تحلیل تأثير وجود متوليان مختلف در فرايند توليد فرش:دانلود (متن) علوم تربیتی,بررسي مزيت نسبي در توليد و صادرات فرش دستباف ايران

دانلود پایان نامه
 • « تأثير وجود متوليان مختلف در فرايند توليد فرش » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (3-2-4-4): توزيع فراواني وضعيت عامل

گزينه

درصد تجمعي

درصد ارزشمند درصد فراواني فراواني مطلق  
6/7 6/7 6/7 13 بسيار ضعيف
9/16 3/9 3/9 16 ضعيف
2/44 3/27 3/27 47 متوسط
6/93 4/49 4/49 85 زياد
100 4/6 4/6 11 بسيار زياد
  100 100 172 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه مي شود «تأثير وجود متوليان مختلف در فرايند توليد فرش» بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزينه « زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه «بسيار زياد» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (3-2-4-4) : مقايسه وضعيت عامل

– جدول (3-3-4-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل

          پسماند مقادير مورد انتظار مقادير مشاهده شده شرح
          4/21- 4/34 13

بسيار ضعيف

          4/18- 4/34 16 ضعيف
          6/12 4/34 47 متوسط
سطح معني داري درجه آزادي مقدار چي دو     6/50 4/34 85 زياد
99% 4 11/118     4/23- 4/34 11 بسيار زياد

مقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 11/118 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

 • « تأثير هماهنگي بين بخش توليد و صادرات » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (4-2-4-4): توزيع فراواني وضعيت عامل

گزينه

درصد تجمعي

درصد ارزشمند درصد فراواني فراواني مطلق  
0 0 0 0 بسيار ضعيف
2/1 2/1 2/1 2 ضعيف
1/15 14 14 24 متوسط
5/53 4/38 4/38 66 زياد
100 5/46 5/46 80 بسيار زياد
  100 100 172 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه مي شود «تأثير هماهنگي بين بخش توليد و صادرات » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزينه «بسيار زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه «بسيار ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.

– نمودار (4-2-4-4) : مقايسه وضعيت عامل

– جدول (4-3-4-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل

          پسماند مقادير مورد انتظار مقادير مشاهده شده شرح
          0 0 0

بسيار ضعيف

          41- 43 2 ضعيف
          19- 43 24 متوسط
سطح معني داري درجه آزادي مقدار چي دو     23 43 66 زياد
99% 3 62/91     37 43 80 بسيار زياد

مقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 62/91 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

 • « تأثير استفاده از رنگزاهاي طبيعي » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (5-2-4-4): توزيع فراواني وضعيت عامل

گزينه

درصد تجمعي

درصد ارزشمند درصد فراواني فراواني مطلق  
0 0 0 0 بسيار ضعيف
9/2 9/2 9/2 5 ضعيف
3/16 4/13 4/13 23 متوسط
75 7/58 7/58 101 زياد
100 25 25 43 بسيار زياد
  100 100 172 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه مي شود «تأثير استفاده از رنگزاهاي طبيعي» بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزينه « زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه «بسيار ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.

– نمودار (5-2-4-4) : مقايسه وضعيت عامل

– جدول (5-3-4-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل

          پسماند مقادير مورد انتظار مقادير مشاهده شده شرح
          0 0 0

بسيار ضعيف

          38- 43 5 ضعيف
          20- 43 23 متوسط
سطح معني داري درجه آزادي مقدار چي دو     58 43 101 زياد
99% 3 11/121     0 43 43 بسيار زياد

مقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 11/121 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

 • « تأثير استفاده از مواد اوليه مرغوب » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (6-2-4-4): توزيع فراواني وضعيت عامل

گزينه

درصد تجمعي

درصد ارزشمند درصد فراواني فراواني مطلق  
6/0 6/0 6/0 1 بسيار ضعيف
2/1 6/0 6/0 1 ضعيف
8/12 6/11 6/11 20 متوسط
2/62 4/49 4/49 85 زياد
100 8/37 8/37 65 بسيار زياد
  100 100 172 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه مي شود «تأثير استفاده از مواد اوليه مرغوب » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزينه « زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه «ضعيف و بسيار ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (6-2-4-4) : مقايسه وضعيت عامل

– جدول (6-3-4-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل

          پسماند مقادير مورد انتظار مقادير مشاهده شده شرح
          4/33- 4/34 1

بسيار ضعيف

          4/33- 4/34 1 ضعيف
          4/14- 4/34 20 متوسط
سطح معني داري درجه آزادي مقدار چي دو     6/50 4/34 85 زياد
99% 4 53/172     6/30 4/34 65 بسيار زياد

مقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 53/172 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

 • « تأثير تسهيلات و اعتبارات دولتي » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (7-2-4-4): توزيع فراواني وضعيت عامل

گزينه

درصد تجمعي

درصد ارزشمند درصد فراواني فراواني مطلق  
8/5 8/5 8/5 10 بسيار ضعيف
7/54 8/48 8/48 84 ضعيف
6/93 39 39 67 متوسط
3/98 7/4 7/4 8 زياد
100 7/1 7/1 3 بسيار زياد
  100 100 172 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه مي شود «تأثير تسهيلات و اعتبارات دولتي » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزينه « ضعيف» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه « بسيار زياد» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.

– نمودار (7-2-4-4) : مقايسه وضعيت عامل

– جدول (7-3-4-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل

          پسماند مقادير مورد انتظار مقادير مشاهده شده شرح
          4/24- 4/34 10

بسيار ضعيف

          6/49 4/34 84 ضعيف
          6/32 4/34 67 متوسط
سطح معني داري درجه آزادي مقدار چي دو     4/26- 4/34 8 زياد
99% 4 64/168     4/31- 4/34 3 بسيار زياد

مقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 64/168 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

 • « تأثير ايجاد بازار بورس فرش » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (8-2-4-4): توزيع فراواني وضعيت عامل

گزينه

درصد تجمعي

درصد ارزشمند درصد فراواني فراواني مطلق  
11 11 11 19 بسيار ضعيف
2/37 2/26 2/26 45 ضعيف
3/77 1/40 1/40 69 متوسط
8/98 5/21 5/21 37 زياد
100 2/1 2/1 2 بسيار زياد
  100 100 172 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه مي شود «تأثير ايجاد بازار بورس فرش » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزينه « متوسط» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه « بسيار زياد» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.

– نمودار (8-2-4-4) : مقايسه وضعيت عامل

– جدول (8-3-4-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل

          پسماند مقادير مورد انتظار مقادير مشاهده شده شرح
          4/15- 4/34 19

بسيار ضعيف

          6/10 4/34 45 ضعيف
          6/34 4/34 69 متوسط
سطح معني داري درجه آزادي مقدار چي دو     6/2 4/34 37 زياد
99% 4 67/75     4/32- 4/34 2 بسيار زياد

مقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 67/75 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

 • « تأثير وجود مهارت ويژه بافت دراستان » بر مزيت نسبي توليد فرش اعلا باف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (9-2-4-4): توزيع فراواني وضعيت عامل

گزينه

درصد تجمعي

درصد ارزشمند درصد فراواني فراواني مطلق  
0 0 0 0 بسيار ضعيف
2/5 2/5 2/5 9 ضعيف
6/43 4/38 4/38 66 متوسط
9/91 3/48 3/48 83 زياد
100 1/8 1/8 14 بسيار زياد
  100 100 172 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه مي شود «تأثير وجود مهارت ويژه بافت دراستان » بر مزيت نسبي توليد فرش اعلاباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزينه « زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه « بسيار ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.

– نمودار (9-2-4-4) : مقايسه وضعيت عامل

– جدول (9-3-4-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل

          پسماند مقادير مورد انتظار مقادير مشاهده شده شرح
          0 0 0

بسيار ضعيف

          34- 43 9 ضعيف
          23 43 66 متوسط
سطح معني داري درجه آزادي مقدار چي دو     40 43 83 زياد
99% 3 95/95     29- 43 14 بسيار زياد

مقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 95/95 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

 • « تأثير طرح و نقشه هاي خاص منطقه » بر مزيت نسبي توليد فرش اعلا باف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (10-2-4-4): توزيع فراواني وضعيت عامل

گزينه

درصد تجمعي

درصد ارزشمند درصد فراواني فراواني مطلق  
0 0 0 0 بسيار ضعيف
6/0 6/0 6/0 1 ضعيف
18 4/17 4/17 30 متوسط
9/84 9/66 9/66 115 زياد
100 1/15 1/15 26 بسيار زياد
  100 100 172 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه مي شود «تأثير طرح و نقشه هاي خاص منطقه  » بر مزيت نسبي توليد فرش اعلاباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزينه « زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه « بسيار ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.

– نمودار (10-2-4-4) : مقايسه وضعيت عامل

– جدول (10-3-4-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل

          پسماند مقادير مورد انتظار مقادير مشاهده شده شرح
          0 0 0

بسيار ضعيف

          42- 43 1 ضعيف
          13- 43 30 متوسط
سطح معني داري درجه آزادي مقدار چي دو     72 43 115 زياد
99% 3 23/172     17- 43 26 بسيار زياد

مقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 23/172 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

 • « تأثير رنگ أميزي خاص استان » بر مزيت نسبي توليد فرش اعلا باف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (11-2-4-4): توزيع فراواني وضعيت عامل

گزينه

درصد تجمعي

درصد ارزشمند درصد فراواني فراواني مطلق  
0 0 0 0 بسيار ضعيف
7/1 7/1 7/1 3 ضعيف
7/15 14 14 24 متوسط
9/70 2/55 2/55 95 زياد
100 1/29 1/29 50 بسيار زياد
  100 100 172 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه مي شود «تأثير رنگ أميزي خاص استان» بر مزيت نسبي توليد فرش اعلاباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزينه « زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه « بسيار ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (11-2-4-4) : مقايسه وضعيت عامل

– جدول (11-3-4-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل

          پسماند مقادير مورد انتظار مقادير مشاهده شده شرح
          0 0 0

بسيار ضعيف

          40- 43 3 ضعيف
          19- 43 24 متوسط
سطح معني داري درجه آزادي مقدار چي دو     52 43 95 زياد
99% 3 62/109     7 43 50 بسيار زياد

مقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 62/109 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

 • « تأثير وجود مهارت استاد كاران رنگرزي گياهي » بر مزيت نسبي توليد فرش اعلا باف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (12-2-4-4): توزيع فراواني وضعيت عامل

گزينه

درصد تجمعي

درصد ارزشمند درصد فراواني فراواني مطلق  
0 0 0 0 بسيار ضعيف
6/0 6/0 6/0 1 ضعيف
14 4/13 4/13 23 متوسط
6/68 7/54 7/54 94 زياد
100 4/31 4/31 54 بسيار زياد
  100 100 172 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه مي شود «تأثير وجود مهارت استاد كاران رنگرزي گياهي » بر مزيت نسبي توليد فرش اعلاباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزينه « زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه «بسيار ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.

– نمودار (12-2-4-4) : مقايسه وضعيت عامل

– جدول (12-3-4-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل

          پسماند مقادير مورد انتظار مقادير مشاهده شده شرح
          0 0 0

بسيار ضعيف

          42- 43 1 ضعيف
          20- 43 23 متوسط
سطح معني داري درجه آزادي مقدار چي دو     51 43 94 زياد
99% 3 62/113     11 43 54 بسيار زياد

مقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 62/113 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

 • « تأثير فراواني رنگزاهاي طبيعي » بر مزيت نسبي توليد فرش اعلا باف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (13-2-4-4): توزيع فراواني وضعيت عامل

گزينه

درصد تجمعي

درصد ارزشمند درصد فراواني فراواني مطلق  
0 0 0 0 بسيار ضعيف
2/1 2/1 2/1 2 ضعيف
9/16 7/15 7/15 27 متوسط
3/73 4/56 4/56 97 زياد
100 7/26 7/26 46 بسيار زياد
  100 100 172 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه مي شود «تأثير فراواني رنگزاهاي طبيعي » بر مزيت نسبي توليد فرش اعلاباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزينه « زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه «بسيار ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.

– نمودار (13-2-4-4) : مقايسه وضعيت عامل

– جدول (13-3-4-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل

          پسماند مقادير مورد انتظار مقادير مشاهده شده شرح
          0 0 0

بسيار ضعيف

          41- 43 2 ضعيف
          16- 43 27 متوسط
سطح معني داري درجه آزادي مقدار چي دو     54 43 97 زياد
99% 3 07/113     3 43 46 بسيار زياد

مقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 07/113 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

 • « تأثير شيوه هاي خاص بافت و نقشه ذهني باف » بر مزيت نسبي توليد فرش معمولي باف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (14-2-4-4): توزيع فراواني وضعيت عامل

گزينه

درصد تجمعي

درصد ارزشمند درصد فراواني فراواني مطلق  
7 7 7 12 بسيار ضعيف
4/17 5/10 5/10 18 ضعيف
4/38 9/20 9/20 36 متوسط
1/72 7/33 7/33 58 زياد
100 9/27 9/27 48 بسيار زياد
  100 100 172 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه مي شود «تأثير شيوه هاي خاص بافت و نقشه ذهني باف » بر مزيت نسبي توليد فرش معمولي باف در استان اصفهان، بطور عمده با گزينه « زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه «بسيار ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.

– نمودار (14-2-4-4) : مقايسه وضعيت عامل

– جدول (14-3-4-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل

          پسماند مقادير مورد انتظار مقادير مشاهده شده شرح
          4/22- 4/34 12

بسيار ضعيف

          4/16- 4/34 18 ضعيف
          6/1 4/34 36 متوسط
سطح معني داري درجه آزادي مقدار چي دو     6/23 4/34 58 زياد
99% 4 04/44     6/13 4/34 48 بسيار زياد

مقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 04/44 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

این تکه ای از (متن) رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد

 • 1

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *