نقش توبه در سقوط مجازات- قسمت ۵

سؤالاتی که در این تحقیق مطرح می شود به این شرح است:
آیا توبه پذیرفته می شود یا خیر؟
احراز توبه چگونه است ؟
کدام مقام قضایی صلاحیت احراز توبه را دارد؟
آیا مرور زمان در حدود میتواند از علل سقوط مجازاتها محسوب شود؟
ث) فرضیه های تحقیق
در مقابل سوالات مطرح شده، فرضیاتی به شرح زیر می توان مطرح نمود:
چنانچه توبه با شرایط صحیحی که گفته می شود، صورت گیرد پذیرفته می شود. زیرا قرآن در آیات متعددی خداوند را توبه پذیر معرفی می نماید. از جمله این آیات، آیه ۴۵سوره شوری می باشد که میفرماید: «اوست خدایی که توبه بندگان را می پذیرد و گناهان را می بخشد.»
از آنجا که توبه یک مسئله درونی و باطنی است و تنها از طرف فرد تائب معلوم می شود، لذا صرف ادعای شخص مبنی بر توبه برای احراز آن کفایت می کند. مگر آنکه دلیلی بر خلاف آن یافت شود و یا یقین به کذب اظهار وی باشد.
صرفاً قاضی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده، صلاحیت احراز توبه و ترتیب اثر دادن به آن را داشته و مقامات دادسرا فاقد چنین صلاحیتی هستند.
در حدود، مرور زمان می تواند از علل سقوط مجازاتها محسوب شود و مرور زمان از این جهت که کاشف از توبه است، مسقط مجازات است.
ج) روش تحقیق
با توجه به اینکه تحقیق پیش رو از نوع تحقیق بنیادی ـ نظری است، مطالب با استفاده از کتب معتبر موجود در کتابخانه ها، پایان نامه ها و مقالات موجود و سایتهای معتبر جمع آوری گردیده است. روش تحقیق، روش توصیفی و تحلیلی می باشد.
ح) معرفی پلان و ساختار تحقیق
این تحقیق در سه فصل تنظیم گردیده است. فصل اول با عنوان توبه وشرایط آن شامل مباحثی می باشد. در این فصل راجع به تبیین توبه، مفهوم، حقیقت توبه و جایگاه واقسام توبه و مستندات و شرایط توبه و نیز مواردی مانند زمان انجام توبه، احراز توبه و زمان پذیرش آن مباحثی بیان می گردد. فصل دوم نیز با عنوان آثار فقهی و حقوقی توبه، آثار اثباتی توبه و آثار ثبوتی توبه را بیان می دارد. فصل سوم نیز با عنوان تأثیر توبه در سقوط مجازات است. در این فصل حدود تأثیرگذاری توبه ، تأثیر توبه در مجازاتهای حدی و در ادامه مباحث نیز به بررسی توبه در قصاص، دیات و مجازاتهای تعزیری و بازدارنده خواهیم پرداخت. در پایان هم به بیان نتیجه ها و ارائه پیشنهادها اقدام گردیده است.
فهرست اختصارات
ص ………………………………………………………………………………. صفحه
ج ………………………………………………………………………………… جلد
م …………………………………………………………………………………. میلادی
ه.ق ………………………………………………………………………………. هجری قمری
ه.ش …………………………………………………………………………….. هجری شمسی
ر.ک …………………………………………………………………………….. رجوع کنید
بی نا ……………………………………………………………………………. بدون نام ناشر
بی تا …………………………………………………………………………… بدون تاریخ نشر
بی جا …………………………………………………………………………. بدون محل نشر
فصل اول:
توبه و شرایط آن
۱ـ۱ـ تبیین کلی توبه
در این مبحث راجع به ماهیت و مفهوم توبه، پیرامون توبه در ادیان مختلف اعم از اسلام، مسیحیت و یهودیت، و مطالبی راجع به حقیقت و اهمیت توبه بیان می شود.
۱ـ۱ـ۱ـ ماهیت و مفهوم توبه
در این گفتار معنای لغوی توبه، معنای اصطلاحی توبه، توبه در حقوق جزای اسلام، توبه در فقه پویای اسلام و جایگاه توبه در قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد.
۱ـ۱ـ۱ـ۱ـ معنای لغوی توبه
توبه در لغت به معنی بازگشت، هر نوع بازگشتی و بازگشت از گناه و ندامت وپشیمانی می باشد.[۱]
توبه از ماده «توب» به معنای «رجع» بازگشت است. صاحب مقاییس اللغه می نویسد: « توب، التاء و الواو و الباء کلمه واحده تدلٌ الی رُجُوع؛ تَوَب با تاء، واو و باء،کلمه واحدی می باشد که به معنای رجوع و بازگشت است.»[۲]
در لسان العرب نیز آمده است: « التوبه: الرجوع من الذنب وتاب الی اللهیتوب توباً متابا، اناب و رجع من المعصیه الی الطاعه؛ توبه به معنای بازگشت از گناه است.»[۳]
خواجه نصیر الدین طوسی(رحمه الله) در اوصاف الاشراف می نویسد: « توبه به معنای بازگشت از معصیت است و نخست باید دانست که گناه چه باشد.»[۴]
مرحوم محقق اردبیلی در کتاب مجمع الفائده و البرهان فی شرح الارشاد الاذهان می فرماید:«التوبه هی الندامه والعزم علی عدم الفعل لکون الذنب قبیحاً ممنوعا و امتثالاً لامرالله و لم یکن غیر ذالک مقصوداً.»[۵]
ازاین تعریف دو نکته استفاده می شود:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.