شاخص مبتني بر روش برنامه‌ريزي:(متن) رایگان روانشناسی,بررسي مزيت نسبي در توليد و صادرات فرش دستباف ايران- قسمت 2

دانلود پایان نامه

بهتر از آن چه قيمت‌هاي بازار (اسمي) نشان مي‌دهند منعكس مي‌نمايند.

به منظور برآورد قيمت‌هاي سايه‌اي، به دو شكل مي‌توان با موضوع روش‌ها و معيارهايي كه براي برآورد قيمت‌هاي سايه‌اي مي‌تواند وجود داشته باشد برخورد نمود.

الف يكي از روش‌هاي برآورد قيمت‌هاي سايه‌اي، استفاده از روش‌هاي رياضي و برنامه‌ريزي خطي است، كه در آن با حل يك سيستم متشكل از معادلات و مجهول‌هاي متعدد و به عبارت كلي‌تري n معادله و n مجهول كه در برگيرنده تابع هدف جامعه و محدوديت‌هاي آن با توجه به تكنولوژي موجود مي‌باشد، مي‌توان به جواب‌هايي دست يافت كه در واقع همان قيمت‌هاي سايه‌اي در آن نظام خاص است. استفاده از اين روش كه بر مبناي بهينه‌سازي و استفاده مطلوب از منابع موجود است، قيمت‌هاي بهينه و تعادلي سيستم اقتصادي مزبور را در اختيار قرار خواهد داد، كه استفاده از آن مستلزم در اختيار داشتن اطلاعاتي كامل و دقيق مي‌باشد.

يكي از ويژگي‌هاي مطلوب برنامه‌ريزي خطي اين است كه حل مسئله همزاد (دوگان) مدل اوليه، قيمت‌هاي سايه‌اي را به دست مي‌دهد. قيمت سايه‌اي در برنامه‌ريزي خطي عبارت است از “ارزش يك واحد اضافي از هر عامل توليد به شرط ثابت بودن ساير عوامل”. به عبارت ساده‌تر قيمت‌هاي سايه‌اي نشان‌دهنده “حداكثر بهايي است كه بهره‌بردار حاضر است براي به دست آوردن يك واحد اضافي از هر عامل توليد بپردازد”، واضح است كه اين قيمت‌ها دقيقاً معادل اضافه ارزشي است كه در تابع هدف به ازاي افزايش يك واحد از عامل محدودكننده به دست مي‌آيد و اين خود شرط بهينگي در تحليل نهايي است. به عبارتي در اين حالت براي هر عامل توليد، درآمد نهايي برابر هزينه نهايي خواهد بود. (MR=MC)

از نگاهي ديگر نظام قيمت‌هاي سايه‌اي غالباً به يك نظام رقابتي بسيار نزديك است، يعني در هر بخش، قيمت محصول با هزينه نهايي آن برابر  است (P = MC)، و اين همان شرطي را برآورده مي‌كند كه در مدل تعادل عمومي لازم است كه وجود داشته باشد.

       ب روش‌هاي ديگر برآورد قيمت‌هاي سايه‌اي آنند كه، معيارهايي جهت تصحيح و تعديل قيمت‌هاي بازار (اسمي) به كار گرفته شود و از اين طريق تلاش گردد تا به قيمت‌هاي سايه‌اي كالاها، خدمات و عوامل توليد نزديك شويم، همان‌طور كه در قبل نيز بيان شد، قيمت سايه‌اي، قيمت در رقابت كامل يا قيمت در حالت عدم دخالت دولت مي‌باشد. در اين شيوه برخورد با مسئله، روش‌هاي مختلفي بدين منظور وجود دارند، كه عمدتاً اختلاف آنها ناشي از تفاوت شيوه‌هاي تعديل و تصحيح قيمت‌هاي مزبور مي‌باشد، به طوري كه هر كدام با توجه به اهدافي كه بر مبناي آن طراحي شده‌اند، متغيرهاي متفاوتي را در محاسبات خود دخيل مي‌كنند.

به هر حال در صورتي كه محاسبات از جامعيت و دقت كافي برخوردار باشد، بايستي نتايج حاصله از هر يك از روش‌هاي مزبور نسبتاً با يكديگر مشابه باشند.

3-1-5-3- تبديل عوامل توليد خارجي به داخلي و وضعيت DRC:

تصور اوليه و مرسوم بر اين است كه اگر بتوان هزينه‌هاي خارجي را به داخلي تبديل كرد وضعيت مزيت نسبي بهتر خواهد شد. در اين پژوهش به اين مقوله نيز توجه شده داشته و آن را به طور تئوريك و كاربردي مورد بررسي قرار داديم، و صحت و سقم تصور فوق مورد تفحص قرار گرفت.

“آيا تبديل برخي از منابع خارجي به داخلي باعث افزايش مزيت نسبي مي‌گردد؟

براي پاسخ گفتن به اين سؤال از رابطه DRC استفاده مي‌كنيم. شاخص DRC‌ را براي حالت اوليه (DRC1) به صورت زير مي‌نويسيم:

براي آنكه بتوانيم برخي از عوامل خارجي را به داخلي تبديل كنيم فرض مي‌شود كه CE=E+F باشد و بتوان ميزان F  از آن را با همان ارزشش (يعني e.F) تبديل به داخلي كنيم، بنابراين DRC انتقالي يعني (DRC2) را به صورت زير مي‌نويسيم:

اختلاف DRC2 از DRC1 عبارتست از:

دقت در رابطه فوق بيان مي‌دارد كه علامت كسر به علامت داخل كروشه ارتباط دارد و مي‌دانيم كه  CT = CI + e.E + e.F ، پس روابط زير حاصل مي‌شود:

if e.pw > CT       Þ   DRC1 < 1     Þ      DRC2 > DRC1

if e.pw = CT       Þ   DRC1 = 1     Þ      DRC2 = DRC1

if e.pw < CT       Þ   DRC1 > 1     Þ      DRC2 < DRC1

پس چنانچه DRC اوليه كوچك‌تر از يك باشد آنگاه انتقال عوامل خارجي به داخلي باعث افزايش DRC مي‌گردد (وضعيت مزيت نسبي بدتر مي‌شود) و چنانچه DRC اوليه بزرگ‌تر از يك باشد انتقال باعث كاهش DRC و تقويت مزيت نسبي مي‌گردد و در صورتي‌كه DRC‌ اوليه برابر يك باشد آنگاه اين انتقال بر DRC‌ بي‌اثر و لذا بر مزيت‌ نسبي بي‌تأثير خواهد بود. پس به سؤال فوق جواب واحد و منحصري نمي‌توان داد بلكه بستگي به وضعيت DRC‌ اوليه توليد آن كالا دارد.

براي حالت عكس مطلب فوق يعني تبديل برخي از منابع داخلي به خارجي مي‌توان چنين بيان داشت كه چنانچه DRC‌ اوليه توليد محصول كوچك‌تر از يك باشد، انتقال عوامل داخلي به خارجي باعث كاهش DRC‌ مي‌گردد يعني به سمت مزيت نسبي قوي‌تر حركت مي‌كند و چنانچه DRC‌ اوليه بزرگ‌تر از يك باشد اين انتقال باعث افزايش DRC‌ و تضعيف مزيت نسبي مي‌گردد و در صورتي كه DRC‌ اوليه برابر واحد باشد، آنگاه اين انتقال بر DRC‌ بي‌تأثير و لذا بر مزيت نسبي بي‌اثر خواهد بود. لازم به ذكر است كه فرض شده در اين انتقال ارزش عوامل ثابت باشد. مطلب فوق به صورت روابط رياضي در زير آمده است.

 

if e.pw > CT       Þ   DRC1 < 1     Þ      DRC2 < DRC1

if e.pw = CT       Þ   DRC1 = 1     Þ      DRC2 = DRC1

if e.pw < CT       Þ   DRC1 > 1     Þ      DRC2 > DRC1

1) Independent Variable.

1) Domestic Resource Cost (DRC).

2) Paniel M. Schydlow sky.

1) Opportunity cost of saving.

2) Cost – Benefit Analysis.

[6]( نكته‌اي كه مي‌بايست به آن توجه داشت آن است كه تعاريف ارائه شده براي متغيرهاي رابطه (1)، تعاريف اصلي متغيرهاي موجود در شاخصDRC مي‌باشد، كه در واقعDRC حقيقي نتيجه مي‌گردد و مزيت نسبي حقيقي را بررسي مي‌نمايد. چناچه مقاديري بجز تعريف‌هاي فوق براي متغيرهاي موجود درDRC قرار گيرد، حاصل، DRC به مفهوم جديدي خواهد بود. مثلاً اگر به جاي مقادير سايه‌اي هزينه‌ها و نرخ ارز، مقادير اسمي آن‌ها (وضعيت حاكم بر بازار) قرار گيرند، DRC اسمي نتيجه مي‌گردد كه در اين صورت مزيت نسبي اسمي را مورد بررسي قرار خواهد داد.

1) Mishan (1971)

1) Value of Marginal Product (VMP).

این تکه ای از (متن) رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی (متن) رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه (متن) ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود (متن) ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود (متن) می توانید صدها (متن) رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود (متن) است 

کافیست عبارت

دانلود (متن)

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل (متن) های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست (متن) های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 (متن)

قسمت پنجم لیست (متن) های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 (متن)

  • 2