منابع پایان نامه با موضوع استاندارد، مصرف کنندگان، مصرف کننده

دانلود پایان نامه

فراهم مي كند ، يكي از مهمترين علوم محسوب خواهد شد . آنچه مسلم است هنر مديران و كارشناسان در نحوه استفاده از روشهاي آماري و تحليل اطلاعات بدست آمده تجلي مي كند . اين امر به حدي اهميت دارد كه امروزه اكثر مديران و مسئولان سازمانها از مشاوران آماري استفاده مي كنند . از انجا كه آمار ابزار مناسبي براي تبديل داده به اطلاعات است ، استفاده از آن در دانش مديريت به نحوي وسيع رايج شده است . امروزه كمتر سازماني را ميتوان يافت كه از متخصصان آمار براي كمك به مديريت سازمان استفاده نكنند .
بكارگيري فنون پايه اي آمار در بررسي صحت وسقم فرضيات يكي ديگر از جنبه هاي كاربرد اين علم در گستره مديريت است. محقق مديريتي امروزه بسياري از فرضيات تحقيق خود را با فنون آماري محك ميزنند و صحت روابط متغير آن را با رويكرد آماري بررسي مي كنند. اعتبار و پايايي همه تحقيقات پرسشنامه اي و مصاحبه اي با استفاده از فنون آماري سنجيده مي شود . (آذر ،مومني،1380 ،78)
در اين تحقيق از پرسشنامه استاندارد( پيوست) استفاده شده است تنها نکته قابل توجه در اين رابطه اصول علمي در ترجمه متون انگليسي به فارسي مي باشد. مهمترين مشکل تحقيق در سطح جهان مانع زبان است. تفاوت هايي که در اصطلاحات کشورها وجود دارد و مشکل ترجمه دقيق مشکلاتي را در استخراج و کسب اطلاعات خاص موردنظر و تفسير نظر پاسخ دهندگان به وجود خواهد آورد. براي جلوگيري از اشتباه در ترجمه از تکنيک ترجمه معکوس استفاده مي گردد. در اين روش پرسشنامه از يک زبان به زبان ديگرترجمه مي شود ، سپس شخص ديگري آن را به زبان اصلي ترجمه مي کند.اين فرايند سبب مي شود قبل از آن که ترجمه به دست عموم برسد از سوء تفسيرها و سوء تفاهم ها جلوگيري شود. مفاهيم آن با توجه به موضوع موردنظر مورد بازبيني قرار گرفت و شکل کلي آن با توجه به متغيرها و آشنا بودن مفهوم مورد نظر براي آزمودني ها طراحي گرديد.
3-5- مقياس و طيف ابزار اندازه گيري تحقيق:
مقياس اندازه گيري، مجموعه قواعدي براي انتساب آزمودني ها به مقوله يا اعداد به آزمودني ها است. طيف نيز نگرشي است که پاسخگو نظر موافق يا مخالف خود را نسبت به آنها ابراز مي کند. براي سنجش آزمودني و جمع آوري داده هاي مورد نظر چه نوع طيفي مناسب است(خاکي، 1384، 247).
براي به دست آوردن داده ها ابزار گوناگوني مانند مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و مدارک و اسناد وجود دارند. که هر يک از اين ابزار مزايا و معايبي دارند (خاکي، 1379، 159).
جهت جمع آوري داده و اطلاعات مورد نياز براي تحقيق حاضر از روش هاي زير استفاده شده است:
* مدارک کتابخانه اي: روشهاي کتابخانه اي در تمامي تحقيقات علمي مورد استفاده قرار مي گيرد، ولي در بعضي از آن ها در بخشي از فرايند تحقيق از اين روش استفاده مي گردد. در اين تحقيق نيز جهت شناخت چارچوب نظري، دستيابي به اطلاعات حاصل از تحقيقات گذشته و ادبيات نظري در مورد ارزش هاي لذت جويانه و رفتار خريد مصرف کننده از منابع قابل دسترس در کتب، مجلات علمي- پژوهشي و سايت هاي مرتبط استفاده شده است.
ابزار اندازه گيري تحقيق حاضر، پرسشنامه ميباشد.
پرسشنامه يكي از ابزارهاي رايج تحقيق و روشي مستقيم براي كسب داده هاي تحقيق است. پرسشنامه مجموعه اي از سؤال ها (گويه ها) است كه پاسخ دهنده با ملاحظه آن ها پاسخ لازم را ارائه ميدهد.
پرسش نامه تحقيق به مثابه ابزار اصلي سنجش از دو بخش سؤالات عمومي و سؤالات اختصاصي تشكيل ميشود. سؤالات پرسشنامه به گونه اي مطرح گرديد كه با موضوع تحقيق و فرضيات آن همسويي داشته باشد. در اين پژوهش براي سنجش ميزان تاثير ارزش هاي لذت جويانه بر رفتار مصرف کنندگان از پرسشنامه استفاده شده است که اين پرسشنامه داراي دو بخش ميباشد که يک بخش، بخش عمومي که شامل سؤالات مربوط به مشخصات فردي پاسخ دهندگان سنجيده ميشود بخش ديگر پرسشنامه نيز تاثير ارزش هاي لذت جويانه را بر روي رفتار مصرف کنندگان مي سنجد، اين پرسشنامه استاندارد ميباشد و تحت شرايط جامعه آماري مورد تحقيق بومي شده است.
در پرسشنامه، در بخش مربوط به مشخصات فردي مشتريان 3 سوال در زمينه ي: سن، جنسيت و آخرين مدرک تحصيلي در نظر گرفته شد. بخش اصلي پرسشنامه شامل 29 سئوال است که با توجه به 8 شاخص در نظرگرفته شده براي اين تحقيق طبقه بندي شده اند.
بايد خاطر نشان نمود که سوالات در مورد مشخصات فردي با مشورت اساتيد راهنما و مشاوره اينجانب لحاظ گرديده است و به منظور اثبات فرضيه عنوان نشده است، بلکه جهت کسب يافته هاي جانبي ميباشد.
در اين تحقيق ابتدا از مطالعات کتابخانه‌اي (فيش برداري) جهت تعريف مفاهيم و شاخص‌ها و متغيرها استفاده شده ودر مرحله بعد با ارائه پرسشنامه و تجزيه و تحليل آماري آنها، فرضيات مورد آزمون قرار گرفته‌اند. لذا ابزار اين تحقيق، ابزاري مرکب از مطالعات کتابخانه‌اي و تحقيق ميداني محسوب مي‌شود.8 متغير اين تحقيق با استفاده از ابزار پرسشنامه اندازه‌گيري شده است. پرسشنامه تحقيق حاضر با استفاده از طيف ليکرت 5 گزينه‌اي که بيشترين کارايي را درتحقيقات رفتاري دارد، تدوين شده است. طيف ليکرت شامل مجموعه‌اي از سوالات است که بار نگرشي يا ارزشي همه آنها تقريباً برابر تلقي مي‌شود. در مورد عبارات مثبت، محقق ارزش‌هاي عددي مقياس را طوري تعيين مي‌کند که بيشترين يا بالاترين ارزش عددي يا امتياز به موافق‌ترين گزينه‌ها تعلق گيرد.
نوع مقياس تحقيق حاضر بدليل استفاده از طيف ليکرت، ترتيبي46 يا رتبه‌اي47 است. در اين سطح، متغيرها علاوه بر درجه بندي بر حسب دارا بودن يا نبودن صفت مورد مطالعه، بر حسب شدت و ضعف اندازه آن صفت يا ترجيحشان نيز مشخص مي‌شوند، اين شدت و ضعف، بصورت تقدم و تاخر، بدون مشخص بودن ميزان اختلاف در درجات مختلف بيان مي‌شود (ظهوري، 1387، 124).
پرسشنامه تحقيق حاضر شامل دو بخش مي‌باشد:
1. بخش اول: اين بخش شامل 29 سوال بوده که بر اساس طيف 5 گزينه‌اي ليکرت طراحي شده است. شکل کلي و امتياز بندي اين سوالات به صورت زير است:
جدول 3-1- طيف ليکرت
شکل کلي :
کاملاً موافق
موافق
تاحدودي
مخالف
کاملاً مخالف
امتياز بندي :
5
4
3
2
1
با روش ارزش گذاري ذکر شده در بالا که براي گزينه‌هاي کاملاً مخالف طيف ليکرت، ارزش يا مقدار يک و براي گزينه‌هاي کاملاً موافق، ارزش يا مقدار پنج در نظر گرفته شده، مقياس ترتيبي يا رتبه‌اي به مقياس فاصله‌اي تبديل مي‌شود که امکان استفاده پژوهشگر از آمار پارامتريک و مدل سازي معادلات ساختاري را فراهم مي‌کند.
2. بخش دوم: شامل سوال مرتبط با مشخصات فردي است که اطلاعات کلي و جمعيت شناختي مربوط به پاسخ دهندگان را جمع‌آوري مي‌کند.
3-6- اعتبار( روايي)48 ابزار اندازه گيري تحقيق:
پيش از اطمينان نهايي به ابزار اندازه‌گيري و به‌کارگيري آنها در مرحله اصلي جمع‌آوري داده‌ها، ضرورت دارد که پژوهشگر از طريق علمي، اطمينان نسبي لازم را نسبت به اعتبار بودن بکارگيري ابزار مورد نظر و معتبر بودن آن پيدا کند (خاکي، 1384، 244).
در اين پژوهش دو نوع اعتبار محتوا49 و اعتبار صوري50 بررسي شده اند .
براي طراحي پرسشنامه با توجه به اينکه از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است و با توجه به پيشينه مدلها و همچنين در نظر داشتن متغير مدل اصلي سعي شد تا پرسشنامه از حيث شاخص هايي که سازه ها را اندازه مي گيرند بر پشتوانه مناسبي از نظريه و کاربردهاي علمي آنها در پژوهش ها و آزمون هاي متعدد متکي باشد.
با مشورت و صلاحديد اساتيد حوزه بازاريابي در اين مورد که سوالات فرضيه ها را پوشش مي دهند نيز روايي محتوا پرسشنامه تاييد شد.
اعتبار ظاهري يا صوري، مواردي را که انتظار مي رود يک مفهوم را اندازه گيري کنند نشان مي دهند ، آنها ظاهر مفهوم را مي سنجند و به نظر مي رسد مفاهيم را اندازه گيري مي نمايند(خاکي، 1384، 290).
“متخصصان در اين پژوهش در طي انجام دو مرحله پيش آزمون در مورد جمله بندي ، عبارتها و واژه ها نظرات خود را به نحوي اعلام کردند که با انجام آن اصلاحات در پرسشنامه نهايي ، اعتبار صوري و اعتبار محتوا ابزار محقق گرديد.
3-7- پايايي51(اعتماد پذيري) ابزار اندازه گيري پژوهش:
براي اندازه‌گيري پايايي از شاخصي به نام ضريب پايايي استفاده مي‌شود. کميت ضريب پايايي به طور معمول از صفر (عدم ارتباط) تا مثبت يک (ارتباط کامل) تغيير مي‌کند. در حقيقت ضريب قابليت اعتماد نشانگر اين است که تا چه اندازه ابزار اندازه‌گيري ويژگي‌هاي با ثبات آزمودني و يا ويژگي‌هاي متغير و موقت وي را مي‌سنجد. براي محاسبه ضريب پايايي ابزار اندازه‌گيري شيوه‌هاي مختلفي در هر دو نوع پايايي “ثبات” و “سازگاري” به کار برده مي‌شود. از جمله مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:
پايايي ثبات: يکساني نتايج کل اندازه آزمودني‌ها با استفاده از روش‌هايي مانند اجراي دوباره آزمون (روش آزمون مجدد) و روش آزمون‌هاي همتا (موازي).
