منابع پایان نامه با موضوع شهر تهران، پژوهشگران، ابزار پژوهش

دانلود پایان نامه

مقابله با قواي آن به كاوش در پديده هاي پيرامون خود پرداخته است . انسان اوليه با شنيدن صداي رعد و ديدن برق كه با باران شديد و احتمالا” جاري شدن سيل همراه بود ، لحظه هاي پراضطرابي را سپري مي كرد . او در اين انديشه بود كه اين حوادث چه زماني خاتمه مي پذيرند و علت وقوع آنها چيست ؟ زماني فرا رسيد كه انسان دريافت پديده هاي طبيعي را مي توان بر اساس علل طبيعي تببين كرد. اين جريان ، موجب حل مجهولات فراواني شد . دستيابي انسان به روش منظم براي حل مشكلات و به خدمت گرفتن آن ، به پيشرفت هاي چشم گيري انجاميد .
روش ، عبارت است از مجموعه فعاليتهايي كه براي رسيدن به هدفي صورت مي گيرد و پژوهش عبارت از مجموعه فعاليتهايي كه پژوهشگر با استفاده از آنها به قوانين واقعيت ، پي مي برد . روشهاي پژوهش در واقع ابزارهاي دستيابي به واقعيت به شمار مي رود. روشهاي پژوهش متفاوت هستند و هر روشي تا اندازه اي به كشف قوانين علمي كمك مي كند . در هر پژوهش ، پژوهشگر تلاش مي كند تا مناسب ترين روش را انتخاب كند و آن روشي است كه دقيق تر از روشهاي ديگر قوانين ، واقعيت را كشف كند . بنابراين شناخت واقعيتهاي موجود و پي بردن به روابط ميان آنها مستلزم انتخاب روش پژوهشي مناسب است .
تحقيق حاضر بر مبناي ماهيت آن و فرضيه هايي كه در فصل اول بيان شد از جمله تحقيقات زمينه يابي است. در اين فصل روش تحقيق ، قلمرو مکاني تحقيق، دلايل انتخاب جامعه آماري، جامعه آماري، حجم نمونه، روش گردآوري اطلاعات، مقياس اندازه گيري پژوهش ، روايي يا اعتبار ابزار پژوهش ، پايايي ابزار اندازه گيري پژوهش و روش تجزيه و تحليلي داده ها ارائه شده است.
3-1- روش تحقيق:
پژوهش حاضر براساس روش و هدف به صورت زير دسته بندي مي شود:
طبقه بندي براساس روش: روش تحقيق بر حسب روش توصيفي،پيمايشي است.
در تحقيق توصيفي به توصيف جزء به جزء يک موقعيت يا يک رشته شرايط مي پردازيم. تحقيق حاضر توصيفي است زيرا به جمع آوري اطلاعات براي آزمون فرضيه يا پاسخ به سوالات مربوط به وضعيت فعلي موضوع مورد مطالعه مي پردازد . يک مطالعه توصيفي چگونگي وضع موجود را تعيين و گزارش مي کند. اطلاعات توصيفي معمولا از طريق پرسشنامه ، مصاحبه و يا مشاهده جمع آوري مي شود(خاکي،1384، 210). اين تحقيق پيمايشي است زيرا درباره اينکه گروهي از مردم چه مي دانند، چه فکر ميکنند يا چه کاري انجام ميدهند تحقيق ميکنيم (خاکي، 1384، 212).
طبقه بندي براساس هدف: روش تحقيق بر اساس هدف کاربردي است.
انواع تحقيقات بر اساس هدف عبارتند از : بنيادي و کاربردي. روش تحقيق پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي است. هدف از تحقيق کاربردي بدست آوردن درک يا دانش لازم براي تعيين ابزاري است که به وسيله آن نيازي مشخص و شناخته شده بر طرف گردد.در اين نوع تحقيقات، هدف کشف دانش تازه اي است که کاربرد مشخصي را درباره هر برآورد يا فرايندي در واقعيت دنبال مي کند. به عبارتي ديگر تحقيق کاربردي تلاشي براي پاسخ دادن به يک معضل و مشکل عملي است که در دنياي واقعي وجود دارد(خاکي، 1384، 94)
در تحقيقات کاربردي نظريه ها،قانونمنديها، اصول و فنوني که در تحقيقات پايه تدوين مي شوند را براي حل مسائل اجرايي و واقعي بکار مي گيرد(خاکي، 1384، 202).
3-2- قلمرو تحقيق:
3-2-1- قلمرو موضوعي:
آن دسته از پژوهش ها پيرامون يک مساله در حوزه بازاريابي و گرد آوري داده ها، تبديل آن به اطلاعات و تحليل اطلاعات و پيگيري پيوندهاي آن در مباحثي چون: عرضه، تقاضا، آميخته بازاريابي، رفتارمصرف کننده، توسعه نام تجاري، استراتژي سازماني، عارضه يابي سازماني، منابع انساني حوزه بازاريابي و مفاهيمي چون بخش بندي، جايگاه سازي و هدف گذاري را شامل مي گردد . “تحقيقات بازاريابي” با تعيين جايگاه فعلي بنگاه اقتصادي در صنعت، تحليل عمومي صنعت و رقبا و تشخيص نقاط انحرافي احتمالي بهتري را براي تدوين جايگاه مطلوب فراهم مي آورد. اين تحقيق نيز با توجه به بررسي تصوير ذهني نام و نشان تجاري و ارزش برند در صنعت بيمارستان در حوزه و قلمرو بازاريابي مي باشد.
3-2-2- قلمرو مکاني تحقيق:
در اين مطالعه مشتريان بيمارستان ها به عنوان جامعه آماري انتخاب شدند. انتخاب افراد نمونه از ميان مشتريان درمان شده بيمارستان هاي آتيه، فجر،آزادي،تهران پارس و جم (از 5 نقطه جغرافيايي تهران) صورت خواهد پذيرفت كه پس از درمان به پرسشنامه پاسخ دادندکه حجم آن نا محدود است. علت انتخاب اين بيمارستان ها به خاطر موارد ذيل مي باشد:
– همکاري اين بيمارستان ها براي پاسخگويي به پرسشنامه ها توسط بيمارانشان
– خصوصي بودن اين بيمارستان ها و اهميت برند و کيفيت اين بيمارستان براي بيماران
– وجود اين بيمارستان ها در نقاط مختلف شهر تهران
3-2-3- قلمرو زماني تحقيق:
3-2-3-1- زمان انجام تحقيق:
محدوده زماني انجام تحقيق از زمان تصويب پروپوزال اسفند ماه 91 تا دي ماه 92 مي باشد.
3-2-3-2: زمان جمع آوري اطلاعات:
محدوده زماني توزيع پرسشنامه در بين جامعه آماري در شهر تهران در مرداد و شهريور ماه 1392 است.
3-3-جامعه آماري:
جامعه آماري عبارت است از همه اعضاي واقعي كه علاقه مند هستيم يافته هاي پژوهش را به آنها تعميم دهيم . (دلاور ، 1380, 34)
جامعه آماري عبارت است از كليه عناصر و افرادي كه در يك مقياس جغرافيايي مشخص ( جهاني يا منطقه اي ) داراي يك يا چند صفت مشترك باشند . بنابراين با توجه به تعارف بالا جامعه را مي توان به عنوان بزرگترين مجموعه از عناصر مطلوب كه در يك موقعيت جغرافيايي و زماني مشخص حداقل داراي يك صفت مشخصه مشترك باشند ، تعريف نمود . اين صفت مشخصه ، چون در بين تمامي اعضاي جامعه مشترك است ، لذا جامعه را از ساير جوامع متمايز مي كند .
در اين مطالعه مشتريان بيمارستان ها به عنوان جامعه آماري انتخاب شدند. انتخاب افراد نمونه از ميان مشتريان درمان شده بيمارستان هاي آتيه، فجر،آزادي،تهران پارس و جم (از 5 نقطه جغرافيايي تهران) صورت خواهد پذيرفت كه پس از درمان به پرسشنامه پاسخ دادند که حجم آن نا محدود است.
3-3-1- روش نمونه گيري:
هر قسمت يا بخشي از جامعه را نمونه مي گويند . به عبارت ديگر تعداد محدودي از آحاد جامعه آماري كه بيان كننده ويژگيهاي اصلي باشد را نمونه مي گويند . (آذر و مومني ،1381، 6 )
هدف محقق شناسايي جامعه و تعيين پارامترهاي مربوط به آن است . براي اين كار يا بايد به كليه افراد جامعه مراجعه كند و صفت و ويژگيهاي مورد نظر تحقيق خود را در آنها جويا شود ، يا بايد تعدادي از افراد جامعه را مورد مطالعه قرار دهد و از طريق جمع كوچكتري و با روش معيني ، پي به صفات و ويژگيهاي جامعه ببرد .
نمونه گيري ، يعني انتخاب تعدادي از افراد , حوادث و اشياء از يك جامعه تعريف شده به عنوان نماينده آن جامعه. مزيت انتخاب يك نمونه از يك جامعه ، جلوگيري از اتلاف وقت محقق و صرفه جويي در منابع مالي است . از طريق مطالعه يك نمونه نسبتا” كوچك و با اجزاي نمونه گيري صحيح و پذيرش مقدار ناچيزي خطا ، محقق به نتايج تقريباً درستي خواهد رسيد . (دلاور ، 1380 ، 38)
هنگامي که ساختار جمعيت از ويژگي هاي متعدد و متنوعي شکل گرفته باشد که نتوان صفت بارز آن را به راحتي تعيين کرد، در اين صورت با ساختار مختلط سرو کار داريم. در اين ساختار، جمعيت از پارامترها و صفات گوناگوني برخوردار است و اين صفات و مشخصه ها، به طور گسترده و پراکنده در بين افراد جمعيت تقسيم و توزيع شده است. معمولا براي سهولت در امر نمونه گيري، جمعيت را به دسته ها، گروه ها و يا خوشه ها تقسيم مي کنند، مثل تقسيم بندي شهر به مناطق شهرداري. در چنين شرايطي مناسب ترين روش نمونه گيري، در اين ساختار، ويژگي دسته يا خوشه مشابه بوده ولي مشخصات افراد خوشه متفاوت است (خاکي،1384، 277). به علت گستردگي جامعه آماري و نامشخص بودن حجم جامعه در اين مطالعه از روش نمونه گيري خوشه اي استفاده مي شود. از آنجايي که جامعه آماري افراد درمان شده در 5 بيمارستان فوق الذکر در شهر تهران هستند، و بدليل آنکه دسترسي مستقيم به اين افراد امکان‌پذير نمي‌باشد-(تعداد مصرف كنندگان مشخص نيست)- از روش نمونه‌گيري تصادفي خوشه اي استفاده شده است. با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي و با توجه به نقشه تهران، بافت جمعيتي و تراکم آنها و همچنين تقسيم مناطق شهرداري، شهر تهران به پنج ناحيه تقسيم گرديد: نواحي شمال، غرب، مرکز، شرق و جنوب. در هر ناحيه بصورت تصادفي بيمارستاني انتخاب نموديم و به توزيع پرسشنامه در بين افرادي که در اين بيمارستان ها تحت درمان قرار گرفته بودند پرداختيم.
3-3-2- حجم نمونه :
نمونه، گروهي از اعضاي يک جامعه تعريف شده است که اطلاعات مورد نياز پژوهشي به کمک آن حاصل مي شود. جامعه مجموعه اعضاي حقيقي است که نتايج پژوهش به آن انتقال داده مي شود (دلاور، 1380، 89). نمونه گيري فرايندي است که طي آن تعدادي از واحدها به گونه اي برگزيده مي شوند که معرف جامعه بزرگتري که از آن انتخاب شده اند، باشند (خاکي، 1384، 272).
. در اين روش تعداد نمونه از طريق فرمول زير محاسبه مي شود. بنابراين
3-4- روش و ابزار گرداوري اطلاعات:
فرضيه ها به عنوان گمان ها ، حدسها ، راه حل ها و پاسخ هاي آگاهانه احتمالي پيرامون مساله تحقيق مطرح مي شوند. پژوهشگران بايد با ابزارهايي داده هاي لازم را از جامعه( نمونه) آماري جمع آوري نمايند و با تحليل ، پردازش و تبديل آنها به اطلاعات ، به آزمون فرضيه ها بپردازند. براي جمع آوري داده ها به ابزارهاي گوناگوني نياز هست. نوع اين ابزارها تابع عوامل گوناگوني از جمله ماهيت و روش تحقيق است( خاکي، 1384، 129).
در اين تحقيق از دو دسته داده ها استفاده شده است كه فراخور هر كدام روش مناسب براي جمع آوري داده مورد استفاده قرار گرفته است : داده هاي ثانويه و داده هاي اوليه
داده هاي ثانويه : داده هاي ثانويه آن دسته اطلاعاتي هستند كه قبلا” جمع آوري شده و هدف از جمع آوري آنها اجراي پروژه تحقيقاتي كنوني نبوده است .
داده هاي اوليه : بر عكس داده هاي ثانويه , داده هاي اوليه بطور مستقيم در رابطه موضوع و براي اولين بار براي يك پروژه خاص تحقيقاتي جمع آوري مي شوند .
ابزار گردآوري داده ها در اين تحقيق به دو صورت بوده است :
روش كتابخانه اي و روش پرسشنامه اي
روش كتابخانه اي : براي تدوين تاريخچه ، ادبيات موضوعي و مباني نظري تحقيق (داده هاي ثانويه) از اسناد و مدارك ، كتابها و مقالات موجود در دانشكده هاي مختلف در تهران و همچنين در پايگاههاي موجود دراينترنت شامل: www.rose_net.co.ir وwww.elsevier.com وwww.proquest.com و چند سايت ديگر استفاده شده است .
همانطوري كه در بخش پيشين ذكر شد ، ابزار جمع آوري داده هاي اوليه تحقيق ، پرسشنامه بوده است. در تعريف پرسشنامه گفته اند كه مجموعه اي از سئوالات براي جمع آوري اطلاعات از پاسخ دهندگان ، كه از طريق آن مي توان رفتارها ، طرز فكرها و ويژگيهاي پاسخ دهندگان را اندازه گيري و ارزيابي كرد . ( علي دلاور ، 1380،67 )
امروزه به ندرت مي توان بدون استفاده از روشهاي آماري اقدام به تفسير ، تبيين و تحليل نتايج بدست آمده از تحقيقات و پژوهشهاي علمي كرد . بدين ترتيب در قلمرو علم مديريت نيز كمتر مي توان بدون استفاده از روشهاي آماري ، تحقيقي در خور توجه انجام داد. بنابراين پژوهشگران علم مديريت نيز براي اجراي طرحهاي تحقيقاتي خود در حد لزوم به ابزار مجهز شده ، براي برآوردن نيازهاي ويژه خود از آن بهره مند شوند .
اگر اطلاعات را از مهمترين لوازم تصميم گيري به شمار آوريم ، علم آمار كه با پردازش داده ها و تبديل آنها به اطلاعات مورد نياز ، زمينه اتخاذ تصميم را

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *