شاخص مبتنی بر روش برنامه‌ریزی:(متن) رایگان روانشناسی,بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران- قسمت 2

دانلود پایان نامه

بهتر از آن چه قیمت‌های بازار (اسمی) نشان می‌دهند منعکس می‌نمایند.

به منظور برآورد قیمت‌های سایه‌ای، به دو شکل می‌توان با موضوع روش‌ها و معیارهایی که برای برآورد قیمت‌های سایه‌ای می‌تواند وجود داشته باشد برخورد نمود.

الف یکی از روش‌های برآورد قیمت‌های سایه‌ای، استفاده از روش‌های ریاضی و برنامه‌ریزی خطی است، که در آن با حل یک سیستم متشکل از معادلات و مجهول‌های متعدد و به عبارت کلی‌تری n معادله و n مجهول که در برگیرنده تابع هدف جامعه و محدودیت‌های آن با توجه به تکنولوژی موجود می‌باشد، می‌توان به جواب‌هایی دست یافت که در واقع همان قیمت‌های سایه‌ای در آن نظام خاص است. استفاده از این روش که بر مبنای بهینه‌سازی و استفاده مطلوب از منابع موجود است، قیمت‌های بهینه و تعادلی سیستم اقتصادی مزبور را در اختیار قرار خواهد داد، که استفاده از آن مستلزم در اختیار داشتن اطلاعاتی کامل و دقیق می‌باشد.

یکی از ویژگی‌های مطلوب برنامه‌ریزی خطی این است که حل مسئله همزاد (دوگان) مدل اولیه، قیمت‌های سایه‌ای را به دست می‌دهد. قیمت سایه‌ای در برنامه‌ریزی خطی عبارت است از “ارزش یک واحد اضافی از هر عامل تولید به شرط ثابت بودن سایر عوامل”. به عبارت ساده‌تر قیمت‌های سایه‌ای نشان‌دهنده “حداکثر بهایی است که بهره‌بردار حاضر است برای به دست آوردن یک واحد اضافی از هر عامل تولید بپردازد”، واضح است که این قیمت‌ها دقیقاً معادل اضافه ارزشی است که در تابع هدف به ازای افزایش یک واحد از عامل محدودکننده به دست می‌آید و این خود شرط بهینگی در تحلیل نهایی است. به عبارتی در این حالت برای هر عامل تولید، درآمد نهایی برابر هزینه نهایی خواهد بود. (MR=MC)

از نگاهی دیگر نظام قیمت‌های سایه‌ای غالباً به یک نظام رقابتی بسیار نزدیک است، یعنی در هر بخش، قیمت محصول با هزینه نهایی آن برابر  است (P = MC)، و این همان شرطی را برآورده می‌کند که در مدل تعادل عمومی لازم است که وجود داشته باشد.

       ب روش‌های دیگر برآورد قیمت‌های سایه‌ای آنند که، معیارهایی جهت تصحیح و تعدیل قیمت‌های بازار (اسمی) به کار گرفته شود و از این طریق تلاش گردد تا به قیمت‌های سایه‌ای کالاها، خدمات و عوامل تولید نزدیک شویم، همان‌طور که در قبل نیز بیان شد، قیمت سایه‌ای، قیمت در رقابت کامل یا قیمت در حالت عدم دخالت دولت می‌باشد. در این شیوه برخورد با مسئله، روش‌های مختلفی بدین منظور وجود دارند، که عمدتاً اختلاف آنها ناشی از تفاوت شیوه‌های تعدیل و تصحیح قیمت‌های مزبور می‌باشد، به طوری که هر کدام با توجه به اهدافی که بر مبنای آن طراحی شده‌اند، متغیرهای متفاوتی را در محاسبات خود دخیل می‌کنند.

به هر حال در صورتی که محاسبات از جامعیت و دقت کافی برخوردار باشد، بایستی نتایج حاصله از هر یک از روش‌های مزبور نسبتاً با یکدیگر مشابه باشند.

3-1-5-3- تبدیل عوامل تولید خارجی به داخلی و وضعیت DRC:

تصور اولیه و مرسوم بر این است که اگر بتوان هزینه‌های خارجی را به داخلی تبدیل کرد وضعیت مزیت نسبی بهتر خواهد شد. در این پژوهش به این مقوله نیز توجه شده داشته و آن را به طور تئوریک و کاربردی مورد بررسی قرار دادیم، و صحت و سقم تصور فوق مورد تفحص قرار گرفت.

“آیا تبدیل برخی از منابع خارجی به داخلی باعث افزایش مزیت نسبی می‌گردد؟

برای پاسخ گفتن به این سؤال از رابطه DRC استفاده می‌کنیم. شاخص DRC‌ را برای حالت اولیه (DRC1) به صورت زیر می‌نویسیم:

برای آنکه بتوانیم برخی از عوامل خارجی را به داخلی تبدیل کنیم فرض می‌شود که CE=E+F باشد و بتوان میزان F  از آن را با همان ارزشش (یعنی e.F) تبدیل به داخلی کنیم، بنابراین DRC انتقالی یعنی (DRC2) را به صورت زیر می‌نویسیم:

اختلاف DRC2 از DRC1 عبارتست از:

دقت در رابطه فوق بیان می‌دارد که علامت کسر به علامت داخل کروشه ارتباط دارد و می‌دانیم که  CT = CI + e.E + e.F ، پس روابط زیر حاصل می‌شود:

if e.pw > CT       Þ   DRC1 < 1     Þ      DRC2 > DRC1

if e.pw = CT       Þ   DRC1 = 1     Þ      DRC2 = DRC1

if e.pw < CT       Þ   DRC1 > 1     Þ      DRC2 < DRC1

پس چنانچه DRC اولیه کوچک‌تر از یک باشد آنگاه انتقال عوامل خارجی به داخلی باعث افزایش DRC می‌گردد (وضعیت مزیت نسبی بدتر می‌شود) و چنانچه DRC اولیه بزرگ‌تر از یک باشد انتقال باعث کاهش DRC و تقویت مزیت نسبی می‌گردد و در صورتی‌که DRC‌ اولیه برابر یک باشد آنگاه این انتقال بر DRC‌ بی‌اثر و لذا بر مزیت‌ نسبی بی‌تأثیر خواهد بود. پس به سؤال فوق جواب واحد و منحصری نمی‌توان داد بلکه بستگی به وضعیت DRC‌ اولیه تولید آن کالا دارد.

برای حالت عکس مطلب فوق یعنی تبدیل برخی از منابع داخلی به خارجی می‌توان چنین بیان داشت که چنانچه DRC‌ اولیه تولید محصول کوچک‌تر از یک باشد، انتقال عوامل داخلی به خارجی باعث کاهش DRC‌ می‌گردد یعنی به سمت مزیت نسبی قوی‌تر حرکت می‌کند و چنانچه DRC‌ اولیه بزرگ‌تر از یک باشد این انتقال باعث افزایش DRC‌ و تضعیف مزیت نسبی می‌گردد و در صورتی که DRC‌ اولیه برابر واحد باشد، آنگاه این انتقال بر DRC‌ بی‌تأثیر و لذا بر مزیت نسبی بی‌اثر خواهد بود. لازم به ذکر است که فرض شده در این انتقال ارزش عوامل ثابت باشد. مطلب فوق به صورت روابط ریاضی در زیر آمده است.

 

if e.pw > CT       Þ   DRC1 < 1     Þ      DRC2 < DRC1

if e.pw = CT       Þ   DRC1 = 1     Þ      DRC2 = DRC1

if e.pw < CT       Þ   DRC1 > 1     Þ      DRC2 > DRC1

1) Independent Variable.

1) Domestic Resource Cost (DRC).

2) Paniel M. Schydlow sky.

1) Opportunity cost of saving.

2) Cost – Benefit Analysis.

[6]( نکته‌ای که می‌بایست به آن توجه داشت آن است که تعاریف ارائه شده برای متغیرهای رابطه (1)، تعاریف اصلی متغیرهای موجود در شاخصDRC می‌باشد، که در واقعDRC حقیقی نتیجه می‌گردد و مزیت نسبی حقیقی را بررسی می‌نماید. چناچه مقادیری بجز تعریف‌های فوق برای متغیرهای موجود درDRC قرار گیرد، حاصل، DRC به مفهوم جدیدی خواهد بود. مثلاً اگر به جای مقادیر سایه‌ای هزینه‌ها و نرخ ارز، مقادیر اسمی آن‌ها (وضعیت حاکم بر بازار) قرار گیرند، DRC اسمی نتیجه می‌گردد که در این صورت مزیت نسبی اسمی را مورد بررسی قرار خواهد داد.

1) Mishan (1971)

1) Value of Marginal Product (VMP).

این تکه ای از (متن) رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی (متن) رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه (متن) ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود (متن) ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود (متن) می توانید صدها (متن) رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود (متن) است 

کافیست عبارت

دانلود (متن)

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل (متن) های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست (متن) های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 (متن)

قسمت پنجم لیست (متن) های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 (متن)

  • 2