منابع مقاله حقوق با موضوع منشور ملل متحد

دانلود پایان نامه

که لازم تشخیص دهد بوجود میآورد.
2- یک دبیر مأمور اجرا و کارمندان لازم را منصوب خواهد کرد و حدود اختیارات و وظائف آنان را معین خواهد نمود.
3- ترتیب اجلاس نخستین کنفرانس عمومی را که از جمله شامل تهیه دستور موقتی و طرح آئین نامه داخلی میباشد خواهد داد این اجلاس باید هر چه زودتر پس از اعتبار یافتن این اساسنامه بعمل آید.
4- اعضاء نخستین هیئت مدیره را طبق قسمت های الف 1- و الف 2- و بند ب از ماده 4 تعیین میکند.
5- در موضوعات مربوط به آژانس که محتاج به بذل توجه فوری میباشد و از جمله:

الف – امور مالی آژانس.
ب- برنامه ها و بودجه نخستین سال آژانس.
پ- مسائل فنی مربوط به طرح عملیات آینده آژانس.
ت- تشکیل هیئت کارمندان دائمی آژانس.
ث- مقر دائمی آژانس مطالعه و گزارشها و توصیه هائی برای نخستین جلسه کنفرانس عمومی و هیئت مدیره تهیه خواهد کرد.
6- درباره شرایط قرارداد مربوط به مقر آژانس و نیز درباره تعیین وضع حقوقی آژانس و حقوق و تعهدات آن در قبال دولت مهماندار توصیه هائی به نخستین جلسه هیئت مدیره تسلیم خواهد نمود.
الف- طبق ماده 16 این اساسنامه مذاکرات را بمنظور تهیه طرح قرارداد سازمان ملل شروع خواهد کرد این طرح قرارداد باید به نخستین اجلاس کنفرانس عمومی و نیز به نخستین جلسه هیئت مدیره تقدیم شود.
ب- بطوریکه در ماده 16 این اساسنامه پیش بینی شده است در باب روابط آژانس با سایر سازمانهای بین المللی به نخستین جلسه کنفرانس عمومی و هیئت مدیره توصیه هائی تقدیم خواهد کرد.
قطعنامه 1696 شورای امنیت
شوراى امنیت – با یادآورى بیانیه شماره/// مورخ ۲۹ مارس ۲۰۰۶ رییس شورا – وقطعنامه شماره ۱۶۹۶ مورخ ۳۱ ژانویه ۲۰۰۶ خود – باتاکید بر تعهدش نسبت به پیمان عدم گسترش سلاحهاى هسته اى ،‌و با یادآورى حق کشورهاى عضو درتوسعه ، تحقیق و تولید و استفاده ازانرژى هسته اى براى اهداف صلح آمیز بدون تبعیض و مطابق مواد یک ودوم آن پیمان ، باتاکید مجدد برنگرانى جدى اش ازگزارشهاى متعدد مدیرکل آژانس بین المللى انرژى اتمى وقطعنامه هاى شوراى حکام آژانس درباره برنامه هسته اى ایران که توسط مدیرکل آژانس به شوراى امنیت گزارش شده اند ، ازجمله قطعنامه شماره – شوراى حکام – با تاکید مجدد برنگرانى جدى اش ازاین که گزارش شماره — مورخ ۲۷ فوریه ۲۰۰۶ مدیرکل آژانس تعدادى از موضوعات باقیمانده و نگرانى هایى را راجع به برنامه هاى هسته اى ایرا ن فهرست کرده از جمله موضوعاتى که مى توانند ابعاد هسته اى نظامى داشته باشند واینکه آژانس قادر نیست نتیجه گیرى نماید که مواد یا فعالیتهاى هسته اى اظهارنشده درایران وجود ندارد باتاکید مجدد برنگرانى جدى اش از گزارش شماره – مورخ ۲۸آوریل ۲۰۰۶ مدیرکل آژانس ویافته هاى آن گزارش – ازجمله اینکه بعد از گذشت بیش از سه سال ازتلاشهاى آژانس براى شفاف سازى کلیه ابعاد برنامه هسته اى ایران ، خلاهاى موجود دراطلاعات مربوط به برنامه مذ کور همچنان موجب نگرانى است و اینکه آژانس قادر به پیشرفت درتلاشهایش براى ارایه تضمین درمورد نبود مواد وفعالیتهاى هسته اى اظهار نشده درایران نمى باشد،‌بانگرانى جدى خاطر شان میسازد، همانگونه که درگزارشهاى مورخ هشتم ژوئن ۲۰۰۶ و ۳۱ اوت ۲۰۰۶ (مدیرکل آژانس تایید گردیده ، ایران تعلیق کامل و پایدار کلیه فعالیتهاى مرتبط با غنى سازى و بازفرآورى به نحو مقرر درقطعنامه ۱۶۹۶ شوراى امنیت را برقرار نساخته و همکارى اش با آژانس رابرطبق پروتکل الحاقى ازسرنگرفته ونسبت به مفاد قطعنامه ۱۶۹۶ شوراى امنیت پایبند نبوده ودرحالى که تمامى این موارد براى اعتماد سازى اساسى هستند وازامتناع ایران ازاتخاذ این اقدامات شدیدا ابراز تاسف مى نماید باتاکید براهمیت تلاشهاى سیاسى و دیپلماتیک به منظور یافتن راه حلى مبتنى برمذاکره که تضمین نماید برنامه هسته اى ایران منحصرا براى مقاصد صلح آمیز است ، و با توجه به اینکه چنین راه حلى رژیم عدم اشاعه هسته اى را دردیگر جاها نیزمنتفع خواهد ساخت وبااستقبال ازتعهد مستمر چین – فرانسه – آلمان – روسیه وانگلیس و امریکا ،‌حمایت نماینده عالى اتحادیه اروپا درپیگیرى یک راه حل مبتنى بر مذاکره – با عزم برموثرساختن تصمیمات شورا ازطریق اتخاذ تدابیر مقتضى به منظور ترغیب ایران به پایبندى به قطعنامه ۱۶۹۶ ودرخواستهاى آژانس – وهمچنین به منظور محدود نمودن ایران درتوسعه فناورى هاى حساسى که درپشتیبانى از برنامه هاى هسته اى وموشکى این کشور استفاده مى شوند، تازمانى که شوراى امنیت تشخیص دهد که اهداف این قطعنامه محقق شده اند،‌با نگرانى ازخطرات اشاعه ناشى از برنامه هسته اى ایران و دراین چارچوب ، نگرانى از قصور مستمر ایران در برآورده ساختن درخواستهاى شوراى حکام آژانس وپایبندى به مفاد قطعنامه ۱۶۹۶ شوراى امنیت وضمن مدنظر داشتن مسوولیت اولیه شورا طبق منشور سازمان ملل متحد درحفظ صلح وامنیت بین المللى – بااقدام برمبناى ماده ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد،

۱- تاکید مى کند که ایران بدون تاخیر بیشتر اقدامات مورد درخواست شوراى حکام آژانس ، مندرج در قطعنامه — که براى ایجاد اعتماد نسبت به هدف منحصرا ‌ صلح آمیز برنامه هسته اى ایران وحل وفصل مسایل باقى مانده ، اساسى مى باشند رااتخاذ نماید ؟
۲- تصمیم مى گیرد که دراین زمینه ایران فعالیتهاى هسته اى ذیل که به لحاظ اشاعه حساس مى باشند رابدو تاخیر بیشتر تعلیق کند : تمامى فعالیتهاى مرتبط باغنى سازى وبازفرآورى ازجمله تحقیق وتوسعه به نحوى که توسط آژانس راستى آزمایى شود و کار برروى تمامى پروژه هاى آب سنگین ازجمله ساخت راکتور تحقیقاتى آب سنگین ، به نحوى که توسط آژانس راستى آزمایى شود
۳- تصمیم مى گیرد کلیه کشورها اقدامات لازم براى جلوگیرى ازعرضه ، فروش یاانتقال کلیه اقلام – مواد – تجهیزات – کالاها وفناوریهایى که بتوانند به فعالیتهاى مرتبط با غنى سازى – بازفرآورى یاآب سنگین یابه توسعه سیستم هاى پرتاب سلاحهاى هسته اى ایران کمک نمایند، رااتخاذ نمایند.اعم ازاینکه این موارد مستقیما یا به طور مستقیم ازقلمروشان ، یا توسط اتباعشان یابا استفاده از کشتى ها یاهواپیماهى تحت پرچمشان به ایران ،یا براى استفاده درایران یا به سود ایران ارسال شود واعم از اینکه چنین مواردى ازقلمروشان منشا گرفته باشد یاخیر این اقلام مشخصا عبارتند از : موارد تعیین شده دربخشهاى وسند — آژانس که در سند شماره — شوراى امنیت مندرج مى باشند موارد تعیین شده دربخشهاوسند — آژانس که درسند شماره — شوراى امنیت مندرج مى باشند به استثنا عرضه – فروش یاانتقال : تجهیزات تحت پوشش بخش درمواقعى که چنین تجهیزاتى براى راکتورهاى آب سبک باشند‌، اورانیوم کم غنى شده ذیل بخش در مواقعى که اورانیوم مذکور درمیله هاى ساخته شده سوخت هسته اى وبراى راکتورهاى آب سبک قرار داده شده باشد موارد تعیین شده درسند شماره شوراى امنیت به استثناء عرضه – فروش یاانتقال اقلامى که ذیل طبقه بندى شماره دوبند ۱۹ قراردارند دیگر اقلام – مواد – تجهیزات کالا و فناوریهاى که توسط شوراى امنیت یا کمیته ایجاد شده طبق بند ۱۹ این قطعنامه (‌که در این قطعنامه ازآن بعنوان کمیته یاد مى شود) ضرورى تشخیص داده شوند وبتوانند به فعالیتهاى مرتبط باغنى سازى یابازفرآورى یاآب سنگین یابه توسعه سیستم هاى پرتاب سلاحهاى هسته اى کمک کنند
۴- تصمیم میگیرد کلیه کشورها اقدامات لازم براى جلوگیرى از عرضه – فروش یاانتقال اقلام – مواد – تجهیزات -کالاها وفناوریهاى ذیل را اتخاذ نمایند اعم از اینکه این موارد مستقیما یا بطور غیرمستقیم ازقلمروشان ، یا توسط اتباعشان یا بااستفاده از کشتى ها یا هواپیماهاى تحت پرچمشان به ایران – یا براى استفاده درایران یا به سود ایران ارسال شود واعم ازاینکه چنین مواردى از قلمروشان شروع شده باشد یاخیر: موارد تعیین شده در سند منعکس شده در شوراى امنیت چنانچه کشور مربوطه تشخیص دهد که این اقلام به فعالیتهاى مرتبط باغنى سازى – بازفرآورى یاآب سنگین کمک خواهد کرد دیگراقلام فهرست شده دراسناد شماره — و — شوراى امنیت چنانچه کشور مربوطه تشخیص دهد که این اقلام به فعالیتهاى مرتبط باغنى سازى – بازفرآورى یا آب سنگین یا به توسعه سیستم اهى پرتاب سلاحهاى هسته اى کمک خواهد کرد دیگر اقلامى که کشور مربوطه تشخیص دهد آن اقلام به پیگیرى فعالیتهاى مرتبط با موضوعاتى که آژانس درخصوص آنها ابراز نگرانى کرده یا آنها را بعنوان موضوعات باقى مانده شناسایى نموده کمک خواهد کرد .

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۵- تصمیم مى گیرد ک به منظور عرضه -فروش یاانتقال تمامى اقلام – مواد – تجهیزات – کالاها و فناوریهاى تحت پوشش اسناد شماره — و– شوراى امنیت که صادرات آنها به ایران طبق بندهاى فوق منع نشده اند کشورها اطمینان حاصل نمایند که الزامات اصول راهنماى مقرر دراسناد شماره — و — شوراى امنیت – به نحو مقتضى برآورده شده اند و کاربرد نهایى و مکان کاربرد نهایى هریک ازاقلام عرضه شده را دریافت کرده باشند ودرموقعیتى باشند که حق راستى آزمایى این موارد را به طور موثرى اعمال نمایند طى ده روز از زمان عرضه – فروش یاانتقال به کمیته اطلاع دهند در صورت انتقال اقلام – مواد – تجهیزات – کالاها و فناوریهاى مندرج درسند شماره — شوراى امنیت طى ده روز اززمان عرضه – فروش یاانتقال به آژانس نیزاطلاع دهند.
۶- تصمیم مى گیرد که کلیه کشورها بااتخاذ اقدامات لازم از ارایه هرگونه کمک فنى یاآموزشى – کمک مالى – سرمایه کذارى – خدمات واسطه گرى یا دیگر خدمات به ایران – وانتقال منابع یا خدمات مالى مربوطه به عرضه – فروش – انتقال – ساخت یااستفاده از اقلام – مواد – تجهیزات – کالاها وفناوریهاى منع شده طبق بندهاى ۳و۴ فوق به ایران جلوگیرى نمایند
۷- تصمیم مى گیرد که ایران نباید هیچ یک از اقلام مندرج دراسناد و شوراى امنیت را صادر کند وکلیه کشورهاى عضو تهیه و تدارک چنین اقلامى ازایران را توسط اتباعشان یا با استفاده از کشتیها و یا هوایپیماهاى تحت پرچمشان ممنوع سازند .اعم ازاینکه منشا چنین امرى از قلمرو ایران شروع شده باشد یاخیر.
۸- تصمیم مى گیرد که ایران دسترسى وهمکارى مورد درخواست آژانس را ارایه نماید به نحوى که آژانس بتواند تعلیق مقرر دربند ۲ را راستى آزمایى وتمامى موضوعات باقى مانده ، آنگونه که درگزارشهاى آژانس شناسایى شده اند راحل وفصل کند وازایران مى خواهد پروتکل الحاقى را فورا تصویب کند ،
۹- تصمیم مى گیرد اقدامات مقرر در بندهاى ۳-۴ و ۶ این قطعنامه اعمال نگردد درمواقعى که کمیته ازقبل و بر مبناى مورد به مورد تشخیص دهد که عرضه – فروش – انتقال یاارایه چنین اقلام یا کمکهایى مشخصا به توسعه فناوریهاى درایران که پشتیبان فعالیتهاى هسته اى حساس به لحاظ اشاعه وهمچنین توسعه سیستم هاى پرتاب سلاحهاى هسته اى مى باشند کمک نخواهد کرد ،‌ازجمله مواقعى که چنین اقلام یاکمکهایى براى مقاصد غذایى – کشاورزى -دارویى یا دیگراهداف بشردوستانه مى باشند ، مشروط به اینکه : قراردادهاى ارسال چنین اقلام وکمکهایى شامل تضمینهاى مقتضى درخصوص کاربرنهایى باشد و ایران متعهد شده باشد که چنین اقلامى را در فعالیتهاى هسته اى حساس به لحاظ اشاعه یابراى توسعه سیستم هاى پرتاب سلاحهاى هسته اى به کار نبرد ادامه دارد .
۱۰ – ازکلیه دولتها مى خواهد نسبت به ورود یاعبور افرادى که درگیر درفعالیتهاى هسته اى حساس به لحاظ اشاعه یاتوسعه سیستم هاى پرتاب سلاحهاى هسته اى مى باشند یابه طورمستقیم بااین گونه فعالیتها هستند ، یابراى چنین فعالیتهایى پشتیبانى ارایه مى کنند به قلمرو یاازقلمروشان هوشیارى اعمال نمایند ودراین مورد تصمیم مى گیرد که تمامى دولتها، کمیته را از ورود یاعبور افراد تعیین شده درضمیمه این قطعنامه ، به قلمرو یا از قلمروشان وهمچنین افراد دیگرى که توسط شوراى امنیت یاکمیته بعنوان افراد دخیلى تعیین شوند که مستقیما مرتبط با فعالیتها و برنامه هاى مذکور مى باشند یابراى آنها پشتیبانى ارایه مى کنند ازجمله ازطریق دخیل بودن درتهیه وتدارک اقلام‌، کالاها،‌تجهیزات ومواد وفناوریهاى ممنوعه مقرر دربندهاى ۳- ۴ این قطعنامه مطلع نمایند به استثنا مواقعى که چنین سفرى به منظور فعالیتهایى است که مستقیما مربوط به اقلام بندهاى — باشد .
۱۱- تاکید میکندکه هیچ چیز دربند ده کشورى راملزم به جلوگیرى از ورود ابتاع خودبه قلمروش نمى کند و این که تمامى دولتها در اجراى بند ده ملاحظات بشردوستانه وضرورت برآورده نمودن اهداف این قطعنامه ازجمله درمواردى که ماده اساسنامه آژانس مطرح است را مدنظر قرارخواهند داد .
۱۲- تصمیم مى گیرد که کلیه کشورها درتاریخ تصویب این قطعنامه یا درهرتاریخى بعد ازآن اعتبارات – داراییهاى مالى و منابع اقتصادى موجود درقلمروشان که تحت کنترل یا متعلق به اشخاص یانهادهاى مشخص شده درضمیمه این قطعنامه ، همچنین دیگر اشخاص ونهادهاى مشخص شده توسط شوراى امنیت یاکمیته مى باشند را مسدود نمایند این موارد شامل افراد و نهادهاى دخیلى مى باشند که مستقیما مرتبط بافعالیتهاى هسته اى حساس به لحاظ اشاعه یا توسعه سیستم هاى پرتاب سلاحهاى هسته اى ایران بوده یابراى آنها پشتیبانى ارایه مى کنند واشخاص یانهادهایى که به نمایندگى از سوى آنها یابه دستور آنها ازجمله ازطرق ابزار غیرقانونى ، عمل مى کنند نیزمى شود واینکه اگر شوراى امنیت یا کمیته نام اشخاص یا نهادهاى مذکور را از ضمیمه حذف کند ، کلیه کشورها اقدامات مقرر دراین بند را درمورد آنها متوقف نمایند بعلاوه تصمیم مى گیرد که کلیه کشورها اطمینان حاصل نمایند که از قرار گرفتن هر گونه اعتبار -دارایى مالى یامنابع اقتصادى توسط اتباعشان یاتوسط هرشخص یانهادى در قلمروشان دراختیار اشخاص یانهادهاى مذکور درضمیمه وبه سودآنها جلوگیرى شود.
۱۳- تصمیم مى گیرد که اقدامات مقرر در بند ۱۲ درمورد اعتبارات‌، دیگرداراییهاى مالى و منابع اقتصادى که کشورهاى مربوطه تشخیص دهند ، درچارچوب موارد زیر قرار مى گیرد : اعمال نگردد:‌موارد ض
رورى براى برآوردن نیازهاى اولیه – شامل پرداخت جهت موادغذایى -اجاره یارهن – داروها و معالجات پزشکى – مالیات – حق بیمه وهزینه هایى مانند آب وبرق و یا منحصرا براى پرداخت هزینه هاى حرفه اى و بازپرداخت هزینه هاى مربوط به ارایه خدمات حقوقى – یاهزینه هاى خدماتى معمول مربوط به نگهدارى اعتبارات و دیگر دارایى هاى مالى و منابع اقتصادى مسدود شده که برطبق قوانین ملى قوانین ملى محاسبه مى شوند و بعد از مطلع کردن کمیته توسط کشورهاى مربوطه مبنى برقصد صدور مجوز، درصورت اقتضا براى دسترسى به چنین اعتبارات دارایى هاى مالى ومنابع اقتصادى و درصورت عدم اتخاذ تصمیم منفى توسط کمیته طى پنج روز کارى بعد ازاعلام موضوع موارد ضرورى براى هزینه هاى فوق العاده مشروط برآنکه چنین تشخیصى توسط کشورهاى مبوطه به اطلاع کمیته رسانده شده وتوسط کمیته تایید شده باشد درمواردى که اعتبارات داراییهاى مالى یا منابع اقتصادى تحت حکم یاتوقیف قضایى ادارى یاحکمینى قرار گرفته باشند مى توانند براى منظورهاى مربوطه مورد استفاده قرار گیرند مشروط براینکه حکم توقیف یا حکم قضایى که قبل از تاریخ تصویب این قطعنامه صادر شده باشد وبه سود شخص یانهادى که پیرو بندهاى ۱۰ یا ۱۲ این قطعنامه مشخص شده اند نباشند ومراتب توسط کشورهاى مربوطه به اطلاع کمیته رسانده شده باشد درموارد ضرورى براى فعالیتهایى که مستقیما مرتبط بااقلام مصرح در بندهاى — مى باشند وتوسط کشورهاى مربوطه به اطلاع کمیته رسانده شده باشند .
۱۴- تصمیم مى گیرد که کشورها مى توانند اجازه دهند که بهره ها یا دیگر دریافتى هاى مقرره یا پرداختها به موجب قراردادها موافقت نامه ها وتعهدات مربوط به قبل از قرارگرفتن آن حسابها تحت مفاد این قطعنامه – به حسابهایى که مطابق بند ۱۲ فوق مسدود شده اند ، واریز شوند مشروط برآنکه هرکدام ازاین بهره ها ،‌دیگر دریافتى

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *