توضیح و تحلیل داده‌ها:دانلود (متن) روانشناسی,مقایسه سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر با مادران کودکان عادی- قسمت 2

دانلود پایان نامه

r>

با توجه به تست نرمالیتی کلموگروف اسمیرونف توزیع نمره روابط خانوادگی نرمال است (208/1=p)، بنابراین جهت مقایسه میانگین‌ها از آزمون t استفاده شد.

نتیجه آزمون t نشان داد که از لحاظ آماری تفاوت معنی‌داری بین میانگین نمره مادران کودکان عقب مانده ذهنی (82/4) و نمره سازگاری مادران کودکان عادی (45/3) وجود دارد (001/0P=).

همانطور که در جدول فوق ملاحظه می‌شود میانگین نمره سازگاری مادران کودکان عقب مانده ذهنی بیشتر از مادران کودکان عادی بود به این معنی که مادران کودکان عقب مانده ذهنی از سازگاری پائین‌تری برخوردار بودند.

در مورد روابط خانوادگی دامنه نمرات از 3 تا 15 است. برای تحلیل بیشتر یک انحراف استاندارد بالاتر از میانگین نمره مادران کودکان عادی (98/4)، به عنوان نمره برش در نظر گرفته شد. افرادی که بالاتر از این نمره بودند، ناسازگار و افرادی که پایین‌تر از این نمره قرار داشتند، سازگار تلقی شدند. جدول زیر فراوانی مادران ناسازگار را در هر دوگروه نشان داد.

جدول 21-4 : فراوانی مادران ناسازگار در روابط خانواده در مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی

 

                 ناسازگاری

گروه

تعداد فراوانی درصد
مادران کودکان عقب مانده ذهنی 40 20 50
مادران کودکان عادی 40 7 5/17

 

همانطور که در جدول فوق ملاحظه می‌شود 20 نفر(50 درصد) از مادران کودکان عقب مانده ذهنی و 7 نفر(5/17 در صد) از مادران کودکان عادی در بعد خانواده از سازگاری کمتری برخوردار بودند.

 

 

جدول 22-4 : ارزیابی سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مقایسه آن با سازگاری اجتماعی مادران کودکان عادی در بعد وضعیت اقتصادی

 

گروه تعداد میانگین SD P-value
مادران کودکان عقب مانده ذهنی 40 55/2 98/0 01/0
مادران کودکان عادی 40 57/2 65/0

با توجه به تست نرمالیتی کلموگروف اسمیرونف توزیع نمره وضعیت اقتصادی نرمال است (271/1=p)، بنابراین جهت مقایسه میانگین‌ها از آزمون t استفاده شد.

نتیجه آزمون t نشان داد که از لحاظ آماری تفاوت معنی‌داری بین میانگین نمره مادران کودکان عقب مانده ذهنی (55/2) و نمره سازگاری مادران کودکان عادی (57/2) وجود دارد (01/0P=).

همانطور که در جدول فوق ملاحظه می‌شود میانگین نمره سازگاری مادران کودکان عقب مانده ذهنی بیشتر از مادران کودکان عادی بود به این معنی که مادران کودکان عقب مانده ذهنی از سازگاری کمتری برخوردار بودند.

در مورد وضعیت اقتصادی دامنه نمرات از 1 تا 5 است. برای تحلیل بیشتر یک انحراف استاندارد بالاتر از میانگین نمره مادران کودکان عادی (72/2)، به عنوان نمره برش در نظر گرفته شد. افرادی که بالاتر از این نمره بودند، ناسازگار و افرادی که پایین‌تر از این نمره را کسب کرده بودند، سازگار تلقی شدند. جدول زیر فراوانی مادران ناسازگار را در هر دوگروه نشان داد.

جدول 23-4 : فراوانی مادران ناسازگار از نظر وضعیت اقتصادی در مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی

 

                  ناسازگاری

گروه

تعداد فراوانی درصد
مادران کودکان عقب مانده  ذهنی 40 21 5/52
مادران کودکان عادی 40 8 20

همانطور که در جدول فوق ملاحظه می‌شود 21 نفر(5/52 درصد) از مادران کودکان عقب مانده ذهنی و 8 نفر(20 درصد) از مادران کودکان عادی از نظر وضعیت اقتصادی سازگاری کمتری داشتند.

نمرات سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی با نمرات سازگاری ارزیابی کلی آنها بررسی شد. جهت مقایسه میانگین‌ها از آزمون t استفاده شد. نتیجه آزمون t نشان داد که از لحاظ آماری تفاوت معنی‌داری بین میانگین نمرات سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی و ارزیابی کلی آنها وجود نداشت (007/0P=).

جهت پاسخ به سوالهای پژوهش جداول 24-4، 25-4 و 26-4 تنظیم شده است.

جدول 24-4 : همبستگی بین سازگاری اجتماعی و متغیرهای سن کودک، سن مادر، طول مدت ازدواج، تعداد فرزندان در گروه مادران کودکان عقب مانده ذهنی

 

           متغیر

سازگاری اجتماعی

سن کودک سن مادر طول مدت ازدواج تعداد فرزندان
همبستگی 104/0 08/0 25/0 09/0-
سطح معناداری 523/0 623/0 114/0 562/0

 

ضریب همبستگی سن کودک و سازگاری اجتماعی مادران 104/0 در سطح معنی‌داری (523/0=P) محاسبه شد. این بدین معنی است که سن کودک با سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی رابطه معنی‌داری ندارد.

همینطور ضریب همبستگی 08/0 بین سن مادر و سازگاری اجتماعی، او نشان داد که سن مادر رابطه‌ای با سازگاری اجتماعی او ندارد (623/0=P).

همینطور ضریب همبستگی 25/0 بین طول مدت ازدواج و سازگاری اجتماعی، نشان داد که بین طول مدت ازدواج و سازگاری مادران رابطه معنی‌دار وجود ندارد (114/0=P). این بدین معنی که طول مدت ازدواج با سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی همبستگی ندارد.

با محاسبه ضریب همبستگی پیرسون، مقدار 09/0- نشان داده شد که بین تعداد فرزندان و سازگاری اجتماعی مادران رابطه معنی‌دار وجود ندارد (562/0=P).

این بدین معنی که تعداد فرزندان با سازگاری اجتماعی همبستگی ندارد. بعبارت دیگر سازگاری یا سازگاری پایین مادران کودکان عقب مانده ذهنی به تعداد فرزندان آنها بستگی ندارد.

جدول 25-4 : آنالیز واریانس بین سازگاری اجتماعی با متغیر چهار حالتی سطح تحصیلات مادران کودکان عقب مانده ذهنی

 

سطح تحصیلات مادران کودکان عقب مانده ذهنی تعداد میانگین SD P-value
بیسواد 8 62/70 48/12 749/0
ابتدایی 22 18/68 16/11
سیکل 5 20/65 94/2
دیپلم وبالاتر 5 80/72 67/19
جمع 40 87/68 84/11

 

همانطور که در جدول 25-4 ملاحظه می‌شود رابطه‌ای بین سطح تحصیلات مادران و سازگاری آنها دیده نشد.

 

 

 

 

 

 

جدول 26-4 : آنالیزواریانس بین سازگاری اجتماعی با متغیر سه حالتی رتبه تولد فرزند مادران کودکان عقب مانده ذهنی

 

رتبه تولد فرزند مادران کودکان عقب مانده ذهنی تعداد میانگین SD P-Value
اول 13 30/72 45/12 306/0
دوم 3 73 73/18
سوم و بالاتر 24 50/66 57/10
جمع 40 87/68 84/11

نتایج حاصل از آنالیز واریانس نشان داد که بین سازگاری اجتماعی مادران و رتبه تولد فرزند رابطه‌ای وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* به دلیل اینکه دو نفر ازنمونه‌ها همسرانشان فوت شده بودند، سئوالات این قسمت پرسیده نشد.

این تکه ای از (متن) رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی (متن) رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه (متن) ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود (متن) ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود (متن) می توانید صدها (متن) رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود (متن) است 

کافیست عبارت

دانلود (متن)

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل (متن) های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست (متن) های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 (متن)

قسمت پنجم لیست (متن) های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 (متن)

این تکه ای از (متن) رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی (متن) رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه (متن) ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود (متن) ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود (متن) می توانید صدها (متن) رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود (متن) است 

کافیست عبارت

دانلود (متن)

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل (متن) های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست (متن) های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 (متن)

قسمت پنجم لیست (متن) های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 (متن)

  • 2