منبع پایان نامه با موضوع کامن لا، قانون مجازات، جبران خسارت

دانلود پایان نامه

بر رفع مزاحمت و ممانعت از حق مي باشد که حتي قبل از قطعيت حکم نيز قابليت اجرا را دارد ، در کامن لا نيز صدور قرار منع مزاحمت و اجبار مدعي عليه به توقف فعاليتهايش ، يک روش جبران خسارت اوليه در دعاوي مزاحمت تلقي مي شود .
2- در حقوق ايران در صورتي که مدعي در محکمه ورود خسارات ناشي از مزاحمت و ممانعت از حق را به خود اثبات نمايد ، مي توان مدعي عليه را به جبران خسارات وارده به مدعي ( رد مثل يا قيمت مال تلف شده يا ناقص ) محکوم نمود . در کامن لا نيز پرداخت غرامت يک روش جبراني متداول محسوب مي شود با اين تفاوت که در کامن لا ، در خصوص مزاحمت عمومي ، مدعي براي موفق شدن در دعوي بايد ورود خسارات خاص به خود را علاه بر خسارات وارده به عموم به اثبات رساند در صورتي که در دعواي مزاحمت خصوصي هر چند معمولا بايد ورود خسارت توسط مدعي اثبات شود اما ممکن است اين امر مفروض تلقي شود .
3- در حقوق ايران نيز همانند کامن لا ، اجازه مقامات قانوني از عوامل رافع مسؤوليت تلقي مي شود .
ب- وجوه افتراق
1- در حقوق ايران جهت تحقق مزاحمت و ممانعت از حق ، ايجاد مزاحمت و ممانعت مي بايست مستقيما نسبت به استفاده از مال غير منقول يا حق ارتفاق يا انتفاع صورت گيرد و مزاحمت غير مستقيم مانند ايجاد سر و صدا در مجاورت ملک اشخاص از شمول موارد مزاحمت و ممانعت از حق مندرج در قانون آيين دادرسي مدني ( موضوع تحقيق ) و ماده 690 قانون مجازات اسلامي خارج است در حاليکه در کامن لا هر گونه مزاحمت نسبت به استفاده مسالمت آميز از مال از قبيل سر و صدا ، ايجاد بوي نا مطبوع و گرد و خاک نيز مزاحمت تلقي مي شود .
2- در حقوق ايران مزاحمت و ممانعت از حق عليرغم وجود تشابهاتي ، هر کدام ارکان متشکله مستقل از يکديگر دارند و دو عنوان مجزا از هم تلقي مي شوند ولي در کامن لا ، ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع نيز از مصاديق مزاحمت تلقي مي شود و شبه جرم مستقلي تحت عنوان ممانعت از در کامن لا وجود ندارد .
3- در حقوق ايران علاه بر مسؤوليت مدني مدعي عليه (فرد مزاحم ) نسبت به خسارات وارده به مدعي مزاحمت و ممانعت از حق با وجود شرايط خاص از جمله سوء نيت مرتکب و مالکيت شاکي نسبت به ملک موضوع مزاحمت و حق انتفاع يا ارتفاق ، مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامي جرم محسوب مي شود در حاليکه در کامن لا فقط مزاحمت عمومي داراي وصف کيفري مي باشد ولي مزاحمت خصوصي فاقد وصف کيفري بوده مرتکب آن فقط در برابر شخص زيان ديده مسؤوليت مدني دارد .
ج-پيشنهادات
با توجه به عدم نص صريح قانونگذار در خصوص ارکان لازم جهت تحقق مسؤوليت مدني ناشي از مزاحمت و ممانعت از حق ، لذا شايسته است که قانونگذار با مد نظر قرار دادن قوانين وضع شده در خصوص ارکان تحقق اين دعاوي و اصول و قواعد مسؤوليت مدني و همچنين قوانين وضع شده در اين خصوص ، به طور صريح در اين مورد اظهار نظر نموده و ارکان لازم
جهت تحقق مسؤوليت مدني ناشي از مزاحمت و ممانعت از حق را در قالب قوانين و مقررات قانوني وضع نمايد.
فهرست منابع و مآخذ
الف- کتابها
1- کتابهاي فارسي
1-آخوندي ، محمود؛ آيين دادرسي کيفري، ج 1 . تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،
چاپ پنجم ،1372.
2- آقايي ، بهمن؛ فرهنگ حقوقي انگليسي به فارسي بهمن . تهران : گنج دانش ،چاپ
دوم ، 1382 .
3- امامي ، سيد حسن ؛ حقوق مدني ، ج 1 . قم : کتابفروشي اسلاميه،چاپ سيزدهم ، 1373 .
4- اميري قائم مقام ، عبد المجيد؛ حقوق تعهدات،ج 1 . تهران : ميزان ، چاپ سوم، 1385.
5- ايراني ارباطي ، بابک ؛ نظرهاي مشورتي اداره کل حقوقي قوه قضاييه . تهران : مجد،
چاپ اول ،1383.
6- پاتريس ژوردن؛ اصول مسووليت مدني ،ترجمه و تحقيق مجيد اديب . تهران ،
ميزان، ، چاپ دوم ، 1385.
7- جعفري لنگرودي ، محمد جعفر؛ترمينولوژي حقوق . تهران : گنج دانش،چاپ ششم،
1372.
8- جعفري لنگرودي ، محمد جعفر؛ حقوق اموال . تهران : گنج دانش،چاپ چهارم، 1376.
9- جعفري لنگرودي ، محمد جعفر؛ مبسوط در ترمينولوژي حقوق ، ج1.تهران : گنج دانش،
چاپ دوم،1381.
10- حسيني ، سيد محمد رضا ؛ زير نظر يونس قهرماني، قانون آيين دادرسي مدني در
رويه قضايي . تهران : مجد، چاپ دوم ، 1383.
11- حسيني مراغه اي ، عبد الفتاح ؛ عناوين ضمان ، ترجمه و تحقيق : محمد جواد شريعت
باقري ، تهران : ميزان ، چاپ اول ، 1385.
12- حسيني نژاد ، حسينقلي ؛ مسؤوليت مدني ، تهران : مجد ، چاپ اول ، 1377.
13- زراعت ، عباس ؛ قانون مجازات اسلامي در نظم حقوقي کنوني ، ويرايش سوم . تهران:
ققنوس، 1384.
14- شمس ، عبد ا… ؛ آيين دادرسي مدني ، ج 1 . تهران : ميزان، چاپ چهارم ، 1382.
15- صدر زاده افشار ، سيد محسن ؛ آيين دادرسي مدني و بازرگاني دادگاههاي عمومي
و انقلاب ، تهران : انتشارات جهاد دانشگاهي واحد علامه طباطبايي،چاپ هفتم ، 1372.
16- طيرانيان ، غلامرضا ؛ دعاوي تصرف . تهران : گنج دانش ، چاپ اول با ويرايش جديد ،
1376.
17- عميد ، حسن ؛ فرهنگ فارسي عميد ، ج 2 . تهران : امير کبير ، چاپ چهارم ،1362.
18- کاتوزيان ، ناصر ؛ الزامهاي خارج از قرارداد : ضمان قهري ، ج 1 . تهران: انتشارات
دانشگاه تهران : چاپ اول ، 1374.
19- کاتوزيان ، ناصر ؛ حقوق مدني: اموال و مالکيت . تهران : ميزان ، چاپ سيزدهم ،
1385.
20- کاتوزيان ، ناصر ؛ وقايع حقوقي . تهران : شرکت سهامي انتشار ، 1377.
21- لطفي، اسد ا… ؛ موجبات و مسقطات ضمان قهري در فقه و حقوق مدني ايران .
تهران : مجد، 1379.
22- محقق داماد ، سيد مصطفي ؛ قواعد فقه : بخش مدني . تهران : مرکز نشر علوم اسلامي،
چاپ يازدهم ، 1383 .
23- مدني ، سيد جلال الدين ؛ حقوق مدني ، ج 3 : مسووليت مدني ، ضمان قهري ،
سقوط تعهدات . تهران : پايدار ، 1383 .
24- معاونت آموزش تحقيقات قوه قضاييه ، دفتر بررسي و تهيه و تدوين متون آموزشي ،
راهنماي رسيدگي عملي در شوراهاي حل اختلاف . قم : نشر قضا ، چاپ دوم ، 1383.
25- موسوي بجنوردي ؛ سيد محمد ؛ قواعد فقهيه، ج 1 . تهران : مجد ، 1385.
26- ميشل لوراسا ؛ مسؤوليت مدني ، ترجمه محمد اشتري . تهران ، نشر حقوقدان ، چاپ
اول، 1375.
27- نور بها ، رضا ؛ زمينه حقوق جزاي عمومي . تهران : گنج دانش ، چاپ پانزدهم ، 1385.
28- هانت ، مارتين ؛ اِلِوِل اَند اَز لِوِل لا ، ترجمه : روح ا… فروزش ؛ سعيد کرمي ، تهران :
خرسندي ، چاپ اول ، 1387.
29- يزدانيان، عليرضا ؛ حقوق مدني : قواعد عمومي مسؤوليت مدني ، ج1 . تهران : ميزان ،
چاپ اول ، 1386.
30- يلفاني ، علي اکبر ؛ شرح و تفسير قوانين دادرسي مدني ، ج 1 : قواعد عمومي.
تهران: امير کبير ، چاپ اول ، 1380.
2- کتابهاي عربي
31- انصاري ، شيخ مرتضي ؛ مکاسب ، ج 3 ، قم : مجمع الفکر الاسلامي ، مؤسسه الهادي ،
چاپ اول ، 1378 .
32- بجنوردي ، سيد محمد حسن ؛ تحقيق مهدي مهريزي- محمد حسن درايتي قواعد
فقهيه ، ج 4[ بي جا ] ، نشر هادي ، چاپ اول ، 1377 .
33- حسيني مراغه اي ، عبد الفتاح ؛ عناوين ، ج1 ، قم : مؤسسه نشر اسلامي ، چاپ اول ،
1417ه.ق.
34- حلي، محمد بن حسن ؛ ايضاح الفوائد في شرح اشکالات القواعد ، ج2 ، تهران: چاپ
علميه ، چاپ اول ، 1387 ه.ق.
35- خراساني ، محمد کاظم ؛ کفايه الاصول با حواشي ابو الحسن مشکيني ، ج4 ، قم :
دار الحکمه ،چاپ اول 1416ه.ق.
36- خوانساري نجفي ، موسي ؛ منيه الطالب ، ج1 ، قم : دفتر انتشارات اسلامي ، 1382 ه.ش.
37- شهيد ثاني ؛ مسالک الافهام ، ج2 ، قم : دار الهدي ، [بي تا].
38- مکي عاملي ( شهيد اول) ، محمد بن جمال الدين ؛ لمعة دمشقيه ، قم : دار الفکر ، چاپ
چهارم ، 1415 ه.ق.
39- موسوي خميني ، روح ا… ؛ تحرير الوسيله ، ج 2 . قم : دار الکتب علميه-اسماعيليان ، [
بي تا].
40- نجفي ، شيخ محمد حسن ؛ جواهر الکلام ، ج37 . تهران : دار الکتب اسلاميه،چاپ سوم ، 1367.
3- کتابهاي انگليسي
41- Bermingham , Vera , nutshells ,London :Sweet & Maxwell, 2005.
42- Brown , W.J. , GCSE LAW , Tehran : Majd publication , fourth Edition ,1381
43- Cook , John , LAW OF TORT , fourth edition , London Financial time,Pitman publishing , 1999.
44- Lewthwait , John & Hodgson , John.s ,TORT LAW TEXT NeYork : Oxford university press Inc. , 2004.
45- Padfield , C.F. , LAW MADE SIMPLE , Tehran : Shahid
Beheshti university , second edition , 1374 .
ب- مقالات
46- امينيان مدرس ، محمد ؛ ” توضيحاتي پيرامون تفويت منافع و عدم النفع” .مجله
حقوقي و قضايي دادگستري. 43 تير 1382 ، 1-2 .
47- جمشيدي ؛ ” ممکن الحصول و عدم النفع ” . سايت اينترنتي دادگستري استان
تهران ،www.dadgostary-tehran.ir ، 2007/5/6 : 4-5 ، 6 ، 7 .
48- ره پيک ، سيامک ؛ ” خسارت عدم النفع ، نظريات و مقررات ” . فصلنامه
ديدگاههاي حقوقي ، 20 ، 5-6.
49- مهاجري ، علي ؛ ” دادرسي در دعاوي ثلاثه ” . پيام آموزش. 21 مرداد و شهريور
1385 : 65. 51- ” مشاوره تلفني قضايي ” ، .پيام آموزش، 24 ، بهمن و اسفند 1385: 10 .
50- “Environmental liability – The CommoN law , www.cradiff.ac. UK/ cplan/downloads/enw law ,6/5/2007, 6 .
51- Tech Law Journa , “Nuisance” , www. Carney @ tech law
Journal . com , 6/5/2007 , 1 .
52-” What is a nuisance ,www.devonline.gov.uk/index/information
anservices/environmental-health/pollution/connect nuisance.htm ,
6/17/2007, 1, 3 .
ج- جزوات و پايان نامه ها
53- پاسخ هاي کميسيون آموزشي دادسرا به سؤالات مطروحه در دوره هاي آموزش
حضوري قسمت اول و دوم . اداره کل آموزش ضمن خدمت ، 1382.
54- زاهد پاشا ، رحمت ؛ ” جبران خسارت ناشي از عدم النفع در حقوق ايران و
انگليس”، پايان نامه کارشناسي ارشد حقوق خصوصي ، مجتمع آموزش عالي قم ، 1382:
32-33.
د- سايتهاي اينترنتي و نرم افزارهاي رايانه اي
55- مکرم ، علي ؛ (cd) اطلاعات آراء دادگاهها و نظريات مشورتي، بهار 1386.
56- مکرم ، علي ؛ (cd) بانک اطلاعات مقالات حقوقي ، نسخه 4/3 ، زمستان 1383.
57- www.cradiff.ac.UK/ cplan/downloads/enw law ,6/5/2007.
58-www. Carney @ tech law Journal .com , 6/5/2007.
59-www.devonline.gov.uk/index/informationanservices/
environmental -health/pollution/connect nuisance.htm ,6/17/2007.
ه- قوانين
60- اداره کل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات ،مجموعه آيين دادرسي کيفري ، ج 1 تهران:
ميزان،چاپ چهارم ، 1382.
61- آيين نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379.
62- قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1290.
63- قانون آيين دادرسي کيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1378.
64- قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب 1352.
65- قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318.
66- قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1379.
67- قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *