تحقیق دانشگاهی – نقش توبه در سقوط مجازات- قسمت ۱۷

۲ـ نهج البلاغه
۳ـ صحیفه سجادیه
۴ـ اناجیل اربعه ( متی، مرقس، لوقا، یوحنا )
۵ـ تورات ( حزقیال، عزرا، مزامیر، میکاه )
الف) منابع فارسی
۱ـ کتاب ها
۱ـ اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، انتشارات میزان، ۱۳۸۸٫
۲ـ انصاری، خواجه عبدالله، کشف الاسرار، جلد دوم، ترجمه ی روان فرهادی، تهران، ۱۳۷۴٫
۳ـ انصاری، خواجه عبدالله، منازل السایرین، ترجمه روان فرهادی، تهران، ۱۳۷۰٫
۴ـ اسماعیلی، مصطفی، مکتب بازگشت، قم، انتشارات اشک یاس، ۱۳۸۶٫
۵ـ توفیقی، حسین، آشنایی با ادیان بزرگ، تهران، ۱۳۷۹٫
۶ـ جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، جلد دوم، تهران، پژوهشکده باقرالعلوم، ۱۳۸۰٫
۷ـ حبیب زاده، محمد جعفر، بررسی جرم محاربه و افساد فی الارض، تهران، انتشارات مؤسسه کیهان، چاپ اول،
۱۳۷۰٫
۸ ـ دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، جلد پنجم، تهران، چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۲٫
۹ـ راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محد، المفردات فی الفاظ القرآن، ترجمه سید محمد گیلاتی، تهران، انتشارات
مرتضوی، ۱۳۶۲٫
۱۰ـ راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محد، المفردات فی الفاظ القرآن، ترجمه سید محمد گیلانی، بیروت،
انتشارات دارالمعرفه، ۱۴۱۹ه.ق.
۱۱ـ زین الدین علی بن احمد جبل عاملی ( ملقب به شهید ثانی )، شرح لمعه، ترجمه ی علی شیروانی، جلد سیزدهم،
قم، انتشارات دارالعلم، چاپ دوم، ۱۳۸۴٫
۱۲ـ شیری، عباس، سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام و ابران، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید
بهشتی، ۱۳۷۲٫
۱۳ـ شاهاک، اسرائیل، تاریخ یهود ـ آئین یهود، ترجمه ی رضا آستانه پرست، تهران، ۱۳۸۶٫
۱۴ـ طاهری، حبیب الله، سیری در جهان پس از مرگ، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۰٫
۱۵ـ طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه ی محمد موسوی همدانی، جلد اول، قم، دفتر انتشارات
اسلامی، ۱۳۷۰٫
۱۶ـ طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، جلد چهارم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۰٫
۱۷ـ طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، جلد پنجم، قم، انتشارات جامعه مدرسین، چاپ اول، ۱۳۷۵٫
۱۸ـ طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه ی سید محمد باقر موسوی، جلد پنجم، قم، دار الکتب الاسلامیه،
چاپ چهارم، ۱۳۷۲٫
۱۹ـ طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، جلد پانزدهم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ بیست و چهارم، ۱۳۸۶٫
۲۰ـ کریمی جهرمی، علی، الدُّر المنضود فی احکام الحدود، جلد اول، قم، انتشارات دارالقرآن الکریم، ۱۴۱۴ه.ق.
۲۱ـ گرینستون، جولیوس، انتظار مسیحا در آیین یهود، ترجمه ی حسین توفیقی، تهران، ۱۳۸۳٫
۲۲ـ موحدی لنکرانی، محمد فاضل،تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، قم، ۱۴۲۷٫
۲۳ـ موسوی خمینی، روح اله، چهل حدیث، تهران، نشر فرهنگی رجا، ۱۳۷۴٫
۲۴ـ موسوی خمینی، روح اله، تحریر الوسیله، جلد دوم، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۹ه.ق.
۲۵ـ مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، جلد هشتم، قم، ۱۳۸۵٫