منبع پایان نامه با موضوع قانون مجازات، آموزش ضمن خدمت، استان تهران

دانلود پایان نامه

دار الكتب اسلاميه ، چاپ سوم ،1367 ) ، ص 85 ؛ شيخ مرتضي انصاري ، مکاسب ، ج2 (قم : مجمع الفکر الاسلامي ، مؤسسه الهادي ، چاپ اول ، 1378) ، ص222 .
2- شيخ مرتضي انصاري ، پيشين ، صص223-224 .
1- سيد محمد حسن بجنوردي ، تحقيق : مهدي مريزي ، محمد حسن درايتي، القواعد الفقهيه ( [ بي جا ] ، نشر هادي ، چاپ اول 1377 ) ، ج4 ، ص72 .
1- همان ، صص72 – 73 .
2- شيخ محمد حسن نجفي ، پيشين ، ص108.
3- شيخ مرتضي انصاري ، پيشين ، ص226 .
1- ناصر كاتوزيان ، وقايع حقوقي ، ص 166.
1- ناصر كاتوزيان ، الزامات خارج از قرارداد : ضمان قهري ، صص 533 – 534 .
2- شيخ محمد حسن نجفي ، پيشين ، ص89 .
3- محمد بن حسن حلي ، پيشين ، ص175 .
4- شيخ محمد حسن نجفي ، پيشين ، ص89 .
5- سيد روح الله موسوي خميني ، تحرير الوسيله (قم : دار الکتب العلميه ، [ بي تا]) ،ج2 ، ص182 .
6- ناصر كاتوزيان، الزامات خارج از قرارداد : ضمان قهري ، صص 73 – 74 .
1-C .F. Padfield ,op .cit , p. 220 .
2-John Cook ,op. cit ,p.236 .
3-Ibid ,p.237.
1-Ibid .
2-C .F. Padfield , op.cit , p. 220.
3-John Cook , op.cit , p.236.
1- Ibid.
2- Ibid.
3- Ibid.
4- W.J.Brown ,op.cit ,p. 160
.
1- ناصر كاتوزيان، الزامهاي خارج از قرارداد: ضمان قهري، ص 275.
1- غلامرضا طيرانيان،غلامرضا ، پيشين ، ص178.
2- همانجا .
3- محمد جعفر جعفري لنگرودي ، مبسوط در ترمينولوژي حقوق ( تهران : گنج دانش ، چاپ دوم ، 1381 ) ، ص2724.
1- عبد الفتاح حسيني مراغه اي ، عناوين ضمان ، ترجمه و تحقيق : محمد جواد شريعت باقري ( تهران : ميزان ، چاپ اول ، 1387) ، ص61.
2- موسي بن محمد خوانساري ، منيه الطالب (قم : دفتر انتشارات اسلامي ، 1382) ،ج1،صص323-325.
3- ناصر كاتوزيان ، ضمان قهري : الزامهاي خارج از قرارداد ، ص163.
1- شيخ محمد حسن نجفي ، پيشين ، صص 57-59 و 145.
2- شهيد ثاني ، مسالک الافهام (قم : دار الهدي ، [بي تا])، ج2 ، ص250.
3- ناصر کاتوزيان ، الزامهاي خارج از قرار داد، ضمان قهري ، ص 163.
4- سيد محمد موسوي بجنوردي ، پيشين ، ص 121.
1- ناصر كاتو زيان ، الزامهاي خارج از قرار داد : ضمان قهري ، ص279.
1- ماده 55 ق.م.ا :” هر کس هنگام بروز خطر شديد از قبيل آتش سوزي، سيل و طوفان به منظور حفظ جان يا مال خود يا ديگري مرتکب جرمي شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اينکه خطر را عمدا ايجاد نکرده و عمل ارتکابي نيز با خطر موجود متناسب بوده و براي رفع آن ضرورت داشته باشد .
تبصره . ديه و ضمان مالي از حکم اين ماده مستثني است”.
2- رضا نوربها ، زمينه حقوق جزاي عمومي ( تهران : گنج دانش ، چاپ پانزدهم) ، 1385، ص282.
3- ناصر كاتوزيان ، الزامهاي خارج از قرار داد : ضمان قهري ،ص280.
4- همان، صص 281 – 282.
1- ناصر كاتوزيان ، الزامهاي خارج از قرار داد : ضمان قهري ، ص392.
1- ميشل لوراسا ، مسؤوليت مدني ، ترجمه: محمد اشتري (تهران : حقوقدان ،چاپ اول ،زمستان 1375)، ص 132.
2- ناصر كاتوزيان ، الزامهاي خارج از قرارداد: ضمان قهري ، صص 396 -397.
1- ناصر کاتوزيان، الزامهاي خارج از قرارداد: ضمان قهري، ص 399.
1- عباس زراعت ، قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق كنوني (تهران: ققنوس، ويرايش سوم، 1384) ، ص 431 .
1- ناصر کاتوزيان ، الزامهاي خارج از قرارداد : ضمان قهري ، ص 382 .
2- عباس زراعت ، پيشين ، ص431.
1- ناصر كاتوزيان، وقايع حقوقي ، ص 99 .
2- همان ، ص 100 .
1- John Cook. Op. cit, p .239 .
2- Ibid , p.239.
3-C.F. Padfield , op. cit . p .220.
4- Ibid , p. 222 .
1- John Cook , op. cit , p.238
2- C. F. Padfield , op. cit , p220
3- John Cook , op.cit , pp.233-234.
1- John Lewthwait and John Hodgson , op. cit , p.334.
2- Ibid, p.334.
3- C.F.Padfield , op.cit.p223.
4- John Cook ,op.cit , p.234.
1-W. J. Brown , op.cit , pp.159-160.
2-John Cook, op.cit , p234.
3-W. J.Brow.op.cit , p.160.
4-C.F. Padfield , op.cit ,p.220.
5-Vera Bermingham ,op.cit ,p.220
6-John Lewthwait & John s Hodgson ,op.cit ,pp.338-339.
.
.
.
1- John Cook , op.cit , p. 239 .
2- John Lewth wait & John s Hodgson, op. cit , p. 339 .
3- John Cook , op. cit , p. 239 .
1-Vera Bermingham ,op.cit , p.123.
2- مارتين هانت ، اِلِوِل،اَند، اَز،لِوِل لا ، پيشين ، ص260.
3- Vera Bermingham , op. cit , p.123.
4- John Cook , op. cit , p.228.
5-Ibid.
1- علي مهاجري پيشين، ص10 ؛ همچنين براي ديدن نظر مشابه به رجوع شود به عبد ا… شمس، پيشين ، ص 374 .
2- عبد ا… ،شمس، پيشين ، ص 379.
1- پاسخ هاي كميسيون آموزشي دادسرا به سؤالات مطروحه در دوره هاي آموزشي حضوري ، قسمت اول و دوم ( اداره كل آموزش ضمن خدمت ، 1382) ، صص 42-43 .
2- معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه ، دفتر بررسي و تهيه و تدوين متون آموزشي ، راهنماي رسيدگي عملي در شوراهاي حل اختلاف (قم: نشرقضا، چاپ دوم، 1383 ) ، صص 13-14 .
1- ماده 20 قانون مدني مقرر مي دارد :”كليه ديون از قبيل قرض و ثمن مبيع و مال الاجاره عين مستاجره از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول است ولو اينكه مبيع يا عين مستأجره از اموال غير منقوله باشد” .
1- عبد ا.. شمس ، پيشين ، ص 381.
2- همان ، صص381-382.
1- همان ، ص 383.
1- تبصره يك ماده 306 ق. آ. د. م د. ع.ا. مقرر مي دارد :” چنانچه ابلاغ واقعي به شخص محکوم عليه ميسر نباشد وابلاغ قانوني به عمل آيد، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غيابي پس از انقضاء مهلت قانوني و قطعي شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد”.
2- ماده 347 ق.آ.د.م. د.ع.ا. مقرر مي دارد :” تجديد نظر خواهي از آراي قابل تجديد نظر که در قانون احصاء گرديده مانع اجراي حکم خواهد بود، هر چند دادگاه صادر کننده راُي آن را قطعي اعلام نموده باشد مگر در مواردي که طبق قانون استثناء شده باشد” .
1- علي مهاجري ، پيشين ، صص 15- 16.
2- با يك ايراني ارباطي، نظرهاي مشورتي ادراه كل حقوقي قوه قضاييه (تهران : مجمع علمي فرهنگي مجد ،1383 ) ، ص 116.
1- همان ، ص 253.
2- John Cook, op.cit , p. 225 .
1- Vera Bermingham , op. cit. , p.227 .
2- W. J. Brown , op . cit, p .159.
3- John Cook , op. cit , p. 223.
1- tech Law journal ,op,cit , p.5.
2- C. F. Pad field, op.cit , p. 217 .
3-I bid , p. 218 .
.
.
1-Ibid .
2-Ibid , p.218.
Ibid. 3-
4- مارتين هانت ، اِلِوِل اَند اَز لِوِل لا ، پيشين ، ص66.
1- همان ، ص68.
2- همان ، ص261.
ضمائمi
ضميمه الف :
بتاريخ : 81/5/29 پرونده كلاسه :1254/81 – 1087
شماره دادنامه : 1139 – 1138 – 81/5/29
مرجع رسيدگي شعبه 1002 دادگاه عمومي تهران
خواهان : شيرعلي…
خوانده : آقاي عباسقلي وپنجعلي وعشقعلي ومنوچهروالفت ..و6حميدرضا…
خواسته : تصرف عدواني رفع مزاحمت وممانعت ازحق
خواهان وارد ثالث : آقاي نايبعلي… باوكالت آقاي حسين فارسي عليوند
خواندگان : 1 – عباسقلي 2 – پنجعلي – 3 عشقعلي – 4منوچهر – 5 – الفت شهرت همگي…. 6 –
شيرعلي.. 7 – حميدرضا…
رأي دادگاه
درخصوص دعوي آقاي شيرعلي… بطرفيت آقايان 1 – عباسقلي2 – پنجعلي – 3 – عشقعلي – 4-منوچهر5 – خانم الفت شهرت همگي….. و6 حميدرضا… مبني بررفع تصرف عدواني ومزاحمت وممانعت ازحق نظرباينكه به موجب ماده 161 قانون آئين دادرسي مدني خواهان دردعوي تصرف عدواني و ممانعت ازحق ومزاحمت ميبايستي ثابت نمايد موضوع دعواحسب مورد قبل ازخارج شدن ملك ازتصرف وي ويا قبل ازممانعت يا مزاحمت درتصرف ويا مورد استفاده وي بوده وبدون رضايت او و يا به غير وسيله قانوني ازتصرف وي خارج شده و در ما نحن فيه اولا هيچ دليلي برتصرف خواندگان رديف1تا 5 درپرونده ملحوظ ومشاهده نميگردد وحسب اظهارات خواهان خوانده رديف 6 بعنوان مستاجردرطبقه فوقاني ملك تصرف دارد واساسا خواهان باخريد ملك طي قرارداد مورخه 75/6/8 صرفا درطبقه اول خريداري شده تصرف داشته وهرگز تصرفي درطبقه فوقاني نداشته تا بالمال بتواند ازمقررات فصل هشتم قانون آئين دادرسي مدني استفاده مينمايد لذا دادگاه دعوي مطروحه را ثابت تشخيص نداده بالمال برد آن اظهارنظرمينمايد وراجع به دعوي وارد ثالث با وكالت آقاي حسين فارسي عليوند نيز با توجه به استدلال فوق ومفهوم مقررات ماده 162 قانون آئين دادرسي مدني كه احرازسبق تصرف خواهان راضروري دانسته ومحتويات پرونده فاقد هرگونه دليلي كه متضمن سبق تصرف موكل وي باشد است ودرخواست انشعاب گاز و خريداري ملك با سند عادي دليل برسبق تصرف تلقين ميگردد تابالمال موضوع قابل تطبيق بامقررات موصوف باشد لذادعوي وارد ثالث نيزغيرثابت تشخيص وحكم برد آن صادر و اعلام ميگردد. راي صادره حضوري بوده وطرف 20 روزپس ازابلاغ قابل تجديدنظر خواهي درمراجع تجديد نظراستان تهران ميباشد.
محدثي – رئيس شعبه 1002 دادگاه مدني تهران
ضميمه ب :
بتاريخ : 81/6/5 پرونده كلاسه1108/81 شماره دادنامه : 1338
مرجع رسيدگي شعبه 1002دادگاه عمومي تهران
خواهان : رستم … خوانده : افسانه…
خواسته : رفع مزاحمت.
راي دادگاه
درخصوص دعوي آقاي رستم… بطرفيت خانم افسانه.. وحبيب الله… مبني بررفع مزاحمت باملاحظه محتويات پرونده نظرباينكه دردعواي مزاحمت خواهان بموجب مقررات ماده 161 قانون آئين دادرسي مدني مي بايستي اثبات نمايد كه موضوع دعوا درتصرف يامورد استفاده اوبوده وبدون رضايت او و يا به غير وسيله قانوني ازتصرف وي خارج شده ازطرفي پيشرفتگي ساختمان خواندگان درمحل استقرارغيرمنقول متعلق حق خويش تزاحمي نسبت به متصرفات خواهان نداشته وچنانچه پيشرفتگي ساختمان متضمن جلوگيري ازتسري انتشار نور به ساختمان خواهان باشد ، اونيز استحقاق اين را داردكه به تعداد لازم ومورد نياز بنحوي كه به حقوق مالك همجوارخويش خللي وارد نكند پيشرفتگي را در ملك خويش ايجاد تا از انتشارنوربهره مند گردد مضافا باينكه تصرفات زائد براحتياج غيرمتعارف و به ضررمجاورين در قانون ممنوع شده درحاليكه مقررات ماده 133 قانون مدني كه درمقام بيان
استحقاق مالك به ايجاد روزن يا شبكه درملك خويش ميباشد متضمن اين معني است كه به طريق اولي او ميتواند درملك خويش هرتصرفي رااعمال كند ومقررات شهرداري نيزصرفا بمنظوررعايت حقوق همسايه وبهره برداري وي ازانتشارنوراست كه دراين حالت همسايه نيز مي تواند درحديكه مالك همجوار درساخت واحداث بنا جلوي انتشارنوروي را گرفته براي رفع مانع اقدام كند فلذا دادگاه دعوي مطروحه راثابت تشخيص نداده وبالمال بردآن اظهارنظرمينمايد . راي صادره حضوري بوده وظرف20روزپس ازابلاغ قابل تجديد نظرخواهي درمراجع تجديد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *