پایان نامه های مدیریت – سرفصل های پایان نامه ها- قسمت 2

دانلود پایان نامه

آتی
مبانی مدیریتی مشارکت
احساس معنی دار بودن
برخی عوامل موثر بر سواد مالی
سوالات و فرضیات فرعی
میانگین هندسی نظر خبرگان
تکنیکهای تجزیه و تحلیل سودآوری
روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‌ها
بخش اول توصیف داده‌ها
ترس از تعامل اجتماعی
تجزیه و تحلیل های توصیفی
توصیف متغیر رضایتمندی مشتریان
معیارهای ارزیابی
تأمین مالی میان مدت
آزمون من ویتنی
تقاضا برای کیفیت بالاتر
ابزارهای گرد آوری اطلاعات
نمودار کتل مربوط به
پایایی ابزار گردآوری دادهها
گونه شناسی شبکه های دانش
نتیجة آزمون فرضیة
رویکرد دینی
ابزار گردآوری داده‌‌‌‌‌های تحقیق
نظام ارزیابی میزان رضایت مشتریان
الف مفاهیم
توزیع سوال‌های بخش دوم پرسشنامه براساس سوالات تحقیق
نیاز به کیفیت خدمات در آموزش عالی
نقش آموزش
روش ادیورنه
ثبات چشم اندازهای سیاسی
عوامل مرتبط بر توسعه فرصت های کارآفرینی در گردشگری
توزیع فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک محل سکونت خانواده
بافت محیطی
توزیع فراوانی معلمان بر حسب میزان تحصیلات
مدل کینگ
سوال های تحقیق
صاحبنظران انواع متعددی برای مفهوم برنامهدرسی ارائه دادهاند برای نمونه میتوان به نظر آیزنر
جنس و افسردگی و غمگینی
اشتیاق شغلی و اعتیاد کاری
ضرورت توجه به کیفیت خدمات
مدل قیمت گذاری آربیتراژ
انواع تقصیر
تحلیل عاملی
جامعه آماری جامعه هدف و روش نمونه گیری
کیفیت ارتباط با مشتری
برخی شاخص‌های روابط انسانی
تعریف خدمت و ویژگی ها
ویژگی فنی ابزارِ تحقیق روایی و پایایی
انگاره های محقق
ابعاد نام تجاری برند
بار مشاهده در دوره زمانی
فصل دوم خمس از دیدگاه تاریخی
مفهوم اثربخشی
لزوم مطالعه رفتار مصرف کننده
نتایج بررسی دومین سؤال پژوهش
فصل دوم تعریف دلال و ماهیت دلالی و پیشینه آن
دیدگاه روانشناسی شناختی
تحلیل محتوای کتاب های درسی
وظیفه سایر مسئولان
سطح سازمانی تعارض  

خرافات جایگزینی برای کارها
تصمیم گیری در شرایط اطمینان کامل
تمرکز و سودآوری
شاخص های توصیفی
ب تربیت
شاخص رضایت مشتری
تعاریف زنجیره تأمین
ارزش شرکت
تعریف مفاهیم واصطلاحات
مقایسه نتایج پژوهش با نتایج پژوهش های پیشین
انواع تعهد
دیدگاه بازاریابی رابطه‌مند
معیار خط مشی استراتژی
نیاز به سودهای کوتاه مدت
مزایای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
پنج استراتژی برای فروش بازار موبایل
مواجهه با تمرکز زدایی در عمل مواجهه سخت و مواحهه نرم
صنعت
اهداف تحقیق و توسعه
اوقاتفراغت خانواده و مسائل مربوط به آن
میزان کافی غذا
سوء ظن
کد اخلاقی
تخصصی کردن شغل
ج مال
شیوه های اندازه گیری کارایی
مدل توماس و ولتوس
شاخص‌های توصیفی میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش
تعریف عملکرد وارزیابی آن از دیدگاهای مختلف
عملکرد مستلزم حمایت است
فراوانی پاسخ دهندگان از نظر مقطع خدمتی
مفهوم هرزه نگاری پورنوگرافی
معرفی متغیرهای مستقل و وابسته
_ جداول و نمودارها
بند اول کامن لا و رابطه آن با دادگاه های انصاف
ضریب همبستگی بین ابعاد سلامت روان با عملکرد تحصیلی
علاقه به برنامه صداوسیما نسبت به ماهواره به تفکیک جنسیت جدول شماره
مراتب تصمیم گیری
نمودارهای هیستوگرام مولفه های صلاحیت عملکردی
تصاویر
فهرست مطالب فصل اول طرح پژوهش عنوان صفحه
حجم نمونه برای کارخانه های لوازم خانگی
متغیر جنسیت مشتریان
مجموعه های فازی و زبان طبیعی
کاربرد مدل جی ئی
روش تشکیل سرمایه بازار
سرزندگی شهری
پیشنهادات کاربردی
اهمیت رضایت از زندگی
منابعومآخذ
صنایع دستی
رویکرد ارزشگذاری نسبی رویکرد ضرایب شرکت های مشابه و قابل مقایسه
اثربخشی از نگاه نویسندگان مدیریت
ﺷﻮاﻫﺪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
موانع فیزیکی
حل مسأله
الف شروط انتخابی
کوبیت چه کاری انجام می دهد
دلبستگی و مشکلات رفتاری – هیجانی دوره نوجوانی
مزایا و معایب مربوط به انواع ساختار سرمایه از دیدگاه نظری
نظریه های مربوط به سوگیری توجه
نقش مدل اطلاعات راهبردی در تولید اطلاعات استراتژیک
حل اختلاف در گات
مدل سبکهای یادگیری وارک
داده ها و متغیرهای تحقیق
تعاریف مغهومی و عملیاتی متغییرهای تحقق
آزمونفرضیاتپژوهش
پشتیبانی ساختاری
قیمت و تخفی
توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب سابقه کاری
گفتارسوم جایگاه مفهومودامنهروبهبالایحاکمیتحاکمیت
در حقوق موضوعه مصر
بخش دوم عملکرد سازمانی
درجه اثرگذاری زیر معیارهای سازمانی
جمع آوری اطلاعات به شیوه میدانی
ارزیابی بسط برند و تعمیم نگرش
پیشنهادات محقق برای پژوهش‏های آتی
تاریخچه محیط زیست و انسان
چند نکته مهم در مورد تعارض
ج دسترسی غیرمجاز
پاسخگویی عمومی و ابعاد آن
هزینه سود انباشته
گفتار سوم رسیدگی ماهوی
مدل فرهنگ سازمانی پیترز و واترمن
نظریه های هوش
قابلیت های سازمانی
ب اثر ثبوتی برائت
گفتاردوم نسخ قانون و گذشت شاکی
رقابت پذیری سازمان
راهکار اصلی در مدیریت بازارهای خارجی
محیط و تأثیر آن بر رفتارهای عادلانه
بند اول انگیزه تحصیل مال
خلاصه فصل فصل دوم ادبیات نظری تحقیق
مدل استیو هالس
رودخانه‌ها
بند دوم مسئوولیت جمعی یا همگانی
نقش اخلاق در ارتقای جایگاه ارزشی‌ حرفه حسابداری و حسابرسی
مدل شناختی جدید بک از افسردگی
سن شروع سیر و پیامدها
خودتنظیمی خودکنترلی یا مدیریت خود
تعاریف ازدواج
تعاریف متداول از نرخ حاشیه سود بانکی
الف نمونه غیر بالینی
تربیت پذیری انسان
تمام یا بخشی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم اختصاص یافته باشد
نرخ بازده دارایی ها
تعاریف عملیاتی ۸
فهرست مطالب ح فهرست شکل ها ر فهرست جداول ز فهرست نمودارها ش فصل اول کلیات تحقیق مقدمه و بیان مساله
پرسشنامه افسردگی بک
امام سجّاد علیه السلام
متغیرهای تحقیق تعریف مفهومی
انواع بازارهابه لحاظ نوع مشتریان
تعاریف دانش
وضعیت هدف های برنامه درسی تربیت بدنی در حیطه مهارتی
اهمیت رضایتمندی
سرمایه‌گذاری در بخش زمین و مسکن
کاربرد اطلاعاتی
ضعف جسمانی
فرش و بازار الکترونیکی
نتایج تحلیل عاملی تائیدی برای متغیر برند گرایی و عملکرد برند
طبقه بندی ادبیات ارزش ویژه برند
تصمیم‌گیریباچندهدف
انواع رسانه‌ها
پرسشنامه هوش معنوی هیلدبرانت
مؤلفه های کلیدی تسهیم دانش
گفتار اول واژگان اصلی
دست ساخت بودن کالا
مقایسه ایدئولوگ ها
نقش بازدارندگی
قابلیت یادگیری متمرکز بر بازار
مبحث دهم ورود به خدمت
طراحى زنجیره تامین براى سود دهى استراتژیک
رویکرد تلفیقی
گردشگری فرهنگی تاریخی
تئوری تکامل یافته پرتر و لالر
نظریه‌ی میلر و مودیلیانی
دیدگاه هوشمندی بازار کوهلی و جاوورسکی
گفتار دوم پیشینه
دیدگاه فقهاء و اندیشوران مسلمان در باره ماهیت پول
قانون پارکینسون
روش ‌ها و ابزار گردآوری داده‌ها
استراتژی چهارم انطباق محصول – انطباق ارتباطات
مدل اندازه گیری متغییر توسعه سازمانی
گروه اول جامعه نمونه آماری
بند سوم ضرورت
فراوانی و درصد سن
بررسی نتایج با مدل بازدهی متغیر نسبت به مقیاس
مبحث نخست عوامل مؤثر برون حزبی در نظام پارلمانی
عبدالله گل
مدل سنجش سرمایه اجتماعی
سعی می کنم مطالبی را که می خوانم براساس ارتباط آنها با یکدیگر طبقه بندی کنم
اثر متغیر تعدیلگر کنترل درک شده
خلاصه فصل‌های پیشین
ارتباط بین مؤلفه های بهزیستی ذهنی
آیات قرآن
میزان بعد شناختی هوش فرهنگی در سنر برنامه درسی
بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی جدید
شبه ربا در بانکداری
فصل دوم بررسی پیشینه پژوهش
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
مبحث اول فوت جانی یا مجنی علیه
اثربخشی
نتایج آزمون فرضیه اول بدون در نظرگرفتن متغیررشد برای کل مشاهدات
مسئولیت در قبال خود
جرم به نام شخص حقوقی ارتکاب یابد
آزمون باکس برای بررسی برابری ماتریس‌های واریانس – کوواریانس متغیرها
مندرجات گواهی انحصار وراثت
انفاق
تامین منابع مالی کوتاه مدت و بلند مدت واحدهای تولیدی و نقش اوراق مشارکت در این زمینه
فرآیند مدیریت استراتژیک
تشریح مفهوم وفاداری
قیمت
عناوین پیشنهادی برای تحقیقات آت