پژوهش – مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین الملل- قسمت ۱۴

ماده‌ى ۶
۱- کمیته، ابلاغیه‌هایى را که به موجب این پروتکل به او ارائه شده، به شرطى که (شخص) ذینفع یا (اشخاص) ذینفع از علنی شدن هویت ‌شان نزد دولت معاهد رضایت داشته ‌باشند، به طور محرمانه به نظر دولت معاهد ذینفع مى رساند، مگر این که آن را یکسره بدون ارجاع به دولت معاهد ذینفع، غیرقابل وصول تشخیص دهد.
۲- دولت معاهد ذینفع، ظرف شش ماه، با ذکر تدابیر اصلاحی که بسته به مورد اتخاذ کرده است و توضیحات یا تصریحات شامل دقایق موردى را که موضوع ابلاغیه است، کتباً به کمیته ارائه مى کند.
ماده‌ى ۷
۱- کمیته با بررسى ابلاغیه‌هایى که طبق پروتکل حاضر وصول مى کند، تمامى اطلاعاتى را که به وسیله ى اشخاص یا گروه‌هایى از اشخاص یا به نام آن‌ها توسط دولت معاهد ذینفع به ایشان داده شده، مورد توجه قرار مى دهد، ضمن قبول این که این اطلاعات باید به طرف‌هاى مربوطه انتقال داده ‌شوند.
۲- کمیته ابلاغیه‌هایى را که به موجب این پروتکل به او ارجاع شده، در پشت درهاى بسته، بررسى مى کند.
۳- کمیته پس از بررسى یک ابلاغیه، ملاحظات خود را در آن باره، احتمالاً همراه با توصیه‌هاى خود، به طرف‌هاى مربوطه مى دهد.
۴- دولت معاهد، ملاحظات و توصیه‌هاى احتمالى کمیته را به طور کامل بررسى مى کند و ظرف شش ماه، با ارائه یک پاسخ کتبى به کمیته، او را از کلیه ‌ى اقداماتى که با توجه به ملاحظات و توصیه‌ها انجام داده، مطلع مى نماید.
۵- کمیته مىتواند از دولت معاهد دعوت کند که از تدابیرى که در پاسخ به ملاحظات و توصیه‌هاى احتمالى او اتخاذ کرده‌ و نیز، در صورت تشخیص کمیته، در گزارش‌های بعدى که دولت معاهد، طبق ماده‌ی ۱۸ کنوانسیون، موظف به ارائه به اوست، اطلاعات گسترده‌ترى در اختیار کمیته بگذارد.
ماده ‌ى ۸
۱- اگر کمیته با استفاده از اطلاعات معتبرى، مطلع شود که دولت معاهد شدیداً یا به طور سیستماتیک حقوق مذکور در کنوانسیون را نقض مى کند، این دولت را به مذاکره در باره ‌ى مواردى که به او گزارش شده دعوت مى کند و ملاحظات خود را ارائه مى دهد.
۲- کمیته مى تواند بر اساس ملاحظاتى که احتمالاً توسط دولت معاهد ذینفع عنوان شده و نیز هر اطلاع قابل اعتماد دیگرى که دارد، یک یا چند تن از اعضاى خود را به انجام تحقیقات و ارائه‌ى گزارش نتایج آن، بدون تأخیر، بگمارد. این تحقیقات، زمانى که لازم شد و با موافقت دولت معاهد، مى تواند شامل دیدارهایى در قلمروى این دولت شود.
۳- کمیته، پس از مطالعه‌ى نتایج تحقیق، آن را در صورت مقتضى، همراه با ملاحظات و توصیه‌ها به دولت معاهد تسلیم مى ند.
۴- دولت معاهد، پس از اطلاع از نتایج تحقیق و ملاحظات و توصیه‌هاى کمیته، ملاحظات خود را ظرف شش ماه به کمیته تسلیم مى کند.
۵- تحقیقات محرمانه است و در تمامى مراحل نیاز به همکارى دولت معاهد دارد.
ماده‌ى ۹
۱- کمیته مى واند از دولت معاهد ذینفع دعوت کند تا در گزارشى که طبق ماده‌ى ۱۸ کنوانسیون، موظف به ارائه آن است، در باره‌ى تدابیرى که در پى تحقیقات انجام شده طبق ماده‌ى ۸ پروتکل حاضر اتخاذ کرده‌است، توضیحاتى عرضه کند.
۲- کمیته مى تواند پس از پایان مهلت شش ماهه مذکور در بند ۴ ماده‌ى ۸، در صورت مقتضى، دولت معاهد ذینفع را دعوت به ارائه‌ى اطلاعات در باره‌ى تدابیرى کند که در پى چنین تحقیقاتى اتخاذ کرده‌است.
ماده‌ى ۱۰
۱- کلیه ى دولت‌هاى معاهد مىتوانند، زمانى که پروتکل حاضر را امضا یا تصویب می کنند یا به آن می پیوندند، اعلام کنند که صلاحیتى را که مواد ۸ و ۹ به کمیته مىدهند، به رسمیت نمى شناسند.
۲- کلیه‌ى دولت‌هاى معاهد که مفاد مذکور در بند ۱ این ماده را عنوان کرده‌اند، مىتوانند در هر زمان اظهارات خود را از طریق اخطاریه‌اى خطاب به دبیر کل، پس بگیرند.
ماده‌ى ۱۱
دولت معاهد، کلیه‌ى اقدامات لازم را به کار مى برد تا اشخاصى که در حوزه‌ى قضایى او با کمیته مکاتبه مىکنند، مورد بد‌رفتارى و ارعاب قرار نگیرند.
ماده‌ى ۱۲
کمیته در گزارش سالانه‌اى که طبق ماده‌ى ۲۱ کنوانسیون تنظیم مىکند، خلاصه‌ى فعالیت‌هایى را که به عنوان پروتکل حاضر انجام داده‌است، متذکر مىشود.
ماده‌ى ۱۳
کلیه‌ی دولت‌هاى معاهد متعهد مىشوند که کنوانسیون را به نحو وسیعى بشناسانند و منتشر کنند، نیز پروتکل حاضر و دسترسى به اطلاعات مربوط به ملاحظات و توصیه‌هاى کمیته را، به ویژه مواردى را که به این دولت معاهد مربوط مىشود، تسهیل نمایند.
ماده‌ى ۱۴
کمیته، مقررات داخلى خود را متوقف کرده و به وظایفى عمل مىکند که پروتکل حاضر، طبق این مقررات، به او محول مىکند.
ماده‌ى ۱۵
۱- پروتکل حاضر براى امضاى کلیه‌ى دولت‌هایى که کنوانسیون را امضا کرده، تصویب نموده‌ یا به آن پیوسته‌اند، مفتوح است.
۲- پروتکل حاضر، به تصویب کلیه‌ى دولت‌هایىمی ‌رسد که کنوانسیون را تصویب کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ یا بدان پیوسته‌اند. اسناد براى تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل متحد گذاشته خواهد شد.
۳- پروتکل حاضر براى پیوستن کلیه‌ى دولت‌هایى که کنوانسیون را تصویب کرده‌اند یا به آن پیوسته‌اند، مفتوح است.
۴- پیوستن از طریق تسلیم سند پیوستگى نزد دبیر کل سازمان ملل متحد انجام مىشود.
ماده‌ى ۱۶
۱- پروتکل حاضر سه ماه پس از تاریخ تسلیم دهمین سند تصویب یا پیوستن، لازم‌الاجرا ‌مىشود.
۲- لازم‌الاجرا شدن این پروتکل براى هر دولتى که پروتکل حاضر را تصویب مىکند یا پس از لازم
‌الاجرا شدن، به آن مىپیوندد، سه ماه پس از تاریخ تسلیم سند تصویب یا پیوستن از طرف این دولت آغاز مىشود.
ماده‌ى ۱۷
این پروتکل هیچ قید و شرطى را نمی پذیرد.