دسته: (متن) ها

پایان نامه ارشد درباره پرستاران شاغل

هاي مورد پژوهش: محقق قبل از اينکه افراد واقعي شرکت کننده در تحقيق را تعيين نمايد بايد خصوصيات آنان را بداند(69). نمونه پژوهش عبارت است از مجموعهاي از نشانهها که از يک قسمت، يک گروه و يا جامعهاي بزرگتر انتخاب ميشود. بطوريکه اين مجموعهها معرف... ادامه متن پایان نامه

پایان نامه ارشد درباره پرستاران شاغل، سلسله مراتب

داده شد. در اين مطالعه جمعآوري دادهها از سه روش انجام شد: اول از طريق جمعآوري دقيقـه به دقيقـه دادهها ي مربوط به فعاليت 11 پرستار در 6 بيمارستان ، دوم با استفاده از سوالات مربوط به موانع مراقبتي و از طريق مصاحبه با 6 پرستار در دسترس و سوم از... ادامه متن پایان نامه

پایان نامه ارشد درباره پرستاران شاغل

است که شاخصهاي محيط کار بخش ويژه ميتواند موانعي را براي پرستاران در اجراي فعاليت مراقبتي ايجاد کند، که اين امر کيفيت و ايمني مراقبت انجام شده توسط پرستاران را به مخاطره مياندازد(16) . مجموع مسائل و چالشهاي مرتبط با شرايط و امکانات محيط کاري... ادامه متن پایان نامه

پایان نامه ارشد درباره عملکرد کارکنان، پرستاران شاغل

جدول 4 – 20 : ضريب همبستگي بين ميانگين نمرات موانع عملکردي تجربه شده توسط نمونه هاي مورد پژوهش در حيطه هاي مختلف (اصلي و همراه)………………………………………………………90 جدول 4 – 21 :... ادامه متن پایان نامه

تحقیق با موضوع 35-25، 45-35، 55-45

از 2535-2505/013/097/030/0-41/0 45-3506/014/097/031/0-43/0 55-4505/017/099/041/0-52/0 35-2525>05/0-13/097/041/0-30/0 45-3500/005/099/012/0-13/0 55-4500/012/0131/0-31/0 45-3525>06/0-14/097/043/0-31/0 35-2500/0-05/099/013/0-12/0 55-4500/0-12/0133/0-32/0 55-4525>05/0-17/099/052/0-41/0 35-2500/012/0131/0-31/0 45-3500/012/0132/0-33/0مانع عملکردي مربوط با سازماندهيکمتر از... ادامه متن پایان نامه

تحقیق با موضوع عملکردي، خير، بيمار

ش بيمار، انتقال بيمار و يا بيمار ايزوله نداشتند. جدول 10: توزيع موانع عملکردي تجربه شده به تفکيک سوالات مطروحه درحيطه محيطي از ديدگاه نمونه هاي مورد پژوهش فراواني پاسخ ها... ادامه متن پایان نامه

پایان نامه ارشد درباره توزيع، واحدهاي، عملکردي

سپاس بي کران پروردگار يکتا را که هستي مان بخشيد و به طريق علم و دانش رهنمونمان شد و به همنشيني رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چيني از علم و معرفت را روزيمان ساخت.تشکر وامتنان خالصانه خود را از زحمات استاد ازجمندمسرکار خانم موسوي به عنوان... ادامه متن پایان نامه

تحقیق با موضوع عملکردي، توزيع، واحدهاي

روش گردآوري داده‌ها: پس ازطي مراحل اخلاقي پژوهش ؛ گرد آوري اطلاعات از طريق مصاحبه حضوري توسط پژوهشگر انجام شد. به اين معنـا که با مراجعـه به محيطهاي پژوهش و پس از هماهنگيهاي لازم با مسئولين مربوطه ؛ پرسشنامهها متعاقب بيان اهداف و ارايه... ادامه متن پایان نامه

تحقیق با موضوع پرستاران شاغل

هاي مورد پژوهش: محقق قبل از اينکه افراد واقعي شرکت کننده در تحقيق را تعيين نمايد بايد خصوصيات آنان را بداند(69). نمونه پژوهش عبارت است از مجموعهاي از نشانهها که از يک قسمت، يک گروه و يا جامعهاي بزرگتر انتخاب ميشود. بطوريکه اين مجموعهها معرف... ادامه متن پایان نامه

تحقیق با موضوع پرستاران شاغل، سلسله مراتب

داده شد. در اين مطالعه جمعآوري دادهها از سه روش انجام شد: اول از طريق جمعآوري دقيقـه به دقيقـه دادهها ي مربوط به فعاليت 11 پرستار در 6 بيمارستان ، دوم با استفاده از سوالات مربوط به موانع مراقبتي و از طريق مصاحبه با 6 پرستار در دسترس و سوم از... ادامه متن پایان نامه