پايايي سازگاري: يکساني اجزاي اندازه صفت در آزمودني‌ها با استفاده از روش‌هايي مانند روش دو نيمه کردن و آلفاي کرونباخ (ظهوري، 1378، 134).
بطور کلي پايايي پرسشنامه به دقت اندازه‌گيري ثبات آن مربوط است و تفاوت بين نمرات مشاهده شده واقعي ممکن است به دلايل متفاوتي مانند سر و صدا، آب و هوا و وضعيت پاسخ دهنده روي دهد. عوامل ديگري مانند سوالات نامربوط و يا ناکافي بودن سوال نيز وجود دارند که به خود آزمون بستگي دارند و اصطلاحاً عوامل دروني ناميده مي‌شوند. از آزمون‌هاي متداول در اين زمينه، آزمون دو نيمه کردن و آلفاي کرونباخ است. اين پايايي به همساني درون سوال اشاره دارد و مفهوم آن اين است که سوال‌هاي آزمون تا چه اندازه با يکديگر همبستگي متقابل دارند. اگر ضريب پايايي دروني کم باشد، بدين معناست که سوالات پرسشنامه متغير واحدي را اندازه‌گيري نمي‌کنند (شريفي، 1374، 187).
در اين تحقيق براي تعيين پايايي ابزار از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است. ضريب آلفاي کرونباخ براي سنجش ميزان تک بعدي بودن نگرش‌ها، قضاوت‌ها، عقايد و ساير مقولاتي که اندازه‌گيري آنها آسان نيست به کار مي‌رود، در واقع در اينجا بررسي مي‌شود تا چه حد برداشت پاسخگويان از سولات يکسان بوده است. اساس ضريب آلفاي کرونباخ بر پايه طيف‌ها يا مقياس‌ها است. در واقع با محاسبه آلفاي کرونباخ همساني گويه‌ها سنجيده مي‌شود. ضريب آلفاي کرونباخ معمولاً زماني بکار برده مي‌شود که سوالات آزمون دو جوابي نباشد، بلکه درجه مخالفت يا موافقت مشخص گردد. در هر تحقيقي که بر اساس پرسشنامه تنظيم مي‌شود، بايد ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه گردد تا اطمينان حاصل شود که سوالات يکسويه نيستند. اين کار وقتي پيش نمونه يا پيش آزمون (Pre-test) گرفته مي‌شود انجام مي‌گيرد. چون فرمول آلفاي کرونباخ مبتني بر واريانس است بنابراين طبق خواص واريانس به هر ترتيبي نمره داده شود مقدار آن تغيير پيدا نمي‌کند. ضريبي که بر پايه اين روش بدست مي‌آيد در واقع شاخص هماهنگي دروني پرسش‌ها يعني ميزان تداخل همه پرسش‌ها از لحاظ سنجش يک ويژگي مشترک است. براي گزينش سوال‌هايي که عامل بخصوصي را مي‌سنجند، بهترين مجموعه آن است که ضريب هماهنگي دروني آن که با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه مي‌‍شود داراي بزرگترين مقدار باشد. به همين منظور از فرمول ضريب آلفاي کرونباخ براي تعيين اعتبار پرسشنامه استفاده مي‌شود(ميرزايي، 1388، 321) :
در اين فرمول ? (آلفاي کرونباخ) ضريب اعتبار تست از نوع همگوني دروني، k تعداد گويه‌ها، جمع واريانس مربوط به نمره مشاهده شده و مجموع واريانس کل نمره‌هاي گويه‌ها است. هر چه اين معيار به مقدار يك نزديكتر باشد نشان‌دهندهء پايايي بالا و هر چه اين مقدار به صفر نزديك باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *