منابع پایان نامه با موضوع نرم افزار، سطح معنادار، ارزش برند

دانلود پایان نامه

رسيدن به يکسري نتايج و يافته هاي پژوهشي جهت کاربست در زندگي بشري است به واقع يافته ها برونداد فرآيند تحقيق هستند و موجوديت تحقيق را توجيه و اثبات مي كنند. يافته هاي هر پژوهش شامل يكسري توضيحات درباره وضعيت موجود و برخي استنباط ها بر اساس تفاوت ها و رابطه ها است. لذا در اين فصل با توجه به داده‌هاي گردآوري شده، به بررسي فرضيه هاي تحقيق پرداخته، در صدد دستيابي به اهداف تحقيق مي باشيم. در نهايت نيز، از آنجا كه هر تحقيق، مي‌تواند به يافته‌هايي دست يابد كه جزء اهداف آن نبوده،‌ ولي مي‌تواند محقق يا ساير پژوهشگران را براي تحقيقات آتي و يا دلايل احتمالي بروز وقايع و پديده‌ها، ياري كند، به بررسي ساير يافته‌هاي تحقيق مي‌پردازيم. در تجزيه و تحليل پرسشنامه از مباحث استنباطي و توصيفي آماري استفاده شده است. آماره‌هاي توصيفي شامل جداول فراواني و ميانگين مي باشد و در سطح استنباطي نيز از آزمون تحليل واريانس يک راهه و t مستقل و مدل معادلات ساختاري شامل تحليل عاملي تائيدي و تحليل مسير استفاده شده است. . نرم افزار هاي مورد استفاده جهت تجزيه و تحليل داده ها بسته نرم افزاري SPSS نسخه 19 و بسته نرم افزاري LISREL نسخه 72/8 ويندوز مي باشند.
4-1- ويژگي هاي جمعيت شناختي پاسخ دهندگان:
در اين قسمت به ارائه آماره‌هاي توصيفي و جداول مربوط به ويژگي‌هاي جمعيت شناختي نمونه مي‌پردازيم. شناخت ويژگي‌هاي جمعيت شناختي نمونه، از اين جهت مفيد است كه به كمك آن مشخصات کلي جامعه مورد بررسي و ويژگي‌هاي عمومي آن براي ساير محققان مشخص مي شود. بعلاوه، اين شناخت باعث مي‌شود در تعميم نتايج به جوامع ديگر، يا در طراحي سوالات تحقيقات آتي براي جوامع ديگر از اين اطلاعات استفاده کنيم.
جدول4-1)نتايج توصيفي ويژگي‌هاي دموگرافيک(اندازه نمونه=384)
رديف
فراواني
درصد
1
جنسيت
زن
138
36.0
مرد
246
64.0
2
تحصيلات
فوق ديپلم
66
17.3
ليسانس
210
54.7
فوق ليسانس و بالاتر
108
28.0
3
سن
کمتر از 30 سال
92
24.0
بين 30 تا 40 سال
92
24.0
بين 40 تا 45 سال
72
18.7
بيشتر از 45 سال
128
33.3
شكل 4-1) وضعيت گرافيکي جنسيت پاسخ دهندگان
شكل4-2) وضعيت گرافيکي تحصيلات پاسخ دهندگان
شكل 4-3) وضعيت گرافيکي سن پاسخ دهندگان
نتايج توصيفي نشان مي دهد که مردان سطح مشارکت بيشتري داشتند به طوري که 64% درصد مشارکت مربوط به مردان بوده بوده اند. به لحاظ تحصيلي بيش از 82% افراد داراي تحصيلات ليسانس و بالاتر بوده اند که نشان دهنده سطح بالاي تحصيلات پاسخ دهندگان بوده است. توزيع سني پاسخ دهندگان نشان داده است بيش از نصف افراد 52% افراد بيشتر از 40 سال سن داشته اند.
4-2آزمون کفايت اندازه نمونه
شاخص كفايت نمونه‌برداري(KMO) به منظور مجاز بودن تحليل عاملي: در اين تحقيق به منظور بررسي وجود شرايط لازم براي انجام تحليل عاملي از شاخص كفايت نمونه برداري 68KMO استفاده شده است. سرني و كايزر معتقدند وقتي كه مقدار KMO بزرگ‌تر از 0.6 باشد نشان دهنده کفايت نمونه براي تحليل است و انجام تحليل عاملي امكان‌پذير است.
جدول (4-2): بررسي کفايت نمونه
شاخص كفايت نمونه‌برداري (KMO)
کاي دو
درجه آزادي
سطح معناداري
899/0
708/7187
406
05/0
با توجه به اينکه شاخص مورد نظر (KMO)بزرگ‌تر از 6/0 و نتيجه آزمون کرويت بارتلت در سطح اطمينان 95% معنادار است انجام تحليل عاملي مجاز مي باشد.
4-3- تحليل استنباطي يافته‌ها:
آزمون فرضيه در علم آمار روشي است براي بررسي ادعاها يا فرضيه‌ها درباره پارامترهاي توزيع در جوامع آماري. در اين پژوهش به دو روش توصيفي و استنباطي به تجزيه و تحليل داده‌هاي بدست آمده پرداخته شده است. در سطح توصيفي با استفاده از مشخصه‌هاي آماري نظير فراواني، درصد و ميانگين به تحليل و توصيف ويژگي‌هاي جامعه پرداخته شده است و در سطح استنباطي به منظور اثبات يا رد فرضيه هاي تحقيق و يافتن روابط خاص ميان متغيرهاي جامعه از آزمون‌هاي زير استفاده مي‌کنيم.
* تحليل عاملي تأييدي
* معادلات ساختاري (همبستگي، رگرسيون و تحليل مسير)
تحليل عاملي مي‌تواند دو صورت اکتشافي69 و تأييدي70 داشته باشد. تمايز بين اين دو نوع تحليل داراي اهميت زيادي است. اينکه کدام يک از اين دو شکل بايد در تحليل عاملي به کار رود مبتني بر هدف تحليل داده‌ها است. در تحليل اکتشافي، پژوهشگر به دنبال بررسي داده‌هاي تجربي به منظور کشف و شناسايي شاخص‌هاي ويژه و نيز روابط جالب ميان آن‌هاست و اين کار را بدون تحميل هرگونه مدل معيني بر روي داده‌ها انجام مي‌دهد. به بيان ديگر، تحليل اکتشافي علاوه بر آنکه ارزش تجسسي يا پيشنهادي دارد، مي‌تواند ساختارساز، مدل‌ساز يا فرضيه‌ساز باشد و يا فرضيه‌هايي تدوين کند که نسبت به ساير روش‌هاي چند متغيري، آزمايش‌پذيري عيني‌تري داشته باشد. تحليل اکتشافي وقتي به کار مي‌رود که پژوهشگر شواهد کافي قبلي و پيش‌تجربي براي تشکيل فرضيه درباره تعداد عامل‌هاي زيربنايي داده‌ها نداشته و به واقع مايل باشد درباره تعيين تعداد يا ماهيت عامل‌هايي که همپراشي بين متغير‌ها را توجيه مي‌کنند، داده‌ها را بکاود. اما تحليل عاملي تاييدي در واقع يك مدل آزمون تئوري است، كه در آن پژوهشگر تحليل خود را با يك فرضيه قبلي آغاز مي كند. اين مدل كه مبتني بر يك شالوده تجربي و نظري قوي است، مشخص مي‌كند كه كدام متغيرها با كدام عاملها و كدام عامل با كدام عاملها بايد همبسته شوند. براي ارزشيابي روايي سازه نيز يك روش فابل اعتماد به پژوهشگر عرضه مي‌كند، تا از اين طريق بتواند به گونه بارزي فرضيه هايي را درباره ساختار عاملي داده ها كه ناشي از يك مدل از پيش تعيين شده با تعداد و تركيب مشخصي از عامل‌هاست بيازمايد. (هومن، 1387، 296- 295) در تحليل عاملي تأييدي، پژوهشگر به دنبال تهيه مدلي است كه فرض مي شود داده هاي تجربي را بر پايه چند پارامتر نسبتا اندك، توصيف، تبيين يا توجيه مي كند. اين مدل مبتني بر اطلاعات پيش تجربي درباره ساختار داده هاست كه مي تواند به شكل؛ 1) تئوري يا فرضيه، 2) يك طرح طبقه بندي كننده معين براي گويه ها يا پاره تستها در انطباق با ويژگي هاي عيني شكل و محتوا، 3) شرايط معلوم تجربي، و يا 4) دانش حاصل از مطالعات قبلي درباره داده‌هاي وسيع باشد. ( هومن، 1387، 295)
4-4-آزمون نرمال بودن مولفه هاي الگو:
يکي ديگر از تقسيم بندي هاي رايج آمار، تقسيم بندي آن به آمار پارامتريک و آمار ناپارامتريک است.
آمار پارامتريک مستلزم پيش فرضهائي در مورد جامعه اي که از آن نمونه گيري صورت گرفته مي باشد. به عنوان مهمترين پيش فرض در آمار پارامتريک فرض مي شود که توزيع جامعه نرمال است اما آمار ناپارامتريک مستلزم هيچگونه فرضي در مورد توزيع نيست. فنون آمار پارامتريک شديداً تحت تاثير مقياس سنجش متغيرها و توزيع آماري جامعه است. اگر متغيرها از نوع اسمي و ترتيبي بوده حتما از روشهاي ناپارامتريک استفاده مي شود. اگر متغيرها از نوع فاصله اي و نسبي باشند در صورتيکه فرض شود توزيع آماري جامعه نرمال يا بهنجار است از روشهاي پارامتريک استفاده مي شود در غيراينصورت از روشهاي ناپارامتريک استفاده مي شود
براي بررسي نرمال بودن مولفه هاي ابعاد الگو از آزمون كلموگروف اسميرنوف استفاده گرديد و در تمامي آزمون‌ها، فرضيه آماري به صورت زير مي‌باشد.
H0: داده‌ها نرمال هستند (داده‌ها از جامعه نرمال آمده‌اند)
H1: داده‌ها نرمال نيستند (داده‌ها از جامعه نرمال نيامده‌اند)
جدول 4-3: نتايج آزمون کلموگروف اسميرنوف براي متغيرهاي پژوهش
متغيرهاي تحقيق
سطح معناداري
Sig
سطح احتمال خطا(?(
نتيجه فرضيه
وفاداري به برند
076/0
5%
نرمال مي باشد
آگاهي از برند
084/0
5%
نرمال مي باشد
ارزش برند
129/0
5%
نرمال مي باشد
تصوير برند
443/0
5%
نرمال مي باشد
تداعي برند
066/0
5%
نرمال مي باشد
اعتماد
091/0
5%
نرمال مي باشد
رضايت مشتري
119/0
5%
نرمال مي باشد
تعهد به روابط
078/0
5%
نرمال مي باشد
همانطور که در جدول شماره 4-3 مشاهده مي شود چون مقدار سطح معني داري در تمامي مولفه ها بالاتر از مقدار خطاي 05/0 مي‌باشد پس فرضيه صفر را نتيجه مي‌گيريم، يعني مولفه هاي پژوهش همگي نرمال مي‌باشند.
4-5-اعتبار سنجي مدل تحقيق با استفاده از تحليل عاملي تاييدي و معادلات ساختاري:
براي پاسخ به اين پرسش بايستي آمارة و ساير معيارهاي مناسب بود برازش مدل مورد بررسي قرار گيرد.
شكل 4-4) مدل معادلات ساختاري در حالت تخمين ضرايب استاندارد
نمودار4- 4 مدل معادلات ساختاري را در حالت تخمين ضرايب استاندارد نشان مي‌دهد. کليه متغيرهاي اين مدل به دو دسته‌ي پنهان و آشکار تبديل مي‌شوند . متغيرهاي آشكار(مستطيل) يا مشاهده شده به گونه‌اي مستقيم به وسيله پژوهشگر اندازه گيري مي‌شود، در حالي كه متغيرهاي پنهان(بيضي) يا مشاهده نشده به گونه‌اي مستقيم اندازه گيري نمي‌شوند، بلكه بر اساس روابط يا همبستگي‌هاي بين متغيرهاي اندازه گيري شده استنباط مي‌شوند. متغيرهاي پنهان بيانگر يكسري سازه‌هاي تئوريكي هستند مانند مفاهيم انتزاعي كه مستقيماً قابل مشاهده نيستند و از طريق ساير متغيرهاي مشاهده شده ساخته و مشاهده مي‌شوند. متغيرهاي پنهان به نوبه خود به دو نوع متغيرهاي درون زا71 يا جريان گيرنده72 و متغيرهاي برونزا73 يا جريان دهنده74 تقسيم مي‌شوند. هر متغير در سيستم مدل معادلات ساختاري مي‌تواند هم به عنوان يك متغير درون زا و هم يك متغير برونزا در نظر گرفته شود. متغير درون زا متغيري است كه از جانب ساير متغيرهاي موجود در مدل تأثير مي‌پذيرد. در مقابل متغير برونزا متغيري است كه هيچ‌گونه تأثيري از ساير متغيرهاي موجود در مدل دريافت نمي‌کند بلكه خود تأثير مي‌گذارد. در اين مدل تداعي برند، اعتماد، رضايت مشتري و تعهد به روابط متغيرهاي برونزا(مستقل) و وفاداري به برند، آگاهي از برند و ارزش برند (ميانجي) و تصوير برند (وابسته) درونزا مي‌باشند. در اين نمودار اعداد و يا ضرايب به دو دسته تقسيم مي‌شوند. دسته‌ي اول تحت عنوان معادلات اندازه گيري هستند که روابط بين متغيرهاي پنهان (بيضي) و متغيرهاي آشکار (مستطيل) مي‌باشند. دسته‌ي دوم معادلات ساختاري هستند که روابط بين متغيرهاي پنهان مي‌باشند و براي آزمون فرضيه ها استفاده مي‌شوند.
شكل4-5) مدل معادلات ساختاري در حالت معناداري(t-value)
نمودار 4-5 مدل معادلات ساختاري تحقيق را در حالت معناداري ضرايب (t-value) نشان مي‌دهد. اين مدل با استفاده از آماره t،تمامي معادلات ساختاري را آزمون مي‌کند. بر طبق اين مدل روابط بين متغير هاي پنهان وآشکار ، در سطح اطمينان 95% معنادار مي‌باشد اگر مقدار آماره‌ي t خارج بازه 96/1- تا 96/1+ قرار گيرد.. لذا مي‌توان همسويي سوالات پرسشنامه براي اندازه گيري مفاهيم را در اين مرحله معتبر نشان داد. در واقع نتايج جدول فوق نشان مي دهد آنچه محقق توسط سوالات پرسشنامه قصد سنجش آنها را داشته است توسط اين ابزار محقق شده است. لذا روابط بين سازه ها يا متغير هاي پنهان قابل استناد است. براي آنکه نشان دهيم اين مقادير به دست آمده تا چه حد با واقعيت هاي موجود در مدل تطابق دارد بايد شاخص هاي برازش مورد مطالعه قرار گيرد.
4-6-تفسير و تعبير مدل75 :
جدول4-4 : شاخص‌هاي برازش مدل
نام شاخص
برآوردهاي مدل
حد مجاز
(كاي دو بر درجه‌ي آزادي)
269/1
کمتر از 3
GFI76(نيكويي برازش)
92/0
بالاتر از 9/0
RMSEA77( ريشه ي ميانگين مجذورات تقريب)
027/0
کمتر از 1/0
CFI78 (شاخص برازندگي تطبيقي)
99/0
بالاتر از 9/0
NFI79(برازندگي نرم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *