پایان نامه های مدیریت – سرفصل های پایان نامه ها- قسمت 18

دانلود پایان نامه

تحقیق
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق
فرهنگ کار در آموزش و پرورش
عوامل موثر بر اثربخشی سازمانی
بی‌ثباتی کیفیت خدمات
عنوان صفحه فصل پنجم نتیجهگیری و پیشنهادها
بین مدیریت مشارکتی با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی رابطه معنادار وجود دارد
پایایی و روایی پژوهش
منابع بانکی به عنوان نماینده میزان سودآوری بانک
شاخص های سنجش سرمایه انسانی شفیعا و سهرابی
متغیرهای مداخله گر
طول و
سوال کلی پژوهش
تحلیل توصیفی متغیرها
همه گیری اختلال اضطراب منتشر
هوش رقابتی
سرقت در جای قطعات اصلی و اضافی
بخش پنجم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
گفتار اول نحوه تشکیل سازمان ملل متحد
یک بار مطلب درسی را می خوانم و سپس آن را برای خود بازگو می کنم
کیفیت خدمات درآموزش عالی
معرفی چهارچوب مدیریت دانش پرابست
الف هدف کلی
فصل دوم نظریات راهکارهای اجرا و شرایط بهره‌مندی از بیمه‌ی طلاق
سیستمهای مدیریتی تعهدی
ارتباط جو مدرسه انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشآموزان
استرس شغلی
معرفی شرکتهای سیمان مورد مطالعه
رفتار خرید تنوعی
گفتار دوم ارث
الگوی انگیزشی بندورا
متغیر مستقل گرایشهای معنوی
درست و منصفانه بودن
شرکت لوازم خانگی آنتیک
فضای مجازی
طرح پژوهش و روشهای تجزیه و تحلیل داده ها
نرمالیتی داده‌ها
وجه بیمه
معرفی تکنیک
بخش دوم پیشینه میدانی تحقیق
مفاهیم استرس
تعلیم و تربیت دوره پیش از دبستان از نظر دانشمندان بزرگ مغرب زمین
بند دوم مهدورالدم خاص یا نسبی
تعریف قانون
سیستم های کیفیت
تمایز رهبری و مدیریت
الف علم تفصیلی – علم اجمالی
آماره های مورد استفاده در تحلیل های دو متغیره
آگاهی
تاریخچه و سیر تحول فناوری اطلاعات
دعاوی ایجاد وقفه در فعالیت و کارآیی تلف شده
نظریات رابطه دین و معنا
ارزیابی سیستم اطلاعات بیمارستانی بیمارستان های منتخب شهر تهران
نیازها از دیدگاه روان شناسان
د اهداف پژوهش
رضایت مشتریان بانک
مقولهی محوری
توصیف آماری متغیر اعتیاد اینترنتی به تفکیک پایه تحصیلی
تداوم ارتباطات ارتباط مستمر
تشریح چارچوب عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در سازمان‌های دانش محور
بررسی متغیر سن
بازارچه های مرزی
لزوم هماهنگی در رشد ارزشهای انسانی
عوامل موثر در شکل گیری شخصیت
بخش سوم تحقیقات انجام شده درزمینه موضوع تحقیق
عنصر مادی
شمول قاعده بر آرای قطعی
آزمونهای تشخیصی مدل اول تحقیق
مفهوم تقصیر
رقابت بین بازارها و شفافیت در اقتصاد
آمار توصیفی متغیر تحصیلات
کد متحدالشکل تجارت آمریکا
هدف‌ها وسوالات تحقیق
سطوح بهره وری
بدهیها
همکاری علمی و خرد جمعی
مبنای مسئولیت در مقررات هامبورگ
ب تدبیر گفت و گوی حضوری معوقه
موارد اجرای قاعده
ویژگی‌های شخصیتی
ب ارتباط با نشانه های وسواسی جبری
فساد و نظام حقوق و دستمزد
گفتار دوم بررسی انواع پیشگیری
زیر ساختهای بانکداری الکترونیک
اطاعت و بندگی
مبحث اول معنا و مفهوم تجارت الکترونیک و قراردادهای الکترونیک
مدل رفتارهای شهروندی گراهام
بند دوم چگونگی تحصیل اطمینان از رعایت شرایط اخذ رضایت نامه
مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها
بخش اول مدیریت زنجیره تامین
محاسبه بردار مجموع
موانع و مشکلات استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات
نسبت جاری
تحلیل‌های دو متغیره
گفتار دوم دکترین حقوقی
تجزیه و تحلیل اوراق بهادار
ب مفهوم خاص سند
مرحله سوم جمع‌آوری نظرات مشتریان درباره محصولات موجود در محیطی رقابتی
مسئله نمایندگی
مرجعیت و تقلید در اسلام
مقاومت در برابر تغییر
انواع ترکیب نظری
از جریانات نقدی
ارگونومی در مکانیزاسسیون اداری
گردشگری جنگ
سوالات مربوط به پرسشنامه
پژوهشهای داخل کشور
نمایشگاههای مجازی
توهم کنترل یا خوشبینی غیرواقع بینانه
هدف از خصوصی سازی
میراث نظری گرامشی برای مطالعات فرهنگی
تکمیل فرم سفارش خرید یا فروش
مدیریت فرهنگ سازمانی
طبقه بندی انواع مناقصات
شهرت در جامعه شناسی
سیر تکاملی پارادایم‌های عملیاتی
الف فوت جانی قبل از فوت مجنی علیه
مدل ارزیابی عملکرد بخش خرید با استفاده از مدل پوششی داده ها
از دیدگاه آتش‌فراز
نظریه میلر و مودیلیانی
مفاهیم وتعاریف هوش هیجانی
سطح تحصیلات کارکنان
مبحث پنجم شرایط صحت شرط ضمن عقد
ضریب تشخیص یا تبیین
زبان و کدهای مشترک
شرکت در همه ثوابها
مدیریت عملیات یا فرایند
فراوانی گروههای سنی
مبانی مشروعیّت تقیّه
تعریف رقابت پذیری توان رقابتی
گرایش و نگرش نسبت به رفتار
مبحث اول محرومیت از حقوق جتماعی و خدمات عمومی در قوانین جزائی
رویکردهای عمده انگیزش
مروری بر تحقیقات و مطالعات گذشته در خارج از ایران
محدودیتهای تحقیق
هجرت
چند نمونه الگوریتم زمان‌بندی معروف در زمینه‌ی محاسبات گرید
نظریه رشدی
مشروعیت عزل
تأثیر تکوینی سحر به اذن خدا
هدف فرعی دوم بررسی و تبیین استرس شغلی در کارکنان کارخانه خوروسازی کرمان موتور  

فصل دوم سرقت
تعاریف مذاکره
جبران مادی و غیر مادی
روشهای ارزیابی سطوح مختلف
ابزار جمعآوری دادهها
توسعه سیاسی
امضا الکترونیک
نتایج آزمون کلوموگروف اسمیرنف
نقش هوش اخلاقی در موفقیت سازمان
نقش روانشناسی رسیدگی و حسابرسی
فصل چهارم مدت تحت‌نظر در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه
مدل فالمر
فصل دوم راههای ممکن در رفع اثر زندان در تکرار جرم
تبدیل سازمانهای بورکراتیک به سازمان های کارآفرین
فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه الف بیان مسأله
تعریف طلسم
تفاوت خلاقیت و نوآوری
سودآوری و تقسیم سود
فرایند مدیریت استراتژیک
جامعه ونمونه آماری
سودآوری
تفسیر محافظه‌کاری از منظر دعاوی حقوقی
تعریف اصطلاحات تخصصی
مقیاس های هوش عاطفی
مرحله ورودی
آماره های توصیفی متغیر جنسیت برای درگیری کارکنان در کار
نظریه های جامعه اطلاعاتی جامعه شبکه ای
توصیف متغیر های جمعیت شناختی مشتریان
تعریف بانکداری الکترونیک
مفهوم کلمات کلیدی
آداب ورسوم مردم گلستان
بنددوم فرایندتمدیدقراردادپیمانی
میزان جست و جو
ماده
تعریف شایستگی
پایایی اعتبار پرسشنامه
فصل دوم گونهها و ویژگی های مراجع اختصاصی اداری
گونه شناسی عوامل انگیزشی در گردشگری
توزیع تحصیلات افراد
تئوری توازن ایستا
قابلیتهای سازمانی
گفتار سوم انجام وظیفه در مقام ضابط دادگستری
محرک های فرایندخلاقیت
مدل مارک مک
گفتار سوم توانبخشی و بازتوانی
نتایج توصیف متغیرهای تحقیق
بخش سوم حقوق و وظایف شهروندان با تابعیت مضاعف تحول مفاهیم و دیدگاه ها
ریسک نیروی انسانی
تعیرف متغیر
بند دوم مشکلات پلیس در میانجیگری
شیوه تجزیه و تحلیل داده ها
می‌شود توجه کنید که
راهکارهایی برای مقابله با تعللورزی
وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان تحصیلات
کاهش هزینه ها
دیدگاه حقوقدانان در خصوص تأثیر قبض در عقد رهن
برنامه ریزی استراتژی
پیشنهادهایی مبتنی بر یافتههای پژوهش
رویکرد ارزشگذاری مبتنی بر دارایی ها
مبحث دوم حفظ امنیت شئونات و حریم خصوصی بزه دیده
ساختار فرآیند نظام کلی خدمات رضایت‏مندی مشتری
بازاریابی خدمات
فهرست جداول عنوان شماره صفحه جدول
شیرینگ
ق م ا تعزیرات
نقش برنامه‌ریزی ملی در سیاست‌گذاری توسعه‌ی کارآفرینی
زنجیره تامین داخلی
اصول و مفروضههای روانشناسی مثبتگرا
جمع بندی هفت عامل کلیدی در تحقیق
نحوه ی تجزیه وتحلیل داده ها
عوامل و اجزای فرهنگ سازمان
شرایط آمر به معروف و ناهی از منکر در فقه سیاسی
بهداشت روانی و اهمیت پیشگیری اولیه
برنامه درسی ریاضی
تعاریف و مفاهیم کیفیت درکشده
زنجیرۀ ارزش برند
فرایند انتقال تکنولوژی از دانشگاه به صنعت
عدم هماهنگی
مشتری کیست
میزان سهم صادرات نفت در عرضهی ارز مورد نیاز کشور
اهداف صنعت خودرو در افق ١۴٠۴
روش‌ها و ابزار جمع‌آوری اطلاعات
روز کارکنان وظیفه
فصل دوم زن در حقوق بین الملل
چکیدة انگلیسی
مدارس هوشمند
مفهوم قابلیت جذب دانش
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی
اهانت ازروی شبهه
ب یعامل المکلف بنقیض