متن کامل – عنوانموضوع ارزیابی کارآیی زنجیره ی تأمین با استفاده از روش تحلیل …

مساله ارزیابی کارآیی زنجیره‌ی‌تأمین واقعی در نظر گرفته شده برای این پایان‌نامه از صنعت مبل‌سازی گرفته شده است. شش شرکت بزرگ مبل‌سازی برای این تحقیق در نظر گرفته می‌شود. شبکه زنجیره‌ی‌تأمین این شش شرکت مبل‌سازی دارای ساختار مشابهی است. این ساختار در صنعت مبل‌سازی بسیار رایج است. در شبکه زنجیره‌ی‌تأمین، این شش شرکت مبل‌سازی شرکت‌های کلیدی هستند و تأمین‌کنندگان و مشتریان آن‌ها سایر بخش‌های زنجیره‌ی‌تأمین را تشکیل می‌دهند. از این رو، شبکه زنجیره‌ی‌تأمین در این مساله واقعی به صورت مجموعه‌ای از شرکت‌ها شامل یک شرکت کلیدی، تأمین‌کنندگان، تأمین‌کنندگانِ تأمین‌کنندگان، مشتریان و مشتریانِ مشتریان در نظر گرفته می‌شود. در اینجا کارآیی این شش شبکه زنجیره‌ی‌تأمین را که در صنعت مشابهی فعالیت می‌کنند ولی دارای شرکت‌های کلیدی متفاوتی هستند، با استفاده از یک مدل FDEA ارزیابی می‌شود. شکل (۴-۱) نمایی از زنجیره‌ی‌تأمین سه سطحی این شش شرکت را نشان می‌دهد. نکته مهم در مورد شکل (۴-۱) این است که هیچ رابطه‌ی خاصی بین شرکت کلیدی و تأمین‌کنندگان و مشتریان وجود ندارد؛ به این معنی که ممکن است یک شرکت کلیدی یک، دو و یا تعداد بیشتری تأمین کننده و یا مشتری داشته باشد. به طور مثال ممکن است شرکت کلیدی A مواد اولیه خود را از دو تأمین‌کننده B و C خریداری کرده و محصول خود را به مشتری D بفروشد. ارزیابی کارآیی زنجیره‌ی‌تأمین به عنوان یک واحد تصمیم‌گیری در این مساله در سطح تولیدکننده (شرکت کلیدی) انجام می‌شود. شاخص‌های ارزیابی کارآیی شرکت‌های کلیدی در ارتباطشان با تأمین‌کنندگان و مشتریان اندازه‌گیری می‌شود و این موضوع باعث می‌شود که کلیت زنجیره‌ی‌تأمین حفظ شده و یه صورت یک سیستم در نظر گرفته شود.
شرکت‌های کلیدی
تأمین‌کنندگان
مشتریان
شکل ۴ – ۱ : نمایی از زنجیره‌ی‌تأمین مساله مورد بررسی
با توجه به قدم‌های عملیاتی روش DEA چهارچوبی را برای ارزیابی کارآیی زنجیره‌ی‌تأمین با استفاده از مدل FDEA در نظر می‌گیریم. ابتدا واحد‌های تصمیم‌گیری را انتخاب می‌کنیم و سپس سیستم شاخص‌های ارزیابی را در نظر می‌گیریم و با استفاده از مدل FDEA واحدهای انتخاب شده را ارزیابی می‌کنیم.
۲٫۴ استخراج شاخص ها
۱٫۲٫۴ جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند.معمولا در هر پژوهش جامعه مورد بررسی جامعه آماری می باشد که پژوهشگر مایل است درباره صفت متغیر واحد های آن به مطالعه بپردازد.
برای دستیابی به اهداف تحقیق ابتدا باید جامعه ای را که قصد داریم نمونه مورد مطالعه را از آن انتخاب کنیم،تعریف نماییم.این تعریف باید به اندازه ای روشن باشد که هیچ نوع پرسشی درباره قابلیت تعمیم پذیری یا کاربرد نتایج به هر یک از اعضای جامعه مطرح نباشد.
جامعه آماری این تحقیق مدیران ارشد و میانی شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه می‌باشند.
۲٫۲٫۴ نمونه آماری
نمونه گیری عبارتست از انتخاب درصدی از یک جامعه به طور تصادفی به عنوان نماینده آن، همچنین تعریف دیگری از نمونه آماری عبارت است از مجموعه ای از نشانه ها که از یک قسمت،یک گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب می شود،به گونه ای که این مجموعه،معرف ویژگی های آن قسمت،گروه یا جامعه بزرگتر باشد.
در تحقیق حاضر به منظور نمونه گیری از جامعه آماری از روش نمونه گیری ساده استفاده شده است.
روش جمع آوری داده و انتخاب شاخص ها
جهت جمع آوری داده های لازم یا نمونه باید از ابزارهای مناسب استفاده شود.نوع این ابزارها تابع عوامل گوناگونی از جمله ماهیت و روش تحقیق است؛ در این تحقیق از روش های زیر استفاده می شود:
کتابخانه ای
جمع آوری اطلاعات از طریق مراجعه به کتابخانه ها و مطالعه مطالب ومقالات و کتاب های مربوطه و اینترنت ومجلات.
میدانی
در این تحقیق،از ابزار پرسشنامه که به عنوان یکی از ابزارهای بسیار متداول در تحقیقات پیمایشی است و همچنین مصاحبه،استفاده شده است.
پس از مطالعه و بررسی منابع کتابخانه ای و تحقیقات پیشین، پرسشنامه ای طراحی و درمیان مدیران و کارشناسان شرکت های صنعت مبل سازی پخش شد. در بخش نخست این پرسشنامه، ویژگی های جمعیت پاسخ دهندگان از نظر میزان تحصیلات و سابقه کاری پرسش شده است و در بخش دوم نیز از پاسخ دهندگان خواسته شد تا میزان تاثیرمناسب هر یک از شاخص هایبخش های مالی، مشتری، فرایند داخلی و آموزش و یادگیری را از شماره ی ۱ الی ۵ امتیازدهی نمایند.
۳٫۲٫۴ طراحی پرسشنامه
با توجه به این که در این تحقیق هدف ازتهیه پرسشنامه تعیین شاخص های برتر به منظور ارزیابی عملکرد شرکت های صنعت مبل سازی بوده است، در ابتدا برای تعیین شاخص ها در هر کدام از ۴ منظر روش کارت امتیازی متوازن، مقالات و کتاب هایی مورد مطالعه قرار گرفتند و پس از انجام تحقیقاتی در این زمینه شاخص ها در قالب جدولی در پرسشنامه جمع آوری شدند. لازم به ذکر است که از آنجایی که شاخص های مورد استفاده در هر کشور کاملاً متناسب با فضای کسب و کار می باشد و وابستگی زیادی به موقعیت سیستم مورد بررسی دارد، همچنین ممکن است داده های مورد نیاز بسیاری از شاخص ها در صنعت مورد نظر موجود نبوده و یا اطلاعات مربوط به آن ثبت نشده باشد، بنابراین در این تحقیق به منظور انتخاب شاخص های متناسبتر

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

و منطبق با شرایط محیطی علاوه بر مطالعه و کمک گرفتن از مقالات بین المللی، سعی نمودیم تا پس از جمع آوری پرسشنامه ها از نظرات خبرگان استفاده نموده، تا درصورت نیاز شاخص ها را با یکدیگر ادغام ویا تعاریف مربوط به آنها را با توجه به داده ها و اطلاعاتی که در دسترس بود هماهنگ نماییم.
لیست شاخص های پرسشنامه
پس از مطالعه مقالات و تحقیقات لازم و با توجه به مدل کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد زنجیره تامین شاخص هایی استخراج شدند که در پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفتند. این شاخص ها به شرح زیر می باشند:
جدول ۴ – ۱ : شاخص های ارزیابی عملکرد زنجیره تامین از چهار (B S C)

حوزه
(منظر مدل BSC)
ردیف ورودی/ خروجی نام شاخص میزان اهمیت شاخص
بسیارکم
(۱)
کم
(۲)
متوسط