مقاله دانشگاهی – مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین الملل- …

مطهری،مرتضی( ۱۳۷۳ )؛ خدمات متقابل اسلام وایران،جلد ۱،تهران: انتشارات صدرا، ص ۷۳٫
مظفری،محمد( ۱۳۷۶ )؛نابردباری مذهبی،موسسه فرهنگی اندیشه معاصر، ص ۴٫
معین، محمد( ۱۳۸۱ )؛ فرهنگ دو جلدی، تهران: انتشارات آدنا، ص ۴۲۲٫
مقریزی، تقی الدین احمد بن علی، الامتاع الاسماع، تحقیق محمد عبدالحمید نمیسی، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۲۰ق، ج۱
مهرپور، حسین؛ نظام بین اللملی حقوق بشر، تهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۸۳، چاپ دوم، صص ۹۳ـ۹۲
میرزای نایینی، منیه الطالب، ج ۱، ص ۱۴۲، به نقل از: کتاب مبانی اقتصادی اسلامی، ص ۲۵۳٫
کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، شرکت انتشار، ۱۳۷۴، چ ۲۰، صص ۲۶۵ و ۲۶۶٫
مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، مدرسه امام امیرالمؤمنین، ۱۳۷۷، چ ۱۸، ج ۲۲، ص ۱۹۹٫
هاشمی،یحیی( ۱۳۸۸ ) « مبانی و مفاهیم حقوق بشر در اسلام و حقوق بشر معاصر » سفیر،سال سوم،شماره دوازدهم، ص۱٫
یعقوبی، محمد بن ابی یعقوب، پیشین – مقریزی، تقی الدین احمد بن علی، الامتاع الاسماع، تحقیق محمد عبدالحمید نمیسی، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۲۰ق، ج۱٫
منابع لاتین
D,Robinson,93 American Journal of the International Law (1999),p.55.
Adopted by General Assembly Resolution 2391(XXIII) of 26 November 1968.
H.von Hebel and D.Robinson, in R.S.Lee(ed.), The International Criminal Court, The Making of the Rome Statute (1999),p.79.
United Nations Charter signed on 26 June 1945 entered into force on 24 October 1945 art.1 (3)
Universal Declaration of Human Rights , UN GA Res.217 A(III) on 10 Dec 1948 , art.2
International Covenant on Economic , Social and Cultural Rights (1966) art.2;Internalional Covenant on Civil and Political Rights (1966) art.2.
H . Victor conde, A Handbook of International Human Rights Terminology , Second Edition & 2002 , newyork ,P.16.
International Convention on the prevention and Punishment Of the crime of Apartheid, UN GA Res. No. 3068 on 30 NOV.1973.
United Nations Charter signed
Universal Declaration of Human Rights , UN GA Res.217 A(III) on 10 Dec 1948 , art.2
International Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination , UN GA Res.2106 A (xx) on 21 Des.1965.
Non-Discrimination
Nihal Jayawickrama , the Judicial Application of Human Rights law National , Regional and International Jurisprudence , Cambridge University press , first published , 2002 ,PP.174_179.
ضمائم
میثاق بین‌المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی
مصوبه ۲۱ دسامبر ۱۹۶۵ مجمع عمومی، شماره / a – ۲۱۰۶
قدرت اجرائی بنا بر ماده ۱۹، ۴ ژانویه ۱۹۶۹
دولتهای عضو این میثاق:
– با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل مبنی بر شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر برای همه انسانها، اعضاء دولتها خود را متعهد می‌دانند که با پیوستن به سازمان ملل جهت دستیابی و تحقق بخشیدن به اهداف آن و احترام و رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی در سطح جهان و برای همه انسانها، بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس، زبان و دین است، همکاریهای لازم را بعمل آورند.
– با در نظر گرفتن منشور جهانی حقوق بشر مبنی بر اینکه تمام انسانها آزاد آفریده شده‌اند و از نظر حیثیت و حقوق با هم برابر هستند و نیز همه حق برخورداری از تمام حقوق و آزادیهای مندرج در منشور را بدون در نظر گرفتن هر نوع امتیاز ویژه‌ای مثل نژاد، رنگ یا منشاء ملی دارند.
– با در نظر گرفتن اینکه همه انسانها در مقابل قانون برابر هستند و حق دارند در مقابل هر نوع تبعیضی و تحریک تبعیض آمیزی بطور برابر از حمایت قانونی برخوردار گردند.
– با در نظر گرفتن اینکه سازمان ملل متحد، منشور اعطاء استقلال به سرزمین‌های مستعمره و ملل، ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰ (مصوبه مجمع عمومی (XV)1514 را بطور جدی تصویب کرده‌است و در آن اعلام نموده که استعمار و تمام عوامل جدا سازی و تبعیض آمیز صرف نظر از چگونگی تشکیل و مکان آن، می‌باید بدون قید و شرط و بیدرنگ پایان پذیرد.
– با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل متحد مبنی بر حذف فوری تمام اشکال تبعیض نژادی، ۲۰ نوامبر ۱۹۶۳ (مصوبه مجمع عمومی ۱۹۰۴(XVIII) در سراسر جهان و نیز ابراز ضرورت حفظ تفاهم و رعایت حیثیت فرد انسانی،
– با اعتقاد به اینکه نظریه برتری نژادی بطور علمی اشتباه است و آن چیزی جزء بی عدالتی اجتماعی نیست و اخلاقا خطرناک و قابل محکوم کردن می‌باشد، بنابر این چه در تئوری و چه در عمل هیچ توجیهی برای تبعیض نژادی وجود نخواهد داشت.
– با تصدیق دوباره که تبعیض بین انسانها، در زمینه نژاد، رنگ یا منشاء قومی مانع دوستی و روابط صلح آمیز میان ملتها میشود و آرامش و امنیت مردم را سلب مینماید و باعث جلوگیری از همزیستی انسانهائی می‌شود که می‌خواهند در یک سرزمین در کنار یکدیگر زندگی کنند.
– با اعتقاد به اینکه وجود تبعیض نژادی در منافات با آمال جامعه بشری است.
– با اعلام خطر مبنی بر اعمال تبعیض نژادی در بعضی از مناطق جهان و نیز اعمال سیاست های برتری نژادی و تبعیض نژادی و جدا سازی و تفکیک نژادها از جانب بعضی دولتها که موجب تنفر گردیده‌است.
– با تصمیم به اقدامات لازم جهت سرعت بخشیدن به حذف تبعیض نژادی در تمام اشکال آن و نیز اعلام مبارزه با نظریه نژادی و جلوگیری کردن از آن در جهت تحقق بخشیدن به تفاهم بین نژادها و ساختن یک جامعه بین المللی تهی از تمام اشکال تبعیض و جدا سازی نژادی،

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.