مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری در بوشهر با تاکید بر توریسم ساحلی- قسمت …

نبود راهبرد مناسب برای توسعه گردشگری فرهنگی و فقدان هدایت ملی.(رمضانی،۱۳۸۸، ۳۶)
۲-۱۰ منشور بین المللی گردشگری فرهنگی
اصل۱: از انجا که گردشگری داخلی در زمره مهمترین بستر های تبادل فرهنگی است حفاظت از محیط زیست باید غرصت های مسئولانه وهدایت شده ای را به منظور کسب تجربه وشناخت دست اول از میراث و فرهنگ آن جامعه برای اعضای جامعه میزبان و بازدیدکنندگان فراهم کند .
اصل ۲: رابطه بین مکان های میراث و گردشگری رابطه ای پویاست وممکن است شامل ارزشهای متضاد شود .این رابطه باید به شیوه ای پایدار برای نسل امروز و فردا هدایت شود.
اصل۳: برنامه ریزی برای حفظ ونگهداری مکانهای میراث وهمچنین برنامه های ترویج گردشگری باید بازدیدی ارزشمند- رضایت بخش و دلپذیر را برای گردشگر تضمین می کند.
اصل۴: جوامع میزبان و مردم بومی باید در برنامه ریزی های توسعه گردشگری وحفاظت ونگهداری میراث مشارکت داشته باشند.
اصل۵: فعالیت های گردشگری وحفظ و نگهداری منابع باید به نفع جامعه میزبان باشد.
اصل۶: برنامه های ارتقای گردشگری باید خصوصیات طبیعی ومیراث را حفظ وتقویت کند.
عوامل انگیزاننده گردشگران
انگیزاننده های جسمانی و فیزیکی.این انگیزه ها مربوط به سلامت جسمی افراد وشامل فعالیت های ورزشی وفیزیکی است.
انگیزاننده های فرهنگی . تمایل به شناخت جوامع و فرهنگهای دیگر واشنایی با اداب ورسوم وسایر ادیان ومذاهب یکی از انگیزه های مهم گردشگران است که در سال های اخیر در کانون توجه جهانیان قرار گرفته است.
انگیزاننده های ارتباطی. دیدار از اقوام – خویشان و دوستان از جمله انگیزاننده های با سابقه گردشگری است.
انگیزاننده های شان و منزلت اجتماعی.یکی از نیاز های انسان که در نظریه های انگیزشی نیز به ان اشاره شده منزلت اجتماعی است. این عامل انگیزه برخی از سفر هااز جمله شرکت در گرهماهییها یا نمهیشگاه های بین المللی است.(محسنیان راد،۱۳۸۹، ۱۳)
۲-۱۱ اهداف گردشگران
مسافرت برای تفریح ۲- مسافرت برای تجارت و بازرگانی ۳- سایر مسافران (در تقسیم بندیسازمان جهانی گردشگری به کسانی اطلاق می شود که با هدف دیدار دوستان و بستگان –برای درمان–شرکت در مراسم مذهبی و … سفر می‌کنند.
۲-۱۲ مدیریت بازاریابی گردشگری
تعریف بازاریابی
فرایندی اجتماعی ومدیریتی که طی ان افراد وگروه ها نیازمندی هایشان را از طریق مبادله کالاها وخدمات با یکدیگر براورده می سازند.(همان، ۱۵)
چند ویژگی کلیدی بازاریابی
ناملموس بودن : یعنی کالاهایی که به طور مستقیم قابل رویت –احساسویاازمایشبرایخریدونیستند.
تفکیک نا پذیری : یعنی هم زمان بودن تولید ومصرف خدمات گردشگری .
تغییر ناپذیری : خدمات گردشگری در هر تعامل تولید/ مصرف,تغییر ناپذیری زیادی دارند;برای مثال صرف یک وعده غذا در یک رستوران تحت تاثیر عوامل انسانی متعدد از جمله روحیه و انتظارات میزبان ومهمان هنگام عرضه ودریافت خدمت مورد نظر قرار دارد .
ناپایداری : محصولات گردشگری را نمی توان امروزتولید وبرای مصرف در زمانی دیگر ذخیره کرد .
فقدان مالکیت : مشتری هنگام خرید یک خدمت به تسهیلات و مطلوبیتی دست می یابد.او در پایان معامله هرگز مالک چیزی نمی شود . خرید ومصرف خدمات اغلب موجب احساس رضایت فرد می شوند وبرخلاف خرید کالاهای فیزیکی نمی توان خدمات را نگهداری کرد وبه دیگران نشان داد.
ویژگیهای خاص خدمات گردشگری
گردشگری نسبت به سایر خدمات بیشتر از طریق عرضه هدایت می شود. معمولا برنامه ریزی بازاریابی از پایین به بالا صورت می گیرد ; به این ترتیب که تجزیه و تحلیل ها از سطح مشتریان آغاز می شود , سپس بازار و محیط بررسی می شوند و آنگاه برنامه بازاریابی طرح ریزی می شود , اما در بازاریابی گردشگری عکس این الگو عمل می شود .
محصول گردشگری با مشارکت عرضه کنندگان مختلف تولید می شود. گردشگری اغلب محصولی ترکیبی دارد که تولید آن مستلزم همکاری و مشارکت بخشها و سازمانهای مختلف است.
محصول گردشگری در یک دوره زمانی و طی مراحل مختلف تجربه می شود و همین امر ارزیابی آن را دشوار و پیچیده می کند.محصول گردشگری برای مصرف کنندگان آن پرمخاطره است.
برای مردم تصمیم گیری در مورد گزراندن تعطیلات بسیار مهم است ; زیرا باید مشکلات احتمالی مختلف را در نظر بگیرند . هر گونه پیش بیبنی نادرست در خصوص مقصد سفر باعث اتلاف منابعی می شود که در این راه صرف می کنند.هزینه های فرصتی یک تعطیلات نا مناسب جبران ناپذیر است.(رضوانی،۱۳۸۹، ۵۱)
بخشی از محصول گردشگری مبتنی بر رویاها  و امیال شخصی مصرف کنندگان است . مصرف خدماتی مانند خدمات بانکی , بهداشتی یا تعمیر خودرو به دلایل منطقی یا کارکردی صورت می گیرد. صنعت گردشگری نسبت به نیروهای بیرونی که خارج از کنترل عرضه کنندگان هستند , آسیب پذیر و شکننده اند .
۲-۱۳ بخش بندی بازارگردشگری
یکی از روش های شناخت بازار گردشگری و پیش بینی رفتار مشتریان , بخش بندی بازار است.
بازار را می توان به اشکال و با معیارهای مختلف بخش بندی کرد. هر بخش بازار معرف افرادی با خصوصیات و نیازهای متفاوت است. بر اساس این معیارها , هر بخش به زیر مجموعه های کوچکتر تقسیم می شود.
بازار گردشگری به طرق مختلف قابل بخش بندی است. برای مثال می توان به بخش های زیر اشاره کرد :
ملیت یا خاستگاه فرهنگی
جنسیت
مرحله زندگی
موقعیت یا طبقه اجتماعی
ویژگی های روحی –روانی
انگیزش و علاقه مندیها
روش مسافرت و مسافت طی شده برای سفر

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.