منابع پایان نامه با موضوع شهر تهران، مصرف کنندگان، عملکرد بازار

دانلود پایان نامه

فعاليت خريد مي‌باشد. اين فرايند، سطح مثبتي از تعهد مشتري در قبال ارائهکننده خدمات را نشان مي‌دهد و اين ميزان تعهد سبب تمايز مشتريان واقعاً وفادار از ديگر مشتريان ميشود. اغلب بخش‌هاي مختلف وفاداري مشتريان نيازها و اولويت‌هاي گوناگوني است. افراد معمولاً تصوري متفاوت از عملکرد سازمان‌ها دارند و در نتيجه، لازم است همواره راه کارهاي خاصي را براي بخش‌هاي متفاوت از وفاداري مشتريان اتخاذ نمايند (11-10 Schijns, 2003,).
2-1-9-4- دلايل وفاداري
دلايل وفاداري مشتريان متفاوت است. ممکن است يکي از اين دلايل به خاطر محدوديت‌هاي زياد تغيير دادن شرکت يا محصول باشد. دليل ديگر فقدان جايگزينهاي بهتر و يا به خاطر رضايتشان باشد که آن‌ها را متمايل به ادامه روابط با شرکت مي‌کند. شرکتها تمايل به حفظ رضايت مشتري دارند و به عنوان يک استراتژي حياتي به منظور حفظ مشتري موجود با اين مسئله برخورد مي‌کنند. بنابراين قصد خريد مجدد و تمايل بر ايجاد گفتارهاي شفاهي مثبت در مورد شرکت از دلايل وفاداري مشتريان است.
رضايت مشتري بر روي رفتار خريد افراد اثر مي‌گذارد. مشتريان راضي معمولاً مشترياني وفادار ميباشند اما مشتريان وفادار الزاماً راضي نمي‌باشند. رضايت مشتري خود تابعي از انتظارات و کيفيت خدمات ادراک شده مي‌باشد. همچنين رضايت و وفاداري توسط شهرت نيز تحت تأثير قرار مي‌گيرند (Andreassen, 1994, 21).
2-2- پيشينه پژوهش:
2-2-1-پيشينه داخلي:
2-2-1-1-پايان نامه:
1- بررسي ارتباط ميان عناصر آميخته بازاريابي و ارزش ويژه مارک تجاري موبايل در ميان گروه سني جوانان در شهر تهران اين پژوهش در سال تحصيلي 85-86 در دانشکده مديريت دانشگاه تهران توسط خانم راحيل شمس در مقطع کارشناسي ارشد دفاع شده است.
اين پژوهش به بررسي ارتباط ميان عناصر آميخته بازاريابي و ارزش ويژه مارک تجاري در محصول موبايل پرداخته شده است. تعداد 384 پرسشنامه در ميان گروه سني جوانان شهر تهران تکميل شده است و از روش تحقيق توصيفي و پيمايشي استفاده شده است.
نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد که تصوير ذهني از فروشگاه ، هزينه تبليغات و حجم ميزان توزيع تاثير مثبتي بر ارزش ويژه مارک تجاري در محصول موبايل دارند.
2- ارزيابي تاثير عناصر آميخته بازاريابي بر ارزش ويژه مارک تجاري اين پژوهش در سال تحصيلي 86-87 در دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات به راهنمايي دکتر کامبيز حيدرزاده و مشاوره دکتر فرهاد غفاري توسط اقاي سيفعلي ضربي در مقطع کارشناسي ارشد دفاع شده است.
اين پژوهش به بررسي اثر عناصر آميخته بازاريابي بر ارزش ويژه مارک تجاري پرداخته شده است. تعداد 380 پرسشنامه توسط استفاده کنندگان از لپ تاپ و سيم کارت در دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تکميل شده است و از روش تحقيق علي- مقايسه اي استفاده شده است.
نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد که تصوير ذهني از فروشگاه ، هزينه تبليغات و حجم توزيعي تاثير مثبت و مستقيمي بر ارزش ويژه مارک تجاري دارند، بطوري که ارائه محصولات در فروشگاهي با تصوير ذهني خوب ، تبليغات گسترده و توزيع گسترده محصولات سبب تقويت ارزش مارک تجاري مي شوند
3- پايان نامه كارشناسي ارشد تحت عنوان “ارزيابي تاثير برند ،آگاهي از برند و قيمت محصولات بر ارزش مورد انتظار و تمايلات رفتاري مصرف کنندگان خودرو (مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات)” در سال تحصيلي 88-1387 توسط روناک ميرزايي به راهنمايي دكتر حيدرزاده و مشاوره ي دكتر غفاري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات صورت گرفت.
محقق در اين تحقيق يک مدل تقريبا” کامل از ارزش مورد انتظار مشتري را مطرح مي کند و اين مدل را براي محصولات مصرفي آزمون مي نمايد. نتيجه اين تحقيق بيان مي دارد، قصد خريد و تمايل به جستجو از جمله دستاورد هاي مهم ارزش مورد انتظار مشتري هستند. آگاهي از برند و قيمت منصفانه نيز از جمله مفاهيمي هستند که نقش مهمي را در فرايند ارزش مورد انتظار مشتري بازي مي کند. و قيمت زماني که به طور مستقيم روي ارزش مورد انتظار مشتري تاثير مي گذارد داراي تاثير بيشتري است تا زمانيکه به طور غير مستقيم روي آن تاثير مي گذارد. آزمون ارزش مورد انتظار اشاره به اين دارد که ارزش مورد انتظار مشتري يک فاکتور قابل پيش بيني براي تمايل خريد و يک فاکتور بحراني براي تمايل به جستجو مي باشد.
4. پژوهشي با عنوان ” بررسي عوامل تاثير گذار بر وفاداري مشتري با استفاده از مدل(VARTBS) در گروه صنعتي چيني کرد)” در سال تحصيلي 86-87 در دانشگاه علوم و تحقيقات به راهنمايي دکتر حسين نزاکتي عليزاده و مشاوره دکتر سعيدنيا توسط اقاي مهران پرنيان چي در مقطع کارشناسي ارشد دفاع شده است. جامعه آماري اين پژوهش کليه مشتريان چيني کرد در شهر تهران هستند در سال 86-87 که تعداد 170 پرسشنامه تکميل گرديده و به اين نتايج دست يافتند: که با افزايش اعتماد، رضايت مشتري،ارزش برند،تغيير پذيري مشتريان،اثر و ارزش نام تجاري ، وفاداري مشتري چيني کرد افزايش مي يابد.
2-2-1-2-مقاله ها:
1- در تحقيقي تحت عنوان “ارزيابي تاثير برند، شناخت برند و قيمت، بر ارزش مورد انتظار و تمايلات رفتاري خريداران گوشي موبايل)” در سال 1389 توسط سارا غافله باشي در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات صورت گرفت.
مسئله اصلي پژوهش عبارت است از اينکه: عوامل موثر بر ايجاد ارزش در ذهن مشتري که بتواند تحريک کننده تمايلات رفتاري مشتريان استفاده کننده از 3نام تجاري سامسونگ، سوني اريکسون و نوکيا کدامند و ميزان تاثيرگذاري هريک از آنها چگونه مي باشد؟ نتايج تحقيق نشان مي دهد که رابطه معنادار مستقيمي بين طبقه برند درک شده و کيفيت درک شده، کيفيت درک شده و ارزش مورد انتظار مشتري، ميل به جستجو وجود دارد.
2-2-2-پيشينه خارجي
2-2-2-1-مقاله ها:
1. تحقيقي بررسي عناصر آميخته بازاريابي منتخب و ارزش ويژه برند توسط بنغي يوو دنتو42 در سال 2000 در دانشگاه جورجيا انجام شده است. اين تحقيق روابط بين عناصر آميخته بازاريابي و خلق ارزش ويژه مارک تجاري را مورد بررسي قرار داده است. هدف نويسندگان ارائه يک چارچوب مفهومي است که در آن عناصر بازاريابي به ابعاد ارزش ويژه مارک تجاري ( به عبارت ديگر کيفيت ادراک شده، وفاداري به مارک تجاري، تداعي (آگاهي) از مارک تجاري ) ارتباط داده مي شوند. اين ابعاد سپس با ارزش ويژه مارک تجاري مرتبط مي گردند. نتايج اين تحقيق نشان ميدهد ترفيعات مداوم قيمت مانند مقادي متنوع قيمت، با ارزش ويژه مارک تجاري مرتبط است، در حاليکه هزينه تبليغات ، قيمت بالا ، تصوير ذهني خوب نسبت به فروشگاه و حجم توزيعي بالا با ارزش بالاي مارک تجاري مرتبط است( Yoo& Donthu, 2000 ,195-211).
2. تحقيقي که توسط ايگل و کيچن43 در سال 2000 انجام گرفت، تاثير تبليغات بر روي ارزش ويژه مارک تجاري را مورد بررسي قرار داده است. نتايج نشان داد که تبليغات به عنوان حامي بلند مدت ارزش ويه مارک تجاري محسوب مي گردد و تاثير مثبتي بر آن دارد(Eagle& Kitchen, 2000 ,667-686 ).
3. تحقيق توسط يو و دنتو در سال 2002 انجام شد که بررسي مدلي که در سال 2000 ارائه داده بودند از جنبه فرهنگي مورد بررسي قرار داده اند. نتايج نشان ميدهند که تلاشهاي بازاريابي و ابعاد ارزش ويژه مارک تجاري ، فراتر از نوع فرهنگ حاکم بر جامعه ، اثرات يکساني بر روي ارزش ويژه مارک تجاري دارند(Yoo& Donthu, 2002 ,380-398).
4. تحقيق ديگري ارزش ويژه برند را در بازارهاي کسب و کار مورد بررسي قرار داده است. اين تحقيق توسط بنديکس، بوکاسا و ابرات در سال 2004 انجام گرفته است. اين تحقيق مفهوم ارزش ويژه مارک تجاري را در مجموعه بازاريابي صنعتي نشان داده است. نتايج پيشنهاد مي کنند وقتي که مارک تجاري نقش ايفا مي کند، قيمت و انتقال خيلي اهميت پيدا مي کنند. با اين وجود پاداش قيمت وقتي بدست مي آيد که يک شرکت ارزش ويژه مارک تجاري بالايي داشته باشد(Bendixen& et al, 2004 ,371-380).
