منابع پایان نامه با موضوع تجاري، تاثير، داراي

دانلود پایان نامه

برند
18/0
75/2
05/0
تاييد فرضيه
رضايت مشتري ? تصوير برند
18/0
26/3
05/0
تاييد فرضيه
تعهد به روابط? تصوير برند
28/0
66/4
05/0
تاييد فرضيه
4-8-1-فرضيه اول : اعتماد به نام و نشان تجاري بر وفاداري به نام و نشان تجاري تاثير مثبت دارد
H0: اعتماد به نام و نشان تجاري بر وفاداري به نام و نشان تجاري تاثير معناداري ندارد.
H1: اعتماد به نام و نشان تجاري بر وفاداري به نام و نشان تجاري تاثير معناداري دارد.
بر اساس جدول 4-8، اثر اعتماد به نام و نشان تجاري بر وفاداري به نام و نشان تجاري داراي ضريب مسير 30/0 است که داراي مقدار t 95/4 مي باشد. مقدار t براي اين پارامتر (سطح احتمالي 5%=? در ناحيه رد فرضيه صفر براي مقادير خارج بازه 96/1 تا 96/1- هر پارامتر مدل)، بزرگتر از 96/1 محاسبه شده است. لذا مي‌توان بيان نمود که ادعاي محقق با 95 درصد اطمينان تاييد مي شود، به عبارت ديگر اعتماد به نام و نشان تجاري، بر وفاداري به نام و نشان تجاري داراي اثر معني‌داري به لحاظ آماري است و با توجه به مثبت بودن ضريب مسير مي‌توان گفت نوع رابطه دو متغير مثبت و معنادار مي باشد. بنابراين در سطح اطمينان 95% مي‌توان انتظار داشت افزايش اعتماد به نام و نشان تجاري منجر به افزايش وفاداري به نام و نشان تجاري مي گردد. و کاهش اعتماد به نام و نشان تجاري، کاهش بيشتر وفاداري به نام و نشان تجاري را به دنبال خواهد داشت.
4-8-2-فرضيه دوم : اعتماد به نام و نشان تجاري بر آگاهي از نام و نشان تجاري تاثير مثبت دارد
H0: اعتماد به نام و نشان تجاري بر آگاهي از نام و نشان تجاري تاثير معناداري ندارد.
H1: اعتماد به نام و نشان تجاري بر آگاهي از نام و نشان تجاري تاثير معناداري دارد.
بر اساس جدول 4-8، اثر اعتماد به نام و نشان تجاري بر آگاهي از نام و نشان تجاري داراي ضريب مسير 39/0 است که داراي مقدار t 62/6 مي باشد. مقدار t براي اين پارامتر (سطح احتمالي 5%=? در ناحيه رد فرضيه صفر براي مقادير خارج بازه 96/1 تا 96/1- هر پارامتر مدل)، بزرگتر از 96/1 محاسبه شده است. لذا مي‌توان بيان نمود که ادعاي محقق با 95 درصد اطمينان تاييد مي شود، به عبارت ديگر اعتماد به نام و نشان تجاري، بر آگاهي از نام و نشان تجاري داراي اثر معني‌داري به لحاظ آماري است و با توجه به مثبت بودن ضريب مسير مي‌توان گفت نوع رابطه دو متغير مثبت و معنادار مي باشد. بنابراين در سطح اطمينان 95% مي‌توان انتظار داشت افزايش اعتماد به نام و نشان تجاري منجر به افزايش آگاهي از نام و نشان تجاري مي گردد. و کاهش اعتماد به نام و نشان تجاري، کاهش بيشتر آگاهي از نام و نشان تجاري را به دنبال خواهد داشت.
4-8-3-فرضيه سوم : رضايت مشتري بر وفاداري به نام و نشان تجاري تاثير مثبت دارد.
H0: رضايت مشتري بر وفاداري به نام و نشان تجاري تاثير معناداري ندارد.
H1: رضايت مشتري بر وفاداري به نام و نشان تجاري تاثير معناداري دارد.
بر اساس جدول 4-8، اثر رضايت مشتري بر وفاداري به نام و نشان تجاري داراي ضريب مسير 18/0 است که داراي مقدار t 07/3 مي باشد. مقدار t براي اين پارامتر (سطح احتمالي 5%=? در ناحيه رد فرضيه صفر براي مقادير خارج بازه 96/1 تا 96/1- هر پارامتر مدل)، بزرگتر از 96/1 محاسبه شده است. لذا مي‌توان بيان نمود که ادعاي محقق با 95 درصد اطمينان تاييد مي شود، به عبارت ديگر رضايت مشتري، بر وفاداري به نام و نشان تجاري داراي اثر معني‌داري به لحاظ آماري است و با توجه به مثبت بودن ضريب مسير مي‌توان گفت نوع رابطه دو متغير مثبت و معنادار مي باشد. بنابراين در سطح اطمينان 95% مي‌توان انتظار داشت افزايش رضايت مشتري منجر به افزايش وفاداري به نام و نشان تجاري مي گردد. و کاهش رضايت مشتري، کاهش بيشتر وفاداري به نام و نشان تجاري را به دنبال خواهد داشت.
4-8-4-فرضيه چهارم : رضايت مشتري بر آگاهي از نام و نشان تجاري تاثير مثبت دارد
H0: رضايت مشتري بر آگاهي از نام و نشان تجاري تاثير معناداري ندارد.
H1: رضايت مشتري بر آگاهي از نام و نشان تجاري تاثير معناداري دارد.
بر اساس جدول 4-8، اثر رضايت مشتري بر آگاهي از نام و نشان تجاري داراي ضريب مسير 19/0 است که داراي مقدار t 69/3 مي باشد. مقدار t براي اين پارامتر (سطح احتمالي 5%=? در ناحيه رد فرضيه صفر براي مقادير خارج بازه 96/1 تا 96/1- هر پارامتر مدل)، بزرگتر از 96/1 محاسبه شده است. لذا مي‌توان بيان نمود که ادعاي محقق با 95 درصد اطمينان تاييد مي شود، به عبارت ديگر رضايت مشتري، بر آگاهي از نام و نشان تجاري داراي اثر معني‌داري به لحاظ آماري است و با توجه به مثبت بودن ضريب مسير مي‌توان گفت نوع رابطه دو متغير مثبت و معنادار مي باشد. بنابراين در سطح اطمينان 95% مي‌توان انتظار داشت افزايش رضايت مشتري منجر به افزايش آگاهي از نام و نشان تجاري مي گردد. و کاهش رضايت مشتري، کاهش بيشتر آگاهي از نام و نشان تجاري را به دنبال خواهد داشت.
4-8-5-فرضيه پنجم : ارزش نام و نشان تجاري برتصوير نام و نشان تجاري تاثير مثبت دارد
H0: ارزش نام و نشان تجاري بر تصوير نام و نشان تجاري تاثير معناداري ندارد.
H1: ارزش نام و نشان تجاري بر تصوير نام و نشان تجاري تاثير معناداري دارد.
بر اساس جدول 4-8، اثر ارزش نام و نشان تجاري برتصوير نام و نشان تجاري داراي ضريب مسير 03/0 است که داراي مقدار t 52/0 مي باشد. مقدار t براي اين پارامتر (سطح احتمالي 5%=? در ناحيه رد فرضيه صفر براي مقادير خارج بازه 96/1 تا 96/1- هر پارامتر مدل)، کمتر از 96/1 محاسبه شده است. لذا مي‌توان بيان نمود که ادعاي محقق با 95 درصد اطمينان رد مي شود، به عبارت ديگر ارزش نام و نشان تجاري، بر تصوير نام و نشان تجاري داراي اثر معني‌داري به لحاظ آماري نمي باشد.
4-8-6-فرضيه ششم : تعهد به روابط بر آگاهي از نام و نشان تجاري تاثير مثبت دارد.
H0: تعهد به روابط بر آگاهي از نام و نشان تجاري تاثير معناداري ندارد.
H1: تعهد به روابط بر آگاهي از نام و نشان تجاري تاثير معناداري دارد.
بر اساس جدول 4-8، اثر تعهد به روابط بر آگاهي از نام و نشان تجاري داراي ضريب مسير 21/0 است که داراي مقدار t 63/3 مي باشد. مقدار t براي اين پارامتر (سطح احتمالي 5%=? در ناحيه رد فرضيه صفر براي مقادير خارج بازه 96/1 تا 96/1- هر پارامتر مدل)، بزرگتر از 96/1 محاسبه شده است. لذا مي‌توان بيان نمود که ادعاي محقق با 95 درصد اطمينان تاييد مي شود، به عبارت ديگر تعهد به روابط، بر آگاهي از نام و نشان تجاري داراي اثر معني‌داري به لحاظ آماري است و با توجه به مثبت بودن ضريب مسير مي‌توان گفت نوع رابطه دو متغير مثبت و معنادار مي باشد. بنابراين در سطح اطمينان 95% مي‌توان انتظار داشت افزايش تعهد به روابط منجر به افزايش آگاهي از نام و نشان تجاري مي گردد. و کاهش تعهد به روابط، کاهش بيشتر آگاهي از نام و نشان تجاري را به دنبال خواهد داشت.
4-8-7-فرضيه هفتم : وفاداري به نام و نشان تجاري بر ارزش نام و نشان تجاري تاثير مثبت دارد
H0: وفاداري به نام و نشان تجاري بر ارزش نام و نشان تجاري تاثير معناداري ندارد.
H1: وفاداري به نام و نشان تجاري بر ارزش نام و نشان تجاري تاثير معناداري دارد.
بر اساس جدول 4-8، اثر وفاداري به نام و نشان تجاري بر ارزش نام و نشان تجاري داراي ضريب مسير 24/0 است که داراي مقدار t 13/4 مي باشد. مقدار t براي اين پارامتر (سطح احتمالي 5%=? در ناحيه رد فرضيه صفر براي مقادير خارج بازه 96/1 تا 96/1- هر پارامتر مدل)، بزرگتر از 96/1 محاسبه شده است. لذا مي‌توان بيان نمود که ادعاي محقق با 95 درصد اطمينان تاييد مي شود، به عبارت ديگر وفاداري به نام و نشان تجاري، بر ارزش نام و نشان تجاري داراي اثر معني‌داري به لحاظ آماري است و با توجه به مثبت بودن ضريب مسير مي‌توان گفت نوع رابطه دو متغير مثبت و معنادار مي باشد. بنابراين در سطح اطمينان 95% مي‌توان انتظار داشت افزايش وفاداري به نام و نشان تجاري منجر به افزايش ارزش نام و نشان تجاري مي گردد. و کاهش وفاداري به نام و نشان تجاري، کاهش بيشتر ارزش نام و نشان تجاري را به دنبال خواهد داشت.
4-8-8-فرضيه هشتم : آگاهي از نام و نشان تجاري بر ارزش نام و نشان تجاري تاثير مثبت دارد
H0: آگاهي از نام و نشان تجاري بر ارزش نام و نشان تجاري تاثير معناداري ندارد.
H1: آگاهي از نام و نشان تجاري بر ارزش نام و نشان تجاري تاثير معناداري دارد.
بر اساس جدول 4-8، اثر آگاهي از نام و نشان تجاري بر ارزش نام و نشان تجاري داراي ضريب مسير 30/0 است که داراي مقدار t 18/5 مي باشد. مقدار t براي اين پارامتر (سطح احتمالي 5%=? در ناحيه رد فرضيه صفر براي مقادير خارج بازه 96/1 تا 96/1- هر پارامتر مدل)، بزرگتر از 96/1 محاسبه شده است. لذا مي‌توان بيان نمود که ادعاي محقق با 95 درصد اطمينان تاييد مي شود، به عبارت ديگر آگاهي از نام و نشان تجاري، بر ارزش نام و نشان تجاري داراي اثر معني‌داري به لحاظ آماري است و با توجه به مثبت بودن ضريب مسير مي‌توان گفت نوع رابطه دو متغير مثبت و معنادار مي باشد. بنابراين در سطح اطمينان 95% مي‌توان انتظار داشت افزايش آگاهي از نام و نشان تجاري منجر به افزايش ارزش نام و نشان تجاري مي گردد. و کاهش آگاهي از نام و نشان تجاري، کاهش بيشتر ارزش نام و نشان تجاري را به دنبال خواهد داشت.
4-8-9-فرضيه نهم : اعتماد بر تصوير نام و نشان تجاري تاثير مثبت دارد.
H0: اعتماد بر تصوير نام و نشان تجاري تاثير معناداري ندارد.
H1: اعتماد بر تصوير نام و نشان تجاري تاثير معناداري دارد.
بر اساس جدول 4-8، اثر اعتماد بر تصوير نام و نشان تجاري داراي ضريب مسير 18/0 است که داراي مقدار t 75/2 مي باشد. مقدار t براي اين پارامتر (سطح احتمالي 5%=? در ناحيه رد فرضيه صفر براي مقادير خارج بازه 96/1 تا 96/1- هر پارامتر مدل)، بزرگتر از 96/1 محاسبه شده است. لذا مي‌توان بيان نمود که ادعاي محقق با 95 درصد اطمينان تاييد مي شود، به عبارت ديگر اعتماد، بر تصوير نام و نشان تجاري داراي اثر معني‌داري به لحاظ آماري است و با توجه به مثبت بودن ضريب مسير مي‌توان گفت نوع رابطه دو متغير مثبت و معنادار مي باشد. بنابراين در سطح اطمينان 95% مي‌توان انتظار داشت افزايش اعتماد منجر به افزايش تصوير نام و نشان تجاري مي گردد. و کاهش اعتماد، کاهش بيشتر تصوير نام و نشان تجاري را به دنبال خواهد داشت.
4-8-10-فرضيه دهم : وفاداري به نام و نشان تجاري بر تصوير نام و نشان تجاري تاثير مثبت دارد
H0: وفاداري به نام و نشان تجاري بر تصوير نام و نشان تجاري تاثير معناداري ندارد.
H1: وفاداري به نام و نشان تجاري بر تصوير نام و نشان تجاري تاثير معناداري دارد.
بر اساس جدول 4-8، اثر وفاداري به نام و نشان تجاري بر تصوير نام و نشان تجاري داراي ضريب مسير 12/0 است که داراي مقدار t 92/1 مي باشد. مقدار t براي اين پارامتر (سطح احتمالي 5%=? در ناحيه رد فرضيه صفر براي مقادير خارج بازه 96/1 تا 96/1- هر پارامتر مدل)، کمتر از 96/1 محاسبه شده است. لذا مي‌توان بيان نمود که ادعاي محقق با 95 درصد اطمينان رد مي شود، به عبارت ديگر وفاداري به نام و نشان تجاري، بر تصوير نام و نشان تجاري داراي اثر معني‌داري به لحاظ آماري نمي باشد.
4-8-11-فرضيه يازدهم : رضايت مشتري بر تصوير نام و نشان تجاري تاثير مثبت دارد
H0: رضايت مشتري بر تصوير نام و نشان تجاري تاثير معناداري ندارد.
H1: رضايت مشتري بر تصوير نام و نشان تجاري تاثير معناداري دارد.
بر اساس جدول 4-8، اثر رضايت مشتري بر تصوير نام و نشان تجاري داراي ضريب مسير 18/0 است که داراي مقدار

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *