(متن) ارشد رشته صنایع : شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز …

عنوان (متن) :شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبزشناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی (مطالعه موردی: صنعت مواد غذایی)

تکه ای  از متن (متن) فقط برای نمونه :

 

3-4-2- طراحی پرسشنامه

در این تحقیق از از سه پرسشنامه بسته استفاده شده است:

پرسشنامه الف: این پرسشنامه به منظور غربالگری مؤلفه های مدیریت زنجیره تامین سبز که به روش کتابخانه ای و مصاحبه شناسایی شده بودند و در بخش قبلی به آن اشاره شد، طراحی شده است. در این پرسشنامه (موجود در قسمت ضمائم) از هر یک کارشناسان و خبرگان مدیریت زنجیره تامین سبز مواد غذایی خواسته شده است که به منظور غربال گری و شناسایی مؤلفه های اصلی مدیریت زنجیره تامین سبز و با توجه به هفت بعد شناسایی شده برای مدیریت زنجیره تامین سبز، میزان تناسب شاخص ها را با موضوع و ابعاد پژوهش به صورت کمی از 0 تا 10 بیان نمایند. سپس مؤلفه هایی که میانگین هندسی آنها کمتر از 6 می باشد، از فرایند تحقیق کنار گذاشته خواهند شد.

پرسشنامه ب: این پرسشنامه به منظور اولویت بندی مؤلفه های مدیریت زنجیره تامین سبز طراحی شده است. در این مرحله پس از شناسایی مؤلفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با بهره گرفتن از روش AHP فازی به رتبه بندی مؤلفه ها می پردازیم. این پرسشنامه (موجود در قسمت ضمائم) که به صورت مقایسات زوجی در دو سطح مؤلفه ها و ابعاد مدیریت زنجیره تامین سبز طراحی شده است از کارشناسان می خواهد که با بهره گرفتن از متغیرهای کلامی که در بخش های بعدی به آن اشاره خواهد شد میزان اهمیت معیارها و ابعاد را نسبت به یکدیگر ارزیابی کنند.

پرسشنامه ج: این پرسشنامه (موجود در قسمت ضمائم) که منظور رتبه بندی سه شرکت مواد غذایی کاله، پاک و لینا نیک طراحی شده است از کارشناسان و خبرگان صنعت مواد غذایی می خواهد که با توجه به فعالیت ها و معیارهایی که با هدف پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین سبز صورت می پذیرد با بهره گرفتن از متغیرهای کلامی میزان تطابق اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در سطح زنجیره تامین شرکت خود را، با معیارهای مدیریت زنجیره تامین سبز بیان نمایند.

 

 

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

(متن) ارشد : شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبزشناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی (مطالعه موردی: صنعت مواد غذایی)

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های کارشناسی ارشد است. می توانید در سایت جستجو کنید :

برچسب‌ها

دانلود (متن) رایگان علوم تربیتیروانشناسیدانلود رایگان (متن) روانشناسیدانلود (متن) کارشناسی ارشد روانشناسی بالینیدانلود (متن) رایگان رشته علوم تربیتیدانلود رایگان (متن) روانشناسی و علوم تربیتیدانلود (متن) علوم تربیتیدانلود (متن) روانشناسیدانلود رایگان (متن) روانشناسی بالینی(متن) علوم تربیتی رایگان(متن) رایگان رشته(متن) رایگان جامعه شناسیحقوق انگلیسدانلود رایگان (متن) کارشناسی روانشناسی(متن) رایگاندانلود رایگان (متن) علوم تربیتیدانلود (متن) رشته علوم تربیتیدانلود رایگان (متن) روانشناسی عمومی(متن) روان شناسی(متن) رایگان علوم تربیتی(متن) رایگان علوم اجتماعیدانلود رایگان پروژه روانشناسی(متن) رایگان رشته روانشناسیدانلود (متن) رایگان مشاوره(متن) رایگان رشته جامعه شناسی(متن) رایگان رشته علوم اجتماعی(متن) رایگان مدیریت آموزشیمجازاتدانلود (متن) رشته روانشناسیحقوق کودک(متن) رایگان رشته مدیریت آموزشیدانلودرایگان (متن) رشته مشاوره(متن) رایگان روانشناسیدانلود (متن) رایگان روانشناسی