ليست مقاله پايان نامه گزارش كارآموزي رشته حقوق- قسمت 2

دانلود پایان نامه

دختران………………………………. 26

قاچاق زنان……………………… 9

قاعده اذن………………………………. 32

قانون حاكم بر فرزند خواندگي از نظر مقررات داخلي و حقوق بين الملل خصوصي ايران………………………………. 21

حقوق مؤلفان ، مصنفان و هنرمندان………………………………. 16

قرار تأمين خواسته………………………………. 30

ليست مقاله پايان نامه گزارش كارآموزي رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

قراردادهاي تجارتي………………………………. 50

استيفاي قصاص در صورت تعدد اولياي دم………………………………. 34

استيفاي قصاص در صورت تعدد اولياي دم………………………………. 54

كارآموزي آقايان………………………………. 228

(گزارش كار)(مكان كارآموزي انتقالي به كانون وكلاي دادگستري قزوين)298

كارآموزي كارشناسي قوه قضائيه-عمران………………………………. 46

كارآموزي كريمخاني………………………………. 81

كارآموزي وكالت………………………………. 61

گزارش پرونده هاي حقوق و کيفري دادگاه ها………………………………. 192

گزارش كارآموزي حسيني………………………………. 44

مجموعه گزارش‌هااز برخي پرونده‌هاي حقوقي و كيفري و تجديدنظر

محاكم رباط كريم و تهران………………………………. 120

(مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه)گزارش

دوره كارآموزي………………………………. 213

گزارش حضور در جلسات دادگاهها در دوره کارآموزي

خلاصه‌ي پرونده­هاي حقوقي و کيفري………………………………. 222

گزارش كارآموزي دادگاه عمومي حقوقي كرج………………………………. 120

گزارش كارآموزي 10………………………………. 212

(گزارش وکلا و مشاورين حقوقي) موضوع ماده 187

 برنامه سوم توسعه………………………………. 234

گزارشهاي حقوقي شرف خاني………………………………. 224

گزارش دادگاه………………………………. 181

ماهيت رشوه در فقه و حقوق موضوعه………………………………. 71

ماهيت شرط و چگونگي ارتباط آن با عقد………………………………. 40

 

ليست مقاله پايان نامه گزارش كارآموزي رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

مباني جايگاه ممتاز داوري در ميان ساير روش هاي حل و فصل

 اختلافات بين‌المللي………………………………. 21

مباني حقوقي بين‌المللي گزارشگري براي صلح………………………………. 171

(پايان­نامه­ي كارشناسي ارشد)مباني فقهي و حقوقي مسئوليّت و

حدود اختيارات وكيل و نماينده‌ي حقوقي………………………………. 137

مسئوليت مدني دولت………………………………. 62

مجازاتهاي جايگزين حبس، مجازات اعدام و آزادي مشروط………………………………. 16

مجازات‌هاي جايگزين زندان در ايران………………………………. 91

مجموعه گزارشات کارآموزي وکالت و مشاوره حقوقي………………………………. 500……………………………..

مجموعه گزارشات كارآموزي رشته بررسي اسناد و مدارك………………………………. 152

محورها و موضوعات مطالعاتي گروه الگوي مصرف و امنيت غذايي………………………………. 31

مروري كوتاه برقوانين تبعيض‌آميز در خصوص زنان در ايران………………………………. 60

مسئوليت پيمانكار در قرارداد پيمانكاري………………………………. 98

(حقوق خصوصي) مسئوليت سرپرستان ناشي از افعال زيانبار صغار

و مجانين در حقوق ايران و مطالعه تطبيقي آن………………………………. 143

(پايان نامه) (حقوق خصوصي) مسئوليت محافظ و سرپرست

 صغير يا مجنون………………………………. 200

مباني مسئوليت مدني دولت در پرتو قوانين ايران………………………………. 35

مسئوليت مدني دولت در قبال اعمال كاركنان………………………………. 40

مسموميت با الكل و آثار آن………………………………. 38

(كار تحقيق) مشروبخواري مردان،‌ جرمي عليه زن و خانواده………………………………. 68

مشروعيت عقد رهن رسمي در فقه و حقوق………………………………. 31

مشكلات حقوقي كارگران………………………………. 23

مطالبة وجه……………………… 5

 

ليست مقاله پايان نامه گزارش كارآموزي رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

(پايان نامه)(حقوق جزا و جرمشناسي) مطالعه تطبيقي آزادي مشروط در حقوق ايران و انگلستان………………………………. 181

معاوضي بودن بيع…………………. 6

بررسي تطبيقي معاونت در جرم در فقه و حقوق………………………………. 54

مقايسه تطبيقي نكاح در حقوق ايران و تركيه………………………………. 58

(كارآموزي) مقايسه دعاوي تصرف عدواني خلع يد و تخليه……………………… ………………………………. 113

مقدمه‌اي بر راهبردهاي توسعة فناوري اطلاعات كشور………………………………. 18

(پايان نامه) حقوق خصوصي) مناقصه آثار و شرايط آن………………………………. 98

(كارآموزي) مناقصه ، آثار و شرايط آن………………………………. 112

احسان؛ منبع مسئوليت………………………………. 36

موانع حقوقي توسعه خريد و فروش الكترونيكي………………………………. 106

موانع زنا………………………………. 26

نابرابرى ارث زن و مرد………………………………. 5

ارث زوجين………………………………. 16

نشوز زن و آثار آن………………………………. 38

نصب امين و امور راجع به آن در قانون مدني و امور حسبي………………………………. 63

نظارت مجلس بر عملكرد مقامات عالي اجرايي و سياسي

و مقايسه تطبيقي با كنگره امريكا………………………………. 22

نظام حقوقي زن در اسلام………………………………. 54

نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد در حقوق………………………………………………………………………… 20

نفس و علم………………………………. 23

نقدي بر اسباب سقوط تعهدات در قانون مدني ايران

( با مطالعه تطبيقي )………………………………. 31

نقش اراده در ارتكاب جرم………………………………. 35

نقش داوران ايراني در حل دعاوي بين‌المللي………………………………. 44

ليست مقاله پايان نامه گزارش كارآموزي رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

(پايان نامه) (حقوق جزا و جرمشناسي) نقش و كاركرد

انگيزه در حقوق جزا………………………………. 233

نگاهي به قاچاق انسان از منظر قانون………………………………. 25

نگاهي به ماهيت حقوقي اقاله و احكام آن………………………………. 59

آيا تاريخ واقعي صدور چك روز

واقعي صدور آن است يا روز پرداخت آن………………………………. 17

واژه قانون و ورود آن به حقوق ايران………………………………. 20

وضعيت حقوقي ايران در انرژي هسته‌اي………………………………. 86

(پايان نامه) (حقوق خصوصي)………………………………. 185

گزارش کارآموزي

وکالت و مشاوره حقوقي………………………………. 210

وكالت از متهم در كشف جرم و تحقيقات  مقدماتي………………………………. 32

گزارش كارآموزي حقوقي دوم………………………………. 105

گزارش كارآموزي حقوقي………………………………. 163

نقش مقام قضايي در اصلاح ذات البين در نظام كيفري………………………………. 96

آراء وحدت رويه سال 1381………………………………. 14

ضوابط تعيين ارش در فقه جزايي فريقين………………………………. 50

طرح دعوي تخليه موجر و مستأجر………………………………. 30

جرايم رايانه اي………………………………. 67

شرايط قبولي قرارداد در حقوق ايران………………………………. 96

عده زنان………………………………. 173

(گزارش كار آموزي) گزارشهايي از دادگاه كيفري استان تهران………………………………. 116

سند………………………………. 25

قانون اساسنامه شيلات و صيد ماهيان غضروفي………………………………. 33

 

ليست مقاله پايان نامه گزارش كارآموزي رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

بررسي قاعده فقهي العقود تابعة للقصودو مطالعه تطبيقي آن

در حقوق انگلستان………………………………. 75

(گزارش كارآموزي) دادگاه حقوقي – دادگاه كيفري – دادگاه خانواده – دادگاه اطفال – دادگاه انقلاب – دادگاه تجديد نظر – دادگاه كيفري استان………………………………. 179

احياي نظريه جنگ عادلانه………………………………. 152

حقوق جنگ در نظام بين‌الملل………………………………. 60

گزارش‌هاي دادگاه‌هاي حقوقي و كيفري و نظريه‌هاي كارآموز………………………………. 238

گزارش‌هاي دوره كارآموزي………………………………. 192

حجب در قانون مدني………………………………. 30

بررسي و مقايسه قوانين رفاه و تامين اجتماعي با موازين حقوق بشر………………………………. 222

اخذ آخرين دفاع از متهم حق يا تكليف………………………………. 15

طلاق توافقي از منظر قانون………………………………. 20

بررسي علل توسعه قاچاق و خط مشي هاي كاهش و كنترل آن………………………………. 45

حق انتفاع………………………………. 60

حمايت كيفري قانونگذار از نظام پولي و ارزي………………………………. 166

اصول فقه 1………………………………. 47

پول‌شويي الكترونيكي………………………………. 29

بررسي كنوانسيون منع تبعيض جنسيت عليه زنان و وضعيت دولت جمهوري اسلامي ايران با كنوانسيون………………………………. 60

مرگ مغزي از ديدگاه فقه و حقوق………………………………. 26

مطالعه تطبيقي مستي و آثار كيفري آن………………………………. 181

نقش پزشكي قانوني در صحنه………………………………. 36

بررسي تطبيقي نقش هيئت منصفه در قضاوت………………………………. 135

(كار تحقيق) بررسي حقوقي اينترنت و نرم افزار………………………………. 54

داوري تجاري بين المللي ايران………………………………. 31

 

ليست مقاله پايان نامه گزارش كارآموزي رشته حقوق

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

عقد ضمان 1………………………………………………………………………… 65

پايان نامه جرم قاچاق آثار فرهنگي تاريخي در حقوق كيفري ايران………………………………. 188

ضمانت اجراي سوگندنامه‌هاي پزشكي………………………………. 16

گزارش كارآموزي حقوق كيفري…………

(كار تحقيقي)عدالت از ديدگاه حقوق كيفري………………………………. 45

پايان نامه حقوق خصوصي مسئوليت مدني شاهد……………………………….

قاعده احسان………………………………. 45

راه‌هاي قانوني ممانعت از كودك‌آزاري در ايران در مقايسه

با نظامات بين‌المللي………………………………. 70

كار تحقيقي (1) علل رافع مسئوليت كيفري………………………………. 47

مبناي مسئوليت مدني در نظام حقوقي ايران………………………………. 53

كار تحقيقي (1)مجازات‌هاي جايگزين زندان در ايران………………………………. 91

مقايسه دعاوي تصرف عدواني خلع يد و تخليه………………………………. 113

رشوه از ديدگاه حقوق كيفري و فقه………………………………. 18

پايان نامه تجارت الكترونيكي………………………………. 110

ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان و ازدواج مرد مسلمان

با زن غير مسلمان………………………………. 36

كودكان در معرض فحشا و بهره كشي………………………………. 203

آزادي انديشه و بيان………………………………. 22

اصول فقه………………………………. 15

مباني حقوق شهروندي………………. 5

مسئوليت مدني دولت(حقوق اداري)………………………………. 34

مقدمه علم حقوق………………………………. 17

گزارش كارآموزي خلاصه پرونده¬هاي حقوقي و کيفري………………………………. 222

وصيت و ماهيت حقوقي آن………………………………. 41

ليست مقاله پايان نامه گزارش كارآموزي رشته حقوق

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

×  بررسي مباحث حقوقي پيرامون اهداي گامت در درمان ناباروري………………………………. 53

×  مسئوليت كيفري دولتها………………………………. 40

×  سرقت از ديدگاه حقوق كيفري اسلامي………………………………. 150

×  مطالعه تطبيقي ارث زن………………………………. 15

×  مطالعه تطبيقي عدم مسؤوليت کيفري بيماران رواني

درهشت کشور اروپايي………………………………. 50

×  اسلام و حقوق بشر بين الملل………………………………. 10

×  رويكردي تحليلي به ماهيت حق كسب يا پيشه يا تجارت و حق سرقفلي………………………………. 38

×  جرايم عليه كارمندان دولت………………………………. 10

×  ازسازش تا قانون، تبيين مفهوم صلاحيت قضايي دولت در

معاهدات حقوق بشر………………………………. 44

×  گزارش حضور در جلسات دادگاهها در دوره کارآموزي خلاصه‌ي

×  پرونده‌هاي حقوقي و کيفري………………………………. 222

×  رابطه اخلاق و حقوق………………………………. 33

×  جمعيت علم قاضي از نظر  حقوقي و كيفري………………………………. 11

×  بررسي حقوق زن با توجه به ماده 16 اعلاميه حقوق بشر………………………………. 115

×  قوانين و مقررات مربوط به حمايت از حقوق پديداورندگان

مخترعان و علايم تجاري………………………………. 98

×  مفهوم و ماهيت حقوقي تسليم مورد معامله………………………………. 40

×  حق فسخ ناشي از نقض قرارداد………………………………. 50

×  بررسي اسناد تجاري در حقوق ايران و فرانسه………………………………. 102

×  بررسي مباحث حقوقي پيرامون مخاصمات………………………………. 60

×  رابطه مالي زوجين………………………………. 50

×  جرايم عليه اموال و مالكيت………………………………. 99

×  تعديات مأمورين دولتي نسبت به دولت………………………………. 153

×  تطبيق قانون ديوان عدالت اداري………………………………. 20

ليست مقاله پايان نامه گزارش كارآموزي رشته حقوق

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

×  قوانين آئين دادرسي كيفري………………………………. 19

×  معاملات صغير………………………………. 43

×  مشاركت تجارتي بين المللي در نظامهاي مهم حقوقي معاصر………………………………. 260

×  شرط فعل در حقوق ايران و فرانسه………………………………. 100

×  مقايسه‌ي اعلاميه‌هاي جهاني و اعلاميه‌ اسلامي حقوق بشر………………………………. 45

×  حقوق بشر در مسيحيت غربى و اسلام1………………………………. 30

×  سياست اتحاديه اروپا در قبال وضعيت حقوق بشر در

 جمهوري اسلامي ايران………………………………. 150

×  دموكراسي و حقوق بشر………………………………. 70

×  حقوق بشر در