منابع پایان نامه با موضوع ارزش برند، اعتماد به برند، عوامل موثر

دانلود پایان نامه

عنوان:
بررسي عوامل موثربر ارزش برند و تصوير برند در صنعت بيمارستان
استاد راهنما:
دکتر وحيدرضاميرابي
استاد مشاور:
دکترمينا جمشيدي ايوانکي
پژوهشگر:
رويا بهبود نمين
زمستان 92
ISLAMIC AZAD UNIVERSITY
Central Tehran Branch
Faculty Of management -Department of Business Management
“M . A” Thesis
On : “Marketing”
Subject:
Investigation Factors Influencing Brand Equity And Brand Image In Hospital Industry
Advisor:
Vahid Reza Mirabi (Ph.D)
Reader:
Mina Jamshidi Avanaki (Ph.D)
By:
Roya Behboud Namin
Winter 2014
سپاسگزاري
اکنون که به لطف خداوند متعال، موفق به نگارش اين پاياننامه گشتهام بر خود لازم ميدانم از تمام کساني که مرا در انجام اين مهم ياري رساندهاند قدرداني نمايم.
در آغاز از جناب آقاي دکتر ميرابي که راهنمائي اين پاياننامه را بر عهده داشتند کمال امتنان را دارم.
همچنين از استاد گراميام خانم دکتر جمشيدي، استاد مشاور که در انجام اين پروژه از رهنمودهاي ارزنده ايشان بهره جستم، سپاسگذاري مينمايم.
در انتها براي تمام اين عزيزان و تمام دوستاني که مرا در انجام اين پژوهش ياري کردند و نامشان در اينجا ذکر نشده آرزوي سلامتي و توفيق روزافزون دارم و از خدا ميخواهم که فرصت جبران محبتهايشان را نصيبم نمايد.
با احترام
رويا بهبودنمين
تقديم به :
به پدر و مادر عزيزم که همواره حامي من بوده اند.
فهرست :
عنوان صفحه
فصل اول: کليات تحقيق…………………………………………………………………………………………………1
مقدمه 3
1-1 – بيان مسأله: 3
1-2- اهميت و ضرورت انجام تحقيق : 4
1-2-1-بررسي تاثير برند خدمات روي وفاداري مشتري: 5
1-2-2-اهميت برند سازي در حوزه خدمات: 5
1-3- مرور ادبيات و سوابق مربوطه: 5
1-3-1-پيشينه داخلي : 6
1-3-2- پيشينه خارجي : 6
1-4- اهداف مشخص تحقيق: 8
1-5 -چهارچوب نظري تحقيق : 8
1-6- مدل تحقيق 8
1-7- فرضيه هاي تحقيق: 9
1-8- روش تحقيق : 10
1-9- قلمرو تحقيق : 10
1-9-1-قلمرو موضوعي تحقيق…………………………………………………………………..12
1-9-2-قلمرو مکاني تحقيق :. 10
1-9-3-قلمرو زماني تحقيق :. 10
1-10- جامعه آماري: 10
1-11- روش نمونه گيري و حجم نمونه: 10
1-12روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها: 10
1-13- تعريف متغيرها و اصطلاحات تحقيق: 11
فصل دوم :ادبيات وپيشينه تحقيق………………………………………………………………….16
مقدمه: 14
2-1-مباني نظري: 14
2-1-1-نام و نشان تجاري (برند): 14
2-1-1-1-برند : 15
2-1-1-2 مزيت هاي برند : 16
2-1-2-ارزش ويژه برند: 16
2-1-2-1-طبقه بندي ادبيات ارزش ويژه برند: 17
2-1-2-2-رويكردهاي موجود در سنجش ارزش ويژه برند: 18
2-1-2-3-شاخصهاي سنجش منابع ارزش ويژه برند: 19
2-1-2-3-1-شاخص هاي ارزش ويژة برند از منظر كاپفرر: 20
2-1-2-3-2-شاخص هاي ارزش ويژة برند از منظر پرفسور آكر: 20
2-1-2-3-3-سنجش ارزش ويژه برند از منظر پرفسور كلر: 21
2-1-2-3-4-سنجش منظر مالي برند از ديدگاه مدل:INTERBRAND 21
2-1-2-4-برنامه بازاريابي منسجم به منظور ايجاد ارزش ويژه برند: 22
2-1-3-رضايت مشتري: 22
2-1-3-1- مفهوم و تعريف رضايت مشتري: 23
2-1-3-2- ابعاد رضايت مشتري: 25
2-1-4- آگاهي از نام و سمبل برند 26
2-1-5- تعهد نام تجاري 26
2-1-6- مفهوم تصوير ذهني برند 27
2-1-6-1- تاثير تصوير ذهني برند 28
2-1-6-2-عناصر تصوير ذهني برند 29
2-1-6-3-تصوير ذهني سازمان 29
2-1-7- اعتماد به برند 31
2-1-8- تداعي برند: 33
2-1-8-1-انواع تداعي‌ها: 34
2-1-9-وفاداري به نام و نشان تجاري: 35
2-1-9-1- رويکردهاي رفتاري نسبت به وفاداري به نام و نشان تجاري 37
2-1-9-2- معيارهاي نگرشي وفاداري به نام و نشان تجاري 38
2-1-9-3 انواع وفاداري 38
2-1-9-4- دلايل وفاداري 40
2-2- پيشينه پژوهش: 40
2-2-1-پيشينه داخلي: 40
2-2-1-1-پايان نامه: 40
2-2-1-2-مقاله ها: 42
2-2-2-پيشينه خارجي 42
2-2-2-1-مقاله ها: 42
فصل سوم : روش شناسي تحقيق………………………………………………………………….59
مقدمه: 46
3-1- روش تحقيق: 46
3-2- قلمرو تحقيق: 47
3-2-1- قلمرو موضوعي: 47
3-2-2- قلمرو مکاني تحقيق: 47
3-2-3- قلمرو زماني تحقيق: 48
3-2-3-1- زمان انجام تحقيق: 48
3-2-3-2: زمان جمع آوري اطلاعا ت: 48
3-3-جامعه آماري: 48
3-3-1- روش نمونه گيري: 63
3-3-2- حجم نمونه : 49
3-4- روش و ابزار گرداوري اطلاعات: 49
3-5- مقياس و طيف ابزار اندازه گيري تحقيق: 51
3-6- اعتبار( روايي) ابزار اندازه گيري تحقيق: 53
3-7- پايايي(اعتماد پذيري) ابزار اندازه گيري پژوهش: 53
3-8- فرآيند و نتايج ” مطالعه آزمايشي”: 55
3-9- روش تجزيه و تحليل داده ها: 55
3-9-1- مدل يابي معادلات ساختاري براي طراحي مدل تحقيق: 56
3-9-2- شاخص هاي برازندگي مدل کلي: 58
3-9-2-1-شاخصهاي GFIوAGFI: 59
3-9-2-2-شاخصRMSEA: 59
3-9-2-3-مجذور کاي: 59
3-9-2-4-شاخصNFI , CFI : 59
3-9-2-5-شاخص NNFI : 60
3-9-2-6-شاخص IFI : 60
فصل چهارم :تجزيه و تحليل داده ها………………………………………………………………80
مقدمه 62
4-1- ويژگي هاي جمعيت شناختي پاسخ دهندگان: 63
4-2-آزمون کفايت اندازه نمونه 64
4-3- تحليل استنباطي يافته‌ها: 65
4-4-آزمون نرمال بودن مولفه هاي الگو: 66
4-5-اعتبار سنجي مدل تحقيق با استفاده از تحليل عاملي تاييدي و معادلات ساختاري: 67
4-6-تفسير و تعبير مدل : 69
4-7-بررسي ضرايب روايي، توصيفي و همبستگي: 72
4-8-تحليل فرضيه هاي تحقيق: 74
4-8-1-فرضيه اول : 75
4-8-2-فرضيه دوم : 75
4-8-3-فرضيه سوم : 75
4-8-4-فرضيه چهارم : 76
4-8-5-فرضيه پنجم : 76
4-8-6-فرضيه ششم :. 76
4-8-7-فرضيه هفتم : 77
4-8-8-فرضيه هشتم : 77
4-8-9-فرضيه نهم : 78
4-8-10-فرضيه دهم : 78
4-8-11-فرضيه يازدهم : 78
4-8-12-فرضيه دوازدهم : 79
4-8-13-فرضيه سيزدهم : 79
4-9-تحليل ضرايب تعيين (R2): 80
فصل پنجم :نتيجه گيري و پيشنهادات…………………………………………………………..105
مقدمه 82
5-1- خلاصه تحقيق: 82
5-2- نتيجه گيري بررسي فرضيه هاي تحقيق : 83
5-2-1- نتايج بررسي فرضيه اول تحقيق: 83
5-2-2- نتايج بررسي فرضيه دوم تحقيق: 83
5-2-3- نتايج بررسي فرضيه سوم تحقيق: 84
5-2-4- نتايج بررسي فرضيه چهارم تحقيق: 84
5-2-5- نتايج بررسي فرضيه پنجم تحقيق: 85
5-2-6- نتايج بررسي فرضيه ششم تحقيق: 85
5-2-7- نتايج بررسي فرضيه هفتم: 85
5-2-8- نتايج بررسي فرضيه هشتم: 86
5-2-9- نتايج بررسي فرضيه نهم: 86
5-2-10- نتايج بررسي فرضيه دهم: 87
5-2-11- نتايج بررسي فرضيه يازدهم: 87
5-2-12- نتايج بررسي فرضيه دوازدهم: 87
5-2-13- نتايج بررسي فرضيه سيزدهم: 88
5-3- نتيجه گيري کلي: 89
5-4-محدوديت هاي تحقيق: 89
5-5- پيشنهادهاي تحقيق : 89
5-5-1- پيشنهادهاي ناشي از نتايج يافته هاي تحقيق : 89
5-5-2-پيشنهادها براي تحقيقات آتي: 91
منابع: ‌ب
ضمايم: 126
چکيده:
در اين تحقيق به بررسي عوامل موثر بر ارزش برند و تصوير برند در صنعت بيمارستان پرداخته شده است.در اين تحقيق از عواملي چون ارزش برند، تصوير برند و فاکتورهاي موثر بر رابطه موفقيت آميز با مشتري شامل: اعتماد، رضايت، تعهد ، آگاهي از برند ، وفاداري به برند و تداعي برند ياد شده است.
روش تحقيق از نظر جمع آوري اطلاعات توصيفي از نوع پيمايشي و از تحقيقات کاربردي به حساب مي آيد. جهت گردآوري اطلاعات و داده هاي موردنياز براي بررسي فرضيات تحقيق از پرسشنامه( منابع اوليه) و علاوه برآن از کتب، مقالات، پايان نامه ها و پايگاه هاي اطلاعاتي به عنوان منابع ثانويه استفاده مي شود. اطلاعات گرداوري شده حاصل از پرسشنامه ابتدا وارد نرم افزار اس پي اس براي آمار توصيفي و از نرم افزار ليزرل براي آمار استنباطي و استخراج مدل تحليل عاملي تاييدي و مدل ساختاري استفاده شد.جامعه آماري تحقيق حاضر شامل کليه مشتريان پنج بيمارستان منتخب در تهران مي باشد و حجم نمونه با توجه به محدوديت هاي زماني و امکانات تحقيق 384 نمونه مي باشد.
اين تحقيق با بيان اين مساله کلي که ارزش برند، وفاداري به برند،تعهد به برند واعتماد به برند و آگاهي از برند چه ارتباطي با تصوير برند دارند انجام شده است . که نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده تاثير مثبت و مستقيم اين اجزا راتا حدودي تاييد مي کند ، حال آنکه از آنجاييکه مقدارt بدست آمده براي هريک از اين اجزاء مقداري مثبت است به طور شفاف تري ميتوان اين گونه ادعا کرد که تاثير بعضي از اين اجزا داراي تاثيري مثبت است.
کليد واژه: ارزش برند، تصوير برند ، اطمينان، رضايت، تعهد ، آگاهي برند ، وفاداري به برند ، تداعي برند
فصل اول
کليات تحقيق
مقدمه
نام تجاري خيلي مهم است. خيلي مهم‌تر از آن‌چه که فکر مي‌کنيد. اکثر مردم وقتي به فروشگاه مي‌روند، مي‌گويند آقا يک سانديس بده. بعضي‌ها پا را فراتر مي‌گذارند و مي‌گويند آقا يک سانديس گلديس يا بهديس و يا …. بده!. در حالي که “سانديس”، نام تجاري يک توليد کننده آب‌ميوه است. يا همه‌ي شما از کلمه کيف سامسونت استفاده کرده‌ايد. اصلاً واژه سامسونت جايگزين ديگري ندارد و ما مجبوريم کيف‌هاي همه شرکت‌ها را با نام سامسونت بخوانيم. مثلاً کيف سامسونت ديپلمات! در حالي‌که “سامسونت” خود يک شرکت توليد کننده کيف‌هاي اداري است. بعضي از مردم به خصوص در گذشته، دستمال کاغذي را با نام کلينکس مي شناختند، غافل از اين‌که “کلينکس”، نام تجاري توليد کننده دستمال کاغذي است. مثال‌هاي فراواني از اين موضوع مي‌توان زد. (مثل استفاده از نام تجاري “تايد” براي همه پودرهاي شوينده، استفاده از واژه “ريکا” براي همه نوع مايع ظرف‌شويي، استفاده ار “سن‌کوييک” براي همه نوع آب‌پرتغال، “کوکا” براي همه نوع نوشابه و ده‌ها مثال ديگر)
به نظر شما موفقيتي عظيم‌تر و برتر از اين موضوع، مي‌توان براي يک شرکت قائل شد؟ رمز موفقيت اين شرکت‌ها چيست که توانسته‌اند نام محصول خود را جايگزين کلمه اصلي محصول کنند؟ بله! آفرينش نام تجاري و اتخاذ يک استراتژي مدون براي آن ،رمز موفقيت اين شرکت‌هاست. البته بايد توجه داشت که اولين بودن هم اهميت زيادي دارد. به عبارتي “اولين بودن خيلي مهم‌تر از بهترين بودن است”.
اين معجزه‌ي نام تجاري تاکنون موجب صعود و سقوط بسياري از توليد کننده‌گان شده است. آن‌ها که يک نام تجاي خوب برگزيدند و به رقبايشان اجازه ندادند که اولين بودن را از آن‌ها بربايند، امروزه موفق‌ترين کسب و کارهاي دنيا هستند.
1-1 – بيان مسأله:
در طي چند دهه اخير، محققان و فعالان در زمينه خدمات توجه زيادي به موضوع برند داشته اند. اين نكته كه برند ارزشي دارد كه از ارزش معمول دارايي كه به وسيله فعاليت هاي مالي

Posted in دسته‌بندی نشده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *