مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری در بوشهر با تاکید بر توریسم …

گردشگران اکتشافی
این گروه کسانی اند که به دنبال مقاصد جدید و ناشناخته می گردند. بیشتر علاقه دارند که مقصد خود را نه از طریق بروشورهای تبلیغاتی، بلکه از درون مقالات و کتابهای مربوط به مسافرت پیدا کنند.
گردشگران آسانگرد
این گردشگران، در پی چیزهای نو و جدیدند و در این راه هزینه ها و حتی سختیها و خطرهای سفر را متقبل می شوند.
گردشگران ماجراجو
این گروه افرادی ورزیده و آموزش دیده و در پی کسب تجارت نو و ملاقات با مردمان و زمینهای جدیدند. سفر در زندگی انها نقش مهمی دارد.
گردشگران محافظه کار
کسانی که اعتماد به نفس لازم برای سفرهای دشوار یا طولانی را ندارند. بیشتر تمایل دارند که تعطیلات را در سفرهای داخلی دارای امنیت بگذرانند.
گردشگران رویایی
اشتیاق زیادی به سفر و دیدار از مقاصدی دارند که در شرایط عادی امکان ان وجود ندارد. تمایل دارند از نقشه ها برای سفر استفاده کنند.
گردشگران مقتصد
این گروه برای کسب تجربه و اشنایی به اماکن جدید مسافرت نمی کنند بلکه از دیدن انها روشی برای ارامش وتمدد اعصاب است. انها تمایلی به دادن هزینه بیشتر برای تسهیلات و خدمات بهتر در سفر ندارند.
گردشگران مرفه
عموما افرادی ثروتمندند که اهمیت زیادی برای تسهیلات و خدمات بیشتر در سفر می دهند..
رویکردهای گردشگری:
رویکردسازمانی
این رویکرد بر عملکرد موسسات و سازمان های گردشگری که به صورت زیر مجموعه نظام مدیریت طبقه بندی شده اند تاکید دارد.
رویکرد تولیدی
به مطالعه تولیدات صنعت گردشگری و چگونگی بازاریابی آن می پردازد.
رویکرد تاریخی
بر روند تکامل صنعت گردشگری و افت و خیزهای آن در گذشته تاکید می کند.
رویکرد مدیریتی
به بررسی روند مدیریت سازمان های گردشگری، در جهت پاسخ گویی به الگوهای متغیر تقاضا در جامعه می پردازد.
رویکرد اقتصادی
دیدگاهی اقتصادی درباره عوامل مختلف عرضهو تقاضاست که میزان اشتغال و توازن پرداختها و بازده اقتصادی را بررسی میکند.
رویکرد اجتماعی
رفتارهای اجتماعی گردشگران، الگو های مشارکت و تاثیر آن بر جامعه مد نظر قرار میگیرد.
رویکرد جغرافیایی
این رویکرد مسائل مربوط به تاثیرات محیطی و فضاهای گردشگری را در دامنه ی وسیع بررسی می کند.
رویکرد میان رشته ای
این رویکرد علومی چون انسان شناسی –روانشناسی و علوم سیاسی به عنوان عواملی در درک و فرهنگ و دیگر ابعاد اجتماعی گردشگری بررسی می‌شوند.
رویکرد سیستمی
این رویکرد گردشگری را به عنوان مجموعه ای از عناصر و بخشهای مرتبط به هم می داند که به عنوان یک کل واحد در جهت تحقق اهدافی خاص حرکت می کند.
۲-۶ عناصر صنعت گردشگری
حمل و نقل
شبکه حمل و نقل، مبدا و مقصدگردشگری را به هم متصل می کند.
خدمات گردشگران
خدمات اقامتی، اصطلاحی است برای تهیه تسهیلات خواب  و استرحت، با محوریت تجاری که در صنعت گردشگری و مهمان یاری به کار می رود.
تسهیلات واسطه ای
عامل سفرگذاری ها و گشت پردازها است که حلقه اتصال خدمات محصولات گردشگری به مصرف کنندگان محسوب می شوند.
جاذبه گردشگری

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.