منابع و ماخذ مقاله ظهرنویس

دانلود پایان نامه

ه شده است.
ثانیاً : اشکال مربوط به قبض مال کلی نیز بدان وارد نیست ، زیرا قبض، عقد رهن را کامل می کند، ولی پیش از قبض نیز تراضی طرفین در حدود طبیعت ویژه خود آثاری دارد، پس هیچ لزومی ندارد که قبض مورد رهن بیدرنگ انجام پذیرد شاید بتوان موضوع مواد 59 و 60 ق.م را در این خصوص تعمیم داد و با وحدت ملاک از آنها عدم فوریت قبض را متوجه عقد رهن هم دانست. مواد استنادی مربوط به یکی از عقود است که هرچند صراحتاً بیان شده که قبض، شرط تحقق آن است، اما فوریت قبض را برای تحقق مفهوم آن لازم نمی داند و از ملاک آن می توان در عقد رهن نیز، که یک عقد عینی تلقی شده، استفاده کرد.
مدیون باید مصداق دین را معین سازد و همان مصداق می تواند بعنوان مظهر دین به قبض داده شود. درست است که عین کلی تنها وجود ذهنی دارد و در جهان خارج، موجود نیست تا به طور حسی به قبض داده شود، اما خاطر نشان می شود که در داد و ستدها نیز موجودهای ذهنی مورد معامله قرار نمی گیرد، بلکه نظر به مصادیق خارجی آنهاست و مفهوم کلی تنها به عنوان نشانه و معیار تعیین آن مصداقها به کار می رود.
ثالثاً : موارد نقض این ایراد در قانون مدنی به اندازه ای است که بی اعتباری آن را در رهن ثابت می کند، برای نمونه اگر قبض دین امکان ندارد، چرا هبه که از عقد عینی است و قبض، شرط صحت آن است مخصوص عین معین نشده و قانونگذار بطور اطلاق کلمه «مال» را در تعریف آن به کار برده است؟ چرا در بیع که قدرت بر تسلیم مبیع، شرط صحت آن است، بیع کلی جایز شمرده شده است.
رابعاً : هدف از قبض در معاملات، استیلای عرفی بر مورد آن و در مورد رهن، محفوظ ماندن وثیقه برای فروش احتمالی از سوی مرتهن است.
«این مفهوم با تسلیم سند طلب و توقیف آن نزد بدهکار، تحقق می پذیرد و نیازی به قبض مصداق کلی ندارد. وانگهی اگر مورد وثیقه، دینی برعهده خود مرتهن باشد، آیا باز می توان در قبض چنین وثیقه ای تردید کرد؟»
بر پایه استدلالات مذکور، به نظر این حقوقدانان ماده 774 ق.م. برای انجام و تسهیل پاره ای از اعمال تجاری، مزاحمت فراهم آورده است و باید اصلاح شود. باقی ماندن پاره ای از مشکلات
نظریات استادان سابق حقوق مدنی کشور ما، گامی است ارزنده در جهت تحقق توثیق اسناد تجاری به معنی عام و با اهمیت حقوقی اینگونه اسناد نیز، کاملاً سازگار است؛ ولی پاره ای از مشکلات را حل نشده باقی می گذارد، زیرا :
اولاً : وضع و موقعیت اسناد تجاری به معنی خاص (برات، چک، سفته) را با اوصاف و ویژگیهای آن، چندان مد نظر ندارد و توثیق اسناد در وجه حامل یا سهام بی نام شرکتها را درست می داند اما سهام و اوراق تجاری با نام را در زمره اموال غیر مادی به حساب آورده با توجه به لزوم عین بودن وثیقه، رهن آنها را درست تلقی نمی کند، حال آنکه امروزه اسناد تجاری مثل اوراق بهادار (سهام شرکتها اعم از با نام و بی نام و اوراق قرضه)، اسناد خزانه و قبوض انبارهای عمومی (مثل قبض رسید و برگ وثیقه) در تمامی کشورهایی که بورس اوراق بهادار در آنها وجود دارد، داد و ستد می شود. در آنجا بحثی پیرامون ارزش مالی مسلم اینگونه اسناد وجود ندارد، ارزش و خاصیت زایندگی مالی آنها به مراتب بیشتر از سایر اموال مادی، اعم از منقول و غیرمنقول و حتی پول کاغذی است و تردیدهای موجود در امکان توثیق آنها کلاً مرتفع شده است، بلکه بحثهای مربوط به توثیق اسناد تجاری خاص نیز در آنها حل شده است، زیرا جای تردید نیست که اسناد تجاری با نام که با قید «به حواله کرد» به صرف ظهر نویسی به دیگری انتقال می یابد، در هر ظهرنویسی به ارزش و اعتبارشان افزوده می شود، چون به متعهدان پرداخت وجه سند افزوده می شود و امکان مراجعه دارنده سند را جهت دریافت وجه آن افزایش می دهد.
ثانیاً : آنچه هنوز مورد تردید مانده، ماهیت حقوقی اسناد تجاری، از نقطه نظر تقسیم بندی کلی اموال است. شکی نیست که اسناد تجاری در زمره اموال منقول غیرمادی است، ارزش مالی آنها نه تنها کمتر از ارزش اموال مادی منقول به شیوه های سنتی نیست، بلکه به مراتب از آنها بیشتر است.
این ارزش چنان با عین سند در آمیخته که انتقال، قبض و اقباض آنها به منزله انتقال و قبض ارزش مندرج در آنهاست و در واقع «سرمایه های نوین » جامعه را تشکیل می دهد.
حال اگرچه تمامی این استدلالات مورد توجه قرار گیرد اما در قلمرو حقوق مدنی و به تبع آن در حقوق تجارت، به پیروی از تقسیم بندی اموال و اقوال مشهور فقها بویژه در رهن که در زمان تصویب مقررات آن، اینگونه اموال مادی و غیر مادی رواجی نداشته، همچنان بر لزوم عین بودن وثیقه توجه شود، مشکل وثیقه گذاری اسناد تجاری به معنی خاص، همچنان لاینحل خواهد ماند و این سؤال که آیا آنچه را دارای ارزش اعتباری یا نماینده مقداری ارزش است می توان به رهن داد؟ که البته این سوالی است که بی پاسخ خواهد بود.

با توجه به اشکالات مزبور، در تلاش برای رفع مشکلات توثیق اسناد تجاری در وضع کنونی قوانین ما، حقوقدانان راههای عملی دیگری در قالبی غیر از عقد رهن ارائه داده اند. که می توان از آنها با عنوان وثیقه دین به طرق غیر مستقیم یاد نمود که عبارتند از :
1- معامله با حق استرداد : در همین بخش و در بند اول، در گفتار چهارم از مبحث دوم در خصوص معاملات با حق استرداد که زیر مجموعه معاملات وثیقه ای است بحث و بررسی مفصلی ارائه خواهیم نمود.
2- ضمانت در پرداخت : بدهکاری که طلب او مورد وثیقه قرار گیرد، میتواند ضامن وام گیرنده تلقی شود، مثلاً تاجری که اسناد خود را بعنوان وثیقه واگذار میکند، ضامن پرداخت آنها شود، با این شرط که وام دهنده در صورتی به او رجوع کند که مدیون، دین خود را نپردازد و ضمان باعث انتقال دین نشود؛ همچنین با این شرط که دین از محل آن مال کلی پرداخت شود، زیرا در این صورت، ضامن باید مصداق تعیین شده دین را همچون وثیقه در نزد خود نگه دارد تا در صورت لزوم مورد استفاده طلبکار قرار گیرد.
3- وکالت در تملک : بدهکار می تواند به بستانکار وکالت دهد تا طلب او را وصول کند و هرچه را به دست آورد، نزد خود بعنوان وثیقه نگاه دارد یا بابت طلب، تملک کند.
4- انتقال صوری : جهت احتراز از بروز پاره ای مشکلات ناشی از روابط حقوقی فی ما بین در راه حلهای مذکور، بانکها غالباً وقتی اسناد بازرگانی را به وثیقه می پذیرند، عنوان رهن یا وثیقه به آن نمی دهند و در واقع سند تجاری از طریق ظهرنویسی ساده که علی القاعده حاکی از انتقال است، به بانک واگذار می شود (مثل قرارداد خرید دین) در این صورت، ورشکستگی ظهرنویس تأثیری در حقوق وثیقه گیرنده نخواهد داشت، چون مالکیت سند عملاً به بانک انتقال یافته است.
هر چند این راه حل بعنوان یک حیله قانونی مشکلات موجود را مرتفع می سازد، در واقع مغایر با قصد و رضای طرفین و حقیقت موجود است. بانک باید به نحوی این حقیقت را در دفاتر خود منعکس کند، مثلاً قید کند که هرگاه وجوه حاصله از این نوع وثیقه، کفاف بانک را نمود، مازاد آن را به حساب مشتری خود واریز کند، نه اینکه چون ظاهراً مالک سند تلقی می شود، بتواند تمام وجوه حاصل از آن، حتی مازاد بر طلب خویش را تملک کند.
لذا رویه معمول بر این است که بانکها در ظهرنویسی بعنوان وثیقه، قرارداد خاصی را با واگذارکننده اسناد منعقد می سازند، در این قرارداد، مشتری به بانک اختیار تام و تمام می دهد که پس از وصول وجوه ناشی از اسناد تجاری مورد وثیقه، بدواً طلب خود را برداشت و باقیمانده را به حساب مشتری منظور کند.
برخی این راه حل را، قراردادی از مصادیق ماده 10 ق.م. محسوب کرده، آن را در این حد معتبر می دانند و بر این عقیده اند که هرگاه دارنده اصلی اسناد تجاری ورشکسته شود، استفاده وثیقه گیرنده به عنوان مرتهن دارای حق تقدم، موجبی نخواهد داشت.
5- وثیقه قراردادی : عده ای از حقوقدانان معتقدند که می توان با استفاده از اصل مطروحه در ماده 10 ق.م. قرارداد راجع به توثیق اسناد تجاری را از مصادیق قراردادهای ماده 10 ق.م. تلقی کرد نه رهن اصطلاحی. بدین بیان که :
به موجب ماده 10 ق.م. «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند، در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد، نافذ است.»

به نظر برخی استادان حقوق مدنی، ماده مزبور از حقوق فرانسه برگرفته شده و فرهنگ بومی ایران، اصل حاکمیت اراده در قراردادها را نمی شناسد و ظاهراً به پیروی از این نظر و طرز فکر، ماده 10ق.م. در سالهای اخیر مورد بی مهری قرار گرفته و بهای چندانی به آن داده نشده است؛ اما به عقیده برخی دیگر از حقوقدانان، این ادعا که مفاد ماده 10 در حقوق ما پیشینه تاریخی ندارد و ابداع نویسندگان قانون مدنی و یا ثمره تقلید از حقوق اروپایی است، درست نمی باشد؛ زیرا فقهای امامیه، دست کم در بحث شرط، از همین اصل پیروی نموده اند و گروهی وفای به همه عقودی را که برخلاف اخلاق و عقل و شرع نباشد، واجب دانسته اند.
بر پایه این مبانی و ملاحظات و با توجه به اوصاف عقد رهن، برخی از حقوقدانان چنین نظر داده اند که می توان توثیق اسناد تجاری را در قالب قراردادی بر طبق ماده 10 ق.م. انجام داد، نه در قالب رهن اصطلاحی. این نظر با انتقاد مواجه شده است؛ زیرا ماده 10 در صورتی قابل اعمال است که در خصوص قراردادی، مقررات قانونی مخالف وجود نداشته باشد. در مورد توثیق اموال، ماده 774 ق.م. رهن هر چیزی را که عین معین نباشد، باطل اعلام کرده است. علاوه بر این، با اعلام این نکته که مال مرهون باید به قبض مرتهن داده شود، راه هرگونه تخطی از ماده 774 را بسته است.
هر چند بعضی نویسندگان گفته اند که ماده 774 ق.م. ناظر به موردی نیز هست که مال جنبه اعتباری داشته باشد و چون برات یک نوع مال اعتباری است، دین و طلب تلقی نمی شود و رهن گذاشتن آن مخالف ماده مزبور نمی باشد.
اما بعضی دیگر از استادان در مقابل می گویند اگر اموال اعتباری و اوراق و اسناد تجاری، کلاً مشمول ممنوعیت ماده 774 ق.م. نمی شوند، چرا قانونگذار ضروری دیده که در مواد 114 و 115 ل.ق.ا.ق.ت. مصوب 24/12/1347، بر قابل توثیق بودن اسناد تجاری از این قبیل تصریح کند؟ ! در مواد مزبور، در واقع، توثیق سهام متعلق به مدیران در صندوق شرکت، مجاز شناخته شده است و اگر قانونگذار به هنگام وضع ماده 247 ق.ت. (راجع به ظهرنویسی برات) نظر به جواز رهن و وثیقه داشت، مسلماً آن را پیش بینی می کرد.
به هر حال با هر نظر موافق و مخالفی راجع به رهن دین آنچه در حال حاضر تصریح قانونی دارد و خلافش نمی توان توافق کرد بطلان رهن دین است، اگر چه رویه عملی و وجود میانبرهایی بر حسب نیاز جامعه سخنی دیگر می گوید. اما اصلاح قانون در این خصوص با توجه به قوت استدلال قائلین به این رهن دین ضروری است و نظر نگارنده نیز از این حیث هم سو با قائلین به صحت این نوع از رهن است.

بند دوم : عین بودن مورد رهن
عین عبارتند از اشیاء مادی مستقل. عین گاهی به معنی مال مادی خارجی است و گاهی در مقابل مجموع منفعت و انتفاع و حق استعمال می گردد که اقسام آن عبارتند از :
1- عین شخصی یا مال مادی خارجی.
2- عین کلی مشاع یک دانگ از خانه معین.
3- عین کلی در معین مانند یک من گندم از فلان انبار گندم.
4- عین کلی در ذمه مانند صد من گندم در بیع سلم.
لفظ مستقل در تعریف فوق بدین منظور به کار رفته است که ممکن است شیء مادی عین باشد اما به لحاظ وابسته بودن منفعت تلقی گردد. مثلاً شیر گاو تا هنگامی که دوشیده نشود داخل در منفعت است و به واسطه دوشیده شدن عین مادی مستقل تلقی می گردد. شرط عین بودن مال مورد رهن یک شرط اساسی است و تخلف از آن موجب خروج موضوع عقد از مقررات مربوط به عقد رهن می گردد، زیرا صراحت ماده 774 ق.م چنین ایجاب می نماید. این ماده بیان می دارد : «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.» دلیل اصلی در عدم جواز رهن دین و منفعت، اشتراط قبض دانسته شده است، زیرا منفعت مانند سکنی قابل قبض نیست و قبض تنها با اتلاف آن امکان دارد، از سوی دیگر منفعت تدریجی الحصول است و استیفای دین از آن متعذّر است. اما به گفته برخی از فقها مبنای حکم اشتراط قبض نیست، زیرا گروهی از فقها که قبض را شرط صحت نمی دانند رهن دین را نیز صحیح نمی دانند به اعتقاد ایشان دلیل اصلی منع، اجماع و شهرت است که فوقاً اشاره شد.
عین بودن مال مرهون تا جایی اهمیت دارد که چنانچه در نتیجه عمل راهن یا مرتهن و یا شخص ثالث تلف شود، بدل جانشین عین مرهونه می گردد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در خصوص امکان وجه نقد بودن مورد رهن اختلاف نظر وجود دارد چرا که قانونگذار از مواد 777 به بعد ق.م. در تأیید عدم امکان وجه نقد بودن مقرراتی را وضع نموده است. به عنوان مثال در ماده 778 ق.م. از فروش و در ماده 780 ق.م. از استیفای طلب مرتهن از قیمت مال مرهون سخن می گوید؛ این در صورتی است که وجه نقد ماهیتاً نه قابل فروش است و نه قیمت آن را می توان محاسبه نمود لذا این صفات مختص اشیاء مادی مستقل بوده و مصداق وجه نقد قرار نمیگیرد. از سوی دیگر نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری به شماره 1482/7 مورخ 30/3/1367 دایر بر این است که پذیرفتن وجه نقد به عنوان وثیقه به جای مال منقول و غیرمنقول بلا اشکال است!
دیدگاه دو فقیه را در خصوص ممنوعیت رهن منفعت بیان می کنیم :
محقق حلی : از جمله شرطهای رهن این است که عین بوده باشد، و ملک رهن دهنده باشد و توان آن را گرفت و صحیح باشد فروختن آن، چه مشترک باشد و چه مختص. پس طلبی راکه از کسی رهن دهد درست نیست. و همچنین اگر رهن دهد منفعتی را، مثل نشستن خانه و خدمت کردن بنده.
محمد عبده بروجردی : چون رهن وثیقه دین است لازمه آن این افتاده که اعاده وثوق و اطمینان حاصل شود که به وسیله آن حق مرتهن تأمین خواهد شد. بنابراین چیزی که دارای مالیتی نبوده یا فعلاً معدوم باشد و لو بعدها وجود پیدا کند مثل ثمره درخت و حمل، رهن آن صحیح نمی باشد.

بند سوم : قابلیت تسلیم داشتن
تسلیم در لغت به معنای در اختیار نهادن و در اصطلاح حقوقی به معنای تمکین طرف از تصرف یا قراردادن مورد معامله تحت اختیار طرف مقابل آمده و مرادف اقباض است. قانونگذار در ماده 367 ق.م. به تعریف تسلیم در عقد بیع اشاره نموده است و مقرر میدارد : «تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع» چنانکه از این تعریف بر می آید تسلیم و قبض دو چهره یک واقعیت به شمار می روند عمل فروشنده در دادن مبیع تسلیم و کار خریدار در استیلاء و تصرف مبیع قبض یا تسلم نامیده می شود. اما باید توجه داشت که تسلیم اعم است از تسلیم مادی و غیر مادی؛ بنابراین هدف از تسلیم این است که تعهد ناشی از عقد اجراء شود. اجرای این تعهد اغلب به وسیله یکی از طرفین یا هر دوی آنها انجام میشود. همین تعریف را میتوان در خصوص تسلیم مال مورد رهن و در اختیار گذاشتن مرتهن تسری داد چراکه شرط صحت عقد رهن قبض مال مرهونه بوده و همانطور که بیان شد تسلیم مقدمه در اختیار قرار نهادن مال بوده تا طرف دیگر از در اختیار داشتن منتفع نماید. البته در عقد رهن مرتهن نمی تواند در مال دخل و تصرف داشته باشد وحق او را می توان به حق نگهداری و یا حق استیفاء طلب تعبیر کرد و تنها مال مرهون وثیقه طلب او واقع شده است. از لزوم قابلیت تسلیم مال مورد رهن می توان استنباط نمود که چرا رهن دین و منفعت باطل میباشد، زیرا گاهاً منافع و دیون قابلیت تسلیم را ندارد و در این صورت سودی متوجه مرتهن نخواهد شد و حبس مال مصداقی نخواهد داشت.

بند چهارم : اقباض مورد رهن
قبض در لغت به معنای گرفتن، به دست گرفتن، تنگ کردن، گرفتگی و معنای مخالف بسط می باشد. و در اصطلاح حقوقی قبض یعنی قرار گرفتن مال مورد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *