پیشینه پژوهش:دانلود رایگان (متن) ارشد,روش تحقیق و پروپوزال مدیریت – بهره وری- قسمت 2

دانلود پایان نامه

دارند انجام بهره ورانه امور، قبل از آنکه وابستگی تام و تمام به امکانات و شرایط داشته باشد به نوع نگرش مجریان کار مرتبط است.  چنین نتیجه‌ای بیانگر آن است که اصلاح و نگرش زنان یک جامعه و به عبارتی شناخت درمانی آنها از اهمیت بالایی برخوردار است (185).

25-معین سال 1373  در طی مطالعه‌ای اعلام کرد مدیریت بر «مبنای هزینه» جای خود را به مدیریت بر «مبنای زمان» داده است و برای این کار از روش های درست به موقع استفاده می شود. و اعلام کرد که در صنایع پوشاک مالزی و سنگاپور استفاده از این روش باعث افزایش بهره وری کارگران 10 تا 30 درصد و کارایی خط تولید حتی تا 80 درصد می شود. همچنین اشاره به بعضی تحقیق انجام شده توسط رونالد مک کافر از دانشگاه لوبارو انگلیس و طلال ادهم از عربستان پیرامون آموزش تجربه سوابق تحصیلی و نیاز آموزشی مدیران صورت گرفت. در این تحقیق پرسشنامه ای حاوی 56 عامل مرتبط به دانش و تجربیات کاری و از جمله عامل «مدیریت زمان»[3] انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد پس از توجه به اهمیت و قابلیت های مدیران پروژه در رهبری و برنامه ریزی تفویض اختیار و چند مورد دیگر، 7/82 درصد از پاسخ دهنگان تجربه و توانایی مدیران در «مدیریت زمان» را برای اداره سازمان مهم ذکر کرده اند، به نحوی که  در جمع بندی کلی این عامل در ردیف نوزدهم قرار گرفته بود(186).

26-توفیق سال 1373 به بررسی بهره وری سرمایه در صنعت کشور پرداخته است. در این تحقیق برای ایجاد یک واحد صنعتی جدید چهار مرحله در نظر گرفته شده است:

 • × بررسی بازار
 • × مطالعه فنی
 • × بررسی مالی
 • × تجزیه و تحلیل طرح

در بررسیهای آماری انجام شده نتیجه گیری شده است که سرمایه صرف شده در ایجاد واحدهای صنعتی جدید به مقدار زیادی هدر می روند. از 360 عدد از موافقتهای اصولی صادره در سال 1368 تا سال 1371 تعدادی ابطال شده و یا بعد از ساخت پروانه بهره برداری صادر نشد در نتیجه باعث هدر رفتن سرمایه صرف شده (زمان و پول مصرف شده و …) است (187).

28-علوی سال 1373 نقش سیستم پاداش را بر روی افزایش بهره وری یک گروه طراحی سازه هواپیما مورد مطالعه قرار داد.

در این تحقیق گروه مهندسین به طور تصادفی به سه دسته مساوی تقسیم شدند. طول مدت یکسال به دسته اول بازخورد مثبت و به دسته دوم بازخورد منفی داده شد و به دسته سوم هیچگونه بازخوردی داده نشد.

اطلاعات مربوط به بهبود در عملکرد و بهره وری هر سه دسته ثبت گردید. نتایج نشان داده، بهره وری دسته‌ای که از آنها تمجید شده 5/2 برابر بیشتر از دسته ای که مورد انتقاد قرار گرفته، افزایش یافت و بهره وری دسته ای که از آنها انتقاد شده ده برابر بیشتر از دسته ای که هیچگونه ای بازخوردی دریافت نکرده، افزایش داشت (189).

29-خاکی سال 1373 به بررسی میزان تاثیر آموزش کاربردی بر روی بهره‌وری کارکنان واحد برق یکی از کارخانه های تولید لوله‌های فولادی پرداخت.

در این تحقیق پرسنل واحد مربوط به دو شیفت نسبتاً تقسیم شده و یک گروه به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. قبل از اجرای آموزش هر دو گروه برای همگن شدن مورد آزمون پیش تست قرار گرفتند. سپس گروه تجربی به مدت 6 هفته و هر هفته به مدت 6 ساعت تحت آموزش قرار گرفتند. به منظور بررسی تاثیر آموزش بهره وری کارکنان در حین آموزش و بعد از اجرای آزمون به مدت 8 هفته مورد بررسی قرار گرفت. از روش غیر پارامتریک ویلکاکسون برای تحلیل اطلاعات در این تحقیق استفاده شد. نتایج تحقیقات نشان می دهد که در حین و بعد از اجرای آموزش بهره وری کارکنان واحد مربوطه افزایش پیدا کرده است (190).

30-کاوه و امامی زاده سال 1372 به بررسی درجه اهمیت عوامل موثر در بهره وری و فاکتور های موثر در بهره وری هر عامل از دیدگاه مدیران روسا و مهندسین ارشد شرکت صنایع آذرکوب و متخصصین و صاحب نظران بهره‌وری در کشور پرداخته است.

نتایج تحقیق نشان می دهد که به ترتیب مدیریت، نیروی انسانی، تکنولوژی، ماشین آلات و مواد اولیه عوامل موثر در بهره‌وری را تشکیل می دهند و همچنین در خصوص فاکتورهای موثر در بهره‌وری هر عامل نیز نتایج بدست آمده است.

جامعه آماری معتقد هستند که برنامه ریزی در عامل مدیریت، انگیزش در عامل نیروی انسانی، کاهش ضایعات در عامل مواد اولیه و کیفیت در عامل تکنولوژی را فاکتورهای موثر در عوامل یاد شده تشخیص داده اند (191).

31-صدر السادات زاده سال 1371 ارتباط به کارگیری تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه و بهره وری را در نیروگاه برق طوس مورد مطالعه قرار داد شاخص‌های بسیار زیادی جهت اندازه گیری میزان کارایی، تعمیرات و نگهداری در این تحقیق ارائه شده است که متناسب با سلسله مراتب مسئولیت‌ها تعریف می شود:

الف- شاخص هایی که مورد توجه بالاترین سطح مدیریت در هر شرکت می‌باشند نظیر:

 • × نسبت هزینه مواد مصرفی به هزینه پرسنل
 • × هزینه تعمیرات به ازاء هر نفر از کارکنان

ب- شاخص هایی که در خصوص میزان کارآیی فعالیت های پیشگیرانه مورد توجه تعمیرات می باشند نظیر:

 • × نسبت تعمیرات پیشگیرانه به کل تعمیرات
 • × نسبت تعمیرات اضطراری به کل تعمیرات

ج- شاخص هایی که برای تعیین میزان بهره وری در بکارگیری مهارتها استفاده می شود نظیر:

 • × نسبت کار واقعی به پیش بینی

نتایج تحقیق نشان می دهد علل توقفهای ناخواسته مولدهای برق به شرح زیر و در 14 گروه دسته بندی شده‌اند:

 • کیفیت تعمیرات
 • اتمام عمر قطعات
 • خارج شدن از تنظیم
 • نامرغوب بودن قطعات
 • استفاده ناصحیح از دستگاهها
 • عوامل خارجی
 • اشکالات طراحی
 • عوامل جوی
 • عدم هماهنگی
 • عدم اجراء دستور العمل‌ها
 • عدم استفاده از ابزار کار
 • عدم آشنایی با سیستم
 • عدم دقت در اجرای کار

و سایر موارد انجام اقدامات فوق روی هم رفته باعث بهبود کلی در وضعیت بهره وری شده است (192).

32-تراز سال 1379 با توصیف تعدادی از طرح های تحقیقاتی انجام شده در جهاد دانشگاهی واحد کرمان تاثیر پژوهش بر بهره وری در حوزه های مربوطه را تعیین کرده و با مقایسه مقاطع زمانی قبل و بعد از انجام پژوهشها میزان و اثر پژوهشها را در بالاتر رفتن میزان بهره وری مورد ارزیابی قرار داده است.

جامعه نمونه این تحقیق را 5 مورد از پژوهشهای انجام شده (50 مورد) که به صورت تصادفی انتخاب شده می باشند تشکیل داده است. روش های جمع‌آوری اطلاعات عبارتند از روش کتابخانه‌ای، مشاهده و مصاحبه می باشد و از آمار توصیفی برای تحلیل اطلاعات استفاده شده است.

نتایج تحقیق نشان می دهد که همه این طرح ها در بهره وری، کارآیی از تولید به مقیاس وسیع و پیشرفتهای فنی تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم داشته‌اند (193).

33-خدایی سال 1378 به بررسی روند عملکرد و بهره وری اراضی کشاورزی پرداخته است. روش تحقیق شامل تعریف شاخص های بهره وری از پنج دیدگاه مهندسی کشاورزی منابع انسانی، ارزش افزوده،  اقتصادی، مالی و سپس اندازه گیری و تجزیه و تحلیل شاخص‌های مزبور در طی یک دوره ده ساله تولید زراعی بین سالهای 1367 الی 1376 می باشد.

نتایح حاصل از شاخص های بهره وری منابع انسانی نشان می دهد که در طی دوره شاخص تولید سرانه با رشدی معادل 107 تن نفر معادل 140 درصد همچنین شاخص تولید نفر ساعت با رشد 15 تن نفر ساعت همراه بوده است و نتایج حاصل از شاخص های اقتصادی حاکی از این است که نسبت ستاده به نهاده در طی دوره از عدد 7/2 به 9/1 تقلیل و بهره وری کل ضعیف تلقی می‌گردد.

همچنین نتایج حاصل از شاخص های ارزش افزوده نشان می دهد نیروهای شاغل منطقه از 262 نفر به 165 نفر کاهش یافته و ارزش افزوده در طی دوره‌ با رشدی معادل 100 درصد همراه بوده است. و نتایج حاصل از شاخص های مالی نشان می دهد که نقدینگی در منطقه مورد مطالعه مثبت تلقی می گردد(194).

34-جلالی پور در سال 1375 به بررسی میزان مراجعه جوانان به کتابخانه‌های عمومی شهر تهران و راههای افزایش بهره وری پرداخت.

کتابداران، مسئولان و متخصصین کتابداری و مراجعان به 13 کتابخانه عمومی شهر تهران که تحت پوشش وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی بودند، جامعه آماری تحقیق را تشکیل می دادند.

نتایج تحقیق نشان می دهد که از نظر جامعه آماری هدفهای پیش بینی شده در تاسیس کتابخانه های عمومی واقع بینانه و منطبق  با نیازهای جامعه تدوین نشده است و کتابخانه عمومی جذابیت لازم را برای جلب جوانان ندارند و واجد شرایط استاندارد مورد انتظار برای تامین نیاز جوانان نمی باشد و در حال حاضر از لحاظ منابع علمی جوابگوی نیاز مراجعان و جوانان نمی باشد (216).

35-نوتاش در سال 1378 به بررسی ارتباط عوامل رضایت‌مندی شغلی و محیطی با بهره وری 60 نفر از کارکنان اداره کل اوقاف و امور خیریه پرداخت.

نتایج تحقیق نشان می دهد که بین رضایت مندی از عوامل محیطی شغلی و بهره وری کارکنان همبستگی مثبت (45/0=r) و بین رضایت مندی از مجموع عوامل محیطی و عوامل محتوای شغلی و بهره وری کارکنان همبستگی مثبت (56/0=r) وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که بین سطوح تحصیلات (56/0=r) و سنوات خدمتی (58/0=r) و بهره وری کارکنان همبستگی وجود دارد. (78).

36-زینالی در سال 1379 به بررسی تاثیر دوره های آمورشی ضمن خدمت در ارتقا بهره وری کارکنان بانک ملی پرداخت.

نتایج تحقیق نشان می دهد که بین نمرات یک دوره آموزش جامع و فراگیر و امتیازات ارزشیابی آنها در ضمن کار همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد. یعنی اینکه افرادی که در این دوره نمرات خوبی گرفته اند در عمل نیز موفق بوده‌اند(74).

37-نام آور جهرمی در سال 1378 به بررسی ارتباط میزان حقوق و دستمزد و بهره وری از دیدگاه کارکنان واحدهای صنعتی پرداخت.

نتایج تحقیق نشان می دهد که پاسخ دهندگان میزان حقوق و دستمزد، ضابطه‌مند بودن حقوق و دستمزد پرداخت طرح کارانه و امکانات رفاهی را جزء عوامل موثر در بهره وری محسوب می‌کنند.

همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که پاسخ دهندگان معتقدند که جنسیت، سابقه کار تحصیلات از نوع رشته تحصیلی و سن و آموزش و بومی بودن کارکنان از عوامل موثر در بهره وری محسوب می شوند (93).

38-نبی آبکار در سال 1381 به بررسی تاثیر پیشنهادها بر بهره وری تولید پرداخت. این تحقیق سالهای قبل از استقرار نظام پیشنهادها (75-1373) و سالهای پس از استقرار نظام پیشنهاد (78-1376) را از طریق بررسی ترازنامه‌های شرکت مورد بررسی قرار دارند.

نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان دارایی های جاری، غیر جاری، بدهی های جاری و غیر جاری، فروش. سودخالص و سود عملیاتی شرکت بعد از استقرار نظام پیشنهادات افزایش معناداری کرده است و باعث ارتقاء بهره وری در شرکت شده است (86).

39-نگارش در سال 1378 به بررسی رابطه 867 نفر از کارکنان سازمان کشاورزی صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که از دیدگاه مدیران بین میزان بهره وری کارکنان آموزش دیده و آموزش ندیده تفاوت وجود دارد. و بین بنیادهای انگیزشی، مکانیزم رفتاری مدیران، محتوی کار وویژگیهای شخصیتی خود و همکاران نظام ارتقا شغلی، نظام حقوق و دستمزد و بهره‌وری ارتباط معنی دار وجود دارد (191).

40-جعفری در سال 1377 به بررسی رابطه بین رضایت مندی کارکنان و بیمه شدگان با بهره وری در سازمان تامین اجتماعی پرداخت. در این تحقیق از سه پرسشنامه مخصوص کارکنان (هرم نیازهای مازلو) پرسشنامه بیمه شدگان (تعهدات قانونی تامین اجتماعی در قبال بیمه شدگان) و پرسشنامه بهره وری استفاده شده است.

نتایج تحقیق نشان می دهد که بین رضایتمندی کارکنان و بیمه شدگان و بهره‌وری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (90).

41-خانعلی پور در سال 1379 به بررسی شیوه های ملی تعارض مدیران و رابطه آن با بهره وری پرسنل از دیدگاه خودشان پرداخت.

نتایج تحقیق نشان می دهد که بین بهره وری کارکنان و شیوه‌های حل تعارض در خصوص عملکرد و زمینه ارزشیابی کارکنان ارتباطی وجود ندارد. ولی بین بهره وری کارکنان و شیوه های حل تعارض در خصوص اضافه کاری ارتباط معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که بین رده سنی 45-36 سال و میزان بهره وری ارتباط معنی داری وجود دارد ولی بین جنسیت، سابقه خدمت و تحصیلات ارتباط معنی داری با بهره‌وری مشاهده نشد(95).

42-توضیحی در سال 1381 به بررسی عوامل در انگیزش و افزایش بهره وری در بین کارکنان بانک پرداخته است.

نتایج تحقیق نشان می دهد که در دوره ای که طرح تفویض اختیار و آموزش کارکنان به مورد اجرا گذاشته شده است موجبات افزایشی بهره وری، فراهم شده است (99).

43-علیزاده در سال 1377 به بررسی عوامل موثر در بهره وری نیروی انسانی و محاسبه آن از طریق ارزش افزوده پرداخت.

نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بیش از 70 درصد جامعه آماری معتقدند که افزایش توان کارکنان نظام جبران خدمات و ایجاد تمایل به کار در بهره وری کارکنان موثر است وباعث افزایش بهره وری می شود. همچنین نتایج تحقیقی نشان می دهد بین نظرات کارکنان و سرپرستان در مورد توان کاری کارکنان، نظام جبران خدمات و ایجاد تمایل به کار توافق نظر وجود دارد و از نظر جامعه آماری ایجاد توان در کارکنان بیشترین تاثیر را در بهره وری و سپس پاداش و در نهایت دو عامل دیگر حقوق و مزایا و ایجاد تمایل به کار در کارکنان دارد(101).

44-سیاری در سال 1379 به بررسی عوامل موثر در بهره وری خدمات امور  مشترکین در امور آب و فاضلاب پرداخت.

نتایج تحقیق نشان می دهد که عوامل موثر در بهره وری از دیدگاه مشترکین عبارتند از رضایت مندی مشترکین، سرعت انجام کار، وضعیت ساعات کاری، نحوه برخورد کارکنان با ارباب رجوع. همچنین نتایج نشان می دهد که بین جنسیت و سطوح سنی خدمات دهنگان و بهره وری همبستگی وجود ندارد ولی بین سطوح تحصیلات و افزایش بهره‌وری ارتباط معنی داری مشاهده شد(100).

45-اودر در سال 1377 به بررسی عوامل موثردر افزایش بهره وری بیمارستانها پرداخته است.

نتایج تحقیق نشان می دهد که عوامل موثر در افزایش بهره وری عبارتند از: مدرک تحصیلی، تجربه مدیران، سن و سبک مدیریت، دریافت کارکنان، تعداد بخش جراحی، متوسط روز بستری هر بیمار، تعداد تخصصهای بیمارستان و نحوه انتخاب مدیر بیمارستان می باشد (98).

46-پاک نژاد در سال 1374 به بررسی عوامل موثر در بهره وری نیروی کار پرداخت. نتایج تحقیق نشان می دهد که از بین عوامل موثر مزایای پرداخت شده، مهارت میزان تحصیلات، سن و خالص دریافتی کارگران در سطح (5%=) تاثیر همه عوامل بغیر از تاثیر میزان تحصیلات بر بهره وری قبول شده است(102).

47-مصطفی زاده در سال 1377 به بررسی نقش سبک های مدیرتی در بهره‌وری صنعت طیور پرداخت.

نتایج تحقیق نشان می دهد که بین شیوه مدیریت، تحصیلات مدیران ارتباط معنی داری(5 %=)   وجود ندارد ولی بین تجربه کاری مفید و تخصصی مذبور ارتباط معنی داری وجود دارد.

همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که بین شیوه مدیریت و تجربه کاری مدیر رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگران مدیران با تجربه کاری زیاد شیوه مدیریت رابطه مداری و مدیران با تجربه کاری کم شیوه مدیریت وظیفه مداری را در عملیات دارند.

48-خوشبخت در سال 1378 به بررسی نقش مدیریت آموزش و ترویج در بهره وری تولید گندم پرداخت.

نتایج تحقیق نشان می دهد که در کنار تامین سایر نهاده‌های فیزیکی تولید (کود و سم و …) خدمات آموزش و ترویج توانسته است سهم بسزایی در افزایش عملکرد محصول مورد مطالعه داشته باشد (109).

49-علی اکبر در سال 1378 به بررسی و ارزیابی تاثیر خصوصی سازی در افزایش بهره وری پرداخت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه‌های مورد نظر که شاخص های بهره وری را مورد مداقه قرار داده بیانگر آن است که انگیزه مالکیت در واحدهای تولیدی که کارکنان آن با دریافت سهام به طور ملموس خود را در منافع حاصل از فعالیت آن واحد موثر و سهیم می دانند به واسطه ایجاد آثار مثبت و معنوی و شخصیتی و تبلور تعلق خاطر و علاقمندی بیشتر در کارگران نوید بخش نتایج بسیار سود بخشی از جمله افزایشی روحیه کارآفرینی، افزایش رضایت از کار،  استفاده بهینه از امکانات و منابع افزایش سطح مشارکت و قبول مسئولیت در کارگران گشته ودر نتیجه افزایش تولید و بهره‌وری می گردد (114).

50-خاتمی در سال 1379 به اولویت بندی عوامل موثر در افزاش بهره وری ارتباطات تلفنی راه دور و بین الملل پرداخت.

نتایج تحقیق نشان می دهد از مجموعه عناوین مورد بررسی 9 عامل متاثر از عوامل درونی سازمان و رفتار مشترکین تلفنی به هنگام برقراری ارتباط می‌باشند. و در کل بر بهره وری ارتباطات تلفنی راه دور و بین الملل تاثیر می‌گذارند که ترتیب تاثیر گذاری این عوامل عبارتند از: اشغالی تلفن مشترک مقابل، نقص در تجهیزات مخابراتی منصوبه در مراکز تلفن بر نداشتن گوشی توسط مشترک مقابل (مقصد)، انصراف مشترک از شماره گیری، ایجاد وقفه در شماره‌گیری، شماره‌‌‌گیری ناقص و ناتمام و شماره‌گیری اشتباه (113).

51-اسماعیل زاده در سال 1381 به بررسی و شناسائی عوامل داخلی موثر بر بهره‌وری نیروی انسانی از دیدگاه کارکنان پرداخت.

نتایج تحقیق نشان می دهد که 69 درصد جامعه آماری معتقدند که بین عوامل موثر شناسائی شده (نیازهای اساسی) سبک رهبری مشارکتی، ارزشیابی عملکرد، مشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیری، فعالیت‌های گروهی و بهره‌وری نیروی انسانی رابطه معنی داری وجود دارد. از نظر کارکنان مهمترین عامل بهره‌وری ارائه تسهیلات رفاهی به کارکنان و کمترین عامل موثر در بهره‌وری نظارت و کنترل غیر مستقیم بر کارها می باشد (116).

52-اسدی در سال 1377 به بررس ویژگی‌های شخصیتی و تاثیر آن بر بهره‌وری را مورد مطالعه قرار داد.

نتایج آزمون فرضیه‌ها