مقاله علمی با منبع : مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین …

اگر در نتیجه اعلان فسخ، تعداد دولتهای عضو (متعاهد) به کنوانسیون حاضر به کمتر از ۱۶ دولت برسد، قرارداد مزبور از تاریخ آخرین اعلان فسخ ، از درجه اعتبار ساقط میگردد.
ماده شانزدهم
درخواست تجدید نظر در مورد کنوانسیون حاضر، بوسیله تذکر کتبی که دولت عضو خطاب به دبیر کل بعمل می آورد، در هر زمان میسر می باشد.
ماده هفدهم
دبیر کل سازمان ملل مراتب ذیل را جهت اطلاع همه اعضاء سازمان ملل و دولتهای غیر عضو با در نظر گرفتن ماده ۱۱ متذکر خواهد شد:
الف: امضاءها، تصویب ها و الحاق های دریافتی بنابر ماده ۱۱
ب: تذکرات دریافتی بر طبق ماده ۱۲
ج: زمان لازم الاجرا شدن کنوانسیون حاضر بنابر ماده ۱۳
د: انصرافهای دریافتی بنابر ماده ۱۴
ه : فسخ کنوانسیون بنابر ماده ۱۵
و: تذکرات دریافتی بنابر ماده ۱۶
ماده هیجدهم
رونوشت اصلی کنوانسیون حاضر در بایگانی سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. یک رونوشت گواهی شده کنوانسیون به تمام اعضاء سازمان ملل و دولتهای غیر عضو با در نظر گرفتن ماده ۱۱، ارسال خواهد شد.
ماده نوزدهم
کنوانسیون حاضر در زمان لازم الاجرا شدن آن بوسیله دبیر کل سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسید.
۴-۷- کنوانسیون بین المللى منع و مجازات جنایت آپارتاید
با یادآورى مفاد منشور ملل متحد که طى آن تعهد نموده اند با همکارى سازمان ملل متحد اقدام مشترک و
مجزایى جهت کسب احترام جهانى و رعایت حقوق بشر و آزادیهاى اساسى براى همه افراد بدون هیچ
گونه تمایزى از لحاظ نژاد، جنسیت، زبان، و یا مذهب به عمل آورند.
با درنظرگرفتن اعلامیه جهانى حقوق بشر که طى آن اعلام شده است که تمام افراد بشر آزاد به دنیا آمده اند و از نظر شأن و حقوق برابر مى باشند و هر کسى بدون هیچ گونه تمایزى از هر نظر من جمله نژاد، رنگ و ریشه ملیت، محق بر برخوردارى از کلیه حقوق و آزادیها مقرر در اعلامیه مى باشد.
با درنظر گرفتن اعلامیه مربوط به اعطاى استقلال به کشورها و ملل تحت استعمار، که طى آن مجمع عمومى اعلام داشته است که جریان آزادى، جریانى مقاومت ناپذیر و تغییرناپذیر بوده و در جهت شأن انسانى و پیشرفت و عدالت، باید به استعمار و کلیه روشهاى جدایى نژادى و تبعیضهاى مربوط به آن خاتمه
داده شود.
با ملحوظ داشتن به کنوانسیون بین المللى در مورد از میان بردن کلیه اشکال تبعیض کشورهاى عضو بویژه جدایى نژادى و آپارتاید را محکوم و جهت جلوگیرى، منع و ریشه کن نمودن کلیه رویه هایى که داراى چنین ماهیتى مى باشند در سرزمینهایى تحت حاکمیت خود، اقدام مى نماید.
با ملحوظ داشتن به کنوانسیون جلوگیرى و مجازات جنایت کشتار دسته جمعى اعمال به خصوصى که احتمالا مانند اعمال آپارتاید تلقى گردند طبق حقوق بین المللى یک جنایت محسوب مى شود.
با ملحوظ داشتن کنوانسیون مربوط به غیر قابل اجراءبودن محدودیتهاى قانونى در مورد جنایت جنگى و جنایات بر علیه بشریت، اعمال غیر انسانى ناشى از سیاست آپارتاید به عنوان جنایت علیه بشریت به شمار مى آیند.
با ملحوظ داشتن اینکه، مجمع عمومى سازمان ملل قطعنامه هاى متعددى تصویب نموده که طى آنها سیاستها و رویه هاى آپارتاید را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم گردیده است.
با ملحوظ داشتن اینکه، شوراى امنیت تأکید نموده است که آپارتاید و توسعه و تشدید مداوم آن صلح و
امنیت بین المللى را مختل نموده و در معرض تهدید قرار مى دهد.
با اعتقاد به اینکه کنوانسیون بین المللى منع و مجازات جنایت آپارتاید، انجام اقدامات مؤثرترى را در سطوح
بین المللى و ملى، به منظور منع و مجازات جنایت آپارتاید امکان پذیر مى سازد. مراتب زیر را مورد موافقت قرار مى دهند
ماده ١ – ١ – کشورهاى طرف این کنوانسیون اعلام مى دارند که آپارتاید جنایتى بر علیه بشریت بوده و اعمال
غیر انسانى که ناشى از سیاستها و رویه هاى آپارتاید و نیز سیاستها و روشهاى مشابه جدایى نژادى و
تبعیض به ترتیبى که در ماده ٢ این کنوانسیون تعریف شده است، مى باشند که اصول و حقوق بین المللى و بخصوص مقاصد و اصول منشور ملل متحد را نقض مى کنند و نیز تهدیدى جدى علیه صلح و امنیت
بین المللى به شمار مى آیند.
٢- کشورهاى طرف این کنوانسیون، سازمانها، مؤسسات و افرادى که مرتکب جنایت آپارتاید گردیدند را
مجرم اعلام مى دارند.
ماده ٢- از نظر این کنوانسیون واژه «جنایت آپارتاید» که سیاستها و رویه هاى مشابه جدایى نژادى و تبعیض نژادى را که در آفریقاى جنوبى اعمال مى گردد، شامل مى شود، به دیگر اعمال غیر انسانى که به منظورایجاد و برقرارى سلطه یک گروه نژادى بر گروه نژادى دیگر انجام مى گردد و به طور سیستماتیک آنان را مورد ظلم قرار مى دهد نیز اطلاق مى گردد.
الف – انکار حق حیات یا آزادى شخصى در مورد عضو یا اعضاى یک گروه و یا گروه هاى نژادى از طریق
١ – قتل عضو یا اعضاء یک گروه و یا گروه هاى نژادى.