بحث و نتیجه گیری-دانلود (متن) کارشناسی ارشد رشته روانشناسی :تأثير اسباب بازي در بهبود كودكان پيش دبستاني

دانلود پایان نامه

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

 

 

 

 نتیجه گیری

 تأثیر بازی در کودک بیمار بستری در بیمارستان، به اندازه کودک سالم اهمیت دارد. هدف از بازی در بیمار، گذراندن اوقات فراغت، ابزار احساسات و تهاجم و کاستن صدمه ناشی از بستری شدن در بیمارستان می باشد. امروزه کودکان در مدت کوتاهتری از بیماریهای حاد بهبود می یابند و فرصت بیشتری برای بازیابی سلامت خود دارند و به استراحت در تخت وادار نمی شوند. با نگاه کردن به بازی کودکان در یک محیط آرام، مسائل زیادی می توان ملاحظه کرد. نحوه دسترسی به بازی، ارتباط با سایر همسالان، والدین و افراد را باید تحت نظر گرفته و گزارش داد.

در این پژوهش «بررسی بازی و اسباب بازیها بر بهبودی حال کودکان بستری»نتایجی بدین شرح حاصل شده است.

توجه به 4 – 2 نشان می دهد که 3/63 درصد کودکان را پسران تشکیل می دهند. تحقیقات نشان داده اند که جنسیت کودک بستری بر میزان اضطراب وی تأثیر بسزایی دارد. در تحقیقات مشابه توسط ممی یانلو (79) ، جنت علیپور (79) ، زند شهری (84) اکثریت نمونه مورد پژوهش را پسران تشکیل می دادند.

تامپسون (1990) بیان داشته است که رتبه تولد کودک از جمله متغییرهایی است که بر میزان اضطراب کودک تاثیر دارد. طبق تحقیقات جنت علیپور «بررسی تاثیر برنامه مراقبتی طراحی شده بر وضعیت خواب کودکان پیش دبستانی مبتلا به لوسمی بستری در بیمارستانهای تخصصی کودکان در شهر تهران (79)» اکثریت کودکان نمونه را رتبه تولد اول تشکیل می دادند.

توجه به 4 – 3 نشان می دهد که بیشترین سطح تحصیلات با 30% مربوط به دیپلم بوده است. البته باید متذکر شد که 60 درصد سطح تحصیلات پدران کمتر از دیپلم است. از سوی دیگر سطح تحصیلات پدران هیچ یک از کودکان نمونه آماری دارای مدرک تحصیلی لیسانس نبوده است.

توجه به 4 – 4 نشان می دهد که بیشترین سطح تحصیلات مادران با 30% مربوط به دیپلم بوده است. 7/6 درصد نیز دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس هستند. همچنین 3/63 درصد سطح تحصیلات مادران کمتر از دیپلم است. از سوی دیگر سطح تحصیلات مادران هیچ یک از کودکان نمونه آماری دارای مدرک تحصیلی لیسانس نبوده است.

جداول 5 – 4 تا 7 – 4 ، برای «فرضیه 1 : نقش بازی و اسباب بازی در کاهش اضطراب کودکان» نمرات پیش آزمون و پس آزمون اضطراب تصویری و آزمون t-test و رابطه همبستگی پیرسون را نشان می دهد.

توجه به جدول 5 – 4 نشان می دهد که میانگین نرات اضطراب پیش آزمون قبل از بازی بیشتر از میانگین نمرات اضطراب پس آزمون بعد از بازی شده است.

توجه به جدول 6 – 4 نشان می دهد مقدار t به دست آمده (32/10 = t) با درجه آزادی 29 در سطح آلفای 1% (یک دامنه) از مقدار t جدول (46/2) بزرگتر است. همچنانکه مقدار معنی داری به دست آمده (000/0 = sig) نیز از سطح آلفای 1% کمتر است. بنابراین با 99 درصد اطمینان می توان گفت ؛ بازی و اسباب بازی باعث کاهش میزان اضطراب کودکان پیش دبستانی بستری در بیمارستانهای کودکان می شوند و از نظر آماری نیز این تفاوت معنادار است.

توجه به جدول 7 – 4 نشان می دهد مقدار r به دست آمده (849/0) با تعداد 30 نفر در سطح آلفای 1% (دو دامنه) معنادار است. همچنانکه مقدار معنی داری به دست آمده (000/0 = sig) نیز از سطح آلفی 1% کمتر است. بنابراین با 99 درصد اطمینان می توان گفت ؛ بین میزان اضطراب پیش آزمون و پس آزمون کودکان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

در تحقیق میانجی (68) ، «بررسی نگرش کودکان دبستانی نسبت به بستری شدن در بیمارستان» به نتیجه مشابه رسید، بدین صورت که طبق نتایج آزمون آماری فردوج نشان داد که بعد از مداخله در گروه آزمون میانگین نمره آزمون تصویری نسبت به قبل (06/2) کاهش نمره داشت. و این کاهش p<0/000 معنی دار بوده است. به این ترتیب اجرای برنامه بازی در کاهش نمره آزمون تصویری اضطراب موثر بوده است. «فوسون[1] (1990) طبق نتایج مطالعات خود عنوان می کند که انجام بازی در کاهش نمره آزمون تصویری اضطراب موثر بوده است . » (میانجی، 1368).

این پژوهش تحقیقات کلاتوری 1981 تحت عنوان تأثیر برنامه بازی بر کودکان بستری را تایید می کند. تحقیقات وی نشان داد :

کودکان گروه آزمون که روزانه از برنامه بازی استفاده می کردند، به طور معناداری دارای سطح پائین تری نسبت به گروه کنترل بودند (p< 0/01)

ضمناً این پژوهش با یافته های کاردیو 1974 مطابقت دارد. یافته های وی نشان می دهد که 50 آزمودنی گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه کمتر مضطرب بودند، بهتر می خوابیدند و واپس روی کمتری نشان می دادند.

برنامه بازی از افزایش اضطراب در کودکان گروه آزمون طی بستری شدن پیشگیری کرده بود. یافته های این پژوهش، ضرورت اجرای بازی در کودکان بستری شده را حمایت می کند و اینکه بازی از افزایش اضطراب در کودکان بستری جلوگیری می کند را تایید می کند.

جداول 8 – 4 تا 10 – 4 ، برای «نقش بازی و اسباب بازی در کاهش درد کودکان » نمرات پیش آزمون و پس آزمون سنجش درد و آزمون t-test و رابطه همبستگی پیرسون را نشان می دهد.

توجه به 8 – 4 نشان می دهد که میانگین نمرات سنجش درد پیش آزمون قبل از اجرای بازی بیشتر از میانگین نمرات سنجش درد در پس آزمون شده است.

در جدول شماره 9 – 4 ، مقدار t به دست آمده (13/5 = t) با درجه آزادی 29 در سطح آلفای 1% (یک دامنه) از مقدار t جدول (46/2) بزرگتر است. بنابراین با 99 درصد اطمینان می توان گفت؛ بازی و اسباب بازی باعث کاهش میزان درد کودکان پیش دبستانی بستری در بیمارستانهای کودکان می شوند و از نظر آماری نیز این تفاوت معنادار است.

جدول شماره 10 – 4 ، مقدار r به دست آمده (73/0) با تعداد 30 نفر در سطح آلفای 1% (دو دامنه) معنادار است. همچنانکه مقدار معنی داری به دست آمده (000/0 = sig) نیز از سطح آلفای 1% کمتر است. بنابراین با 99 درصد اطمینان می توان گفت ؛ بین میزان درد پیش آزمون و پس آزمون کودکان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

 

محدودیتهای تحقیق

 ¡ به علت تعداد پایین کودکان با یکماه بستری در سطح جامعه، محقق مجبور به استفاده از روش نمونه گیری در دسترس شد.

¡ تفاوتهای فردی کودکان مورد پژوهش با توجه به خصوصیات روحی – روانی در مقابله با بحران و استرس بستری شدند.

¡ تفاوتهای فرهنگی در بین نمونه های پژوهشی که در واکنش به درد، بیماری و بستری شدن موثر است.

¡ تفاوتهای فردی والدین کودکان مورد پژوهش به ویژه اضطراب آنان که بر واکنشهای کودکان موثر است.

¡ عدم همکاری بعضی از کودکان بستری .

¡ کمبود زمان.

پیشنهاداتی برای به کارگیری یافته ها

 با توجه به مطالعات انجام شده و تجربیات به دست آمده پژوهشگر در حین انجام دادن این پژوهش به منظور بهبودی هرچه بهتر کودکان، موارد زیر پیشنهاد می گردد :

¡ با توجه به مشاهدات پژوهشگر، اکثریت کودکان بستری از رویه هایی نظیر خونگیری، تزریقات و ترس از تکرار مجدد آنها دچار ترس و اضطراب می شدند، پیشنهاد می شود از بازیهای مانند آشنایی با وسایل پزشکی و بازیهای دیگر برای کاهش و اضطراب استفاده نمود.

¡ براساس مشاهدات پژوهشگر، اغلب رویه ها نظیر خونگیری، تزریقات در بستر کودک و در حضور سایر کودکان انجام می شد که این امر باعث ایجاد ترس و نگرانی در سایر کودکان می شود، چرا که خود را به جای کودک مذکور می پندارند. بنابراین توصیه می شود که رویه های مذکور در هر شرایطی در محلی خاص (اتاق تزریقات) و بدور از سایر کودکان صورت گیرد تا از ایجاد ترس و اضطراب در سایر کودکان بستری جلوگیری شود.

¡ پرستاران می توانند از اسباب بازیها در جهت کاهش ترس، در دو اضطراب با توجه به شرایط و وضعیت کودکان بیمار از آن استفاده کنند و باعث تسریع بهبودی کودکان کردند.

¡ براساس مشاهدات پژوهشگر در محیطهای پژوهشی، امکاناتی جهت سرگرمی و فعالیت کودکان مانند اتاق بازی و وسائل بازی و سرگرمی وجود ندارد. بنابراین پیشنهاد می شود در بخشهای کودکان نسبت به فراهم آوردن چنین امکاناتی اقدام جدی و اساسی تری صورت گیرد تا بدین ترتیب با سرگرم ساختن و ایجاد امکان فعالیتهایی نظیر بازی به تعدیل و کاهش برخی تنیدگیهای جسمی و روانی ناشی از بیماری و بستری بودن در کودکان بیمار کمک شود. به عبارت دیگر عملکردهای مراقبتی در بخشهای کودکان باید با بخشهای بزرگسالان متفاوت باشد و پرستاران با توجه به نیازهای رشدی کودکان در سنین مختلف شرایط را برای تامین این نیازها فراهم سازند.

¡ به منظور کاهش هر چه بیشتر تنیدگی ناشی از محیط بیمارستان و سازگاری هرچه بیشتر و زودتر کودکان بیمار با محیط بیمارستان پیشنهاد می شود بخشهای اطفال با عکسها و پوسترها و نقاشی شخصیتهای کارتونی مورد علاقه کودکان تزئین شوند. حتی کادر پزشکی بخش کودکان لباسهای رنگی و شاد بپوشند.

¡ رسانه ارتباط جمعی می توانند تأثیر برنامه بازی را بر سلامت کودکان در خانه و بیمارستان مورد توجه قرار دهند.

¡ طراحان و مجریان برنامه های آموزشی پرستاری مانند وزارت بهداشت و درمان، مربیان پرستاری، پرستاران می توانند با ت.جه به یافته های پژوهش با انجام پژوهشهای وسیع تر در این زمینه اجرای چنین برنامه هایی را در سلامت روانی و عاطفی به ویژه کودکان بستری و والدین آنها را به شکل برجسته ای نشان دهند. بنابراین شایسته است فنون و نقش و اهمیت بازی در بیمارستان و چگونگی انجام آن با توجه به نیاز کودک و والدین در برنامه آموزشی دانشجویان پرستاری گنجانده شود.

¡ می توان از نقش و اهمیت بازی و همچنین یافته ها و پژوهشهایی در مورد نقش بازی و اسباب بازیها در بهبود سلامت کودکان جزوه ای تهیه نمود و در اختیار والدین کودکان بیمار قرار داد.

پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی

 1 ) پژوهش مشابه در گروههای سنی (سن مدرسه و نوجوانی) صورت گیرد؛

2 ) بررسی تأثیر بازی بر کاهش اضطراب کودکان پیش دبستانی بستری ؛

3 ) بررسی تأثیر بازی بر کاهش ترس کودکان پیش دبستانی بستری ؛

4 ) بررسی تأثیر بازی بر کاهش درد کودکان پیش دبستانی بستری ؛

5 ) بررسی تأثیر کتاب خوانی در کاهش اضطراب کودکان بستری با بیماریهای خاص ؛

6 ) بررسی تأثیر نمایش کارتون در کاهش درد کودکان بستری ؛

7 ) بررسی تأثیر بازی بر روی رشد و تکامل کودکان بستری در بیمارستان ؛

8 ) بررسی میزان آگاهی پرستاران از اهمیت و نقش بازی در درمان کودکان بستری در بیمارستان ؛

9 ) بررسی میزان آگاهی پزشکان از اهمیت و نقش بازی در درمان کودکان بستری در بیمارستان ؛

10 ) بررسی نگرش والدین نسبت به نقش بازی در درمان و بهبودی کودکان بستری غ

11 ) بررسی تأثیر در سازگاری کودکان با بستری شدن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع و مآخذ

 منابع فارسی :

 1 ) آذریان، آذر، « بررسی اثر روانی و تربیتی بازی کودکان و تحلیلی از چندبازی سنتی ایرانی » ، دوره کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران ، 1336 .

2 ) انجمن علمی دانشجویان گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی دانشکده روانشناسی علامه طباطبایی، فصلنامه دنیای کودک، شماره 2 ، 1380 .

3 ) انصاری، فرخ تاج، « بررسی عواملی که از دیدگاه کودکان بستری در بیمارستانهای منتخب دولتی تهران در آنها ایجاد ترس و نگرانی می کند. » دوره کارشناسی ارشد، پرستاری، دانشکده پرستاری دانشکاه علوم پزشکی ایران، 1364 .

4 ) انگجی، لیلی، عسگری، عزیزه ، « بازی و تاثیر آن در رشد کودک» ، انتشارات طراحان ایماژ، تهران، چاپ اول، 1385 .

5 ) انگجی، لیلی، «پیک بازی (فصلنامه)» شماره 5 ، 1384 .

6 ) بست، جان، «روشهای تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری» ، شریفی، حسن پاشا، طالقانی، نرگس، انتشارات رشد، تهران، چاپ نهم، 1381 .

7 ) بهرامی، هادی، «روانشناسی کودک»، انتشارات دانشگاه ابوریحان بیرونی، تهران، چاپ دوم، 1358.

8 ) پامنیت، «رموز سلامت کودکان»، ترجمه لادن کیان، انتشارات رامین تهران، 1377 .

9 ) پورافکار، نصرت ا… ، «فرهنگ جامع روانشناسی و روان پزشکی»، انتشارات فرهنگ معاصر، تهران چاپ چهارم، 1384 .

10 ) توسلی، پرندوش، «نقش اسباب بازی در تکوین شخصیت کودک » ، نمایه، نشریه چیستا، 1378 .

11 ) توفیق، زینت، «چهار مقاله درباره کودکان»، سازمان بهزیستی، تهران، چاپ اول، 1370 .

12 ) جلالی، مهدی، «روانشناسی کودک»، انتشارات امیرکبیر، تهران، چاپ هفتم، 1373 .

13 ) جنت علیپور، زهرا «بررسی تاثیر برنامه مراقبتی طراحی شده بر وضعیت خواب کودکان پیش دبستانی مبتلا به لوسمی بستری در بیمارستانهای تخصصی کودکان در شهر تهران»، دوره کارشناسی ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری دانشگاه تربیت مدرس ، 1379 .

14 ) خلیلیان، سید خلیل، «با دنیای کودک آشنا شویم»، انتشارات فجر، تهران، چاپ دوم، 1369 .

15 ) دادستان، پریرخ، منصور، محمود، «روانشناسی ژنتیک 2»، انتشارات ژرف، تهران، چاپ اول، 1369 .

16 ) دلاور، علی، «مبانی نظری و عملی در علوم انسانی و اجتماعی»، انتشارات رشد، تهران، 1376 .

17 ) دل پیشه، اسماعیل، «بهداشت جامعه 2»، انتشارات چهر، تهران، چاپ دوم، 1380 .

18 ) زند شهری، رضا، «بررسی تاثیر برنامه طراحی شده آشنا سازی بر میزان اضطراب کودکان بستری و والدینشان»، دوره کارشناسی ارشد، پرستاری، دانشکده پرستاری دانشکاه تربیت مدرس، 1384 .

19 ) سرخه دون یلدایی، «کودک و بازی»، انتشارات دانشکده تربیت بدنی، تهران، چاپ اول، 1358 .

20 ) سلمان، زهرا، «بررسی تأثیر فعالیتهای بدنی و بازی در تحول ذهنی کودکان پیش دبستانی»، دوره کارشناسی ارشد، تربیت بدنی، دانشکده پرستاری دانشگاه تربیت مدرس، 1371 .

21 ) شارپ، اولین قاضی، «بازی تفکر کودک است»، قاسم، کدیور، نعمت، انتشارات مدرسه عالی پارس، تهران، چاپ اول، 1335 .

22 ) شریدان، مری، «بازی در اوائل کودکی»، ترجمه مهدی سهرابی، عزت خداشناس، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ دوم، 1385 .

23 ) شریدان، مری، «بازی و رشد کودکان»، ترجمه رضا توکلی هرمز سنایی نسب، انتشارات رشد، تهران، چاپ دوم، 1382 .

24 ) شعاری نژاد، علی اکبر، «روانشناسی رشد»، انتشارات اطلاعات، تهران، چاپ هفدهم، 1385 .

25 ) شهرآرای، مهرناز، «راهنمای انتخاب اسباب بازی»، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1362 .

26 ) صبوری، سیامک، «نقش بازی و اسباب بازی در سالهای نخست زندگی»، نمایه ، 1379 .

27 ) طباطبایی نیا، سید محمد مهدی، «اسباب بازی، آموزش و درمان»، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، 1366 .

28 ) عبادی، شیرین، «حقوق کودک»، انتشارات روشنگران، تهران، چاپ سوم، 1371 .

29 ) عسگری، عزیزه، مصلحی، «درباره رشد و آموزش کودکان چه می دانید؟» انتشارات عترت چاپ، تهران، چاپ اول، 1384 .

30 ) فخریان، فرزانه، همشهری، شماره 4112 ، 1385 .

31 ) کریمی، رقیه، «بررسی میزان آگاهی پرستاران از نقش بازی بر روی رشد و تکامل کودکان سنین قبل از دبستان بستری در بیمارستانهای کودکان وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، دوره کارشناسی ارشد، پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1368 .

32 ) کرین، ویلیام، «پیشگامان روانشناسی رشد»، ترجمه فربد فدایی، انتشارات اطلاعات، تهران، چاپ هشتم، 1382 .

33 ) کول، ونیتا، «برنامه آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان »، ترجمه فرخنده مفیدی، انتشارات سمت، تهران، چاپ هفتم، 1380 .

34 ) گریوز، «بازی و رشد»، ترجمه مهدی قراچه داغی، انتشارات پیک بهار، تهران، چاپ سوم، 1380.

35 ) مارلو، «پرستاری مارلو»، آرزو مانیانس، سونیا، انتشارات بشری، تهران، چاپ پنجم، 1379 .

36 ) مجیب، فرشته، «روانشناسی بازی»، کتابک های آموزش از راه دور، 1377 .

37 ) مرادی، علی، روزنامه سلامت، شماره 1385 ، ص 12 ، 1374 .

38 ) مفیدی، فرخنده، «آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان»، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران، چاپ اول، 1372 .

39 ) مقدم، مصطفی، «بازیهای آموزشی»، انتشارات راهگشا، تهران، 1370 .

40 ) ملکی رنجبر، جمیله، «بررسی عوامل ایجاد ترس و اضطراب در دانش آموزان نابینا 19 – 14 سال دوره های راهنمایی و متوسطه همدان»، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، 1383 .

41 ) ممی یانلو، هایده، «بررسی میزان تاثیر برنامه بازی بر اضطراب کودکان سن مدرسه بستری در مرکز طبی کودکان » ، دوره کارشناسی ارشد، پرستاری، دانشکده پرستاری دانشگاه تربیت مدرس، 1379 .

42 ) منصور، شیوا، «بچه ها زندگی را بازی می کنند »، نمایه، صبح خانواده، 1377 .

43 ) موسوی، سیدعلی، «مقایسه اثربخشی رویکردهای درمانی، تنش زدایی ودرمان شناختی (Ret) در درمان درد و اضطراب بیمارن مربوط به درد مزمن»، دوره کارشناسی ارشد، روان شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، 1378 .

44 ) مهجور، سیامک رضا، «روانشناسی بازی»، انتشارات ترمه، تهران، چاپ اول، 1370 .

45 ) میانجی، شفیقه، «بررسی نگرش کودکان دبستانی نسبت به بستری شدن در بیمارستان»، دوره کارشناسی ارشد، پرستاری، دانشکده پرستاری دانشگاه تربیت مدرس، 1368 .

46 ) نجدی، سهیلا، کتاب ماه کودک و نوجوان، نمایه، 1380 .

47 ) نوابی نژاد، شکوه، «رفتارهای بهنجار و نابهنجار کودکان و نوجوانان»، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان، تهران، چاپ سوم، 1380 .

48 ) نوابی نژاد، شکوه، «آموزش خانواده»، انتشارات جمهوری اسلامی، تهران، چاپ دوم، 1382 .

49 ) هارلوک، الیزابت، «بازی»، ترجمه وحید رواندوست، انتشارات یوش، تهران، چاپ اول، 1364 .

50 ) هیوز، فرگاس، «روانشناسی بازی»، ترجمه کامران گنجی، انتشارات رشد، تهران، چاپ اول، 1384 .

51 ) Chinn, Peggy1 ,

  • 1

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *