پایان نامه بنچ مارکینگ فرایند کلیدی شرکتهای داروسازی

دانلود پایان نامه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه پیام نور
 
دانشكده مدیریت، اقتصاد و حسابداری
 
پایان نامه
برای دریافت مدرک كارشناسی ارشد
رشته: MBA
گروه: مدیریت
 
بنچ مارکینگ فرایند کلیدی شرکتهای داروسازی
 

 
اسفند1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
در هر سازمان، همواره میتوان برای انجام امور به راه حل های بهتر و موثرتر از آنچه در حال حاضر است، دست یافت. نقطه آغازین این دست یابی، تفکر صحیح و منطقی درباره اهداف و امکانات بالقوه و بالفعل و شناخت خلاء های موجود و شرایط درونی و بیرونی حاکم بر عملکرد و تشکیلات و اثر گذاری بر این عوامل است.به طوریکه از امکانات و شرایط برای انجام کار و تولید استفاده بهینه به عمل آید.شرایط لازم برای ایجاد تحرکی که به استقرار راه حل های بهتر و موثرتر منجر شود آن است که اندیشه های افراد دست اندر کار مورد اعتناء قرار گیرد و به طور نظام یافته، ارزیابی شود و شرایط کافی آن است که اندیشه های مفید به اجرا گذاشته شود و از افراد قدردانی شود. الگوبرداری به واقع ابزاری برای بهبود مستمر است و می تواند توسط انواع سازمانهـــای تولیدی و خدماتی به كار گرفته شود. در این تحقیق، محقق به بررسی بنچ مارکینگ فرآیند کلیدی در شرکت های داروسازی با بهره گرفتن از مدل بنچ مارکینگ پیترسون-اندرسون پرداخته است، برای این منظور فرآیندی که به عنوان فرآیند کلیدی از طریق ماتریس عملکرد مشخص شد فرآیند بازاریابی میباشد و شاخص های رضایت مشتریان، نوآوری،کیفیت،توزیع و تحقیقات بازاریابی که از طریق تلاقی افکار مشخص شدند، سنجیده میشوند. هدف اصلی این تحقیق بنچ مارکینگ فرآیند بازاریابی و بهبود شاخص های مطرح شده از شرکت های موفق داروسازی میباشد.تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی بوده و بر اساس نحوه گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز، توصیفی- پیمایشی محسوب میشود.جهت استخراج شاخص های تحقیق از ابزار مصاحبه با مدیران استفاده شده است و سپس برای گزینش داده های جمع آوری شده ابزار پرسشنامه به کار رفته است.جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و روسای شرکت داروسازی اسوه میباشد  که شامل 288 نفر میباشند که به همین تعداد پرسشنامه توزیع گردید و تعداد 111 پرسشنامه جمع آوری گردید.با انجام تحلیل های آماری، همه سوالات رتبه بندی گردیدند و مشخص شد که هریک از شاخص ها با رتبه های مختلف دربهبود فرایند بازاریابی چقدر تاثیر دارند.
واژگان کلیدی:بنچ مارکینگ، فرآیند بازاریابی، فرآیند کلیدی، بازاریابی
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                  صفحه
 
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه. 2
1-2 بیان مسئله. 2
1-3 سابقه و ضرورت انجام تحقیق. 3
1-4 اهداف تحقیق. 4
1-5 سوالات تحقیق. 4
1-6 کاربرد های متصور از تحقیق. 5
1-7 روش تحقیق. 6
1-8 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات.. 6
1-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها 6
1-10قلمرو تحقیق. 6
1-10-1قلمرو موضوعی تحقیق. 6
1-10-2 قلمرو مکانی.. 6
1-10-3 قلمرو زمانی.. 6
1-11 جامعه آماری و روش نمونه گیری.. 7
1-12 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق. 7
1-13 مدل تحقیق. 9
1-13-1 مدل بنچ مارکینگ پیترسون – اندرسون. 9
1-13-2 مدل كلی چرخه بنچ مارکینگ… 10
 
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه. 12
2-2 بخش اول: بنچ مارکینگ… 13
2-2-1 تاریخچه بنچ مارکینگ… 13
2-3 تعاریف بنچ مارکینگ و نقاط اشتراک آنها 14
2-4 نقاط اشتراک تعاریف بنچ مارکینگ… 16
2-5 ضرورت و اهمیت بنچ مارکینگ… 17
2-6 زمینه های بکارگیری بنچ مارکینگ… 20
2-7 موانع بنچ مارکینگ… 20
2-8 تیم بنچ مارکینگ… 21
2-8-1 تیم رهبری.. 22
2-8-2 تیم آماده سازی.. 22
2-8-3 تیم بازدید. 22
2-9 شابلون بنچ مارکینگ… 23
2-10 انواع بنچ مارکینگ… 23
2-11 ارتباط بین مدل های مختلف… 25
2-12 پیش نیازهای چرخه بنچ مارکینگ… 27
2-13 مراحل اجرای بنچ مارکینگ… 28
2-14 در طول پروسه بنچ مارکینگ به چه نكاتی باید توجه نمود؟. 29
2-15 بخش دوم: فرآیندهای کلیدی.. 30
2-15-1 ماهیت بنچ ماركینگ در فرایند های کلیدی.. 30
2-16 فواید بنچ مارکینگ در فرآیند های کلیدی.. 31
2-17 فعالیت های فرآیند کلیدی در بنچ مارکینگ… 31
2-18 انتخاب فرآیندی كه باید بنچ مارك شود. 35
2-18-1 جستجو. 37
2-18-2 مشاهده 43
2-19 از کجا می توان اطلاعات مورد نیاز برای بنچ مارکینگ را بدست آورد ؟. 44
2-19-1 تجزیه و تحلیل. 44
2-19-2 تطبیق. 45
2-20 معرفی صنعت داروسازی.. 46
2-20-1 تاریخچه دارو سازی.. 46
2-20-2 سیر تکاملی داروسازی.. 46
2-20-3 شرکت های دارویی در ایران. 47
2-21 معرفی شرکت های دارویی برتر و شرکت اسوه 48
2-21-1 معرفی شرکت فایزر. 48
2-21-2 معرفی شرکت جانسون & جانسون. 49
2-21-3 معرفی شرکت  بایر. 49
2-21-4 معرفی شرکت  گیلاد. 50
2-21-5 معرفی شرکت سیپلا.. 51
2-21-6 معرفی شرکت توا 52
2-21-7 معرفی شرکت آپوتكس… 53
2-21-8 معرفی شرکت داروسازی اسوه 53
2-21-9 فهرست فیلدهای تخصصی محصولات دارویی شرکت اسوه 55
2-21-10 چشم انداز شركت داروسازی اسوه 55
2-22 رسالت شركت داروسازی اسوه 55
2-23 مطالعات موردی صورت گرفته در بنچ مارکینگ فرآیند. 57
2-23-1 بنچ مارکینگ در کشاورزی.. 57
2-23-2 استانداردهای اندازه گیری عملکرد. 57
2-24 یافته ها 58
2-25 نتیجه گیری.. 58
2-26 بنچ مارکینگ در شرکت زیراکس… 59
2-27 بخش سوم: فرآیند بازاریابی.. 59
2-27-1 تاریخچه بازاریابی.. 59
2-27-2 تعریف بازاریابی.. 60
2-27-3 ماهیت و محتوای برنامه بازاریابی برای فرآیند بازاریابی.. 61
2-27-4 خط مشی فرآیند بازاریابی.. 62
2-27-5 انواع کنترل در فرآیند بازاریابی.. 62
2-27-6 استراتژی های فرآیند بازاریابی.. 63
2-27-6-1 استراتژی بازاریابی یكسان. 63
2-27-6-2 استراتژی بازاریابی تفكیكی.. 63
2-27-6-3 استراتژی بازاریابی تمركزی.. 64
2-28 مراحل فرآیند بازاریابی.. 65
2-29 بخش چهارم: رضایت مشتریان. 66
2-29-1 تعریف رضایت مشتری.. 66
2-29-2 مفهوم رضایت مشتری.. 66
2-29-3 لزوم حفظ مشتریان و تامین رضایت آنان. 67
2-29-4 روش اجرایی نحوه ارتباط با مشتری و اندازه‌گیری رضایت مشتری در شرکت دارو سازی اسوه 67
2-29-5 ارتباط با مشتری.. 68
2-29-6 اطلاعات مرتبط با مشتری.. 69
2-29-7 نحوه اندازه‌گیری میزان رضایت مشتری.. 70
2-29-8 دیدگاه کاتلر. 71
2-29-8-1 عوامل تعیین کننده فایده و رضایت مورد انتظار مشتری.. 71
2-30 بخش پنجم: نوآوری.. 72
2-30-1 تعریف نوآوری.. 72
2-30-2 اهمیت نوآوری.. 72
2-30-3 تفکیک مفهوم نوآوری از مفاهیم مشابه. 73
2-30-4 طبقه بندی انواع نوآوری ها 74
2-30-4-1 مراحل نوآوری.. 75
2-30-4-2 محرک های نوآوری در بنچ مارکینگ… 75
2-30-4-3 مدل های نوآوری در بنچ مارکینگ… 76
2-30-4-3-1 مدل خطی.. 76
2-30-4-3-2 مدل مرحله ای.. 76
2-30-4-3-3 مدل سیستم های باز. 77
2-30-4-4 دیدگاه اودیر. 78
2-30-4-4-1 مدل بازاریابی نوآورانه. 78
2-30-4-4-2 متغیرهای بازاریابی.. 78
2-30-4-4-3 ارتقا محصول. 78
2-30-4-4-4 تغییر آمیخته بازاریابی.. 79

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های کارشناسی ارشد است. می توانید در سایت جستجو کنید :

دانلود رایگان (متن) روانشناسیدانلود رایگان (متن) کارشناسی روانشناسی(متن) رایگان رشته علوم اجتماعیدانلود رایگان (متن) علوم تربیتیدانلود رایگان (متن) روانشناسی عمومیدانلودرایگان (متن) رشته مشاورهدانلود رایگان (متن) روانشناسی و علوم تربیتی(متن) علوم تربیتی رایگاندانلود (متن) رایگان علوم تربیتیحقوق انگلیس(متن) رایگان رشته روانشناسی(متن) رایگان علوم تربیتی(متن) رایگان رشته(متن) رایگان علوم اجتماعی(متن) رایگانروانشناسی(متن) رایگان مدیریت آموزشیدانلود (متن) رایگان مشاوره(متن) رایگان روانشناسیدانلود رایگان (متن) روانشناسی بالینی(متن) رایگان جامعه شناسیدانلود (متن) علوم تربیتیدانلود (متن) رشته علوم تربیتیمجازاتدانلود (متن) رشته روانشناسی(متن) رایگان رشته جامعه شناسیدانلود (متن) کارشناسی ارشد روانشناسی بالینیدانلود (متن) رایگان رشته علوم تربیتیدانلود رایگان پروژه روانشناسی(متن) رایگان رشته مدیریت آموزشیدانلود (متن) رایگان روانشناسی(متن) روان شناسیحقوق کودکدانلود (متن) روانشناسی

2-30-4-4-5 تغییر کانال توزیع. 79
2-30-4-5 اصلاحات.. 79
2-30-4-6 اقدام پیش گستر و تغییر. 79
2-30-5 بازاریابی یکپارچه. 79
2-30-6 یکپارچه سازی بازاریابی.. 80
2-30-7 نفوذ بازاریابی.. 80
2-30-8 تمرکز بر مشتری.. 80
2-30-9 تمرکز بر بازار. 80
2-31 چشم انداز. 80
2-32 سود. 81
2-33 بازارمحوری.. 81
2-34 طرح منحصر به فرد. 81
2-35 جدید. 81
2-36 مغایر با موارد موجود و انحصاری.. 81
2-37 نوآوری های صورت گرفته در شرکت داروسازی اسوه 83
2-38 بخش ششم: کیفیت.. 83
2-38-1 درباره كیفیت.. 83
2-38-2 مفهوم كیفیت و جنبه های مختلف آن. 85
2-38-3 كیفیت و ارزش… 86
2-38-4 اهمیت کیفیت محصولات.. 86
2-38-5 استانداردهای کیفیت.. 87
2-38-6 هزینه های كیفیت در بنچ مارکینگ… 87
2-38-6-1 هزینه های پیشگیری.. 87
2-38-6-2 هزینه های بارزسی.. 88
2-38-6-3 هزینه های نواقص درونی.. 88
2-38-6-4 هزینه های نواقص خارجی.. 88
2-38-7 دایره کنترل کیفیت.. 88
2-38-8 انواع بازرسی در کنترل کیفیت.. 89
2-39 کیفیت در محصولات دارویی شرکت داروسازی اسوه 89
2-40 بخش هفتم: توزیع. 90
2-40-1 اهمیت مدیریت توزیع. 91
2-40-2 وظایف توزیع فیزیکی.. 92
2-40-3 مراحل طراحی کانال های توزیع. 92
2-40-4 کانال های اصلی توزیع. 93
2-40-5 استفاده استرتژیک از توزیع. 95
2-40-6 روش های حمل ونقل. 96
2-40-7 دیدگاه کاتلر. 96
2-40-7-1 تصمیمات مهم در طراحی کانال های توزیع. 96
2-41 بخش هشتم: تحقیقات بازاریابی.. 97
2-41-1 آشنایی با واحد تحقیقات بازاریابی.. 97
2-41-2 تحقیقات بازاریابی چیست ؟. 97
2-41-3 اهداف تحقیقات بازاریابی.. 99
2-41-4 روش شناسی تحقیقات بازاریابی.. 99
2-41-5 کاربرد تحقیقات بازاریابی.. 100
2-41-6 فرآیند تحقیقات بازاریابی.. 100
2-41-7 تحقیقات بازاریابی صورت گرفته در شرکت داروسازی اسوه 102
2-42 پیشینه تحقیق. 102
2-42-1 پیشینه تحقیقات داخلی.. 102
2-42-2 پیشینه تحقیقات خارجی.. 105
 
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه. 112
3-2 روش تحقیق. 112
3-3 ابزار گردآوری اطلاعات.. 113
3-4 فیش ثبت داده‌ها 113
3-5 پرسشنامه. 114
3-5-1 سوالات پرسشنامه. 114
3-5-2 مقیاس بندی پاسخ سوالات پرسشنامه. 115
3-5-3 اجزای اصلی پرسشنامه. 115
3-5-4 روش توزیع پرسشنامه. 116
3-6 روایی (اعتبار) ابزار تحقیق. 117
3-6-1 روایی محتوایی.. 117
3-6-2 روایی نمایی (ظاهری) 118
3-6-3 روایی سازه 118
3-7 جامعه آماری تحقیق. 118
3-8 قلمرو تحقیق. 120
3-8-1قلمرو موضوعی تحقیق…………………………………………………………………………………………..120
3-8-2 قلمرو زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………………...120
3-8-3 قلمرو مکانی تحقیق.. 120
3-8-4 تعریف نظری متغیرها 120
3-8-5 تعریف عملیاتی متغیرها 122
3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها 124
3-9-1 آزمون كولموگوروف ـ اسمیرونوف.. 124
3-9-2 آزمون تی تک نمونه ای.. 125
3-9-3 آزمون فریدمن.. 125
 
فصل چهارم: تحلیل یافته های تحقیق
4-1 مقدمه. 128
4-2   بررسی توصیفی مشاهدات.. 129
4-3 تحلیل استنباطی یافته‌ها 133
4-4 آزمون نرمال بودن مولفه های الگو: 133
4-5 اعتبار سنجی مدل تحقیق با بهره گرفتن از تحلیل عاملی تاییدی دو مرتبه ای.. 134
4-6 تفسیر و تعبیر مدل. 139
4-7 نتابج تحلیل عاملی تاییدی.. 143
4-8 بررسی ضرایب روایی، پایایی و همبستگی.. 145
4-9 تحلیل سوال های تحقیق. 147
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه. 155
5-2 خلاصه تحقیق. 155
5-3 یافته ها ونتایج حاصل از تحقیق. 156
این تحقیق به دنبال بررسی موارد ذیل است: 156
5-4 پیشنهادات.. 158
5-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 159
5-6 محدودیت‌های تحقیق. 159
منابع و مآخذ. 160
منابع فارسی.. 161
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                        صفحه
جدول 2-1: مشخصه های مهم انواع مقایسات بین شركتی.. 26
جدول 3-1: ترتیب سوالات پرسشنامه تحقیق. 115
جدول 3-2: برآورد پرسشنامه پیش آزمون بر اساس روش بازآزمایی(آلفای کرونباخ) 117
جدول4-1: نتایج توصیفی ویژگی‌های دموگرافیک……………. 129
جدول 4-2: نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای پژوهش… 134
جدول 4-3: مقادیر قابل قبول شاخص های برازش… 141
جدول4-4: شاخص‌های برازش مدل. 142
جدول 4-5: نتایج تحلیل عاملی تأییدی (loading factor) 143
جدول 4-6: ضرایب همبستگی پیرسون. 145
جدول4-7: بارهای عاملی مربوط به عوامل کلیدی در شرکت های داروسازی.. 147
جدول 4-8: نتایج آزمون t یک نمونه ای.. 148
جدول 4-9: نتایج آزمون t یک نمونه ای.. 149
جدول 4-10: نتایج آزمون t یک نمونه ای.. 150
جدول 4-11: نتایج آزمون t یک نمونه ای.. 151
جدول 4-12: نتایج آزمون t یک نمونه ای.. 151
جدول 4-13: میانگین رتبه ها در آزمون فریدمن برسی مقوله های برسی شده در تاثیرپذیری از فرآیند بازاریابی.. 152
جدول 4-14: معنی داری آزمون فریدمن.. 153
 
 
فهرست اشكال
عنوان                                                                                                        صفحه
شکل 2-1) خلاقیت، اختراع و نوآوری.. 74
شکل 2-2) محرک های نواوری.. 75
شکل 2-4) شماره  مدل مرحله ای.. 77
شکل 2-5) شماره مدل سیستم باز. 77
شکل 2-6) مدل مفهومی برای بازاریابی نوآورانه. 82
 
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                        صفحه
نمودار 4-1) وضعیت گرافیکی جنسیت پاسخ دهندگان. 131
نمودار 4-2) وضعیت گرافیکی سن پاسخ دهندگان. 131
نمودار 4-4) وضعیت گرافیکی سابقه کاری پاسخ دهندگان. 132
نمودار 4-5) مدل تحلیل عاملی تحقیق تحقیق در حالت تخمین ضرایب استاندارد. 136
نمودار 4-6) مدل تحقیق در حالت معناداری(t-value) 138
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


1-1 مقدمه
با توجه به اهمیت و ضرورت بنچ مارکینگ در فرآیند کلیدی، که نه تنها به عنوان یك تكنیك تشخیص مشكلات میباشد و از طرف دیگر نقش مهمی را در روابط طراحی فرایندها ایفا میكند، از اینرو در این فصل ابتدا به بیان مساله تحقیق و اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش می پردازیم، اهداف تحقیق را بیان نموده و سوالات تحقیق مطرح می گردند.
به طور اجمالی کاربرد های متصور از تحقیق، روش تحقیق، روش گرد آوری اطلاعات، قلمرو مکانی-زمانی و موضوعی پژوهش، جامعه و نمونه آماری و روش تجزیه و تحلیل داده ها عنوان می شوند.
در نهایت از آنجا که هر موضوعی واژه ها و اصطلاحات تخصصی خود را دارد، موضوعات تخصصی این پژوهش و مدل پژوهش در انتهای فصل توضیح داده می شوند.
 
1-2 بیان مسئله
الگوبرداری[1] روشی سیستمـــاتیك است كه سازمانها به وسیله آن می توانند فعالیتهای خود را براساس بهترین صنعت یا سازمان اندازه گیری و اصلاح كنند. این روش با فراهم سازی چارچوبی برای سازمانها كه به وسیله آن فعالیتهای بهترین سازمان مشخص گردیده است و تشخیص وجوه تمایز سازمان موجود با بهترین سازمان نشان می دهد كه چگونه می توان شكافهای موجود را پركرد. الگوبرداری به واقع ابزاری برای بهبود مستمر است و می تواند توسط انواع سازمان هـــای تولیدی و خدماتی به كار گرفته شود. این روش را با نام های الگوگیری و الگوبرداری نیز می شناسند. درعرصه تولید یا خدمات امكان دارد سازمانی عملكرد بهتری نسبت به سازمانهای دیگر داشته باشد. همچنین ممكن است هریك از بخش ها مانند بخش جمع آوری مواد و تامین مواد اولیه، بخش تولید، بخش فروش، بخش توزیع، بخش سرویس دهی به مشتریان یا دیگر بخشهای یك سازمان ارائه بهتری از كار خود نسبت به دیگران داشته باشند. برای تنظیم هرچه موثرتر عملكرد برمبنای اهداف موردنظر مدیران باید بدانند كه كدام سازمان یا كدام بخش موثرترین و بهترین روش را به كار می گیرد تا موفق تر باشد. پس از آن مدیران باید تمامی تلاش خود را جهت هماهنگ كردن بخشهای مختلف سازمان براساس آن الگوی بهتر و نمونه[2] به كار برند. چنین تكنیكـــی را الگوگیری یا الگوبرداری می‌نامند. در این تحقیق با توجه به موارد اشتراک مراحل مدل های موجود و هم چنین جامعیت مدل پنج مرحله ای پیترسون-اندرسون نسبت به سایر مدل های ارائه شده، این مدل برای استفاده در این تحقیق استفاده شده است.این مدل شامل پنج مرحله می باشد.چرخه بنچ مارکینگ شامل طرح ریزی، جستجو، مشاهده، تجزیه و تحلیل، تطبیق و بهبود می‌باشد، که در تحقیق حاضر برآنیم تا از طریق بنچ مارکینگ فرآیند کلیدی بر اساس مدل پیترسون ـ اندرسون[3] در شرکت دارویی اسوه دارای عملکرد بهتری نسبت به رقبای خویش شود. از اینرو پس از بررسی و مطالعه از طریق ماتریس عملکرد در شرکت دارویی اسوه، مشخص شد که شرکت در بخش فرآیند بازاریابی دارای ضعف میباشد و نیاز به بنچ مارکینگ دارد و پس از یک تلاقی افکار شاخص های موثر بر فرآیند بازاریابی مشخص شدند که مهم ترین شاخص های موثر بر فرآیند بازاریابی در این تحقیق شامل:رضایت مشتریان، نوآوری، کیفیت، نحوه توزیع و تحقیقات بازاریابی می باشد و به بنچ مارکینگ از شرکت های موفق داروسازی در زمینه فرایند بازاریابی پرداخته تا منجر به بهبود فرآیند بازاریابی و شاخص های موثر در شرکت داروسازی اسوه شود.
 
1-3 سابقه و ضرورت انجام تحقیق
  سازمان ها برای حفظ مشتریان، تعامل با تأمین‌كنندگان، بهره‌وری بیشتر كاركنان و ارتقای مزیت‌های رقابتی، نیازمند شناخت رقبا، ابزار و مقایسه عملکرد  خود در حوزه‌های مختلف كاری هستند. استراتژی‌های مختلفی برای بقا در میدان رقابت معرفی می‌شود. یكی از این راهبردها، شناخت بازار و نحوه عملكرد دیگر سازمان‌ها و الگوبرداری از رفتار آنهاست. شركت‌هایی كه استراتژی تحلیلی را سرلوحه بقای خود قرار می‌دهند، بهینه كاوی یا  بنچ ماركینگ را به عنوان یكی از راه‌های مؤثر بهبود مستمر و تعیین موقعیت خود در میدان كسب و كار می‌دانند. بنچ ماركینگ كه در فارسی به بهینه‌كاری، الگوبرداری، محك‌زنی و ترازیابی نیز ترجمه شده است، روشی برنامه‌ریزی شده و سازمان یافته برای تدوین بهترین اقدامات و رویه‌های برتر صنعتی است كه می‌تواند منجر به عملكرد رقابتی برتر شود. سازمان‌هایی كه این فرایند را بدرستی آغاز می‌كنند، می‌توانند شاخص‌های عملكرد خود را ارتقا بخشند. بنچ ماركینگ فرایندی بلندمدت بوده و مستلزم تعهد مدیران ارشد سازمان است. در این فرایند مبتنی‌بر بهبود مستمر، آنچه بیشتر مورد تأكید قرار می‌گیرد، فرایندها و اقدامات است. اغلب مدیران، بنچ ماركینگ را ابزاری برای مقایسه نتیجه نهایی و شاخص‌های عملكردی سازمان می‌دانند. این در حالی است كه مقایسه عملیات و هزینه‌ها به تنهایی كافی نیست بلكه باید به نحوه سازماندهی و اجرای فعالیت‌ها نیز توجه داشت. این كار موجب می‌شود به جای پرداختن به معلول‌ها، علت‌ها را ریشه‌یابی كرده و عوامل عملكرد برتر را شناسایی كنیم. سابقه بنچ ماركینگ سازمان یافته، به دهه 80 میلادی باز می‌گردد. در آن دوره، شركت امریكایی زیراكس[4] كه بتدریج موقعیت تجاری خود را در خطر می‌دید، به این نتیجه رسید كه براساس استنباط‌های گذشته همراه با پیش‌بینی حوادث آینده، نمی‌توان به اهداف استراتژیك رسید. این شركت برای شناخت كافی رقابتی از فرایند بنچ ماركینگ استفاده كرد و اهدافی را برای طرح‌های خود در نظر گرفت. زیراكس، فرایند بنچ ماركینگ را در تمام زمینه‌های شركت و با تأكید ویژه بر نیاز مشتریان و نقش مشاركت فعال كارمندان، اجرا كرد.
 
1-4 اهداف تحقیق
امروزه یکی از راه های رسیدن به موفقیت در سازمان ها، بنچ مارکینگ[5] (الگو برداری) از شرکت های موفق در این زمینه می باشد . در این تحقیق فرآیندی که از طریق ماتریس عملکرد به عنوان فرآیند کلیدی انتخاب شد فرآیند بازاریابی می باشد که در این فرآیند پس از تلاقی افکار شاخص های رضایت مشتریان، نوآوری، کیفیت، نحوه توزیع و تحقیقات بازاریابی مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت هدف این تحقیق بنچ مارکینگ فرآیند بازاریابی از شرکت های موفق داروسازی و بهبود این شاخص ها که نتیجتا منجر به اخذ تصمیمات مطلوب بازاریابی در شرکت داروسازی اسوه میشود می باشد.
[1]– Benchmarking
[2]– Best in Class
[3]– Anderson & Pettersen
[4]– Xerox
[5]– Benchmarking
تعداد صفحه :183
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com