? بررسي رويکرد هاي مختلف يادگيري در بين دانشجويان دانشگاه تبريز و ارتباط آن با مولفه هاي پيشرفت تحصيلي و ادراک از محيط آموزشي(0)

دانلود پایان نامه

[ad_1]

?GRHS: مهمان(ورود) تماس با ما پرسشهاي متداول ميز کار جستجوي حرفه اي جستجوي پيشرفته جستجو

عبارت جستجو: همه چکيده عنوان نويسندگان موضوعات کلمات کليدي سازمانها

 

 

 

تعداد نتايج: 6123

 

 

<< قبلي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 111 112 بعدي >>

مرتب سازي بر اساس: ربط سال انتشار عنوان به صورت: نزولي صعودي

? بررسي رويکرد هاي مختلف يادگيري در بين دانشجويان دانشگاه تبريز و ارتباط آن با مولفه هاي پيشرفت تحصيلي و ادراک از محيط آموزشي(0)

(0)

 

 

 

پايان‌نامه . دولتي – وزارت علوم، تحقيقات، و فناوري – دانشگاه تبريز . 1381 . کارشناسي ارشد

موضوع: علوم انساني > علوم تربيتي

استاد راهنما: اسکندر فتحي آذر | استاد مشاور: داود حسيني نسب | دانشجو: افشين قويدل دريافت فايل

واقعيت مهم آن است که همه پيشرفت هاي شگفت انگيز انسان در دنياي امروز، زائيده يادگيري است و انسان بيشتر شايستگي هاي خود را از طريق يادگيري به دست مي آورد. از طريق يادگيري ، رشد فکري پيدا مي کند و توانائي هاي ذهني او فعليت مي يابند. بنابراين چنين مي توان نتيجه گرفت که همه پيشرفت هاي بشر در نتيجه يادگيري به دست مي آيد. يکي از عوامل موثر در يادگيري ميان دانشجويان و دانش آموزان ، رويکردهاي يادگيري آنان است و افراد به تناسب تفاوتهاي فردي خود، از رويکردهاي متفاوتي استفاده مي کنند.در … نمايه ها:

پيشرفت تحصيلي  | يادگيري  | دانشجو  | محيط آموزشي  | دانشگاه تبريز  | ? محاسبه ميانگين ابعاد برگهاي درختان زردآلوي باغات دانشگاه تبريز(0)

(0)

 

 

 

پايان‌نامه . دولتي – وزارت علوم، تحقيقات، و فناوري – دانشگاه تبريز . 1338 . پايان نامه کارشناسي

موضوع: مهندسي کشاورزي > باغباني

دانشجو: غلامحسين اربي دريافت فايل

چکيده ندارد. نمايه ها:

دانشگاه تبريز  | زردآلو  | برگ درخت زردآلو  | باغات دانشگاه تبريز  | ? بررسي نگرش فرهنگي دانشجويان کارشناسي روزانه دانشگاه تبريز و برخي عوامل مرتبط برآن(0)

(0)

 

 

 

پايان‌نامه . دولتي – وزارت علوم، تحقيقات، و فناوري – دانشگاه تبريز . 1381 . کارشناسي ارشد

موضوع: علوم انساني > جامعه‌شناسي

استاد راهنما: حسين گدازگر | استاد مشاور: حسين بني فاطمه . اسکندر فتحي آذر | دانشجو: حسينعلي ميرزايي دريافت فايل

فرهنگ پديده اي فراگير ، گسترده و زيربناي توسعه هر جامعه اي است. بررسيهاي فرهنگي از جمله مطالعاتي است که بدليل گستردگي موضوع بايستي هميشه تحديد گردد، چرا که پرداختن به تمام عناصر فرهنگي کارگسترده و زمان براست. با توجه به تعاريفي که (بيش از 400 تعريف )تاکنون از فرهنگ شده ، در مي يابيم يکي از عناصر مهم و شايد مهمترين آن دين و باورهاي ديني است. به نحوي که بسياري فرهنگ و دين را مانند صورت و محتوا مي دانند که براساس ، صورت دين، فرهنگ و محتواي فرهنگ ، دين است . ضرورت شناخت باورها و … نمايه ها:

فرهنگ  | نگرش  | دانشجو  | روزانه  | دوره کارشناسي  | دانشگاه تبريز  | ? مطالعه تغييرات اقليم حرارتي شمالغرب ايران و پيش بيني اوضاع آتي(0)

(0)

 

 

 

پايان‌نامه . دولتي – وزارت علوم، تحقيقات، و فناوري – دانشگاه تبريز . 1382 . پايان نامه دکترا

موضوع: علوم پايه > علوم زمين

استاد راهنما: سعيد جهانبخش | استاد مشاور: علي‌اکبر رسولي | دانشجو: علي‌اکبر بابا پور صابر دريافت فايل

بررسي رفتار و پيش بيني آينده دماي حداقل و حداکثر و متوسط ماهانه منطقه شمالغرب ايران هدف اصلي اين پژوهش مي باشد. به همين منظور آمار ماهانه دماي ايستگاههاي تبريز و اروميه (از سال 1959 تا 1998) ايستگاه اردبيل (از سال 1977 تا 1998) انتخاب گرديدند. در مرحله بعد آمار توصيفي و مولفه هاي اصلي (روند، چرخه اي، تصادفي و فصلي) سري زماني بطور فصلي و سالانه بررسي گرديد و با استفاده از روش مدلسازي ميانيگن متحرک جمع بسته خود بازگشت آريما‏‎ARIMA‎‏ و آريماي فصلي‏‎SARIMA‎‏ براي هر يک از ايستگاه … نمايه ها:

اقليم  | ايران  | پيش بيني  | آينده  | تغيير آب وهوا  | تبريز  | اروميه  | اردبيل  | ? تاثير محدوديت آب بر روي برخي از شاخصهاي فيزيولوژيک و زراعي در چند رقم نخود(0)

(0)

 

 

 

پايان‌نامه . دولتي – وزارت علوم، تحقيقات، و فناوري – دانشگاه تبريز . 1378 . دکتراي تخصصي

موضوع: مهندسي کشاورزي > زراعت و اصلاح نباتات

استاد راهنما: کاظم قاسمي گلعذاني . عزيز جوانشير | دانشجو: غلامرضا محمدي دريافت فايل

به منظور بررسي اثرات رژيمهاي مختلف آبياري بر روي برخي از شاخصهاي زراعي و فيزيولوژيک در سه رقم نخود (جم، 301 و پيروز)، آزمايشي در سال 1377 در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه تبريز انجام شد. رژيمهاي آبياري شامل آبياري کامل (4 نوبت آبياري) و يک نوبت آبياري در يکي از مراحل فنولوژيک توليد انشعاب ، گلدهي و تشکيل نيام در کرت اصلي و ارقام نخود در کرتهاي فرعي گنجانده شدند. صفات مورد مطالعه عبارت از درصد پوشش سبز، سرعت پر شدن دانه، دوره موثر پر شدن دانه، عملکرد دانه، تعداد نيام … نمايه ها:

آب  | شاخص فيزيولوژيکي  | زراعت  | نخود  | آبياري  | تبريز  | عملکرد محصول  | رقم  | گياه  | ? بررسي اثرات حذف برگ بر روي عملکرد دانه و اجزاي عملکرد در دو رقم آفتابگردان(0)

(0)

 

 

 

پايان‌نامه . دولتي – وزارت علوم، تحقيقات، و فناوري – دانشگاه تبريز . 1380 . کارشناسي ارشد

موضوع: مهندسي کشاورزي > زراعت و اصلاح نباتات

استاد راهنما: محمدرضا شکيبا . هوشنگ آلياري | دانشجو: فاطمه عباسپور دريافت فايل

برگهاي آفتابگردان سطح فتوسنتزي قابل توجهي را در گياه تشکيل مي‌دهد که هرگونه کاهش و يا عدم کارايي آنها ناشي از عواملي نظير آفات ، امراض و بيماريها، آسيبهاي مکانيکي و تگرگ ، کاهش انتقال فتوسينتات به دانه‌ها و کاهش عملکرد را موجب مي‌شود. براي پي بردن به نقش برگهاي قسمتهاي مختلف ساقه آفتابگردان، آزمايشي در مزارع تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه تبريز واقع در اراضي کرکج انجام يافته است . نحوه آزمايش و نتايج به طور مفصل در پايان‌نامه ذکر گرديده است . … نمايه ها:

آفتابگردان  | عملکرد محصول  | رقم  | گياه  | ? بررسي ارتباط ايزوزيمها و پروتئين‌هاي دانه با صفات کمي مرتبط با عملکرد در ارقام مختلف آفتابگردان(0)

(0)

 

 

 

پايان‌نامه . دولتي – وزارت علوم، تحقيقات، و فناوري – دانشگاه تبريز . 1376 . کارشناسي ارشد

موضوع: مهندسي کشاورزي > زراعت و اصلاح نباتات

استاد راهنما: مصطفي ولي زاده | دانشجو: مهدي غفاري دريافت فايل

در اين بررسي ارتباط الگوهاي نواربندي حاصل از تجزيه الکتروفورزي پروتئين‌هاي ذخيره‌اي دانه و ايزوزيم‌هاي استراز آفتابگردان با صفات کمي مرتبط با عملکرد در دانشکده کشاورزي دانشگاه تبريز مورد بررسي قرار گرفت . مواد گياهي از 11 تودهء آزاد گرده افشان و 5 هيبريد با منشا مختلف تشکيل شده بود. کشت در نيمه اول ارديبهشت سال 1375، در قالب طرح بلوک‌هاي کامل تصادفي با 3 تکرار و به فواصل 65 x 25 سانتيمتر انجام گرفت . در مراحل مختلف رشد 23 صفت از جمله تاريخ‌هاي گلدهي و رسيدگي، طول مدت گلدهي و … نمايه ها:

رقم  | گياه  | ايزوزيم  | ژنتيک  | آفتابگردان  | پروتيين  | عملکرد محصول  | ? تعيين مشخصه هاي الکترواپتيک آلائيده با رنگ آلي(0)

(0)

 

 

 

پايان‌نامه . دولتي – وزارت علوم، تحقيقات، و فناوري – دانشگاه تبريز . 1362 . کارشناسي ارشد

موضوع: علوم پايه > فيزيک

استاد راهنما: حبيب تجلي | دانشجو: ناصر پناهي دريافت فايل

در چند سال اخير مواد الکترواپتيک آلي مورد توجه خاصي قرار گرفته اند، در حاليکه خواص الکترواپتيک تعداد کمي از آنها بطور کامل مورد بررسي قرار گرفته است. لذا مطالعه پاسخ دهي الکترواپتيک مواد آلي و تعيين ضرايب الکترواپتيک آنها مي تواند زمينه را براي تحقيقات بيشتر روي اين مواد به منظور استفاده از آنها در کاربردهاي صنعتي فراهم سازد. در اين ميان لايه هاي نازک پليمري، مخصوصا پليمرهاي آلائيده با رنگينه ها به علت کاربردشان داراي اهميت به سزايي هستند. به همين منظور، در مرکز پژوهشي فيزيک … نمايه ها:

رنگ آلي  | الکترواپتيک  | خاصيت الکترواپتيکي  | ?  بررسي نقش هويت مذهبي و فعاليت‌هاي مذهبي بر بهزيستي روان‌شناختي و پيشرفت تحصيلي در دانشجويان دانشگاه تبريز(0)

(0)

 

 

 

پايان‌نامه . دولتي – وزارت علوم، تحقيقات، و فناوري – دانشگاه تبريز . 1390 . کارشناسي ارشد

موضوع: علوم اجتماعي > روانشناسي تربيتي

استاد راهنما: شهرام واحدي | استاد مشاور: محمود ميرنسب | پديدآور: ريحانه احمديان دريافت فايل

هدف از پژوهش حاضر بررسي نقش هويت مذهبي و فعاليتهاي مذهبي بر بهزيستي روان شناختي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه تبريز بود. براي نيل به اين هدف، 667 دانشجوي دختر و پسر، از چهار دانشكده علوم انساني، علوم پايه، فني مهندسي و پزشكي، به روش تصادفي انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه هاي هويت مذهبي بل ،الگوي دينداري گلاك و استارك و مقياس بهزيستي روان شناختي ريف استفاده شد. نتايج نشان داد هويت مذهبي و فعاليتهاي مذهبي سهم زيادي در پيش بيني بهزيستي روان شناختي دانشجويان … نمايه ها:

پيشرفت تحصيلي  | دانشجو  | دانشگاه تبريز  | هويت ديني  | هويت مذهبي  | فعاليت  | دين  | بهزيستي روان‌شناختي  | رگرسيون چند متغيره گام به گام  |

<< قبلي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 111 112 بعدي >> پاک کردن محدوديت ها

شيوه ي انتشار:

همه

پايان‌نامه (4442)

طرح پژوهشي (44)

گزارش دولتي (11)

مقاله‌هاي همايش‌هاي ايران (1626)

 

 

سال انتشار:

همه

1372 (722)

1390 (492)

1385 (455)

1389 (372)

 

1384 (327)

1388 (326)

1383 (314)

1382 (277)

1381 (232)

1386 (228)

کمتر   بيشتر

نمايه:

همه

شعر (168)

نظامي، الياس بن يوسف (155)

تبريز (97)

گياه (95)

 

ايران (78)

سنتز (75)

منظومه (72)

اندازه گيري (62)

کتاب (62)

کمتر بيشتر نمايش گروه هاي بيشتر

 

مشارکت کنندگان:

همه

علي رستمي (82)

(73)

محمد مقدم (62)

علي داوران (57)

 

يوسف حسن زاده (55)

عبدالرحيم جلالي (55)

اسکندر فتحي آذر (54)

محسن مويد (54)

علي‌اکبر انتظامي (54)

کمتر بيشتر

سازمان يا مرکز مربوطه:

همه

دانشگاه تبريز (6123)

وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکي (509)

وزارت امور خارجه (374)

انجمن فيزيولوژي وفارماکولوژي ايران (374)

 

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان شرقي (374)

سازمان دامپزشکي کشور (135)

شهرداري (78)

وزارت بهداري (49)

وزارت جهاد کشاورزي (31)

موسسه مطالعات و پژو هشهاي بازرگاني (29)

کمتر بيشتر نمايش کمتر

همه حقوق از آن پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران است 1393 ©

 

[ad_2]

Source link