مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین الملل- قسمت ۱۵

ماده‌ى ۱۸۱- کلیه‌ى دولت‌هاى معاهد مىتوانند پیشنهاد اصلاحى در مورد این پروتکل تسلیم دبیر‌کل سازمان ملل متحد کنند. دبیر‌کل، پیشنهاد را به دولت‌هاى معاهد منتقل کرده و از ایشان مىخواهد اگر چنانچه با فراخواندن یک کنفرانس دولت‌هاى معاهد براى بررسى و به رأى گذاشتن پیشنهاد موافقت دارند، به او...

پژوهش – مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین الملل- قسمت ۱۴

ماده‌ى ۶۱- کمیته، ابلاغیه‌هایى را که به موجب این پروتکل به او ارائه شده، به شرطى که (شخص) ذینفع یا (اشخاص) ذینفع از علنی شدن هویت ‌شان نزد دولت معاهد رضایت داشته ‌باشند، به طور محرمانه به نظر دولت معاهد ذینفع مى رساند، مگر این که آن را یکسره...

مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین الملل- …

ماده ۶هیچ چیز در اعلامیه حاضر نباید هیچ یک از مواد قانون یک کشور یا هر عهدنامه یا میثاق بین المللی، یا سند دیگری را که در یک کشور اجرا می شود و در حذف خشونت علیه زنان ثاقب‌تر می باشد، تحت الشعاع قرار دهد.۴-۳- بیانیه حقوق افراد متعلق...

جستجوی مقالات فارسی – مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین الملل- …

(پ) خشونت جسمی، جنسی و روانی، در هر جایی، که توسط دولت انجام شود یا نادیده گرفته شود.ماده ۳زنان بطور برابر حق برخورداری و حفظ همه حقوق بشر و آزادی های اساسی در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی، و همه عرصه های دیگر را دارند. این حقوق...

سایت مقالات فارسی – مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین الملل- …

ب – برخورداری از امنیت و حفاظت فردی از سوی دولت در مقابل خشونت و آسیب های جسمی خواه بوسیله مقامات اداری دولت وارد شده است و یا خواه بوسیله گروهها و نهادهاج – برخورداری از حقوق سیاسی بویژه حق شرکت در انتخابات و رای دادن و نامزد انتخاباتی...

مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین …

تحقیق حاضر در ۴ فصل به شرح زیر تبیین و ارائه می گرددفصل اول با عنوان «کلیات تحقیق» آمده است. در این فصل محقق به عناوینی چون مقدمه، بیان مساله، ضرورت و اهمیت تحقیق، اهداف، فرضیات و … پرداخته استفصل دوم: با عنوان «رهیافت نظری» به تعریف مفاهیم واژه...

فایل دانشگاهی – تعیین سطح هوش سازمانی کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاهی شهر اهواز …

۵۲نمودار ۴-۲- توزیع فراوانی تحصیلات را بر حسب نوع دانشگاه نشان میدهد. همانگونه که در نمودار زیر مشاهده میشود در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران دارای ۱۶ نفر کتابدار بالاترین فراوانی را به خود اختصاص داده است ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور دارای ۹ نفرکتابدار در رتبه...

فایل – تعیین سطح هوش سازمانی کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاهی شهر اهواز …

جدول ۴-۶۸- ضرایب مدل رگرسیون گام به گام هوش سازمانی با خلاقیت………………………………….۹۱در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهیلفهرست نمودارهاعنوان صفحهنمودار ۴-۱- توزیع فراوانی کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی………………………………………….۵۱به تفکیک دانشگاه محل خدمتنمودار ۴-۲- توزیع فراوانی کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی………………………………………….۵۲به تفکیک دانشگاه مدرک تحصیلینمودار ۴-۲- توزیع فراوانی سطح تحصیلات کتابداران...

سایت مقالات فارسی – تعیین سطح هوش سازمانی کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاهی شهر اهواز بر …

یجدول ۴-۵۰- ضریب همبستگی پیرسون بین مؤلفه های هوش سازمانی ……………………………………….۸۱و هوش سازمانی در کل با خلاقیتجدول ۴-۵۱- تحلیل واریانس مدل رگرسیون مؤلفه چشم انداز راهبردی با خلاقیت ………………………..۸۲در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهیجدول ۴-۵۲- ضرایب مدل رگرسیون مؤلفه چشم انداز راهبردی با خلاقیت……………………………………۸۲در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهیجدول...

سامانه پژوهشی – تعیین سطح هوش سازمانی کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاهی شهر اهواز بر اساس مدل …

جدول ۴-۶- تعداد سوالات مؤلفههای هوش سازمانی و دامنه پاسخگویی………………………………………۵۸جدول ۴-۷- آماره توصیفی مؤلفه هوش سازمانی……………………………………………………………………….۵۹جدول ۴-۸- نمره هوش سازمانی………………………………………………………. ………………………………….۵۹جدول ۴-۹- تعداد سوالات و دامنه پاسخگویی پرسشنامه خلاقیت………………………………………………۶۰جدول ۴-۱۰- آماره توصیفی متغیر خلاقیت …………………………………………. …………………………………۶۰جدول ۴-۱۱- نمره خلاقیت………………………………………………………. ………………………………………….۶۰جدول ۴-۱۲- آماره توصیفی میانگین مؤلفههای هوش سازمانی به تفکیک...