دسته: پایان نامه – مقاله و پروژه

علمی : بررسی دینامیک درهم تنیدگی کیوبیت ها در محیط غیرمارکوفی۹۲- قسمت ۸

و اثر هر عملگری مانند روی زیر سامانهی معادل است با اثر عملگر روی سامانهی .در نتیجه خواهیم داشت،که در آن ماتریس چگالی زیر سامانهی نامیده میشود. به طریق مشابه ماتریس چگالی زیر سامانهی نیز با رابطهی مشخص میشود. با توجه به رابطهی (۲٫۳) داریم که ماتریس چگالی به...

مقاله – بررسی دینامیک درهم تنیدگی کیوبیت ها در محیط غیرمارکوفی۹۲- قسمت ۱۱

(۳٫۲) ،که در آن ،در رابطهی (۳٫۲) داریم،،تلاقی بین دو سامانهی یک و دو است در حالیکه سامانهی سوم مجزاست.،تلاقی بین دو سامانهی یک و سه در حالیکه سامانهی دوم مجزاست.تلاقی بین دو سامانهی دو و سه در حالیکه سامانهی یک مجزاست. بنابراین تلاقی بین سه سامانه به صورت زیر...

بررسی دینامیک درهم تنیدگی کیوبیت ها در محیط غیرمارکوفی۹۲- قسمت ۳

۲-۴اصول موضوعه مکانیک کوانتومی و اصل برهمنهش…………………………………………………………… ۱۱۲-۵ضرب تانسوری فضاهای برداری………………………………………………………………………………………. ۱۳۲-۶ماتریس چگالی…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۲-۷ماتریس پاؤلی………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۲-۸بیت کلاسیکی و کوانتومی……………………………………………………………………………………………… ۱۷فصل سوم (ناهمدوسی کوانتومی، درهمتنیدگی کوانتومی و معیاراندازهگیری آن)…………………………………………………………………………….. ۱۹۳-۱ ناهمدوسی کوانتومی……………………………………………………………………………………………………… ۱۹۳-۲درهمتنیدگی سامانههای کوانتومی……………………………………………………………………………………… ۱۹۳-۳معیارهای اندازهگیری درهمتنیدگی……………………………………………………………………………………. ۲۱۳-۳-۱تلاقی……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱۳-۳-۲ درهمتنیدگی برای سه کیوبیتیها……………………………………………………………………………….. ۲۲۳-۳-۳ کران پایین تلاقی برای سامانههای کوانتومی...

جستجوی مقالات فارسی – بررسی دینامیک درهم تنیدگی کیوبیت ها در محیط غیرمارکوفی۹۲- قسمت ۴

لیست شکلهاشکل ۲٫۱نمایش یک کیوبیت به وسیلهی الکترون دو ترازه در اتم………………………………………….۱۸شکل۱٫۴نمایش تقریب مارکوفی برای ثابت جفتشدگی ضعیف در تک کیوبیت…………………۳۷شکل ۲٫۴نمایش تقریب غیرمارکوفی برای ثابت جفتشدگی ضعیف در تک کیوبیت…………..۳۷شکل ۴٫۳نمایش تقریب مارکوفی و غیرمارکوفی برای ثابت جفتشدگی قوی درتک کیوبیت…………………………………………………………………………………………………………………………….۳۸شکل ۴٫۴نمایش تقریب مارکوفی و غیرمارکوفی برای تأثیر...

سایت مقالات فارسی – بررسی دینامیک درهم تنیدگی کیوبیت ها در محیط غیرمارکوفی۹۲- قسمت ۶

بسته به اینکه میدان اعداد حقیقی یا میدان اعداد مختلط باشد فضای برداری را فضای برداری حقیقی یا مختلط مینامند. به عنوان مثال یا مجموعهی تاییهای مرتب حقیقی و همچنین یا مجموعهی تاییهای مرتب مختلط تشکیل یک فضای برداری میدهند]۱۸[.۲-۲-۲ ضرب داخلی و اندازهدر فضای برداری عمل دوتایی :...

منابع مقالات علمی : بررسی دینامیک درهم تنیدگی کیوبیت ها در محیط غیرمارکوفی۹۲- قسمت ۷

نمایش یک عملگر مانند در این پیکرنویسی به صورت زیر است،که بسط عملگر بر حسب عملگرهای پایه است.۲-۴ اصول موضوعه مکانیک کوانتومی و اصل برهم نهشفرمولبندی مکانیک کوانتومی مبتنی بر تعدادی اصول موضوعه است که بخش اعظمی از مفاهیم پایهای کوانتومی را شامل میشود. در این بخش به صورت...

سایت مقالات فارسی – بررسی رابطه بین چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودرویی …

نمودار۴-۱ روند مراحل چرخه عمر صنعت خودروهمانطور که مشاهده می شود در طول سال های ۱۳۸۰-۱۳۸۹ بسیاری از شرکت های صنعت خودرویی در مرحله بلوغ به سر می برند. از سال ۸۰ الی ۸۱ و ۸۳ و ۸۷-۸۹ تعداد شرکت های در مرحله رشد بیش از تعداد شرکت های...

بررسی رابطه بین چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت …

(سجادی و همکاران، ۱۳۹۰، ص۳۰)فرضیه صفر بر پایه ی عدم وجود اثرات فردی و گروهی است و فرضیه مقابل بر پایه ی وجود اثرات فردی و گروهی قرار دارد. قبل از انجام آزمون رگرسیون پنل ، دو شیوه برای تخمین معادلات به روش رگرسیون پنل وجود دارد.اولی مدل اثرات...

بررسی رابطه بین چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودرویی پذیرفته شده در …

در مرحله رشد چرخه عمر اندازه شرکت بیش از اندازه شرکت های در مرحله ظهور بوده و میزان فروش و درآمد ها نیز نسبت به مرحله ظهور بیشتر است. منافع مالی نیز بیشتر در دارایی های مولد سرمایه گذاری شده، شرکت از انعطاف پذیری بیشتری در شاخص های نقدینگی برخوردار است....

مقاله – بررسی رابطه بین چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت …

با معرفی این دو روش سؤالی که پیش می آید این است که در عمل ما بایستی کدامیک از روشهای مذکور را استفاده کنیم. برای تصمیم گیری از آزمون هاسمن کمک می گیریم.۳-۵-۲-۱-۵-۲- آزمون هاسمنبرای آنکه بتوانیم بین مدلهای اثرات ثابت و اثرات تصادفی از نظر قدرت توضیح دهندگی...