دسته: (متن) ها

تحقیق با موضوع پرستاران شاغل

است که شاخصهاي محيط کار بخش ويژه ميتواند موانعي را براي پرستاران در اجراي فعاليت مراقبتي ايجاد کند، که اين امر کيفيت و ايمني مراقبت انجام شده توسط پرستاران را به مخاطره مياندازد(16) . مجموع مسائل و چالشهاي مرتبط با شرايط و امکانات محيط کاري... ادامه متن پایان نامه

تحقیق با موضوع توزيع، واحدهاي، عملکردي

سپاس بي کران پروردگار يکتا را که هستي مان بخشيد و به طريق علم و دانش رهنمونمان شد و به همنشيني رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چيني از علم و معرفت را روزيمان ساخت.تشکر وامتنان خالصانه خود را از زحمات استاد ازجمندمسرکار خانم موسوي به... ادامه متن پایان نامه

پایان نامه با واژگان کلیدی 35-25، 45-35، 55-45

از 2535-2505/013/097/030/0-41/0 45-3506/014/097/031/0-43/0 55-4505/017/099/041/0-52/0 35-2525>05/0-13/097/041/0-30/0 45-3500/005/099/012/0-13/0 55-4500/012/0131/0-31/0 45-3525>06/0-14/097/043/0-31/0 35-2500/0-05/099/013/0-12/0 55-4500/0-12/0133/0-32/0 55-4525>05/0-17/099/052/0-41/0 35-2500/012/0131/0-31/0 45-3500/012/0132/0-33/0مانع عملکردي مربوط با سازماندهيکمتر از... ادامه متن پایان نامه

پایان نامه با واژگان کلیدی عملکردي، 00/0، حيطه

حدود کمتر از20 % از واحدهاي مورد پژوهش، فضاي بخش و تخت/اتاقها را به عنوان مانع عملکردي اعلام کردند. جدول 18: مقايسه نمرات موانع عملکردي تجربه شده به تفکيک چهار حيطه اصلي(محيطي، تکنولوژي و تجهيزات سازماندهي و وظايف) از ديدگاه نمونه هاي مورد... ادامه متن پایان نامه

پایان نامه با واژگان کلیدی عملکردي، بلي، خير

طي شيفت پذيرش بيمار، انتقال بيمار و يا بيمار ايزوله نداشتند. جدول 10: توزيع موانع عملکردي تجربه شده به تفکيک سوالات مطروحه درحيطه محيطي از ديدگاه نمونه هاي مورد پژوهش ... ادامه متن پایان نامه

پایان نامه با واژگان کلیدی عملکردي، توزيع، واحدهاي

تدوين شد. روش گردآوري داده‌ها: پس ازطي مراحل اخلاقي پژوهش ؛ گرد آوري اطلاعات از طريق مصاحبه حضوري توسط پژوهشگر انجام شد. به اين معنـا که با مراجعـه به محيطهاي پژوهش و پس از هماهنگيهاي لازم با مسئولين مربوطه ؛ پرسشنامهها متعاقب بيان اهداف و... ادامه متن پایان نامه

پایان نامه با واژگان کلیدی ارزيابي، بخشهاي، تغيير

ه را ذکر کردند، در حاليکه بيماران بستري در بخشهاي داخلي، کيفيت بيمارستان را بالاتر قضاوت کردند. در بيماران بستري در بخشهاي داراي تعداد پرستاران تحصيلکرده بيشتر ، فوائد بهداشتي مراقبت پرستاري و استقلال در انجام امور روزانه در سطح بالاتر ديده... ادامه متن پایان نامه

پایان نامه با واژگان کلیدی پرستاران شاغل

نيز، ابعاد بار کاري پرستار رابه شرح زير تعيين کرده اند: حجم کار فيزيکي38 : حجم کار فيزيکي پرستاران نه تنها مربوط به فعاليتهاي پرستاري از قبيل حرکت ، بلند کردن و حمام کردن بيماران ميشود، بلکه بستگي به منابع تجهيزاتي و کمبود، نبود يا عملکرد... ادامه متن پایان نامه

پایان نامه با واژگان کلیدی مواد مخدر

جراحي، که مسئوليت رسيدگي به نيازهاي بيماران بدحال را دارند نيز به عنوان پرستار ويژه به رسميت شناخته ميشوند(41). پرستار بخش ويژه فـردي ميباشد که مراقبت از بيماران بدحال را در طيف وسيعي از مسئوليتها انجام ميدهد. اين پرستاران عملي پيشرفته(APN s (... ادامه متن پایان نامه

پایان نامه با واژگان کلیدی پرستاران شاغل، عروق کرونر، تحت درمان

ميگيرد. از آن جمله ميتوان به تقسيم بندي اين بخشها بر اساس تفاوت در سطح مراقبت ويژه ارائه شده و با توجه به تخصص نيروي انساني، امکانات و خدمات پشتيباني، همچنين شدت بيماري و تعداد بيماران بستري اشاره کرد. در اين راستا بخشهاي مراقبت ويژه بسته به... ادامه متن پایان نامه