5. تحقيقي توسط ويلارجو راموس و سانچز فرانکو44 در سال 2005 در خصوص تاثيرات ارتباطات بازاريابي و ترفيع قيمت بر روي ارزش ويژه مارک تجاري انجام گرفته است. در اين تحقيق تاثير اين عوامل را بر روي ابعاد ارزش ويژه مارک تجاري ، نظير وفاداري مارک تجاري، کيفيت ادراک شده ، آگاهي مارک تجاري و تصوير مارک تجاري مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج نشان مي دهند که ارتباطات بازاريابي تاثير مثبتي بر ارزش ويژه مارک تجاري دارند(Villarejo-Ramos& Sanchez-Franco, 2005 ,431-444).
6. تحقيقي که توسط پالازان ويدال و بالستر در سال 2005 انجام گرفت، به بررسي تاثير ترفيعات فروش بر روي ارزش ويژه مارک تجاري پرداختند. نتايج حاصل از تحقيقات ايشان نشان داد که بين ترفيعات قيمتي و غير قيمتي تفاوت و جود دارد و استفاده مکرر از ترفيعات قيمتي تاثير منفي بر روي ارزش ويژه مارک تجاري دارد در حاليکه ترفيعات غير قيمتي تاثير مثبتي بر ارزش ويژه مارک تجاري خواهند داشت(Palazan- Vidal& Balleste, 2005)
7. توسط راج در سال 2005 تحقيقي انجام گرفت که به بررسي تاثير عناصر آميخته بازاريابي شامل سطح قيمت، تصوير ذهني فروشگاه، شدت( حجم) توزيع ، هزينه تبليغات ، ترفيعات مبتني بر قيمت و حمايت را بر روي ارزش ويژه مارک تجاري پرداخته است. در اين تحقيق ابعاد مارک تجاري را ، تصوير مارک تجاري و آگاهي مارک تجاري در نظر گرفته شده است که به عنوان متغيرهاي واسطه عمل مي کنند ، نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهند که شدت فعاليتهاي بازاريابي بدون توجه به کيفيت آنها ، تاثير مثبتي در ايجاد آگاهي مارک تجاري و ساخت تصوير مثبت مارک تجاري دارد که در نتيجه باعث ايجاد ارزش ويژه مارک تجاري مي شوند، همچنين نتايج نشان مي دهند که ترفيعات مبتني بر قيمت، عوايد مالي کوتاه مدت دارند و در بلند مدت تاثير منفي بر ارزش ويژه مارک تجاري مي گذراند(Rajh, 2005 ,30-59).
8. تحقيق که توسط کنک نيک و گارتنر45 در سال 2007 انجام گرفت به بررسي مارک تجاري مشتري محوري پرداخته است. اين تحقيق ارزش ويژه مارک تجاري مشتري محوري و کاربردهاي آن را مورد بررسي قرار مي دهند. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که تصوير نقش مهمي در ارزيابي بازي مي کند، اما اين بدين معني نيست که نبايد ساير عناصر را مورد بررسي قرار داد. براي ارزيابي کامل ابعاد آگاهي ، کيفيت و وفاداري نيز بايد بررسي شوند. اين تحقيق ارزش ويژه مارک تجاري در اسلوني انجام داد و نتايج نشان مي دهد که ارزش ويژه مارک تجاري بين بازارها براساس ارزيابي آنها از ابعاد مارک تجاري متفاوت است(Konecnik& Gartner, 2007 , 400-421).
9. تحقيقي در سال 2010 توسط کيم و هين انجام شد به منظور بررسي روابط بين ترکيب عناصر آميخته بازاريابي ( عملکرد کانال، قيمت ارزش محور ،پيشبرد و خدمات پس از فروش ) وهمچنين ذهنيت نسبت به شرکت و سه بعد ارزش ويژه برند يعني اگاهي از برند و وفاداري نسبت به برند و عملکرد بازار توسعه مي يابد اين مدل سه جنبه بارز بازارهاي کاري را در نظر مي گيرد خدمات پس از فروش به عنوان يک تلاش بازاريابي کليدي اتخاذ مي شود تصوير شرکت به عنوان يک واسطه آميخته بازاريابي براي ابعاد ارزش ويژه برند قرار داده مي شود فروش فردي به عنوان يک مولفه اصلي ترويج تعريف مي شود اين مدل در مضمون بخش نرم افزار IT کره تست مي شود نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که تمامي عناصر آميخته بازاريابي تاثير مثبتي بر ارزش کلي ارزش ويژه برند برجا ميگذارد (Kim& Hyun, 2010 , 505-513).
فصل سوم
روش شناسي تحقيق
مقدمه:
انسان از ديرباز براي شناخت طبيعت و

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *