منابع پایان نامه با موضوع ارزش برند، استاندارد، اعتماد به برند

دانلود پایان نامه

t 26/3 مي باشد. مقدار t براي اين پارامتر (سطح احتمالي 5%=? در ناحيه رد فرضيه صفر براي مقادير خارج بازه 96/1 تا 96/1- هر پارامتر مدل)، بزرگتر از 96/1 محاسبه شده است. لذا مي‌توان بيان نمود که ادعاي محقق با 95 درصد اطمينان تاييد مي شود، به عبارت ديگر رضايت مشتري، بر تصوير نام و نشان تجاري داراي اثر معني‌داري به لحاظ آماري است و با توجه به مثبت بودن ضريب مسير مي‌توان گفت نوع رابطه دو متغير مثبت و معنادار مي باشد. بنابراين در سطح اطمينان 95% مي‌توان انتظار داشت افزايش رضايت مشتري منجر به افزايش تصوير نام و نشان تجاري مي گردد. و کاهش رضايت مشتري، کاهش بيشتر تصوير نام و نشان تجاري را به دنبال خواهد داشت.
4-8-12-فرضيه دوازدهم : تعهد به روابط بر تصوير نام و نشان تجاري تاثير مثبت دارد
H0: تعهد به روابط بر تصوير نام و نشان تجاري تاثير معناداري ندارد.
H1: تعهد به روابط بر تصوير نام و نشان تجاري تاثير معناداري دارد.
بر اساس جدول 4-8، اثر تعهد به روابط بر تصوير نام و نشان تجاري داراي ضريب مسير 28/0 است که داراي مقدار t 66/4 مي باشد. مقدار t براي اين پارامتر (سطح احتمالي 5%=? در ناحيه رد فرضيه صفر براي مقادير خارج بازه 96/1 تا 96/1- هر پارامتر مدل)، بزرگتر از 96/1 محاسبه شده است. لذا مي‌توان بيان نمود که ادعاي محقق با 95 درصد اطمينان تاييد مي شود، به عبارت ديگر تعهد به روابط، بر تصوير نام و نشان تجاري داراي اثر معني‌داري به لحاظ آماري است و با توجه به مثبت بودن ضريب مسير مي‌توان گفت نوع رابطه دو متغير مثبت و معنادار مي باشد. بنابراين در سطح اطمينان 95% مي‌توان انتظار داشت افزايش تعهد به روابط منجر به افزايش تصوير نام و نشان تجاري مي گردد. و کاهش تعهد به روابط، کاهش بيشتر تصوير نام و نشان تجاري را به دنبال خواهد داشت.
4-8-13-فرضيه سيزدهم : تداعي برند بر وفاداري نام و نشان تجاري تاثير مثبت دارد.
H0: تداعي برند بر وفاداري نام و نشان تجاري تاثير معناداري ندارد.
H1: تداعي برند بر وفاداري نام و نشان تجاري تاثير معناداري دارد.
بر اساس جدول 4-8، اثر تداعي برند بر وفاداري نام و نشان تجاري داراي ضريب مسير 24/0 است که داراي مقدار t 11/4 مي باشد. مقدار t براي اين پارامتر (سطح احتمالي 5%=? در ناحيه رد فرضيه صفر براي مقادير خارج بازه 96/1 تا 96/1- هر پارامتر مدل)، بزرگتر از 96/1 محاسبه شده است. لذا مي‌توان بيان نمود که ادعاي محقق با 95 درصد اطمينان تاييد مي شود، به عبارت ديگر تداعي برند، بر وفاداري نام و نشان تجاري داراي اثر معني‌داري به لحاظ آماري است و با توجه به مثبت بودن ضريب مسير مي‌توان گفت نوع رابطه دو متغير مثبت و معنادار مي باشد. بنابراين در سطح اطمينان 95% مي‌توان انتظار داشت افزايش تداعي برند منجر به افزايش تصوير وفاداري نام و نشان تجاري مي گردد. و کاهش تداعي برند، کاهش بيشتر وفاداري نام و نشان تجاري را به دنبال خواهد داشت.
4-9-تحليل ضرايب تعيين (R2):
در اين جدول شاخص ضريب تعيين(R Square) نيز نشان داده شده است. اين ضريب نشان مي دهد که چند درصد از تغييرات يک متغير وابسته توسط متغير يا متغيرهاي مستقل توضيح داده شده اند. بر اين اساس متغير هاي اعتماد، رضايت مشتري و تداعي برند روي هم رفته توانسته اند 30% از تغييرات وفاداري به نام و نشان تجاري را توضيح دهند. بر اساس ضريب مسير استاندارد شده مي توان گفت که بيشترين تاثير را بر وفاداري به نام و نشان تجاري متغير اعتماد داشته است(ضريب مسير بالاتري داشته اند) و کمترين تاثير را رضايت مشتري داشته است (ضريب مسير کوچکتري داشته است).
متغير هاي اعتماد، رضايت مشتري و تعهد به روابط روي هم رفته توانسته اند 39% از تغييرات آگاهي از نام و نشان تجاري را توضيح دهند. بر اساس ضريب مسير استاندارد شده مي توان گفت که بيشترين تاثير را بر آگاهي از نام و نشان تجاري متغير اعتماد داشته است و کمترين تاثير را رضايت مشتري داشته است.
متغير هاي وفاداري و آگاهي از نام و نشان تجاري روي هم رفته توانسته اند 19% از تغييرات ارزش برند را توضيح دهند. بر اساس ضريب مسير استاندارد شده مي توان گفت که بيشترين تاثير را بر ارزش برند متغير آگاهي از نام و نشان تجاري داشته است و کمترين تاثير را رضايت مشتري داشته است.
متغير هاي وفاداري به برند، اعتماد، رضايت مشتري ارزش برند و تعهد به روابط روي هم رفته توانسته اند 32% از تغييرات تصوير نام و نشان تجاري را توضيح دهند. بر اساس ضريب مسير استاندارد شده مي توان گفت که بيشترين تاثير را بر تصوير نام و نشان تجاري متغير تعهد به روابط داشته است و کمترين تاثير را ارزش برند داشته است.
فصل پنجم
نتيجه گيري و پيشنهادات
مقدمه
با توجه به تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده که نتايج آن در فصل چهارم ارائه گرديد ، در اين فصل به جمع بندي و نتيجه گيري از يافته هاي تحقيق پرداخته و پيشنهاداتي ارائه خواهد شد. ضمنا جهت علاقه مندان به ادامه تحقيق ، پيشنهادات پژوهشي نيز ارائه مي شود. به علاوه لازم به ذکر است گرچه آمار توصيفي و استنباطي به کار گرفته شده در اين تحقيق براساس اصول علمي بيان شده است ، اما کاربرد اين نتايج مستلزم تحقيقات تکميلي مي باشد که در بخش پيشنهادات پژوهشي به تعدادي از آنها اشاره خواهد شد.
5-1- خلاصه تحقيق:
اين تحقيق تحت عنوان ” بررسي چگونگي تاثير رابطه بين ارزش برند بر روي تصوير برند ” با هدف بررسي چگونگي عکس العمل مشتريان استفاده کننده از خدمات بيمارستان صورت يافته است.
اين تحقيق با بيان اين مساله کلي که ارزش برند، وفاداري به برند،تعهد به برند واعتماد به برند و آگاهي از برند چه ارتباطي با تصوير برند دارند انجام شده است و داراي 13 فرضيه است.
فرضيه اول: اعتماد به نام و نشان تجاري بر وفاداري به نام و نشان تجاري تاثير مثبت دارد.
فرضيه دوم: اعتماد به نام و نشان تجاري بر اگاهي از نام و نشان تجاري تاثير مثبت دارد.
فرضيه سوم : رضايت مشتري بر وفاداري به نام و نشان تجاري تاثير مثبت دارد.
فرضيه چهارم : رضايت مشتري بر آگاهي از نام و نشان تجاري تاثير مثبت دارد.
فرضيه پنجم : ارزش برند بر تصوير نام و نشان تجاري تاثير مثبت دارد.
فرضيه ششم : تعهد به روابط بر آگاهي از نام و نشان تجاري تاثير مثبت دارد.
فرضيه هفتم : وفاداري به نام و نشان تجاري بر ارزش نام و نشان تجاري تاثير مثبت دارد.
فرضيه هشتم : آگاهي از نام و نشان تجاري بر ارزش نام و نشان تجاري تاثير مثبت دارد.
فرضيه نهم: اعتماد بر تصوير نام و نشان تجاري تاثير مثبت دارد.
فرضيه دهم: وفاداري بر تصوير نام و نشان تجاري تاثير مثبت دارد.
فرضيه يازدهم: رضايت مشتري بر تصوير نام و نشان تجاري تاثير مثبت دارد.
فرضيه دوازدهم: تعهد به روابط بر تصوير نام و نشان تجاري تاثير مثبت دارد.
فرضيه سيزدهم:بررسي چگونگي تاثير تداعي برند بر وفاداري به برند تاثير مثبت دارد.
تحقيق انجام شده به لحاظ هدف کاربردي و از نوع پيمايشي است . براي تعيين تعداد نمونه از فرمول کوکران براي نسبتهاي بزرگ استفاده کرديم که تعداد نمونه 384 نفر بدست آمد که به علت گستردگي جامعه آماري و نامشخص بودن حجم جامعه در اين مطالعه با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي به جمع آوري داده ها و توزيع پرسشنامه پرداختيم. ويژگي هاي دموگرافيک از طريق آمار توصيفي و ساير اطلاعات از طريق آمار استنباطي مورد بررسي قرار گرفته شد که نتايج حاصل به طور مبسوط در فصل 4 ارائه شده است.
5-2- نتيجه گيري بررسي فرضيه هاي تحقيق :
5-2-1- نتايج بررسي فرضيه اول تحقيق:
اعتماد به نام و نشان تجاري بر وفاداري به نام و نشان تجاري تاثير مثبت دارد.
بر اساس جدول 4-8، اثر اعتماد به نام و نشان تجاري بر وفاداري به نام و نشان تجاري داراي ضريب مسير 30/0 است که داراي مقدار t 95/4 مي باشد. مقدار t براي اين پارامتر (سطح احتمال خطاي 5%=? در ناحيه رد فرضيه صفر براي مقادير خارج بازه 96/1 تا 96/1- هر پارامتر مدل)، بزرگتر از 96/1 محاسبه شده است. لذا مي‌توان بيان نمود که ادعاي محقق با 95 درصد اطمينان تاييد مي شود، به عبارت ديگر اعتماد به نام و نشان تجاري، بر وفاداري به نام و نشان تجاري داراي اثر معني‌داري به لحاظ آماري است و با توجه به مثبت بودن ضريب مسير مي‌توان گفت نوع رابطه دو متغير مثبت و معنادار مي باشد.
تفسير نتيجه آزمون: نتيجه آزمون اين را نشان مي دهد که در سطح اطمينان 95% مي‌توان انتظار داشت افزايش اعتماد به نام و نشان تجاري منجر به افزايش وفاداري به نام و نشان تجاري مي گردد. و کاهش اعتماد به نام و نشان تجاري، کاهش بيشتر وفاداري به نام و نشان تجاري را به دنبال خواهد داشت.
مقايسه با تحقيقات پيشين: در تحقيقات پيشين اثر مثبت اعتماد به برند بروفاداري به برند تاييد شده است و در اين تحقيق اين فرضيه تاييد شده است. بنابراين نتيجه اين تحقيق در راستاي تحقيقات پيشينه مي باشد و به نتيجه مشابه دست يافته ايم.
5-2-2- نتايج بررسي فرضيه دوم تحقيق:
بر اساس جدول 4-8، اثر اعتماد به نام و نشان تجاري بر آگاهي از نام و نشان تجاري داراي ضريب مسير 39/0 است که داراي مقدار t 62/6 مي باشد. مقدار t براي اين پارامتر (سطح احتمال خطاي 5%=? در ناحيه رد فرضيه صفر براي مقادير خارج بازه 96/1 تا 96/1- هر پارامتر مدل)، بزرگتر از 96/1 محاسبه شده است. لذا مي‌توان بيان نمود که ادعاي محقق با 95 درصد اطمينان تاييد مي شود، به عبارت ديگر اعتماد به نام و نشان تجاري، بر آگاهي از نام و نشان تجاري داراي اثر معني‌داري به لحاظ آماري است و با توجه به مثبت بودن ضريب مسير مي‌توان گفت نوع رابطه دو متغير مثبت و معنادار مي باشد.
تفسير نتيجه آزمون: در سطح اطمينان 95% مي‌توان انتظار داشت افزايش اعتماد به نام و نشان تجاري منجر به افزايش آگاهي از نام و نشان تجاري مي گردد. و کاهش اعتماد به نام و نشان تجاري، کاهش بيشتر آگاهي از نام و نشان تجاري را به دنبال خواهد داشت.
مقايسه با تحقيقات پيشين: مقدار t بدست آمده در تحقيقات پيشين تاثير اعتماد برند، بر آگاهي برند را تاييد مي کند و نتايج اين پژوهش وجود اثر مثبت را اثبات مي کند در نتيجه نتايج اين تحقيق با تحقيق پيشين کيم و ديگران در سال 2006همسان و در يک راستا مي باشد
5-2-3- نتايج بررسي فرضيه سوم تحقيق:
بر اساس جدول 4-8، اثر رضايت مشتري بر وفاداري به نام و نشان تجاري داراي ضريب مسير 18/0 است که داراي مقدار t 07/3 مي باشد. مقدار t براي اين پارامتر (سطح احتمال خطاي 5%=? در ناحيه رد فرضيه صفر براي مقادير خارج بازه 96/1 تا 96/1- هر پارامتر مدل)، بزرگتر از 96/1 محاسبه شده است. لذا مي‌توان بيان نمود که ادعاي محقق با 95 درصد اطمينان تاييد مي شود، به عبارت ديگر رضايت مشتري، بر وفاداري به نام و نشان تجاري داراي اثر معني‌داري به لحاظ آماري است و با توجه به مثبت بودن ضريب مسير مي‌توان گفت نوع رابطه دو متغير مثبت و معنادار مي باشد.
تفسير نتيجه آزمون: به عبارت ديگر در سطح اطمينان 95% مي‌توان انتظار داشت افزايش رضايت مشتري منجر به افزايش وفاداري به نام و نشان تجاري مي گردد. و کاهش رضايت مشتري، کاهش بيشتر وفاداري به نام و نشان تجاري را به دنبال خواهد داشت.
مقايسه با تحقيقات پيشين: مقدار t بدست آمده در تحقيقات پيشين تاثير رضايت از برند، وفاداري برند را تاييد مي کند و نتايج اين پژوهش وجود اثر مثبت را اثبات مي کند در نتيجه نتايج اين تحقيق با تحقيق کيم و ديگران در سال 2006 همسان و در يک راستا مي باشد.
5-2-4- نتايج بررسي فرضيه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *