم های پویای مکانیزه ارزیابی عملکرد را بر اساس استراتژی های زنجیره تامین طراحی کرد.
فصل چهارم:
محاسبات و یافته های تحقیق
۱٫۴ شرح مساله

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.