سایت مقالات فارسی – عنوانموضوع ارزیابی کارآیی زنجیره ی تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی دادههای فازی و …

توانایی در ارائه راهکارهای بهبود بالا متوسط امکان رتبه بندی دارد ندارد آینده نگری ندارد دارد لحاظ استراتژی ندارد دارد در این پژوهش BSC به عنوان ابزاری برای طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد و از DEA به عنوان ابزاری برای ارزیابی عملکرد استفاده شده است که ارتباط میان این...

تحقیق – عنوانموضوع ارزیابی کارآیی زنجیره ی تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی …

(۳-۶) تفاوت های موجود میان DEA سنتی و DEA فازی:که در آن  و  بردار s بعدی ورودی فازی و بردار m بعدی خروجی فازی واحد تصمیم‌گیری jام هستند که جایگزین مقادیر قطعی بردارهای ورودی و خروجی در رابطه (۳-۲) شده‌اند. به علاوه، عبارت‌های “تقریبا مساوی”، “تقریبا بزرگتر از” و “بیشینه‌سازی یک...

علمی : عنوانموضوع ارزیابی کارآیی زنجیره ی تأمین با استفاده از روش تحلیل …

اثربخشی روش‌های فاکتور تحویلی تعداد تحویل‌های بدون نقص فاکتورداردرصد تحویل‌های ضروریغنای اطلاعاتی در تحویل‌های در حال انجامدرصد کالاهای تمام‌شده‌ی در حال انتقالعملکرد قابلیت اطمینان تحویل دامنه‌ی محصولات و خدماتکارخانه‌ای که دامنه وسیعی از محصولات را تولید می‌کند احتمالا محصولات جدید را کندتر از کارخانه‌ای که دامنه‌ی کمی از محصولات...

سایت مقالات فارسی – عنوانموضوع ارزیابی کارآیی زنجیره ی تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی دادههای فازی …

هر واحد تصمیم‌گیری که حداقل در یک ورودی برتر باشد کارا ارزیابی می‌گردد، که این امر باعث خواهد شد که بعضی از واحد‌ها که در تمام شاخص‌ها جز یک شاخص دارای ضعف است، به طور غیر واقع بینانه کارا ارزیابی شود.با توجه به این که مرز عملکرد در مدل‌های...

عنوانموضوع ارزیابی کارآیی زنجیره ی تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی دادههای فازی و …

(۲-۸) مسأله بالا مدل CCR ورودی محور است که معروف به فرم پوششی CCR است.در جواب بهینه مدل فوق اگر  در این صورت  ناکارا است و اگر  یعنی  روی مرز قرار دارد و کارا است. این مطلب از روی شکل (۲-۸) نیز روشن است. مدل قبل همواره شدنی است زیرا  و  (منظور ضریب  ) و  ،  یک جواب...

عنوانموضوع ارزیابی کارآیی زنجیره ی تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی …

تحلیل پوششی داده‌ها روشی مبتنی بر برنامه‌ریزی ریاضی جهت برآورد عملکرد است. این روش بدون فرضی از شکل توابع تولید، با حل مدل‌های ریاضی برای مجموعه‌ای از واحدهای تصمیم‌گیرنده و با استفاده از اطلاعات مربوط به میزان ورودی‌ها و خروجی‌های واقعی آن واحدها، یک واحد مجازی با بالاترین عملکرد...

رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های …

لگاریتم ارزش دفتری به ارزش بازار ۰/۰۶۰ ۱۶/۵۳۵ نسبت بدهی بلند مدت به کل دارایی ۰/۹۸۵ ۱/۰۱۶ افول هموار سازی ۰/۸۸۷ ۱/۱۲۸ لگاریتم ارزش بازار سهام ۰/۴۷۷ ۲/۰۹۸ لگاریتم ارزش دفتری به ارزش بازار ۰/۴۵۸ ۲/۱۸۴ نسبت بدهی بلند مدت به کل دارایی ۰/۹۵۷ ۱/۰۴۵ همانطور که در جدول...

فایل دانشگاهی – رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های بورس اوراق …

ب) متغیر مستقل، هموار سازی سود می باشد که کمینه آنها به ترتیب در مراحل رشد، بلوغ و افول در نمونه -۲۷۰۸۵۲۶/۰۰ ، -۱۱۰۱۱۳۰۶/۸۹، -۲۳۴۳۵۲۸۸/۹۹ و بیشینه آن به ترتیب در مراحل رشد، بلوغ وافول ۴۰۳۶۷۳۸/۰۰ ، ۵۲۱۲۸۷۷/۰۶، ۱۷۳۳۶۴۷/۰۷می باشد و دارای میانگین به ترتیب در مراحل رشد، بلوغ...

علمی : رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های بورس …

فرضیه دوم: بین دامنه‌ی تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و قدر مطلق کل اقلام تعهدی غیرعادی، رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.فرضیه سوم: بین دامنه‌ی تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و قدر مطلق کل اقلام تعهدی، با در نظر گرفتن اثرات متغیرهای کنترلی نقدشوندگی...

رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های …

۳ ۳ ۳ ۳ پنجک سوم ۳ ۴ ۴ ۲ پنجک چهارم ۳ ۵ ۵ ۱ پنجک پنجم نحوه محاسبه متغیرها:رابطه شماره (۲-۱)رابطه شماره (۲-۲)رابطه شماره (۲-۳)در این پژوهش به دلیل غیر فعال بودن معامله (خرید و فروش) یا غیر بورسی بودن شرکت‌های نوظهور در بورس اوراق بهادار تهران،...